Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2007 z dne 6. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2007 z dne 6. 6. 2007

Kazalo

2711. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko, stran 6950.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 130. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 7. redni seji dne 29. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje uradnega glasila Občine Renče - Vogrsko (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Občinski list«.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Renče - Vogrsko.
Sedež izdajatelja glasila je: Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Renče - Vogrsko brezplačno.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo obvešča o delu organov Občine Renče - Vogrsko, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Renče - Vogrsko, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
Priloga glasila so »Uradne objave«, kjer se objavljajo predpisi občine.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
Naslov uredništva glasila je Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Uredniški odbor
7. člen
Uredniški odbor šteje sedem članov.
Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet na predlog župana za mandatno dobo štirih let.
Mandatna doba članov uredniškega odbora traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
8. člen
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor se financira enako kot občinska telesa. Smiselno se uporablja Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče - Vogrsko.
Uredniški odbor mora o svojem delu najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
9. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu;
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila;
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila;
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom;
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter svoje predloge posreduje v odločanje občinskemu svetu.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika imenuje župan izmed članov uredniškega odbora za mandatno dobo, ki traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
Pred imenovanjem odgovornega urednika mora župan pridobiti mnenje uredniškega odbora.
Župan lahko odgovornega urednika razreši pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora župan pridobiti mnenje uredniškega odbora.
11. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor;
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike;
– zagotavlja redno izhajanje glasila;
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila;
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila;
– priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila;
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike;
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
12. člen
Občina Renče - Vogrsko zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
13. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
14. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi uredniški odbor, nikakor pa ne na naslovni strani glasila.
Cene oglaševanja določi župan na predlog urednika.
15. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila;
– kraj in datum izdaje ter številka glasila;
– ime in sedež tiskarne ter naklada;
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora;
– podatki o vpisu v razvid medijev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Izdajatelj glasila je dolžan prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2007-1
Bukovica, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost