Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

221. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 549.

Na podlagi 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, določenih s Programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in načrtom izvedbe za posamezno proračunsko ali plansko obdobje, in sicer:
– način izvajanja ukrepov, postopek za izvedbo ukrepov in aktivnosti, nosilce in izvajalce programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter postopke izbora operativnih izvajalcev posameznih aktivnosti, ciljne skupine, merila upravičenosti in postopek za vključitev udeležencev, vrste stroškov in način izplačila,
– nadzor nad porabo sredstev in postopek vrnitve sredstev,
– spremljanje, poročanje in ovrednotenje,
– metodologijo za določanje suficitarnih in deficitarnih poklicev.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– aktivna politika zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ) je sklop neposrednih posegov na trg dela, namenjenih odpravljanju problemov na področju zaposlovanja in trgu dela,
– program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: Program APZ), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, je strateški dokument, ki določi strateške cilje programa, vrste ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), cilje in pričakovane rezultate ukrepov, aktivnosti in kazalce spremljanja po posameznih ukrepih ter vire financiranja,
– načrt izvedbe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: Načrt izvedbe) je operativni dokument Programa APZ, ki konkretizira ukrepe in aktivnosti za posamezno proračunsko ali plansko obdobje,
– katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja je dokument, ki podrobneje opredeljuje Načrt izvedbe (v nadaljnjem besedilu: Katalog),
– ukrep aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: ukrep) je namenski in vsebinsko opredeljeni poseg na trg dela za prednostne ciljne skupine. Vsebuje aktivnosti, s katerimi se dosegajo zastavljeni cilji,
– aktivnost ukrepa aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: aktivnost APZ) je poseg na trgu dela, s katerim se dosegajo zastavljeni cilji ukrepa,
– projekt je konkretni izvedbeni načrt delodajalca ali operativnega izvajalca,
– programi so sklopi različnih oblik izvajanja posamezne aktivnosti,
– pooblaščeni izvajalci so tisti, ki so neposredno po zakonu ali s pogodbo o koncesiji pooblaščeni za izvajanje ukrepov in aktivnosti APZ,
– operativni izvajalci so izvajalci aktivnosti APZ, ki so izbrani po postopkih, določenih s tem pravilnikom,
– udeleženci so brezposelne osebe, šolajoča se mladina in iskalci zaposlitve, osebe, katerih delo je postalo nepotrebno, ter zaposleni.
3. člen
(ukrepi)
(1) Ukrepi, katerih izvajanje ureja ta pravilnik, so:
– svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve,
– usposabljanje in izobraževanje,
– spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja,
– povečevanje socialne vključenosti.
(2) Namen ukrepa svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter seznanjanje s poklicnimi možnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb, da se izboljšajo zaposlitvene možnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. Namen ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ.
(3) Namen ukrepa usposabljanja in izobraževanja je povečati zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih.
(4) Namen ukrepa spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja je spodbuditi samozaposlovanje brezposelnih oseb, ki želijo po usposabljanju uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbuditi zaposlovanje najteže zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne socialne pomoči, povečevati prilagodljivost trga dela s spodbujanjem novih oblik zaposlovanja, povečati regijsko in sektorsko mobilnost, ohraniti delovna mesta in podpreti preoblikovanje podjetij.
(5) Namen ukrepa povečevanja socialne vključenosti je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo laže in hitreje našli delo, hkrati pa uživali potrebno raven socialne zaščite.
II. NAČIN IN POSTOPEK IZVAJANJA UKREPOV
IN AKTIVNOSTI APZ
4. člen
(Katalog)
(1) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in drugim pooblaščenim izvajalcem v petih dneh od sprejetja Programa APZ predloži usmeritve za pripravo Kataloga. Na podlagi sprejetega Programa APZ in Načrta izvedbe ter usmeritev zavod v 30 dneh pripravi Katalog, s katerim podrobneje opredeli posamezne aktivnosti APZ za obdobje Načrta izvedbe.
(2) Za aktivnosti APZ drugih pooblaščenih izvajalcev ministrstvo po sprejetju Programa APZ in usmeritev pozove slednje k izdelavi predloga aktivnosti APZ. Pooblaščeni izvajalec pošlje predlog najpozneje 25. dan po sprejetju Programa APZ zavodu. Ta vključi prejeti predlog v Katalog.
(3) Katalog se objavi na spletnih straneh ministrstva in na spletnih straneh zavoda. Pred objavo se predloži ministrstvu za izdajo mnenja.
5. člen
(strukturni skladi)
(1) Za izvajanje ukrepov in aktivnosti APZ, ki jih sofinancirajo evropski strukturni skladi, se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev teh skladov (v nadaljnjem besedilu: ESS).
(2) Upravičeni stroški so tisti del oziroma vrsta stroškov aktivnosti ali projekta, ki se skladno s pravili iz prejšnjega odstavka sofinancirajo iz sredstev ESS in nacionalnih javnih sredstev.
(3) Upravičeni stroški in pogoji za priznavanje upravičenih stroškov za finančno obdobje 2004–2006 so opredeljeni v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru strukturnih skladov (UL L št. 63 z dne 3. marca 2001, str. 21), in Uredbi Komisije (ES) št. 448/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov (UL L št. 72 z dne 11. marca 2004, str. 66). Upravičene stroške za finančno perspektivo 2007–2013 potrdi pristojni organ Republike Slovenije.
(4) Višina in nabor upravičenih stroškov za vsako aktivnost APZ se opredeli v Katalogu za obdobje Načrta izvedbe.
6. člen
(posebnosti izvajanja posameznih ukrepov in aktivnosti APZ)
(1) Javna dela se izvajajo v skladu z 52., 53. in 53. a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZZPB), Programom javnih del, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, in pravilnikom, ki ureja financiranje javnih del.
(2) Pri podrobnejši opredelitvi aktivnosti APZ, namenjenih izobraževanju brezposelnih oseb, se upošteva Program izobraževanja brezposelnih oseb, ki ga na podlagi 53. c člena ZZZPB za posamezno šolsko leto sprejme Vlada Republike Slovenije.
(3) Povračilo prispevkov delodajalca se izvaja v skladu z 48. a členom ZZZPB. Zavod na internetni strani objavi obrazce in navodila ter seznam suficitarnih poklicev oziroma poklicnih skupin. Prispevki delodajalca se povrnejo na podlagi njegove vloge, o kateri odloča in za katero izda odločbo zavod.
(4) Aktivnost ohranitev delovnih mest se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
7. člen
(regionalni pristop)
Minister oziroma ministrica, pristojna za delo, letno določi območja z višjo stopnjo brezposelnosti in merila za stimulativno izvajanje posameznih aktivnosti APZ na teh območjih. Obseg stimulacij in način izvajanja aktivnosti APZ se objavita v Katalogu.
8. člen
(državna pomoč)
(1) Intenzivnost pomoči za zaposlovanje in usposabljanje, dodeljene za izvajanje aktivnosti programa APZ, ki predstavljajo državno pomoč, mora biti v skladu z Uredbo Komisije št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L št. 337 z dne 13. decembra 2002, str. 3), Uredbo Komisije št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči pri pomoči za usposabljanje (UL L št. 10 z dne 13. januarja 2001, str. 20) ali Uredbo Komisije št. 69/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES pri de minimis pomoči (UL L št. 10 z dne 13. januarja 2001, str. 30) oziroma v skladu z uredbami za navedena področja, ki bodo veljavne med izvajanjem aktivnosti.
(2) V Katalogu se določi, ali posamezna aktivnost predstavlja državno pomoč in v skladu s katero uredbo se izvaja.
(3) Gospodarski subjekti, ki izvajajo programe reševanja ali prestrukturiranja in so v ta namen pridobili državno pomoč, niso upravičeni do sredstev iz Programa APZ, ki predstavljajo državno pomoč. Ministrstvo na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarstvo vodi podatkovno zbirko gospodarskih subjektov v prestrukturiranju, jo mesečno dopolnjuje ter seznanja z njo zavod in druge pooblaščene izvajalce.
III. NOSILCI IN IZVAJALCI PROGRAMA APZ
9. člen
(nosilec ukrepov APZ)
Nosilec Programa APZ je ministrstvo, ki v sodelovanju z zavodom programira, razvija in oblikuje ukrepe in aktivnosti APZ ter jih sproti spremlja in vrednoti. Ministrstvo lahko s pogodbo prenese programiranje, spremljanje in vrednotenje ukrepov in aktivnosti APZ na druge organizacije in gospodarske družbe.
10. člen
(izvajalci)
(1) Ukrepe kot pooblaščeni izvajalci v smislu 2. člena tega pravilnika izvajajo ministrstva, zavod, pooblaščene organizacije oziroma delodajalci iz četrtega odstavka 6. člena ZZZPB in skladi dela.
(2) Za izvajanje posameznih aktivnosti APZ, projektov ali programov lahko pooblaščeni izvajalci izberejo operativne izvajalce po postopkih, določenih s tem pravilnikom.
IV. POSTOPKI IZBORA OPERATIVNIH IZVAJALCEV POSAMEZNIH AKTIVNOSTI APZ TER POSTOPKI DODELJEVANJA SUBVENCIJ IN DRUGIH OBLIK SOFINANCIRANJA
11. člen
(izbor operativnih izvajalcev)
(1) Operativni izvajalci aktivnosti APZ se izberejo po postopkih javnega naročanja, z javnim razpisom ali javnim povabilom. Vrsta postopka se posebej opredeli za vsako aktivnost APZ v Katalogu.
(2) Objave iz prejšnjega odstavka so dostopne na informacijskem portalu Urada za javna naročila. Če je ocenjena vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost, določeno za posamezne vrste javnih naročil s predpisi Skupnosti, se javni razpis objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
(3) Razpisna dokumentacija, povabilo za oddajo ponudbe in navodilo za izdelavo ponudb se objavijo na spletnih straneh pooblaščenih izvajalcev.
12. člen
(postopek javnega razpisa)
Operativni izvajalci posameznih aktivnosti APZ so izbrani s postopkom oddaje javnega razpisa po zakonu, ki ureja javna naročila, če ni s programi, ki urejajo posebnosti izvajanja posameznih aktivnosti APZ iz 6. člena tega pravilnika, določeno drugače.
13. člen
(postopek javnega povabila)
(1) Ukrepi in aktivnosti APZ, ki so namenjeni izobraževanju in usposabljanju oseb ter potekajo pri delodajalcih, se izvajajo po zakonu, ki ureja javna naročila z javnim povabilom za zbiranje ponudb.
(2) Postopek javnega povabila vodijo strokovne komisije, ki jih imenuje generalni direktor zavoda. Vodijo ga skladno z določbami pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna, in uredbe, ki ureja izvajanje postopkov porabe sredstev strukturne politike.
(3) Javno povabilo se objavi na spletnih straneh zavoda in vsebuje zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega povabila,
– predmet javnega povabila,
– pogoje za oddajo ponudb,
– merila za ocenjevanje prejetih ponudb,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila,
– upravičene stroške operativnega izvajalca,
– obdobje izvajanja aktivnosti,
– rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto,
– navodilo za izdelavo ponudb,
– kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije,
– vzorec pogodbe.
(4) Strokovne komisije obravnavajo predložene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Zavod sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponujeni program ustreza potrebam brezposelnih oseb v regiji njegovega poslovanja.
(5) Delodajalcu, katerega ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o izboru v roku, določenem v javnem povabilu, pošlje tudi pogodba in poziv k njenemu podpisu. Če se delodajalec v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je ponudbo umaknil.
(6) Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, zavod obvešča z dopisom v roku, določenem v javnem povabilu.
14. člen
(postopek dodelitve subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja)
Dodelitev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja iz državnega proračuna se izvede po postopku, določenem v predpisih za izvrševanje proračuna oziroma po postopku, predpisanem v posameznem zakonu. Ob pritožbi je drugostopenjski organ pristojno ministrstvo, razen če javni razpis izvede zavod in se pritožba vloži na drugostopenjski organ zavoda oziroma če je s posameznim zakonom kot drugostopenjski organ določen drug pristojni organ.
V. CILJNE SKUPINE, MERILA UPRAVIČENOSTI
IN POSTOPEK VKLJUČITVE UDELEŽENCEV
15. člen
(ciljne skupine)
(1) Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni:
– brezposelnim osebam,
– osebam, katerih delo je postalo nepotrebno,
– šolajoči se mladini in iskalcem zaposlitve ter
– zaposlenim.
(2) Prednostne ciljne skupine za vključitev v posamezne ukrepe se podrobneje določijo s Programom APZ in Načrtom izvedbe za posamezno proračunsko ali plansko obdobje.
16. člen
(težje zaposljiva oseba)
(1) Za težje zaposljivo osebo pri vključevanju v aktivnosti APZ se šteje brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve in:
– je mlajša od 25 let,
– je iskalec prve zaposlitve in je pridobila strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kakor dvema letoma,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
– ima poklic, ki se uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo, mlajšo od 25 let, je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, ki ji je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.
(2) Zaposlitveno oviranost ugotovi komisija, ki jo imenuje direktor zavoda in v kateri je predstavnik pristojnega centra za socialno delo. Upad delovnih sposobnosti ugotovi zdravnik izvedenec.
(3) Oseba, katere delo je postalo nepotrebno, je oseba iz 19. člena tega pravilnika.
17. člen
(merila upravičenosti)
(1) Brezposelne osebe so upravičene do vključitve v posamezno aktivnost APZ na podlagi zaposlitvenega načrta.
(2) Osebe, katerih delo je postalo nepotrebno, so upravičene do vključitve na podlagi sprejetega programa iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Šolajoča se mladina in iskalci zaposlitve se vključujejo brez predhodne obravnave.
(4) Zaposleni so upravičeni do vključitve na podlagi sprejetega projekta delodajalca.
(5) Upravičenost do vključitve se določi za vsako ciljno skupino v Katalogu.
18. člen
(postopek vključitve brezposelne osebe)
(1) Postopek se začne na predlog brezposelne osebe ali zavoda oziroma drugega pooblaščenega izvajalca iz 10. člena tega pravilnika.
(2) O vključitvi ter izbiri ukrepov in aktivnosti APZ odloči zavod po izvedenem postopku za ugotavljanje smiselnosti vključitve iz 49. b člena ZZZPB. Morebitna pritožba se vloži na drugostopenjski organ zavoda.
(3) Obrazce in potrebno dokumentacijo za vključitev v ukrepe in aktivnosti APZ določi zavod.
(4) Vključitev in pogoji za izvajanje ukrepov APZ se uredijo s pogodbo med udeležencem in zavodom oziroma pooblaščenim izvajalcem, v kateri se določijo zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti udeleženca, trajanje financiranja teh ukrepov, specifikacija stroškov, posebej stroškov izvajanja ukrepov, in nadzor nad izvajanjem.
(5) Aktivnosti APZ, povezane z opravljanjem dela, se ne smejo začeti izvajati, dokler operativni izvajalec oziroma delodajalec ne vključi v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni brezposelne osebe in dokler ta ne opravi predhodnega zdravniškega pregleda, kadar je predpisan.
19. člen
(postopek vključitve oseb v postopku izgubljanja zaposlitve)
(1) Postopek se začne na predlog delodajalca na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev, programa finančne reorganizacije, obvestila stečajnega upravitelja o nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev ali na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta delodajalca v skladu z 49. a členom ZZZPB.
(2) Osebe, katerih delo je postalo nepotrebno, se vključijo na podlagi zaposlitvenega načrta po predhodno ugotovljeni smiselnosti.
20. člen
(postopek vključitve šolajoče se mladine in iskalcev zaposlitve)
V posamezne, posebej v Katalogu določene aktivnosti APZ se po Programu APZ lahko brez predhodne obravnave vključijo šolajoča se mladina in iskalci zaposlitve.
21. člen
(postopek vključitve zaposlenih)
V posamezne aktivnosti APZ se lahko vključijo zaposleni na podlagi izbranega projekta delodajalca. Sredstva se dodelijo delodajalcem na podlagi javnega razpisa.
VI. VRSTE STROŠKOV IN NAČIN IZPLAČILA
ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
22. člen
(vrste stroškov)
Stroški za izvajanje ukrepov in aktivnosti APZ se zagotavljajo kot:
– plačila storitev operativnih izvajalcev,
– nadomestilo stroškov za izvajanje aktivnosti pooblaščenim izvajalcem,
– subvencije in
– denarne dajatve udeležencem.
23. člen
(storitve operativnih izvajalcev aktivnosti APZ)
(1) Pooblaščeni izvajalci Programa APZ lahko porabljajo sredstva aktivne politike zaposlovanja za plačilo storitev pri operativnih izvajalcih, izbranih v skladu z 11. do 14. členom tega pravilnika.
(2) Storitev se plača, potem ko je izvedena, razen v izjemnih primerih, katerih aktivnost zahteva drugačen način plačila.
(3) Če je plačilo v skladu z zaposlitvenim načrtom opravila brezposelna oseba, napotena v posamezno aktivnost, ji pooblaščeni izvajalec povrne stroške storitve.
(4) Način plačila storitev za posamezno aktivnost APZ se določi v Katalogu.
(5) Pooblaščeni izvajalec lahko s pogodbo prenese izplačevanje denarnih dajatev udeležencev na operativnega izvajalca.
24. člen
(nadomestilo stroškov za izvajanje aktivnosti
pooblaščenim izvajalcem)
(1) Nadomestila stroškov za izvajanje aktivnosti se izplačajo mesečno po izvedenih aktivnostih, v zvezi s katerimi stroški nastajajo.
(2) Podlaga za izplačila so mesečna poročila o izvedenih aktivnostih, v okviru katerih se izkazujejo dejanski stroški za izvajanje aktivnosti v obdobju poročanja. V pogodbi se lahko določi, da mora pooblaščeni izvajalec predložiti še vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju aktivnosti.
(3) Nadomestilo stroškov se izplača v višini izkazanih dejanskih neposrednih oziroma v višini največ 80% izkazanih dejanskih posrednih stroškov za izvajanje aktivnosti.
(4) Neposredni stroški so tisti, ki so nedvoumno vezani samo na izvajanje določene aktivnosti, posredni stroški pa tisti, ki se nanašajo na izvajanje več aktivnosti. Neposredni in posredni stroški se določijo s pogodbo.
25. člen
(subvencije)
(1) V Katalogu se določijo:
– aktivnosti, za katere se dodeli subvencija,
– višina subvencije,
– nabor in višina upravičenih stroškov, za katere se lahko uporabi subvencija.
(2) Subvencija se izplača po izpolnjeni pogodbeni obveznosti, razen v izjemnih primerih, katerih aktivnost zahteva drugačen način izplačila.
(3) Povračilo prispevkov delodajalca iz 48. a člena ZZZPB se izplačuje kot subvencija na podlagi odločbe zavoda.
(4) Način izplačila subvencije za posamezno aktivnost APZ se določi v Katalogu.
26. člen
(denarne dajatve udeležencem)
Denarne dajatve udeležencem so:
– dodatek za aktivnost,
– dodatek za prevoz,
– štipendija,
– obvezno zdravstveno zavarovanje in
– stroški predhodnega zdravniškega pregleda.
27. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost pripada vsem brezposelnim osebam za vključitev in sodelovanje v aktivnostih APZ, ki trajajo 100 ur ali več in ne pomenijo zaposlitve.
(2) Prejemniki štipendije niso upravičeni do dodatka za aktivnost.
(3) Brezposelne osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki trajajo 100 ur, so upravičene do dodatka v višini 20% minimalne mesečne plače, veljavne na dan vključitve. Za programe, daljše od 100 ur, se dodatek zviša sorazmerno večjemu obsegu aktivnosti. Višina posameznega mesečnega obroka se določi tako, da se višina dodatka deli s številom mesecev izvajanja aktivnosti.
(4) Brezposelne osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki se izvajajo na delovnem mestu, so upravičene do dodatka za aktivnost v višini 60% minimalne mesečne plače, veljavne na dan vključitve, za vsak mesec vključitve za polni delovni čas operativnega izvajalca. Če je vključitev po obsegu manjša od polnega delovnega časa operativnega izvajalca ali krajša od enega meseca, jim pripada sorazmerno nižji znesek dodatka.
(5) Dodatek za aktivnost se izplačuje mesečno za pretekli mesec.
(6) Udeleženec je lahko upravičeno odsoten največ 50% od načrtovane udeležbe v mesecu. Za upravičeno odsotnost šteje zlasti bolezen, smrt v družini, poziv sodišča ali višja sila. Oseba je dolžna o tem obvestiti zavod oziroma pooblaščenega izvajalca do konca meseca oziroma najpozneje v treh dneh po prenehanju razloga in predložiti o tem dokazila. Za upravičeno odsotnost štejejo tudi upravičeni razlogi, ki jih je vnaprej odobril zavod oziroma pooblaščeni izvajalec. Čas upravičene odsotnosti se šteje kot prisotnost v aktivnosti.
(7) Ob daljši upravičeni odsotnosti, kakor je določena v prejšnjem odstavku, se vključitev iz objektivnih razlogov prekine, razen kadar traja toliko časa, da je z mirovanjem pogodbe kljub temu mogoče doseči namen programa.
28. člen
(dodatek za prevoz)
(1) Dodatek za prevoz pripada vsem brezposelnim osebam z namenom vključitve in sodelovanja v aktivnostih in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraj, iz katerega dejansko prihajajo, če je ta bližji kraju stalnega ali začasnega prebivališča, je do kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer.
(2) Dodatek za prevoz se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja aktivnosti v kilometrih. Višina dodatka se določi na podlagi načrtovane udeležbe brezposelne osebe v aktivnosti in javno objavljene povprečne standardne tarife za prevoz potnikov v javnem linijskem prometu, ki jih določi pristojni organ Ministrstva za promet.
(3) Dodatek za prevoz se izplačuje mesečno za pretekli mesec.
(4) Višina izplačila dodatka je odvisna od dejanske prisotnosti brezposelne osebe v aktivnosti v posameznem mesecu.
(5) Izjemoma lahko zavod na predlog osebe, ki ji socialni položaj ne omogoča vključitve, izplača akontacijo prvega mesečnega dodatka za prevoz v višini do 80%.
29. člen
(štipendija)
(1) Štipendija pripada le osebam, vključenim v aktivnost izobraževanja udeležencev na podlagi 53. b člena ZZZPB, z namenom te vključitve in udeležbe.
(2) Višina štipendije se določi v skladu s pravilnikom, ki ureja štipendiranje.
30. člen
(obvezno zdravstveno zavarovanje)
(1) Obvezno zdravstveno zavarovanje krije zavod za osebe, vključene v aktivnost izobraževanja udeležencev na podlagi 53. b člena ZZZPB, kadar brezposelna oseba ni zavarovana na drugi podlagi.
(2) Stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti krije zavod.
31. člen
(predhodni zdravniški pregled)
(1) Zavod lahko za potrebe vključitve v posamezno aktivnost napoti brezposelno osebo na predhodni zdravniški pregled.
(2) Stroške predhodnega zdravniškega pregleda iz prejšnjega odstavka v celoti krije zavod.
VII. NADZOR IN VRNITEV NENAMENSKO PORABLJENIH SREDSTEV
32. člen
(opis sistema)
(1) Opis sistema nadzora nad izvajanjem programa in ukrepov APZ določi ministrstvo ter ga predloži zavodu oziroma pooblaščenemu izvajalcu najpozneje mesec dni pred začetkom izvajanja posamezne aktivnosti.
(2) Z opisom sistema se določijo postopki notranjega preverjanja in nadzora, ki omogočajo pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak ali preprečevanje nepravilnosti.
33. člen
(nadzor nad pooblaščenimi izvajalci)
(1) Z letnim načrtom nadzora ministrstvo določi število in vrste nadzora, ki jih bo izvedlo nad izvajalci ukrepov in aktivnosti APZ.
(2) Nadzor nad izvajanjem ukrepov in aktivnosti APZ ter nad namensko porabo sredstev se opravi v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje nadzora nad delom zavoda in drugih pooblaščenih izvajalcev.
34. člen
(notranje preverjanje)
(1) Notranje preverjanje zajema:
– finančno preverjanje vseh prijavljenih zahtevkov za povračilo stroškov,
– preverjanje poteka aktivnosti na kraju samem.
(2) Ministrstvo določi pisne standarde in postopke notranjega preverjanja ter obrazce za evidentiranje preverjanja.
(3) Kadar se pregledi na kraju samem izvajajo na podlagi vzorca, ministrstvo letno določi velikost vzorca in metodo vzorčenja.
(4) Sistem notranjega nadzora mora zagotoviti, da sta nalogi preverjanja zahtevkov za izplačilo in dejanskega izplačila ločeni.
35. člen
(nadzor in revizije drugih pristojnih organov)
Vsi pooblaščeni in operativni izvajalci so dolžni omogočiti izvajanje nadzora ali revizij vsem pooblaščenim osebam ali organom glede na njihove pristojnosti.
36. člen
(namenska poraba)
(1) Sredstva za izvajanje programa ali ukrepa aktivne politike zaposlovanja so nenamensko porabljena, kadar ni dosežen namen, za katerega so bila dodeljena. Namen dodelitve sredstev je opredeljen v tem pravilniku, posameznem ukrepu, aktivnosti APZ in pogodbi o dodelitvi sredstev.
(2) Vsi izvajalci, ki so prejemniki sredstev, so v tem primeru dolžni vrniti vsa ali sorazmerni del prejetih sredstev skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi. Obveznosti do povrnitve sredstev so prejemniki prosti, če dokažejo, da so izvajanje programa prekinili zaradi višje sile ali iz razlogov, za katere ne odgovarjajo. Prav tako so prosti te obveznosti, če so zagotovili neprekinjeno dokončanje programa pri drugem delodajalcu ali izvajalcu.
(3) Udeleženci, vključeni v aktivnost APZ, so dolžni vrniti vsa ali sorazmerni del stroškov za izvedbo aktivnosti skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi, kadar je aktivnost prekinjena po njihovi krivdi ali po njihovi volji, razen če je to posledica vzrokov, nastalih po vključitvi v aktivnost, ki so jim onemogočili ali bistveno otežili nadaljevanje. Udeleženci so prosti obveznosti do povračila sredstev in škode tudi, če bi bilo nadaljevanje aktivnosti v nasprotju z njihovim namenom glede na spremenjene okoliščine. Denarne dajatve udeležencem, ki so bile izplačane za vključitev in sodelovanje, niso predmet vračila.
VIII. SPREMLJANJE, POROČANJE IN OVREDNOTENJE
37. člen
(spremljanje)
(1) Za spremljanje izvajanja Programa APZ ministrstvo opredeli sistem spremljanja in pristojnosti vseh pooblaščenih izvajalcev, vključno z vlogo nadzora nad delovanjem tega sistema.
(2) Spremljanje se zagotavlja s fizičnimi in finančnimi kazalniki, določenimi v Programu APZ in Katalogu. Pri določitvi kazalnikov se upošteva predvsem okvirna metodologija in seznam primerov kazalnikov za spremljanje EU-smernic zaposlovanja.
(3) Ministrstvo za delo spremlja izvajanje programa in ukrepov APZ z vidika uspešnosti doseganja ciljev in skladnosti izvajanja s programskimi in izvedbenimi dokumenti, tako da:
– periodično preuči napredek pri doseganju načrtovanih ciljev ukrepov,
– preveri rezultate izvajanja, zlasti uresničevanje posameznih ciljev, določenih za različne ukrepe,
– preuči in odobri poročila o izvajanju ukrepov ali aktivnosti, ki jih predložijo pooblaščeni izvajalci,
– preuči in odobri predlog pooblaščenega izvajalca za spremembo vsebine ukrepa ali aktivnosti APZ, vključno s fizičnimi in finančnimi kazalniki za spremljanje pomoči.
38. člen
(poročanje)
(1) Ministrstvo natančneje opredeli vsebino in obliko rednih polletnih, letnih in končnih poročil. Obvezne sestavine poročil so:
– podatki o izvajanju po zastavljenih kazalcih, s kvalitativno analizo uspešnosti ukrepov in aktivnosti APZ,
– način finančnega izvajanja pomoči z navedbo skupnih izdatkov za vsak ukrep,
– podatki o odmiku od načrtovanih ukrepov in aktivnosti APZ, ki so lahko podlaga za korektivne ukrepe.
(2) Ministrstvo v pogodbi s pooblaščenim izvajalcem določi način in roke poročanja o izvajanju ukrepov in aktivnosti APZ ter način odobritve poročil.
(3) Izredna poročila lahko ministrstvo zahteva od pooblaščenih izvajalcev kadar koli in po določitvi primernega roka.
(4) Za poročanje o državnih in regionalnih pomočeh veljajo pravila, ki jih določi pristojni organ.
39. člen
(ovrednotenje)
(1) Poglobljeno oziroma pojasnjevalno ovrednotenje ukrepov in aktivnosti APZ izvaja ministrstvo, da pridobi oceno o ustreznosti posameznih ukrepov in aktivnosti APZ glede na izbrano strategijo, zastavljene cilje in stopnjo dejansko doseženih učinkov na trgu dela.
(2) Ministrstvo poglobljeno ovrednotenje ukrepov in aktivnosti APZ s pogodbo poveri neodvisnim evalvatorjem, tj. izvajalcem ali gospodarskim družbam, ki so za to strokovno usposobljene.
(3) S tem ovrednotenjem se po kvazieksperimentalni metodi ugotavljajo in ocenjujejo razlike glede doseženega položaja na trgu dela med skupino oseb, ki je bila vključena v ukrep oziroma aktivnost APZ (eksperimentalna skupina), in skupino, ki v ukrep oziroma aktivnost APZ ni bila vključena (kontrolna skupina), a ima podobne značilnosti kakor skupina vključenih oseb.
(4) Načini vrednotenja posameznega ukrepa ali aktivnosti APZ se določijo v letnem programu.
IX. METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE SUFICITARNIH
IN DEFICITARNIH POKLICEV
40. člen
(podatkovni viri)
(1) Pri opredeljevanju suficitarnih in deficitarnih poklicev oziroma poklicnih področij metodologija zajema naslednje podatkovne vire: potrebe po delavcih, delovna dovoljenja in zaposlovanje tujcev, v primerjavi z registrirano brezposelnostjo.
(2) Na podlagi podatkov in dokumentov iz prejšnjega odstavka zavod pripravi letni pregled suficitarnih in deficitarnih poklicev oziroma poklicnih področij za posamezno območno službo zavoda. O potrditvi in spremembah letnih pregledov odloča svet partnerjev območnih služb zavoda.
(3) Pregled suficitarnih in deficitarnih poklicev oziroma poklicnih področij zavod objavi na internetni strani najpozneje do konca januarja tekočega leta.
(4) Suficitarnost in deficitarnost poklicev oziroma poklicnih področij se ugotavlja po pregledu, ki je veljal ob vključitvi brezposelne osebe v posamezno aktivnost oziroma zaposlitev.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za osebe in delodajalce, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika že vključene v aktivnosti APZ, do izteka pogodb uporablja Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06).
(3) Pogodbe o vključitvi v posamezne aktivnosti APZ, ki na dan uveljavitve tega pravilnika še niso bile sklenjene, se sklenejo v skladu z določbami tega pravilnika.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za pogodbe, ki se bodo po uveljavitvi tega pravilnika še sklenile za izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2006/2007. Te pogodbe se sklenejo na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06), razen glede stroškov prevoza, za katere veljajo določbe tega pravilnika.
(5) Zavod objavi prvi pregled suficitarnih in deficitarnih poklicev oziroma poklicnih področij najpozneje zadnji dan v februarju 2007.
(6) Prvi opis sistema nadzora nad izvajanjem programa in ukrepov APZ iz 32. člena tega pravilnika ministrstvo predloži zavodu oziroma pooblaščenim izvajalcem do konca februarja 2007.
42. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-2/2007
Ljubljana, dne 17. januarja 2007
EVA 2007-2611-0031
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve