Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, stran 5313.

Na podlagi osmega odstavka 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odločba US in 114/06 – ZUTPG) izdaja minister za finance v soglasju z ministrico za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
1. člen
V Pravilniku o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06) se v 1. členu besedilo »št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo« nadomesti z besedilom »št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odločba US in 114/06 – ZUTPG«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine« nadomesti z besedilom »obvestila Davčne uprave Republike Slovenije o višini davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o višini davčne osnove)« ter besedilo »obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine« nadomesti z besedilom »obvestilo o višini davčne osnove«.
V drugem odstavku se besedilo »obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine« nadomesti z besedilom »obvestila o višini davčne osnove«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika se na podlagi obračuna davka določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki prišteje znesek prispevkov za socialno varnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, ko je znesek razlike med davčno priznanimi prihodki in dohodki manjši ali enak 0, doseženi dobiček zavarovanca enak znesku prispevkov za socialno varnost.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »katastrski dohodek in drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti« nadomesti z besedilom »davčna osnova od dohodkov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se upošteva vsota davčnih osnov od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ugotovljena na način, določen v drugem odstavku 3. člena tega pravilnika, brez znižanj in olajšav, povečana za prispevke za socialno varnost, plačane s strani države.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine« nadomesti z besedilom »obvestilo o višini davčne osnove«.
V drugem odstavku se besedilo »obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine« nadomesti z besedilom »obvestila o višini davčne osnove« in besedilo »obvestilo o višini katastrskega dohodka« z besedilom »obvestilo o višini davčne osnove«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, določi za mesec« nadomesti z besedilom »obvestila o višini davčne osnove, določi za mesec po mesecu«.
7. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(1) Če davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi, da višina dobička, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, na podlagi katerega je bila določena razvrstitev v zavarovalno osnovo, ni pravilna, davčni organ v odločbi, izdani v postopku davčnega nadzora, na podlagi ugotovitev v postopku in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanašajo ugotovljene nepravilnosti, določi novo razvrstitev v zavarovalno osnovo in poračun prispevkov za socialno varnost za nazaj.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se prispevki za socialno varnost plačujejo od nove zavarovalne osnove, določene z odločbo iz prejšnjega odstavka, za mesec, v katerem je bila odločba iz prejšnjega odstavka izdana. Če je odločba iz prejšnjega odstavka vročena po dospelosti in plačilu prispevkov za mesec, za katerega se bi morali prispevki v skladu s prvim stavkom tega odstavka plačati od nove zavarovalne osnove, se opravi poračun prispevkov pri prvem plačilu prispevkov po vročitvi odločbe.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec plačuje prispevke od nove zavarovalne osnove, določene v skladu s prvim odstavkom tega člena, dokler se v skladu z drugim odstavkom 209. člena zakona ne razvrsti v zavarovalno osnovo na novo, dokler se sam ne odloči za zvišanje zavarovalne osnove ali dokler v skladu z 10. členom tega pravilnika ne začne uporabljati znižane zavarovalne osnove.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, če je zavarovanec za mesec, v katerem je bila odločba iz prvega odstavka tega člena izdana, že na novo razvrščen v zavarovalno osnovo v skladu z drugim odstavkom 209. člena zakona.«.
8. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »davčna« nadomesti z besedo »zavarovalna«.
V četrtem odstavku se besedilo »novo ali dokler se sam ne odloči za zvišanje zavarovalne osnove« nadomesti z besedilom »novo, dokler se sam ne odloči za zvišanje zavarovalne osnove ali dokler v skladu z drugim odstavkom 9.a člena tega pravilnika ne začne plačevati prispevkov od nove zavarovalne osnove«.
9. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Ne glede na prvi odstavek 4. člena tega pravilnika se doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006, določi tako, da se od zneska razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki (podatek iz zap. št. 9 iz obrazca MF-DURS obr. DOHDEJ št. 12, ki je Priloga 1 Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006, in njegov sestavni del, Uradni list RS, št. 10/07) odšteje osnova za davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in od dohodka iz prenosa premoženjskih pravic (podatek iz zap. št. 6 iz Tabele A: Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in podatek iz zap. št. 6 iz Tabele B: Podatki o dohodku iz prenosa premoženjskih pravic v Prilogi 12, ki je sestavni del Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006) ter prišteje znesek prispevkov za socialno varnost.«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-52/2007/14
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2007-1611-0042
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost