Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2007 z dne 18. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2007 z dne 18. 4. 2007

Kazalo

1908. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 5074.

Na podlagi 12. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 60/06 – ZMed-A) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 ter 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 4. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: glasilo).
Svoboda izražanja
2. člen
Glasilo temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.
Ime medija
3. člen
Ime občinskega glasila je: OBČINSKO GLASILO.
Ustanovitelj, izdajatelj medija
4. člen
Ustanovitelj in izdajatelj občinskega glasila je: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan Občine Hrpelje - Kozina.
Izdajatelj z uredniškim odborom sooblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje.
Izdajatelj tiskanega medija mora po določbah Zakona o obveznem izvodu publikacij pošiljati obvezen izvod vsake izdaje Narodni univerzitetni knjižnici – nacionalni depozitarni organizaciji.
Način, območje in časovni interval izdajanja ter zvrst in jezik medija
5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Občini Hrpelje - Kozina.
Občinsko glasilo se uvršča v informativni tisk, izhaja mesečno, poleti (julij/avgust) in pozimi (december/januar) pa ena dvojna številka, skupaj 10 številk letno.
Izhaja v nakladi 1450 izvodov in se po potrebi usklajuje s številom gospodinjstev v Občini Hrpelje - Kozina.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Hrpelje - Kozina, izmenjavi različnih mnenj občanov, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko.
Glasilo je tudi informator in prostor objav in razpisov, za potrebe Občine Hrpelje - Kozina, ki so jih dolžni pripraviti župan, občinska uprava, občinski svet in zunanji sodelavci. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Hrpelje - Kozina.
Uredniški odbor
7. člen
Sedež uredništva je: Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov od katerih je eden direktor Občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina. Župan praviloma ni član uredniškega odbora. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Predlog za imenovanje članov uredniškega odbora lahko podajo ustanovitelj, odgovorni urednik, odbori in komisije ter posamezni člani občinskega sveta. Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Hrpelje - Kozina na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani uredniškega odbora se lahko razrešijo pred iztekom mandata. Predlog za razrešitev lahko poda ustanovitelj, odgovorni urednik, odbori in komisije ter člani občinskega sveta.
Člani uredniškega odbora lahko imajo pravico do nagrade, ki jo na predlog odgovornega urednika s sklepom določa župan, po vsakokratnem izidu glasila, glede na kvaliteto vsebinskega prispevka posameznega člana.
Na predlog odgovornega urednika lahko imajo pravico do nagrade tudi zunanji sodelavci (avtorji prispevkov). O nagradi in njeni višini odloči župan s sklepom.
Uredništvo, urednik in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni. Prav tako niso dolžni razkriti vira informacij, razen v primerih, ko to določa kazenska zakonodaja.
8. člen
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem,
– predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila,
– obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, ureja in pripravlja besedila,
– oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispevkov),
– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk itd.) lahko župan Občine Hrpelje - Kozina na predlog uredniškega odbora prenese pogodbeno na zunanje izvajalce.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika imenuje župan Občine Hrpelje - Kozina.
Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora župan pridobiti mnenje uredništva.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposobna;
– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.
Naloge odgovornega urednika:
– predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje,
– vodi uredniški odbor (članom uredniškega odbora razdeli posamezna področja za katera so odgovorni,
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh pravnih in fizičnih osebah v občini pri objavljanju v glasilu,
– zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na področju medijev,
– pripravlja poročila ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– opravlja druge naloge določene z Zakonom o medijih in s tem odlokom.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo.
Odgovornemu uredniku pripada nagrada za njegovo delo po vsakokratnem izidu glasila v višini sejnine predsednika odbora oziroma komisije občinskega sveta.
Oglasi in sponzoriranje
11. člen
Glasilo je lahko namenjeno tudi tržnemu oglaševanju, na podlagi meril in kriterijev, ki jih sprejme Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina.
Oglaševanje v glasilu in sponzoriranje glasila se izvaja v skladu z določbami Zakona o medijih.
Viri in način financiranja
12. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– drugi prihodki (oglasi in sponzoriranje).
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
13. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Končne določbe
14. člen
Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa v razvid.
15. člen
Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbora, župan pa odgovornega urednika v roku 30 dni po začetku veljave tega odloka.
Do imenovanja novega uredniškega odbora ter odgovornega urednika, opravlja te naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji odgovorni urednik.
16. člen
Za vse ostale pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, ki s tem odlokom niso določene, se smiselno uporablja Zakon o medijih.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, Občine Hrpelje - Kozina, Uradni list RS, št. 66/00 z dne 26. 7. 2000.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2007
Hrpelje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

AAA Zlata odličnost