Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev, stran 488.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006-43 z dne 21. 12. 2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 33. seji dne 22. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registru zasebnih raziskovalcev
1. člen
V Pravilniku o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05) se četrta in peta alinea 4. člena spremenita tako, da se glasita:
»– ima stalni ali začasni naslov opravljanja dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
– ima stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije;«.
2. člen
Črta se 5. člen.
3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zasebni raziskovalec opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot edini ali glavni poklic.«.
4. člen
V 8. členu se besedilo četrte in pete alinee spremeni tako, da se glasi:
»– naslov stalnega in začasnega prebivališča zasebnega raziskovalca;
– stalni in začasni naslov opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti;«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »obrazcu« doda besedilo »ARRS-RZR-01/2006«.
V drugem stavku četrtega odstavka se beseda »dokzazila« nadomesti z besedo »dokazila«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi Republike Slovenije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, pridobi ARRS po uradni dolžnosti.«.
6. člen
V 12. členu se za besedo »obrazcu« doda besedilo »ARRS-RZR-02/2006«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– predvidene usmeritve (plan/program) za delo zasebnega raziskovalca za naslednji dve leti;«.
Dosedanja četrta alinea postane nova peta alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Opredelitev vsebine poročila o delu pripravi komisija in se jo objavi na spletnih straneh ARRS.«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedami »od prejema« doda beseda »popolnega«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija prouči poročilo o delu tako, da ugotavlja, ali zasebni raziskovalec izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pravilnik glede vpisa v register, ter oceni izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s priglasitvijo v vlogi za vpis v register. Če poročilo o delu ni popolno, ARRS pozove zasebnega raziskovalca, da ga dopolni v 30 dneh. Če zasebni raziskovalec poročila ne dopolni v predpisanem roku, se šteje, da poročilo o delu ni bilo predloženo. Komisija na podlagi popolnega poročila o delu sporoči svojo strokovno oceno direktorju v obliki zapisnika.«.
9. člen
V 19. členu se pred besedami »prvem odstavku« doda besedilo »12. členu in«.
10. člen
V 20. členu se za besedo »obrazcu« doda besedilo »ARRS-RZR-03/2006«.
11. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
12. člen
V Prilogi 2 se besedilo »Trg Osvobodilne fronte 13« nadomesti z besedilom »Tivolska cesta 30«. V desnem gornjem kotu pod besedilom »Priloga 2« se doda besedilo »ARRS-RZR-02/2006«.
13. člen
V Prilogi 3 se besedilo »Trg Osvobodilne fronte 13« nadomesti z besedilom »Tivolska cesta 30«. V desnem gornjem kotu pod besedilom »Priloga 3« se doda besedilo »ARRS-RZR-03/2006«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-28/2006/1
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1647-0015
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd l.r.