Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1698. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, stran 4377.

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa lokacijo igralnega salona, način opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih, obveznosti koncesionarjev za igralni salon in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- igralni proces je zaporedje postopkov in dejanj, ki jih je v skladu s predpisi, navodili za izvajanje iger in pravili igre potrebno opraviti pri prirejanju posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih,
- recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje igralcev,
- igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo igralni avtomati, na katerih se prirejajo posebne igre na srečo,
- blagajna je prostor, v katerem se vodi dokumentacija v zvezi z izvajanjem gotovinskih, negotovinskih in žetonskih transakcij ter pripravo dnevnega obračuna,
- števnica je prostor za štetje gotovine, žetonov in drugih vrednotnic,
- sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena računalniška in druga oprema nadzornega informacijskega sistema,
- avdio video prostor je prostor, v katerem je nameščena avdio video oprema za snemanje in iz katerega se izvaja avdio video nadzor,
- trezor je posebej varovan prostor z varnostnimi vrati, kjer se hranijo gotovina, lističi, žetoni in druge vrednotnice, za katere se v skladu s predpisi in internimi akti zahteva takšna hramba,
- listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen s črtno kodo ali z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu kreditov na igralnem avtomatu ali izplačilu gotovine na blagajni oziroma izplačilnem mestu,
- validacijski sistem je sistem, ki preverja veljavnost lističev,
- samopostrežna blagajna je naprava, na kateri lahko igralec sam menja lističe v gotovino ali pa bankovec višje vrednosti zamenja za bankovce nižje vrednosti,
- kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro s točno določeno denarno vrednostjo na igralnem avtomatu,
- žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se na igralnem avtomatu uporablja za vplačila in izplačila,
- kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na igralnem avtomatu kot število kreditnih točk,
- sprejemnik bankovcev (bill-acceptor) je naprava, nameščena na igralnem mestu igralnega avtomata, ki sprejema bankovce ali lističe različnih vrednosti igralne valute,
- obračunski model igralnega avtomata je formula za izračun obračuna igralnega avtomata na podlagi stanja števcev igralnega avtomata,
- zalogovnik žetonov (hopper) je del igralnega avtomata, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo,
- zbiralnik žetonov (cash-box) je prostor, kjer se zbirajo v igralni avtomat vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik žetonov poln,
- zbiralnik bankovcev (stacker-box) je prostor, kjer se zbirajo v igralni avtomat vstavljeni bankovci in lističi,
- polnitev igralnega avtomata je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov,
- progresiva je mehanizem, ki izbran odstotek vsake stave v igralne naprave, povezane v progresivni sistem, doda v progresivni sklad. Ob proženju progresive se progresivni sklad izplača igralcu,
- progresivni dobitek je izplačana vrednost progresive oziroma vrednost progresivnega sklada v trenutku proženja progresive,
- progresivni sistem je sistem, ki je sestavljen iz ene ali več vanj vključenih igralnih naprav, krmilnega mehanizma (krmilnik), pripadajoče programske opreme, medsebojnih povezav in prikazovalnika trenutne vrednosti enega ali več skladov za progresivni dobitek,
- progresivni prikazovalnik je prikazovalnik, na katerem je izpisana trenutna vrednost progresivnega sklada.
II. LOKACIJA IGRALNEGA SALONA
3. člen
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni skupnosti, kjer turistična infrastruktura in naravno okolje omogočata večjo koncentracijo gostov, mestni občini, ki ima nad 40.000 prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je pričakovati obisk pretežno tujih gostov.
4. člen
Za turistično lokalno skupnost po tem pravilniku se šteje lokalna skupnost, na območju katere je najmanj 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in dosega 40.000 nočitev letno.
5. člen
(1) Ne glede na 3. in 4. člen tega pravilnika se igralni salon lahko nahaja tudi v lokalni skupnosti, ki je geografsko povezana z največ štirimi lokalnimi skupnostmi, ki imajo skupaj več kot 40.000 prebivalcev ali več kot 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in presegajo 40.000 nočitev letno, in ki sklenejo pisni dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti.
(2) Vsaka lokalna skupnost lahko sklene le en dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti.
(3) Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika in prvega odstavka tega člena se uporabljajo zadnji podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacitetah, prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi razpolaga Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
(1) Lokacija igralnega salona v okviru turistične lokalne skupnosti mora biti uravnotežena s ponudbo prirejanja posebnih iger na srečo in ostalo turistično ponudbo na območju katere se nahaja igralni salon.
(2) Igralni salon ne sme biti lociran v neposredni bližini stanovanjskih območij, vzgojno-izobraževalnih zavodov, zdravstvenih in verskih ustanov. Od državne meje mora biti oddaljen najmanj 150 metrov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V IGRALNIH SALONIH
7. člen
(1) Za prirejanje posebnih iger na srečo mora imeti igralni salon naslednje fizično ločene prostore:
- recepcijo,
- avdio video prostor,
- sistemski prostor,
- blagajno,
- števnico,
- trezor,
- igralni prostor.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta avdio video prostor in sistemski prostor lahko združena, prav tako sta lahko v skupnem prostoru tudi trezor in števnica, če ti skupni prostori izpolnjujejo vse druge pogoje iz tega pravilnika in če je funkcionalna ločenost prostorov urejena z internimi predpisi.
8. člen
(1) V okviru igralnega salona morajo biti na vidnem mestu nameščena naslednja obvestila za igralce:
- pred vhodom v igralni salon mora biti obvestilo, da je prostor avdio video nadzorovan,
- pri vhodu v igralni prostor mora biti napis, da je osebam mlajšim od osemnajst let vstop prepovedan,
- na blagajni mora biti navedena vrednost žetona,
- na igralnem avtomatu morata biti na vidnem mestu prikazani vrednost kreditne točke in vrednost žetona v igralni valuti.
(2) V igralnem prostoru morajo biti igralcem na razpolago navodila za igranje na igralnih avtomatih.
9. člen
Ves čas poslovanja igralnega salona morata v igralnem salonu delati najmanj dve osebi z dovoljenjem za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: licenca).
10. člen
V igralnem salonu so lahko vzpostavljeni lastni ali skupinski progresivni sistemi. V skupinski progresivni sistem so lahko vključeni le igralni avtomati v okviru igralnega salona. Igralni avtomat je lahko vključen le v en progresivni sistem.
11. člen
(1) Pred vzpostavitvijo ali spremembo nastavitev progresivnega sistema mora koncesionar za igralni salon od institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: institucija) pridobiti pisno potrdilo o ustreznosti progresivnega sistema in njegovih nastavitev.
(2) Pred ukinitvijo progresivnega sistema mora koncesionar za igralni salon od institucije pridobiti pisno potrdilo, da se nastavitve tega sistema niso spremenile od vzpostavitve, oziroma od zadnje spremembe nastavitev.
12. člen
Koncesionar za igralni salon mora vzpostavitev ali spremembo progresivnega sistema prijaviti nadzornemu organu v okviru vloge za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave in mu predložiti poročilo o preizkusu igralne naprave.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA RECEPCIJSKE SLUŽBE
13. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora opravljati recepcijsko službo v recepciji s pomočjo računalniškega programa za vodenje evidence o igralcih.
(2) V primeru, da ima koncesionar za igralni salon več recepcijskih mest, mora računalniški program iz prejšnjega odstavka beležiti vse vstope igralcev v skupno bazo.
14. člen
Evidenca o igralcih iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- kraj in državo bivanja,
- naslov bivališča ali vrsto in številko osebnega dokumenta,
- datum in čas vstopa,
- fotografijo igralca.
15. člen
(1) Podatke iz prejšnjega člena sme v evidenco o igralcih vnašati samo oseba, ki v skladu z internimi predpisi opravlja dela in naloge receptorja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora biti prisotna v recepciji ves čas obratovanja igralnega salona. V času njene odsotnosti, mora biti vstop v igralni salon onemogočen.
16. člen
Identifikacijo igralcev ob vstopu mora receptor opraviti s pomočjo veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo.
17. člen
Koncesionar za igralni salon mora igralcu za vstop v igralni salon izdati vstopnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:
- naziv koncesionarja za igralni salon in ime igralnega salona,
- številko vstopnice,
- ime in priimek igralca,
- datum in čas vstopa,
- ceno vstopnice, če koncesionar za igralni salon zaračunava vstopnino.
18. člen
(1) Računalniški program za vodenje evidence o igralcih in podatki iz te evidence morajo biti zaščiteni tako, da je dostop do njih omogočen le pooblaščenim osebam koncesionarja za igralni salon.
(2) Računalniški program iz prejšnjega odstavka mora onemogočiti brisanje in spreminjanje že vnesenih podatkov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je spreminjanje podatkov izjemoma možno, vendar samo, če program omogoča sledljivost sprememb, pri čemer se mora zabeležiti vsaj:
- kdo je opravil spremembo,
- kdaj je bila sprememba opravljena,
- kaj je bilo spremenjeno.
19. člen
(1) Računalniški program za vodenje evidence o igralcih mora omogočiti vpogled v sezname:
- vseh igralcev,
- igralcev v obdobju med dvema datumoma,
- vstopov posameznega igralca,
- igralcev, ki jim je prepovedan vstop.
(2) Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti izpis podatkov iz prvega odstavka tega člena na tiskalnik v A4 formatu.
20. člen
(1) V primeru okvare računalnika za vodenje evidence o igralcih na recepciji lahko koncesionar za igralni salon vodi evidenco ročno v posebnem zvezku do odprave okvare računalnika, vendar ne več kot sedem dni. Ročno vodena evidenca mora obsegati vse podatke iz 14. člena tega pravilnika z izjemo fotografije in se mora hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta.
(2) Takoj po odpravi okvare računalnika mora koncesionar za igralni salon podatke iz ročne evidence vnesti v računalniški program za vodenje evidence o igralcih.
21. člen
(1) Osebe, ki niso igralci, lahko vstopajo v igralni salon samo v spremstvu predstavnikov koncesionarja za igralni salon, ki imajo licenco in se v času obiska ne smejo udeležiti posebnih iger na srečo. Te osebe je treba evidentirati v dnevnik vstopov obiskovalcev, ki se hrani na recepciji, in jim izdati priponko z napisom »OBISKOVALEC«, ki jo morajo nositi na vidnem mestu.
(2) Dnevnik vstopov obiskovalcev mora koncesionar za igralni salon hraniti na recepciji vsaj eno leto po poteku koledarskega leta in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in priimek osebe, ki je odobrila vstop, in njen podpis,
- ime in priimek obiskovalca,
- namen vstopa,
- datum in točen čas vstopa,
- čas odhoda.
22. člen
Koncesionar za igralni salon mora voditi seznam igralcev, ki jim je prepovedan vstop v igralni salon in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- kraj in državo bivanja,
- datum prepovedi,
- ime in priimek osebe, ki je izdala prepoved,
- vzrok prepovedi,
- čas trajanja prepovedi.
V. AVDIO VIDEO NADZOR V IGRALNEM SALONU
23. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora z avdio video napravami zagotoviti nepretrgan nadzor in snemanje vseh procesov prirejanja iger na srečo v igralnem salonu.
(2) Tehnične karakteristike avdio video naprav morajo zagotoviti kvalitetno barvno snemanje in reproduciranje posnetkov procesov prirejanja iger na srečo, ki omogočajo razpoznavo posameznih dogodkov in oseb. Posnetek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
- datumom in časom (ura, minuta, sekunda) snemanja,
- številko kamere.
24. člen
(1) V primeru delnega izpada avdio video nadzora in snemanja posameznih procesov prirejanja iger na srečo v igralnem salonu koncesionar za igralni salon ne sme izvajati tistega dela procesa, ki ni avdio video nadzorovan.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora koncesionar za igralni salon v primeru izpada avdio video nadzora na blagajni zapreti igralni salon do odprave okvare.
(3) Koncesionar za igralni salon mora nadzorni organ o izpadu avdio video nadzora pisno obvestiti v 24 urah.
(4) Koncesionar za igralni salon mora nadzornemu organu zagotoviti vso potrebno programsko opremo za pregledovanje posnetkov.
25. člen
Koncesionar za igralni salon mora z avdio video nadzornim sistemom zagotoviti nadzor in snemanje vseh poti, kjer se izvajajo prenosi denarja in žetonov. Poti in način prenosa denarja in žetonov morajo biti označeni v tlorisu igralnega salona in določeni v internem aktu koncesionarja za igralni salon.
26. člen
Video posnetke spornih primerov vplačil in izplačil med koncesionarjem za igralni salon in igralcem mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj tri mesece.
27. člen
Vsi vhodi v igralni salon in v prostore iz 7. člena tega pravilnika morajo biti video nadzorovani tako, da posnetki omogočajo prepoznavo posamezne osebe.
28. člen
Kamere v igralnem prostoru morajo nepretrgoma snemati igralne avtomate, tako da posnetki omogočajo prepoznavo osebe in vsak poseg v igralni avtomat.
29. člen
Iz posnetkov kamer v igralnem prostoru mora biti razvidna vrednost skupinske progresive na progresivnem prikazovalniku.
30. člen
Avdio video posnetki blagajne in števnice morajo biti posneti v realnem času in morajo omogočiti prepoznavo posameznih bankovcev in žetonov.
31. člen
Kamere na blagajni morajo nepretrgoma snemati vse transakcije in omogočiti prepoznavo stanja odkupljenih in prodanih žetonov, kar mora biti razvidno na posebnem prikazovalniku.
32. člen
(1) Kamere v števnici morajo snemati vse procese in osebe, ki se zadržujejo v njej ter omogočiti prepoznavo oseb, bankovcev in žetonov.
(2) Posnetek kamere mora omogočiti prepoznavo števila preštetih bankovcev posameznih apoenov na števnem stroju in žetonov v števnici, če koncesionar za igralni salon izvaja štetje s števnim strojem.
33. člen
Cilinder elektronske rulete mora biti sneman v realnem času. Iz video posnetka cilindra mora biti jasno prepoznavno gibanje kroglice in vse številke cilindra elektronske rulete.
34. člen
(1) Vstop v avdio video prostor imajo le osebe, katerim je bila izdana licenca za vodjo igralnega salona ali internega nadzornika, ki izvaja naloge avdio video nadzora.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v avdio video prostor v spremstvu oseb iz prejšnjega odstavka vstopajo zaradi izvajanja določenih del (npr. vzdrževanje avdio video sistema) tudi druge osebe, ki jih opredeli koncesionar za igralni salon v svojem internem aktu.
(3) Vstop v avdio video prostor je treba vpisati v dnevnik vstopov, ki se hrani v avdio video prostoru in ga mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta in vsebuje vsaj naslednje podatke:
- datum in čas vstopa in izstopa,
- ime in priimek osebe, ki je vstopila,
- razlog vstopa.
35. člen
Koncesionar za igralni salon mora hraniti videoposnetke najmanj sedem dni od časa njihovega nastanka. Kopiranje in iznos posnetkov iz avdio video prostora ni dovoljen, razen z dovoljenjem nadzornega organa.
36. člen
Avdio video nadzorni sistem in nadzorni informacijski sistem morata biti časovno usklajena z dejanskim časom, pri čemer se zabeleženi čas na avdio video posnetkih ne sme razlikovati od časa zabeleženega v nadzornem informacijskem sistemu za več kot 30 sekund.
37. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora pri vseh enkratnih dobitkih na igralnih avtomatih, večjih od 15.000 eurov, fotografirati dobitno kombinacijo in jo vpisati v dnevnik visokih dobitkov, ki vsebuje naslednje podatke:
- evidenčno številko igralnega avtomata, na katerem je bil izplačan dobitek,
- vrednost dobitka,
- datum in točen čas dobitka,
- ime in priimek osebe, ki je opravljala nadzor v času izplačila,
- ime in priimek osebe, ki je izvedla izplačilo.
(2) Dnevnik visokih dobitkov se mora hraniti v igralnem salonu. Podatki o izplačanem dobitku in fotografija iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti najmanj eno leto po izplačanem dobitku.
VI. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
38. člen
(1) Blagajniško poslovanje koncesionarja za igralni salon poteka preko blagajne, ki vključuje:
- poslovanje s samopostrežno blagajno,
- poslovanje s trezorjem,
- izdelavo dnevnih obračunov.
(2) Vstop v blagajno imajo samo osebe, katerim je bila izdana licenca za blagajnika ali za vodjo igralnega salona.
39. člen
Koncesionar za igralni salon mora organizirati blagajniško poslovanje tako, da je ločen obračun med blagajno in trezorjem.
40. člen
Koncesionar za igralni salon mora vse postopke v zvezi z obračunavanjem blagajne, polnjenjem in praznjenjem igralnih avtomatov ter ročnimi izplačili voditi na posebnih obrazcih, ki jih pripravi koncesionar za igralni salon in so sestavni del internih navodil za posamezna področja dela.
41. člen
(1) Ob začetku poslovnega dne mora koncesionar za igralni salon na blagajni zagotoviti začetno stanje žetonov in gotovine (v nadaljnjem besedilu: začetna dotacija). Začetna dotacija mora biti vnaprej določena v internem aktu koncesionarja za igralni salon.
(2) Ob zaključku poslovnega dne mora koncesionar za igralni salon zagotoviti, da se blagajna zaključi, denar in žetoni pa se skupaj z dnevnim zaključkom blagajne predajo v trezor.
42. člen
(1) Ročno ali strojno štetje denarja, žetonov in drugih vrednotnic se izvaja v števnici. Vsa štetja se izvajajo komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v organizacijskem navodilu koncesionarja za igralni salon, pri čemer mora imeti vsaj en član komisije licenco za blagajnika.
(2) V primeru ročnega štetja se to izvaja na števni mizi na način, da se glasno izgovori oznaka igralnega avtomata oziroma igralnega mesta, in da se razvrsti bankovce v vrsto po največ pet apoenov iste vrednosti in glasno izgovori vrednost in število bankovcev ter skupno vrednost vseh bankovcev ene vrednosti.
(3) Pri štetju žetonov je treba glasno izgovoriti oznako igralnega avtomata oziroma igralnega mesta in število preštetih žetonov.
43. člen
Blagajnik mora pri vsaki transakciji na blagajniškem pultu razvrstiti bankovce v vrsto po največ pet apoenov iste vrednosti, glasno izgovoriti vrednost bankovca, skupno vrednost in vrsto transakcije, ki jo izvaja.
44. člen
Vsa gotovina in žetoni, ki se v skladu z vnaprej opredeljenim blagajniškim poslovanjem ne nahajajo v blagajni ali igralnih avtomatih, se morajo hraniti v trezorju.
45. člen
Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti, da se vsi neprevzeti dobitki dnevno ločeno izkazujejo in prištejejo k realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.
46. člen
(1) V primeru, da so v igralnih avtomatih vgrajeni sprejemniki bankovcev in sprejemniki za brezgotovinska vplačila, je treba izvajati njihovo praznjenje skladno z vnaprej pripravljenim načrtom praznjenja. Praznjenje je treba izvajati po posameznem igralnem avtomatu in prešteti znesek gotovine prišteti k realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.
(2) Koncesionar za igralni salon mora obvezno ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu izprazniti in prešteti gotovino in lističe v vseh sprejemnikih bankovcev in jo vključiti v dnevni obračun zadnjega poslovnega dne v mesecu.
47. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora igralne avtomate in samopostrežne blagajne prazniti in polniti samo komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v organizacijskem navodilu, pri čemer morata komisijo sestavljati vsaj dve osebi, ki imata licenco.
(2) Komisija mora prešteti vse žetone in gotovino iz izpraznjenih igralnih avtomatov in sicer ločeno za vsak igralni avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ki je sestavni del dokumentacije dnevnega obračuna igralnega salona.
48. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora imeti za vsak sprejemnik bankovcev dva zbiralnika bankovcev, ki sta označena z oznako igralnega avtomata oziroma igralnega mesta in opremljena s ključavnico, ki se sme odkleniti samo komisijsko v števnici.
(2) Praznitve zbiralnikov bankovcev igralnih avtomatov oziroma igralnih mest so dovoljene le tako, da se zbiralnik bankovcev, v katerem se nahaja gotovina, po predpisanem postopku zamenja s praznim zbiralnikom bankovcev.
49. člen
Blagajnik mora vsa ročna izplačila sproti vnašati v nadzorni informacijski sistem. Sprotni vnos v nadzorni informacijski sistem je obvezen tudi za vse žetonske polnitve in praznitve igralnih avtomatov.
50. člen
Koncesionar za igralni salon mora ob praznitvah zbiralnikov bankovcev popisati tudi števce sprejemnikov bankovcev ter opraviti primerjavo med stanjem preštete gotovine iz zbiralnikov bankovcev po posameznem igralnem avtomatu s stanjem iz popisa števcev. V primeru odstopanja mora koncesionar za igralni salon izdelati poročilo o vzrokih za odstopanja in ga priložiti mesečnemu poročilu.
51. člen
(1) Ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu mora koncesionar za igralni salon opraviti popis vseh žetonov in kovancev v blagajni, trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.
(2) Zalogovnike žetonov in zbiralnike žetonov mora koncesionar za igralni salon prazniti ločeno po igralnih avtomatih in njihovo stanje ugotavljati v števnici. Po opravljeni praznitvi mora prešteto stanje primerjati s stanjem, ki je zabeleženo v nadzornem informacijskem sistemu. V primeru odstopanja mora koncesionar za igralni salon izdelati poročilo o vzrokih za odstopanja in ga priložiti mesečnemu poročilu.
52. člen
Takoj po zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu mora koncesionar za igralni salon opraviti popis vseh elektronskih števcev v igralnem avtomatu, potrebnih za pripravo obračuna in na podlagi navedenih popisov izračunati realizacijo po posameznem igralnem avtomatu in za igralni salon kot celoto.
VII. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI KONCESIONARJA ZA IGRALNI SALON
53. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnem salonu.
(2) Interni nadzor mora zajemati vsa področja, ki so našteta v tem pravilniku.
(3) Koncesionar za igralni salon mora v internem aktu natančno opredeliti:
- naloge internega nadzora,
- organizacijo internega nadzora,
- osebe, ki so pooblaščene za nadzor,
- zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene za nadzor.
54. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora imeti poleg internega akta iz prejšnjega člena še najmanj naslednje interne organizacijske predpise za delovanje igralnega salona, ki urejajo:
- način opravljanja recepcijske službe,
- avdio video nadzor,
- blagajniško poslovanje,
- preprečevanje pranja denarja.
(2) Z internim organizacijskim predpisom o načinu opravljanja recepcijske službe mora koncesionar za igralni salon urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na recepcijsko službo (npr. identifikacija igralcev, vodenje evidence o igralcih, izdaja vstopnice, zaščito računalniškega programa za vodenje evidence o igralcih in podatkov iz te evidence, prepoved vstopov, režim vstopanja obiskovalcev).
(3) Z internim organizacijskim predpisom o avdio video nadzoru mora koncesionar za igralni salon urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na avdio video nadzor (npr. vstop v avdio video prostor, postopek v primeru izpada avdio video nadzora, avdio video nadzor poti in načina prenosa denarja in žetonov, hramba avdio video posnetkov).
(4) Z internim organizacijskim predpisom o blagajniškem poslovanju mora koncesionar za igralni salon urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje (npr. delo v blagajni in trezorju, obračunavanje blagajne in trezorja, postopek z blagajniškimi viški in manjki, ročna izplačila na igralnih avtomatih, postopek z neprevzetimi dobitki, stornacijo na blagajni, ravnanje z najdenimi oziroma neustreznimi žetoni, ravnanje s ponarejenim denarjem, postopek štetja v števnici, žetonske polnitve in praznitve igralnih avtomatov, praznitve zbiralnikov bankovcev, ravnanje z napitnino, vnos podatkov v zvezi z blagajniškim poslovanjem v nadzorni informacijski sistem).
(5) Z internim predpisom o preprečevanju pranja denarja mora koncesionar za igralni salon v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje, urediti vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na prečevanje pranja denarja.
(6) Koncesionar za igralni salon mora igralni proces izvajati natančno po postopkih, ki so opisani v internih organizacijskih predpisih, pri čemer sme izvajati samo tista dejanja in postopke, ki so v teh internih organizacijskih predpisih navedena.
55. člen
Koncesionar za igralni salon mora do petega dne v mesecu v elektronski ali pisni obliki nadzornemu organu posredovati izpolnjeno mesečno poročilo o realizaciji igralnega salona za pretekli mesec na predpisanih obrazcih, ki so priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
56. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora voditi knjigo nadzora, ki vsebuje evidenco o opravljanju nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo v igralnem salonu, ki jo vodi tekoče dnevno in vsebuje naslednje podatke:
- datum in točen čas začetka poslovanja igralnega salona,
- ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor in njen podpis, ter točen čas njenega prihoda in odhoda,
- opis nepravilnosti, ki so nastale v igralnem salonu,
- točen čas zaključka poslovanja igralnega salona.
(2) Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnem salonu in jo mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj eno leto po poteku leta, za katerega se je vodila.
57. člen
(1) Koncesionar za igralni salon mora zagotoviti dnevno vodenje evidence o ugotovljenih nepravilnostih iz 79. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo) in posegih na posameznem igralnem avtomatu v obliki posebne mape. Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:
- evidenčno številko igralnega avtomata,
- datum in čas okvare ali posega,
- opis okvare ali posega,
- datum in čas odprave okvare,
- ime in priimek osebe, ki je opravila poseg.
(2) Posebna mapa se mora hraniti v igralnem salonu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
58. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 50/02 in 100/02), ki pa ostane v uporabi do začetka uporabe tega pravilnika.
59. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2007.
Št. 007-19/2007/4
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2004-1611-0033
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti