Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1693. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2007, stran 4300.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B)) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------------------+-----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |  Proračun leta|
|     |                 |       2007|
|     |                 |     - v EUR|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)  |    1.546.864|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     922.991|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |     864.849|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |     836.382|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |      22.080|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      6.387|
|     |storitve             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |706 Drugi davki          |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |      58.142|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki|      16.344|
|     |od premoženja           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      1.700|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |712 Denarne kazni         |       190|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |      10.310|
|     |storitev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |      29.598|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |      4.173|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      4.173|
|     |in nematerialnega premoženja   |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |      1.200|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |730 Prejete donacije domačih virov|      1.200|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine  |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |     618.500|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |     618.500|
|     |javnofinančnih institucij     |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz drž.   |         |
|     |prorač. iz sred. prorač. evrop.  |         |
|     |un.                |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)    |    1.534.333|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     322.015|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      63.570|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |      10.971|
|     |socialne zadeve          |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     190.196|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |      55.192|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |409 Rezerve            |      2.086|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     248.538|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |410 Subvencije          |      1.000|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |     151.803|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |      21.099|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |      74.636|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino   |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     888.758|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     888.758|
|     |sredstev             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      75.022|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |431 Investicijski transferi prav. |      52.010|
|     |in fiz. oseb. ki niso prorač.   |         |
|     |upor.               |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |      23.012|
|     |prorač.              |         |
|     |uporabnikom            |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I.-II.)   |      12.531|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |                 |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|B.    |R AČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|     |NALOŽB              |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL  |      8.500|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(750+751+752)           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      8.500|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      8.500|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |752 Kupnina iz naslova      |         |
|     |privatizacije           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|     |(440+441+442+443)         |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |440 Dana posojila         |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |         |
|     |in naložb             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         |
|     |naslova privatizacije       |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |443 Povečanje namens. premož. v  |         |
|     |jav. skl. in drug. osebah jav.  |         |
|     |prava, ki imajo premoženje v svoji|         |
|     |lasti               |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |      8.500|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |                 |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE(500)         |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA(550)       |      31.396|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA          |      31.396|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga   |      31.396|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     -10.365|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     -31.396|
+---------+----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |     -12.351|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)    |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |         |
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+---------+----------------------------------+-----------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo    |      10.365|
+---------+----------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov so prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Žetale, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Žetale polletno in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več ko 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2007 je oblikovana v višini 10.432 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do zakonske v višine. Občina se lahko zadolži za financiranje gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin, odloča občinski svet.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0005/2007
Žetale, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti