Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1332. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles, stran 3481.

Na podlagi 130. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06) in 117. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles (Uradni list RS, št. 41/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 3. redni seji dne 15. marca 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles
1. člen
Spremeni se besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles (Uradni list RS, št. 41/99, 1/02), tako da se v četrti alinei prvega odstavka 62. člena za besedo »šport« črta besedilo »kulturo in problematiko mladih«. Za četrto alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»- odbor za kulturo,
- odbor za dejavnosti mladih,«.
Dosedanje peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo sedma, osma, deveta in deseta.
2. člen
V prvem odstavku 68. člena se za besedo »šport« črta vejica in besedilo »kulturo in problematiko mladih«.
V drugi alinei prvega odstavka se za besedo »športa« črta vejica in besedilo »kulture in problematiko mladih«.
V tretji alinei prvega odstavka se za besedo »športu« črta vejica in besedilo »kulturi in razreševanju problematike mladih«.
3. člen
Za 68. členom se dodata nova 68.a in 68.b člen, ki se glasita:
»68.a člen
Odbor za kulturo:
- obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega delovnega področja;
- obravnava vprašanja s področja kulture;
- pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk, namenjenih kulturi;
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
68.b člen
Odbor za dejavnosti mladih:
- obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega delovnega področja;
- obravnava vprašanja s področja dejavnosti mladih;
- pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk, namenjenih dejavnosti mladih;
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-17/2006(232)
Šentjur, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost