Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1175. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 2880.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji, ki je bila dne 27. 2. 2007, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 34. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05), tako da se po novem glasita:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko do tri podžupane. Podžupane imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši ter o tem obvesti občinski svet.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.«.
2. člen
V 16. členu Statuta Mestne občine Slovenj Gradec se črta deseta alineja.
3. člen
V 30. členu Statuta Mestne občine Slovenj Gradec se doda deseta alineja, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje podžupane.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502-00001/99
Slovenj Gradec, dne 1. marca 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost