Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

982. Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali, stran 2519.

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – ZZZiv-UPB1), ter v skladu s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) so Občinski sveti Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola na seji dne 22. decembra 2005, Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) na seji dne 19. januarja 2006 in Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 10/99, 15/04) na seji dne 26. januarja 2006 sprejeli
O D L O K
o zagotavljanju javne službe na področju
zaščite živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja lokalna zadeva javnega pomena oziroma javna služba na področju zaščite živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran (v nadaljevanju tudi: občine) z zagotavljanjem delovanja zavetišča za zapuščene živali za potrebe občin (v nadaljevanju: javna služba).
Z odlokom se določa način upravljanja skupnega zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Anton, katerega lastniki in imetniki so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran, vključno z določitvijo načina izbire izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena. V smislu določb Zakona o zaščiti živali se v nadaljevanju pojem imetnika zavetišča uporablja za izvajalca javne službe.
Sprejem živali v zavetišče je zagotovljen za živali, za katere zavetišče izpolnjuje ustrezne pogoje.
S tem odlokom se opredeli dejavnost, ki je predmet javne službe, območje izvajanja javne službe, pogoje za podelitev statusa imetnika zavetišča in za izvajanje javne službe, postopek javnega razpisa in izbire imetnika zavetišča, začetek in čas trajanja razmerja med občinami in imetnikom zavetišča (v nadaljevanju pogodbeno razmerje), vire financiranja javne službe, način plačila imetnika zavetišča, nadzor nad izvajanjem javne službe, prenehanje pogodbenega razmerja in druge sestavine, potrebne za določitev izvajanja javne službe.
2. člen
Občina Piran in Občina Izola s tem odlokom pooblaščata organ občinske uprave Mestne občine Koper, ki je pristojen za področje zaščite živali, da izvaja upravne naloge v zvezi z javno službo in pogodbenim razmerjem ter administrativno tehnične naloge v zvezi z izvajanjem tega odloka (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
3. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe iz prvega člena tega odloka obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov,
6. zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču in
7. vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA IMETNIKA ZAVETIŠČA IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Interesent za pridobitev statusa imetnika zavetišča (prijavitelj) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo pravni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo potrebno za opravljanje javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi (najmanj 1 oskrbnik na 20 živali),
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali in program dela, iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja javne službe,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
6. člen
Pri opravljanju javne službe je imetnik zavetišča dolžan spoštovati vse zakonske in podzakonske predpise in standarde, ki so vezane na njegovo dejavnost.
7. člen
Imetnik zavetišča je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
8. člen
Imetnik zavetišča opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali ter skrbno, natančno in ažurno vodi register psov, ki ga enkrat letno posreduje občinam.
Imetnik zavetišča mora občinam o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, na zahtevo vsake od občin pa po potrebi tudi vmesna poročila.
9. člen
Imetnik zavetišča je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Imetnik zavetišča mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile ali zaradi odtujitve.
10. člen
Imetnik zavetišča ne sme prenesti izvajanja javne službe iz prvega odstavka prvega člena tega odloka na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s (pod)izvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE IMETNIKA ZAVETIŠČA
11. člen
Izvajalec javne službe iz prvega člena tega odloka – imetnik zavetišča se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov vseh treh občin, lastnic zavetišča.
Javni razpis lahko poleg pogojev iz tega odloka določa še podrobnejše kriterije in merila za izbiro, opredeljuje predložitev ustrezne dokumentacije ter določa razpisne roke oziroma roke, v katerih bo sprejeta odločitev o izbiri imetnika zavetišča.
Javni razpis za pridobitev imetnika zavetišča se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za pridobitev imetnika zavetišča razpiše župan Mestne občine Koper s sklepom, sprejetem po predhodnem soglasju županov Občine Izola in Občine Piran.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
1. predmetu javne službe in območju njenega izvajanja,
2. začetku in času trajanja izvajanja javne službe,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati imetnik zavetišča,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor imetnika zavetišča,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor imetnika zavetišča,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
10. osebah za posredovanje informacij med razpisom in
11. ostale pogoje, ki jih določa področna zakonodaja in podzakonski predpisi.
13. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu do poteka razpisnega roka, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni.
Prijava na razpis ni pravilna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave ali če ni prispela v razpisanem roku.
Javni razpis uspe, če je prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi.
14. člen
Pri odločanju o izbiri imetnika zavetišča se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji: – strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
15. člen
Strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro imetnika zavetišča. Komisijo sestavljajo predstavniki vsake občine, lastnice zavetišča, imenovane s strani županov.
O izbiri imetnika zavetišča odloči občinska uprava Mestne občine Koper.
Pritožbo na odločbo iz drugega odstavka tega člena rešuje Župan Mestne občine Koper po pridobitvi mnenj županov Občine Izola in Občine Piran.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA
16. člen
Po dokončnosti odločbe o izbiri se medsebojna razmerja med občinami in imetnikom zavetišča uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki v podrobnostih uredi pogodbeno razmerje in smiselno vsebuje določila, ki jih zakon predpisuje za koncesijske pogodbe po Zakonu o gospodarskih javnih službah.
Pogodbo o izvajanju javne službe podpišejo župani vseh treh občin in imetnik zavetišča.
17. člen
Pogodbeno razmerje se sklene za določen čas oziroma za dobo 5 let.
18. člen
Izbrani prijavitelj mora pogodbo o izvajanju javne službe skleniti v enem mesecu po prejemu dokončne odločbe o izbiri, če mu je bila v podpis ponujena pogodba, ki je skladna z zakonom, odlokom in razpisnimi pogoji, sicer se razpis ponovi.
Z izvajanjem javne službe mora imetnik zavetišča začeti najkasneje v enem mesecu po sklenitvi pogodbe.
19. člen
Določbe pogodbe o izvajanju javne službe morajo biti skladne s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe odloka.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Javna služba, ki jo opravlja imetnik zavetišča, se financira iz:
a) sredstev, ki jih zagotavljajo občine in
b) drugih virov, določenih v pogodbi o izvajanju javne službe ali pridobljenih s soglasjem občin.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena so prihodki imetnika zavetišča.
21. člen
Sredstva za izvajanje javne službe po tem odloku se zagotavljajo v občinskih proračunih v naslednjih deležih: Občina Izola 17%, Mestna občina Koper 60% in Občina Piran 23%.
22. člen
Pri izračunu višine namenjenih sredstev za delovanje zavetišča upoštevajo občine:
– podatke pooblaščenih veterinarskih organizacij o številu registriranih psov v vseh treh občinah,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno število registriranih psov v občini,
– uradni cenik MKGP, VURS-a, ki vsebuje postavki »oskrbni dan za psa« ter »režijsko uro veterinarskega pomočnika«,
– stroške obveznih veterinarskih ukrepov (preventivna vakcinacija, odstranjevanje zajedavcev, sterilizacija oziroma kastracija, označba z mikročipom),
– stroške povprečnega števila psov, ki so bili v zadnjih letih oskrbovani v Obalnem zavetišču in
– strukturo lastništvo zavetišča.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
23. člen
Občine imajo pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravljajo pristojne občinske službe. Imetnik zavetišča mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
Podrobneje se nadzor uredi s pogodbo o izvajanju javne službe.
24. člen
V skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih za zavetišče za zapuščene živali župan Mestne občine Koper imenuje Svet zavetišča, ki ga sestavljajo:
– po en predstavnik občine, ki ga imenuje župan posamezne občine,
– en predstavnik veterinarske stroke, ki ga imenuje Veterinarska uprava RS
– en predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče.
IX. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA
25. člen
Pogodbeno razmerje med občinami in imetnikom zavetišča preneha s prenehanjem pogodbe o izvajanju javne službe ali odvzemom statusa imetnika zavetišča.
Pogodba o izvajanju javne službe preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom ali
– z razdrtjem.
Razmerja ob morebitni uvedbi postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave imetnika zavetišča in ob njegovi statusni spremembi se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe.
26. člen
Občine in imetnik zavetišča se sporazumejo za prenehanje veljavnosti pogodbe o izvajanju javne službe v primeru, ko soglasno ugotovijo, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin izvajanje javne službe pod pogoji iz pogodbe in tega odloka nemogoče, sprememba pogodbe pa ne bi bila dovoljena.
S pogodbo o sporazumnem prenehanju stranke uredijo vsa medsebojna razmerja.
27. člen
Pravico in pogoje občin ali imetnika zavetišča za razdor pogodbe o izvajanju javne službe se uredi s pogodbo.
28. člen
Občine odvzamejo imetniku zavetišča status imetnika zavetišča z upravno odločbo v naslednjih primerih:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba, kar se ugotovi z akti, ki jih sprejmejo občinski sveti;
– v primerih hujših ali ponavljajočih se kršitev pogodbe o izvajanju javne službe in
– s prenehanjem obstoja imetnika zavetišča.
Pogoji za odvzem statusa imetnika zavetišča se določijo v pogodbi o izvajanju javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Prvo pogodbeno razmerje za izvajanje javne službe iz 1. člena tega odloka se za obdobje 3 let brez javnega razpisa podeli osebi, ki ima na dan uveljavitve odloka z občinami sklenjeno veljavno pogodbo o upravljanju zavetišča za zapuščene živali, če ta oseba izkaže interes za opravljanje javne službe za živali, ki se na dan uveljavitve tega odloka štejejo za zapuščene živali. Če ta po svoji krivdi izgubi status društva, ki deluje v javnem interesu, se ravna v skladu z 11. členom tega odloka.
Oseba, ki je na podlagi prejšnjega odstavka upravičena do pridobitve statusa imetnika zavetišča, mora v 15 dneh od uveljavitve tega odloka, pristojnemu organu iz 2. člena tega odloka, predložiti vlogo o zainteresiranosti za izvajanje te javne službe. Vlogi morajo biti dodana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega odloka ter predlog elementov pogodbe o izvajanju javne službe, ki jih določa 16. člen tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Izola
Št. 322-06-1/2005
Izola, dne 22. decembra 2005
Županja
Občine Izola
Breda Pečan l.r.
Mestna občina Koper
Št. K322-3/2005
Koper, dne 19. januarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Občina Piran
Št. 32201-1/01-06
Piran, dne 26. januarja 2006
Županja
Občine Piran
Vojka Štular l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla protezione degli animali (Gazzetta ufficiale della RS n. 20/04 – ZZZiv-UPB1) ed in ossequio al Regolamento sulle norme per i ricoveri di animali abbandonati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 45/00 e 78/04), i Consigli comunali di rispettivamente il Comune di Isola, in virtù dell’articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola, nella seduta del 22 dicembre 2005, il Comune città di Capodistria, in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), nella seduta del 19 gennaio 2006, ed il Comune di Pirano, in virtù dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino uff. n. 10/99, 15/04), nella seduta del 26 gennaio 2006, hanno accolto il
D E C R E T O
sulla prestazione del servizio pubblico nel settore della protezione degli animali
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente decreto disciplina il servizio locale di pubblico interesse ovvero il servizio pubblico nel settore della protezione degli animali nei territori del Comune di Isola, del Comune città di Capodistria e del Comune di Pirano (nel seguito definiti: comuni) al fine di garantire il funzionamento della struttura destinata all’asilo per la custodia di animali abbandonati (nel seguito: servizio pubblico).
Il decreto regolamenta le modalità di gestione dell’asilo per la custodia di animali abbandonati presso Dvori –Sv.Anton, i cui proprietari sono il Comune di Isola, il Comune città di Capodistria ed il Comune di Pirano, come pure la definizione delle modalità di selezione del prestatore del servizio pubblico di cui al primo comma del presente articolo. Nel seguito, il prestatore dei servizio pubblico è designato con il termine di gestore dell’asilo per la custodia di animali, ai sensi della Legge sulla protezione degli animali.
Possono essere accolte specie animali per la custodia delle quali l’asilo è idoneamente attrezzato.
Nel presente decreto è definita l’attività oggetto del servizio pubblico, l’area servita, le condizioni di assegnazione della gestione dell’asilo e di prestazione del servizio pubblico, lo svolgimento del bando di concorso pubblico finalizzato alla scelta del gestore dell’asilo, l’inizio e la durata del rapporto istituito tra i comuni ed il gestore (nel seguito: rapporto contrattuale), le fonti di finanziamento del servizio pubblico, le modalità di remunerazione del gestore dell’asilo, il controllo sull’attuazione del servizio pubblico, la cessazione del rapporto contrattuale ed altre questioni di rilevanza per la prestazione del servizio pubblico.
Articolo 2
Con il presente decreto, i Comuni di Pirano e di Isola demandano, tramite delega, all’organo competente per materia dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria l’attuazione dei compiti amministrativi connessi alla prestazione del servizio pubblico ed al rapporto contrattuale, oltre ai compiti tecnici ed amministrativi relativi all’implementazione del presente decreto (nel seguito: organo competente).
II. ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 3
L’attività – oggetto del servizio pubblico di cui all’articolo 1 del presente decreto, comprende:
1. ricevimento delle denunce di animali abbandonati,
2. assistenza veterinaria degli animali abbandonati,
3. cattura, trasporto, custodia e cura degli animali accolti nell’asilo,
4. ricerca di tutori di questi animali tramite vendita o affidamento dei medesimi a nuovi proprietari,
5. tenuta del registro aggiornato dell’anagrafe canina,
6. misure igieniche e di profilassi medica negli asili per animali
7. tenuta dei registri dati nell’entità e nei modi stabiliti nel regolamento sulle norme disciplinanti il funzionamento degli asili per la custodia di animali abbandonati.
III. ZONA INTERESSATA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 4
La zona interessata dal servizio pubblico di cui all’articolo 1 del presente decreto, comprende i territori del Comune di Isola, del Comune città di Capodistria e del Comune di Pirano.
IV. CONDIZIONI PER L’ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI GESTORE DELL’ASILO E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 5
Il soggetto interessato ad assumersi la gestione dell’asilo per la custodia di animali deve possedere i seguenti requisiti:
1. deve essere registrato, come persona fisica o giuridica, per l’esercizio dell’attività – oggetto del servizio pubblico,
2. deve adempiere le condizioni previste dalla normativa disciplinante i ricoveri per animali abbandonati,
3. deve avere assolto i propri oneri fiscali e contributivi,
4. non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o accomodamento coattivo,
5. deve disporre di personale ed attrezzature tecniche necessarie alla prestazione del servizio pubblico,
6. deve disporre di un numero sufficiente di custodi, abilitati al lavoro con gli animali (almeno 1 custode ogni 20 animali),
7. deve disporre di un numero sufficiente di veicoli per il trasporto di animali,
8. deve presentare il programma attuativo con indicazione delle spese di custodia degli animali ricoverati nell’asilo ed il programma di lavoro dal quale si possa evincere la capacità finanziaria di prestazione del servizio pubblico,
9. deve possedere l’esperienza necessaria allo svolgimento dell’attività oggetto del servizio pubblico.
Articolo 6
Durante la prestazione del servizio pubblico, il gestore dell’asilo ha l’obbligo di attenersi alle norme legislative ed attuative come pure agli standard che si applicano alla rispettiva attività.
Articolo 7
Il gestore dell’asilo ha l’obbligo di tenere la contabilità inerente all’attività oggetto del servizio pubblico separata dall’eventuale altra sua attività.
Articolo 8
Il gestore dell’asilo svolge il servizio pubblico in ossequio alla legge che regola la protezione degli animali, e provvede alla tenuta dell’anagrafe canina, curandone l’aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, una volta l’anno, una copia della stessa.
Il gestore dell’asilo ha l’obbligo di presentare ai Comuni la relazione annuale sulla prestazione del servizio pubblico ed, in caso di richiesta del singolo Comune, anche relazioni intermedie.
Articolo 9
Ai sensi della legge, il gestore dell’asilo è responsabile dei danni causati dai suoi dipendenti agli utenti o ad altre persone durante o con riferimento allo svolgimento del servizio pubblico.
Il gestore dell’asilo deve essere assicurato contro la responsabilità civile per i danni causati agli utenti o ad altre persone, dovuti allo svolgimento irregolare del servizio pubblico, per i danni dovuti a forza maggiore oppure per furto.
Articolo 10
Il gestore dell’asilo non può trasferire la prestazione del servizio pubblico di cui all’articolo 1 del presente decreto ad altra persona giuridica o fisica. Egli ha la facoltà, tuttavia, di affidare per contratto determinate attività svolte in ambito al servizio pubblico a soggetti scelti in conformità della normativa disciplinante gli appalti pubblici, i quali eseguono tali attività in suo nome e per il suo conto.
V. PROCEDURA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO E SCELTA DEL GESTORE DELL’ASILO
Articolo 11
La scelta del prestatore del servizio pubblico previsto nell’articolo 1 del presente decreto, avviene in seguito al bando di concorso pubblico, attuato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti dei tre comuni proprietari dell’asilo.
Oltre alle condizioni riportate nel presente decreto, il bando di concorso pubblico specifica in dettaglio i criteri di scelta, la documentazione da presentare, i termini di adesione al bando e di scelta del gestore dell’asilo.
Il bando di concorso pubblico per la scelta del gestore dell’asilo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Il bando di concorso pubblico per la scelta del gestore dell’asilo è indetto dal sindaco del Comune città di Capodistria tramite delibera accolta previo assenso dei sindaci del Comune di Isola e del Comune di Pirano.
Articolo 12
Nel bando di concorso pubblico dovranno essere indicati:
1. l’oggetto del servizio pubblico e l’area servita,
2. l’inizio e la durata di prestazione del servizio pubblico,
3. i requisiti richiesti al gestore dell’asilo,
4. gli elementi obbligatori di adesione al bando,
5. le referenze tecniche ed altre prove documentali da presentarsi ai fini di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti,
6. i criteri in base ai quali sarà effettuata la selezione,
7. il termine e le modalità di presentazione delle adesioni,
8. il termine di scelta del gestore dell’asilo,
9. il termine di notifica della scelta del gestore dell’asilo,
10. le persone incaricate di trasmettere informazioni durante il bando,
11. le altre condizioni previste dalla normativa legale ed attuativa in materia.
Articolo 13
Il bando di concorso pubblico ha inizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si conclude entro un periodo non inferiore a 30 giorni.
La domanda di adesione al bando non è corretta e è sprovvista di alcuno degli elementi obbligatori oppure se perviene oltre il termine indicato.
Il bando di concorso pubblico ha esito positivo, se almeno una domanda di adesione risulta completa, corretta e pervenuta in tempo utile.
Nel caso in cui il concorso non dia luogo ad alcun vincitore, il concorso stesso può essere bandito nuovamente.
Articolo 14
I criteri in base ai quali si sceglie il gestore dell’asilo per la custodia di animali, sono i seguenti:
– abilitazione tecnica, organizzativa e finanziaria del partecipante al bando,
– proposta del programma di attuazione della custodia di animali abbandonati,
– esperienze precedenti nel settore,
– altri vantaggi offerti dal partecipante al bando.
Articolo 15
In seguito alla verifica ed alla valutazione delle domande pervenute, la commissione tecnica avanza la propria proposta in merito alla scelta del gestore dell’asilo per la custodia di animali. La commissione è composta dai rappresentanti di ciascun comune proprietario dell’asilo per la custodia degli animali, nominati dai rispettivi sindaci.
Della scelta del gestore di cui sopra decide l’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria.
L’eventuale ricorso contro la decisione di cui al secondo comma del presente articolo è deciso dal Sindaco del Comune città di Capodistria in seguito all’acquisizione dei pareri da parte dei Sindaci dei Comuni di Isola e Pirano.
VI. LA DATA DI INIZIO E LA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 16
Non appena la decisione sulla scelta del gestore diviene esecutiva, si procede alla definizione dei rapporti reciproci tra i comuni ed il gestore tramite stipulazione del contratto di prestazione del servizio pubblico nel quale sono recepite le disposizioni normative disciplinanti i contratti di concessione ai sensi della Legge sui servizi pubblici economici.
Il contratto di prestazione del servizio pubblico è sottoscritto dai sindaci dei tre comuni e dal gestore dell’asilo per la custodia di animali.
Articolo 17
Il contratto è concluso per un periodo di tempo determinato ovvero per la durata di 5 anni.
Articolo 18
Il partecipante al bando vincitore del concorso ha l’obbligo di stipulare il contratto di prestazione del servizio pubblico entro un mese dalla notifica della decisione sulla scelta, divenuta esecutiva, se il contratto offerto adempie le condizioni previste dalla legge, dal decreto e dal bando. In caso contrario, il concorso è bandito nuovamente.
Il gestore dell’asilo per la custodia d’animali deve avviare l’attività di prestazione del servizio pubblico entro il termine massimo di un mese dalla conclusione del contratto.
Articolo 19
Le disposizioni del contratto di prestazione del servizio pubblico devono essere conformi a quelle contenute nel presente decreto. In caso di difformità fa fede quanto disposto dal decreto.
VII. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 20
Al finanziamento del servizio pubblico prestato dal gestore dell’asilo per la custodia di animali si farà fronte con:
c) i mezzi stanziati dai comuni e
d) altri mezzi, individuati nel contratto di prestazione del servizio pubblico oppure reperiti col consenso dei comuni.
Le entrate previste al primo comma del presente articolo sono entrate del gestore dell’asilo per la custodia di animali.
Articolo 21
Per il finanziamento del servizio pubblico, i comuni stanziano i fondi di bilancio nelle seguenti quote: il Comune di Isola 17%, il Comune città di Capodistria 60% ed il Comune di Pirano 23%.
Articolo 22
L’individuazione da parte dei comuni dei mezzi finalizzati al funzionamento dell’asilo per la custodia di animali avviene in considerazione:
– dei dati forniti dai servizi veterinari territorialmente competenti risultanti dall’anagrafe canina che si tiene per i tre comuni,
– dei criteri normativi in materia dello spazio disponibile nell’asilo per la custodia di animali in funzione dei dati rilevati nell’anagrafe canina che si tiene per il comune,
– delle tariffe ufficiali del Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione, Amministrazione veterinaria nazionale, contenente le voci “costo di assistenza giornaliera / cane” e “tariffa oraria per assistente veterinario”,
– delle spese per le misure di profilassi medica (vaccinazioni preventive, rimozione dei parassiti, sterilizzazione ovvero castrazione, identificazione tramite microchip),
– dei costi di custodia medi sostenuti negli ultimi anni dall’Asilo per la custodia di animali costiero e
– della struttura proprietaria dell’asilo.
VIII. CONTROLLO SULLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 23
Ai comuni spetta l’esercizio della vigilanza sulla prestazione del servizio pubblico. Il controllo è affidato ai servizi competenti. Il gestore dell’asilo ha l’obbligo di trasmettere in qualsiasi momento le informazioni in merito alla gestione oltre a consentire al funzionario incaricato la visione dei libri sociali e dei registri tenuti a proposito della prestazione del servizio pubblico.
Il controllo è definito nel contratto di prestazione del servizio pubblico.
Articolo 24
In ossequio all’articolo 10 del Regolamento disciplinante le condizioni di gestione degli asili per la custodia di animali abbandonati, il sindaco del Comune città di Capodistria nomina il Consiglio dell’asilo composto da:
– Un rappresentante di ciascun comune nominato dal sindaco del medesimo,
– Un esperto veterinario nominato dall’Amministrazione veterinaria nazionale,
– Un rappresentante dell’associazione per la protezione degli animali che è attiva nell’area in cui opera l’asilo.
IX. CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 25
Il rapporto contrattuale tra i comuni ed il gestore dell’asilo per la custodia di animali cessa alla data in cui viene a cessare il contratto di prestazione del servizio pubblico o in seguito alla revoca dello status di gestore dell’asilo.
Il contratto di prestazione del servizio pubblico cessa:
– per lo spirare del tempo fissato convenzionalmente,
– per accordo tra le parti oppure
– per risoluzione.
I rapporti in caso di apertura della procedura fallimentare, di liquidazione o di accomodamento coattivo nei confronti del gestore dell’asilo per la custodia di animali e del mutamento della natura giuridica del medesimo, sono regolati nel contratto di prestazione del servizio pubblico.
Articolo 26
Le parti convengono in merito alla cessazione del rapporto contrattuale, quando rilevano di comune accordo l’impossibilità di proseguire le attività, oggetto del contratto e del presente decreto, in seguito al verificarsi di cambiamenti sostanziali, mentre non sarebbe ammessa modifica alcuna al contratto di concessione stesso.
Le parti regolano i propri rapporti reciproci tramite contratto di cessazione consensuale.
Articolo 27
I diritti e le condizioni poste dai comuni o dal gestore dell’asilo per la custodia di animali in merito alla risoluzione del contratto di prestazione del servizio pubblico sono regolati nel contratto medesimo.
Articolo 28
La revoca dello status di gestore dell’asilo per la custodia di animali mediante rilascio per opera dei comuni dell’apposito atto amministrativo, avviene nei seguenti casi:
– se il gestore non rispetti i tempi entro i quali egli ha l’obbligo di dare inizio alla prestazione del servizio pubblico;
– per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che impongono la cessazione del servizio pubblico, il chè è appurato tramite atto approvato dai Consigli comunali;
– in caso di gravi o reiterate violazioni del contratto di prestazione del servizio pubblico e
– in seguito alla cessazione del gestore dell’asilo.
Le condizioni di ritiro dello status di gestore dell’asilo sono definite nel contratto di prestazione del servizio pubblico.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Il primo rapporto contrattuale per la prestazione del servizio pubblico di cui all’articolo 1 del presente decreto, sarà istituito senza pubblico concorso per la durata di 3 anni con il soggetto che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto è titolare di un contratto valido con i comuni, sempre che il detto soggetto manifesti l’interesse alla prestazione del servizio pubblico di custodia degli animali ritenuti abbandonati ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui a tale soggetto sia revocato lo status di associazione operante nel pubblico interesse per cause ad esso stesso imputabili, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del presente decreto.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il soggetto cui spetta la qualifica di gestore dell’asilo per la custodia d’animali ai sensi del comma precedente, è tenuto a presentare all’organo competente di cui all’articolo 2 del presente decreto la domanda di prestazione del servizio pubblico in oggetto. La domanda deve essere corredata delle prove documentali in materia di adempimento delle condizioni riportate nell’articolo 5 del presente decreto e di una proposta degli elementi del contratto di prestazione del servizio pubblico stabiliti nell’articolo 16 del decreto.
Articolo 30
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Comune di Isola
N.: 322-06-1/2005
Isola, 22 dicembre 2005
Sindaco
del Comune di Isola
Breda Pečan l.r.
Comune città di Capodistria
N.: K322-3/2005
Capodistria: 19 gennaio 2006
Sindaco
del Comune città di Capodistria
Boris Popovič l.r.
Comune di Pirano
N.: 32201-1/01-06
Pirano: 26 gennaio 2006
Sindaco
del Comune di Pirano
Vojka Štular l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti