Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

901. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 2402.

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnega izpita za strokovne delavce na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, šolskih in obšolskih dejavnosti, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih ter izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: vrtec oziroma šola).
2. člen
(uradna oseba)
Strokovno in organizacijsko delo v zvezi s strokovnimi izpiti v skladu s tem pravilnikom opravlja uradna oseba, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo.
II. KANDIDATI ZA STROKOVNI IZPIT
3. člen
(kandidati za strokovni izpit)
Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo pripravniki, ki opravljajo pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), in drugi strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni delavci).
4. člen
(pripravniki)
Pripravnik je strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za pripravnika v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
5. člen
(drugi strokovni delavci)
Drug strokovni delavec je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator izvajanja izobraževanja odraslih, korepetitor, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, inštruktor, laborant oziroma drug strokovni delavec, ki sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole, ki ne opravlja pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, je pa v vrtcu oziroma šoli opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj 6 mesecev in izpolnjuje druge pogoje v skladu s tem pravilnikom.
Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravlja tudi, kdor je opravljal pripravništvo v socialno-varstvenem zavodu oziroma je v socialno-varstvenem zavodu opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj toliko časa, kolikor traja pripravništvo v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
6. člen
(pogoji za pripravnike)
Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, pripravnik z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.
K opravljanju strokovnega izpita lahko pristopi pripravnik, ki ima pridobljeno ustrezno pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo v skladu z zakonom.
Pripravnik, ki se usposablja za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
7. člen
(pogoji za druge strokovne delavce)
Drug strokovni delavec se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po šestih mesecih opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.
Drug strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s tem pravilnikom.
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, izvajanja izobraževanja odraslih, obveznih izbirnih vsebin in praktičnega pouka, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole, lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če opravijo pripravo na strokovni izpit, ki se izvaja pod vodstvom mentorja.
8. člen
(mentorstvo drugemu strokovnemu delavcu)
Mentor drugemu strokovnemu delavcu v skladu s tem pravilnikom je strokovni delavec, ki spremlja njegovo delo in mu nudi ustrezno strokovno pomoč pri pripravi na strokovni izpit. Mentorja določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela, ki ga opravlja drug strokovni delavec pri pripravi na strokovni izpit, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko mentor tudi strokovni delavec, ki si ne more pridobiti naziva v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive, če ima najmanj 5 let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja.
Mentorja se določi za obdobje največ dveh mesecev, v katerem drug strokovni delavec opravlja praktične nastope in se pripravlja na strokovni izpit. Praktični nastopi se izvajajo v vrtcu oziroma šoli, in sicer v skupini oziroma oddelku ali pri drugačni obliki dela, in jih spremljata mentor ter ravnatelj vrtca oziroma šole. Vsebino tem za praktične nastope določi mentor najmanj tri delovne dni pred nastopom.
Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka mentor in ravnatelj podata oceno praktičnih nastopov, ki jih drug strokovni delavec uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu, in sicer na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Mentor poda tudi pisno poročilo o usposobljenosti drugega kandidata za samostojno opravljanje dela.
IV. OBSEG IN VSEBINA STROKOVNEGA IZPITA
9. člen
(strokovni izpit kot ustni izpit)
Strokovni izpit za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja se opravlja kot ustni izpit in obsega tri dele, ki se opravljajo po naslednjem vrstnem redu:
1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, in
3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik.
Podrobnejše vsebine posameznega dela ustnega izpita iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
10. člen
(strokovni izpit kot pisna naloga in ustni izpit)
Strokovni izpit za svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, izobraževanja odraslih, obveznih izbirnih vsebin in praktičnega pouka, računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti in za druge strokovne delavce, ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole, se opravlja v dveh delih in obsega:
– pisno nalogo in
– ustni izpit.
Pisno nalogo kandidat izdela v obliki seminarske naloge. S pisno nalogo se preveri usposobljenost kandidata za samostojno reševanje konkretnih problemov na strokovnem področju, za katero se usposablja.
Ustni izpit se opravlja v obsegu in iz vsebin, določenih v prejšnjem členu.
V. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJ
ZA STROKOVNI IZPIT
11. člen
(vrste izpitnih komisij)
Strokovni izpit se opravlja pred pristojno komisijo za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija).
Strokovni izpiti se opravljajo pred naslednjimi izpitnimi komisijami:
1. izpitna komisija za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih,
2. izpitna komisija za učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah,
3. izpitna komisija za učitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah,
4. izpitna komisija za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah,
5. izpitna komisija za učitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju,
6. izpitna komisija za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah,
7. izpitna komisija za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
8. izpitna komisija za učitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami,
9. izpitna komisija za vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih,
10. izpitna komisija za učitelje praktičnega pouka in veščin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem izobraževanju in
11. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih.
12. člen
(sestava izpitne komisije)
Izpitno komisijo sestavljajo najmanj trije izpraševalci:
– predsednik, ki je izpraševalec za predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
– izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, in
– ustrezno število članov, ki so izpraševalci za področje slovenskega knjižnega jezika, italijanskega knjižnega jezika, madžarskega knjižnega jezika oziroma izpraševalec za stroko pri pisni nalogi.
13. člen
(oblikovanje izpitne komisije)
Izpitno komisijo določi uradna oseba izmed izpraševalcev, ki jih po posameznih področjih vzgoje in izobraževanja imenuje minister.
14. člen
(pogoji za imenovanje, postopek izbire in mandat izpraševalcev)
Izpraševalec v izpitni komisiji je lahko, kdor ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in naslednjo strokovno izobrazbo:
– izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– izpraševalec za področje slovenskega knjižnega jezika, italijanskega knjižnega jezika oziroma madžarskega knjižnega jezika univerzitetno izobrazbo iz slovenščine oziroma iz jezika narodne skupnosti,
– izpraševalec za predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, pa najmanj visoko strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja, pridobljene z opravljanjem funkcije ravnatelja ali direktorja vrtca oziroma šole, z delovnim razmerjem na pristojnem ministrstvu, v organih v sestavi ministrstva ali v javnih zavodih iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Izpraševalec za stroko pri pisni nalogi mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, glede na področje vzgoje in izobraževanja, za katero je imenovan.
Izpraševalci se izberejo izmed kandidatov za izpraševalce, ki jih na podlagi povabila k sodelovanju imenuje minister. Minister s sklepom o imenovanju izpraševalcev določi tudi, v katero izpitno komisijo je posamezni izpraševalec imenovan.
Izpraševalci so imenovani za 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen
(dolžnost vestnega opravljanja nalog izpraševalcev)
Izpraševalci morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z razporedom. Izpraševalec mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogel opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določen z razporedom, obvestiti uradno osebo. Minister razreši izpraševalca, če ta večkrat krši obveznosti, določene s tem pravilnikom.
Izpraševalci morajo spremljati spremembe predpisov in vsebin na področju, za katero so imenovani.
16. člen
(plačilo za delo)
Izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, in sicer:
– predsedniku komisije v vrednosti 25 točk,
– izpraševalcu za ustavno ureditev ter izpraševalcu za jezik v vrednosti 23 točk,
– izpraševalcu za jezik pri pisni nalogi v vrednosti 23 točk in
– izpraševalcu za stroko v vrednosti 23 točk.
Vrednost točke določi minister s sklepom.
VI. ORGANIZACIJA STROKOVNEGA IZPITA
17. člen
(organizacija strokovnega izpita)
Pristojna notranja organizacijska enota ministrstva skrbi za organizacijo strokovnih izpitov, tako da:
1. pripravi razpored in obvešča o terminih za opravljanje strokovnega izpita,
2. opravlja administrativno-tehnično delo v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita,
3. zagotavlja materialne pogoje za delo izpitnih komisij,
4. spremlja in usklajuje delo izpitnih komisij,
5. skrbi za nemoten potek strokovnega izpita,
6. vodi zbirke dokumentov o kandidatih,
7. vodi evidence o opravljenih strokovnih izpitih,
8. vodi seznam strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na vsebine programa strokovnega izpita.
18. člen
(čas izvajanja)
Strokovni izpiti se izvajajo v času od 15. septembra do 15. julija.
VII. PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU
19. člen
(vsebina vloge)
Kandidat se prijavi k opravljanju strokovnega izpita na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Prijavo vloži neposredno na sedežu ministrstva ali jo pošlje po pošti.
Prijavi mora priložiti dokazilo o izobrazbi, pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, oceno praktičnih nastopov, pisne priprave praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu, ter dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka strokovnim delavcem iz 10. člena tega pravilnika ni potrebno priložiti ocene praktičnih nastopov in pisnih priprav praktičnih nastopov.
Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih vrtcev in šol se v prijavi odločijo, ali bodo strokovni izpit v obsegu iz prve in druge točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika opravljali v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti.
20. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
Uradna oseba na podlagi prijave k strokovnemu izpitu ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.
21. člen
(rok za razporeditev kandidata)
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, mora biti k opravljanju izpita razporejen najkasneje v 90 dneh od dneva vložitve popolne prijave. Kandidat, ki v skladu z 10. členom tega pravilnika opravlja tudi pisno nalogo, mora biti k opravljanju izpita razporejen v roku 90 dni po pozitivno ocenjeni pisni nalogi.
V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas, v katerem se strokovni izpiti v skladu z 18. členom tega pravilnika ne opravljajo.
22. člen
(obvestilo kandidatu)
Če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, ga uradna oseba najkasneje 14 dni pred dnevom opravljanja izpita pisno obvesti o času in kraju opravljanja ter o sestavi izpitne komisije. V primeru, da se sestava izpitne komisije naknadno spremeni, se kandidata o spremembi obvesti najkasneje na dan opravljanja izpita.
23. člen
(odstop od opravljanja strokovnega izpita)
Razporejeni kandidat lahko odstopi od opravljanja strokovnega izpita, o čemer mora obvestiti uradno osebo najkasneje 3 dni pred dnevom, določenim za opravljanje izpita.
Kandidat, ki odstopi od opravljanja izpita v skladu s prejšnjim odstavkom, je lahko ponovno razporejen, vendar ne prej kot v treh mesecih od dneva, ko je odstopil od opravljanja strokovnega izpita.
Če kandidat ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, se šteje, da izpita ni opravil, razen če dokaže upravičenost razlogov, zaradi katerih ni pristopil k opravljanju. O upravičenosti razlogov na podlagi pisne obrazložitve kandidata s priloženimi dokazili odloči uradna oseba.
VIII. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
24. člen
(opravljanje pisne naloge)
Če je s tem pravilnikom določeno, da se strokovni izpit opravlja kot pisna naloga in ustni izpit, lahko kandidat opravlja ustni izpit po pozitivno ocenjeni pisni nalogi.
Temo pisne naloge določi izpraševalec za stroko, ki ga kandidatu določi uradna oseba.
Pisno nalogo ocenita izpraševalec za stroko in izpraševalec za slovenski knjižni jezik, in sicer z oceno: »opravil« ali »ni opravil«. Ocenjevalni obrazec je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Kandidatu, ki ponavlja ustni izpit, ni potrebno ponovno opravljati pisne naloge.
25. člen
(pristop k opravljanju ustnega izpita)
Kandidat pristopi k opravljanju ustnega izpita na podlagi obvestila iz 22. člena tega pravilnika.
Pred pristopom k opravljanju ustnega izpita izpitna komisija preveri istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta s fotografijo.
26. člen
(odstop med opravljanjem ustnega izpita)
Če kandidat med opravljanjem ustnega izpita od tega odstopi, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
27. člen
(opravljanje ustnega izpita)
Vprašanja na ustnem izpitu morajo biti oblikovana tako, da zajamejo vsebino programa ustnega izpita, ki ga določi minister v skladu z 9. členom tega pravilnika.
Kandidat mora na ustnem izpitu pokazati poglobljeno znanje tistih vsebin in predpisov, ki veljajo za področje, na katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma na katerem je opravljal praktične nastope, ki jih uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu. Iz ostalih vsebin in predpisov pa mora kandidat pokazati pregledno znanje.
Posamezni del ustnega izpita traja toliko, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ 15 minut.
28. člen
(potek ustnega izpita)
Za pravilen in nemoten potek izpita skrbi predsednik izpitne komisije.
Kandidata, ki pri opravljanju izpita ne ravna po navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
29. člen
(ocena pri ustnem izpitu)
Uspeh kandidata pri posameznem delu ustnega izpita oceni izpitna komisija. Ocena posameznega dela ustnega izpita in celotnega ustnega izpita je: »opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat opravi strokovni izpit, če opravi vse dele ustnega izpita.
Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije takoj po končanem izpitu.
Predsednik izpitne komisije podpiše in izroči potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu kandidatu, ki uspešno opravi strokovni izpit.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
30. člen
(ponavljanje ustnega izpita)
Kandidat, ki ne opravi nobenega dela ustnega izpita, lahko ponavlja celotni ustni izpit, vendar najprej po preteku štirih mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov ustnega izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela ustnega izpita najprej po preteku dveh mesecev od dneva, ko je izpit opravljal prvič.
Možnost delnega opravljanja ustnega izpita v skladu s prejšnjim odstavkom ima kandidat le v drugem pristopu. Pri vsakem nadaljnjem ponavljanju mora opravljati celotni ustni izpit. Opravlja ga lahko najprej po preteku štirih mesecev od zadnjega ponavljanja.
Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni izpit v skladu s tem členom, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja ustnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziroma delov izpita v roku dveh mesecev od dne, ko ga je neuspešno opravljal, ga ne glede na določbo drugega odstavka tega člena opravlja v celoti.
31. člen
(ugovor zoper oceno)
Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko v roku treh dni od dneva opravljanja ustnega izpita na ministrstvo vloži ugovor zoper oceno. O utemeljenosti ugovora na podlagi pritožbenih navedb, podatkov iz zapisnika in pridobljenih pisnih mnenj izpraševalcev izpitne komisije, ki je ocenila kandidata, odloči minister. Rok za odločitev o ugovoru je petnajst dni od njegove vložitve.
Če se ugovoru kandidata ugodi, ga uradna oseba najkasneje v roku enega tedna razporedi k ponovnemu opravljanju ustnega izpita pred drugo izpitno komisijo.
VIII. ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU
32. člen
(zapisnik)
O poteku ustnega izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
V zapisnik se vpiše sestava izpitne komisije, vprašanja pri vsakem delu ustnega izpita, ocena, ki jo doseže kandidat pri posameznem delu ustnega izpita, in končna ocena.
V zapisnik se vpišejo tudi morebitne opombe članov izpitne komisije ali kandidata.
Zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika, vodi predsednik izpitne komisije.
IX. EVIDENCA O STROKOVNIH IZPITIH
33. člen
(evidenca)
O opravljenih strokovnih izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o doseženi stopnji izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu ter naziv in sestavo izpitne komisije in
– zapisnik o strokovnem izpitu.
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se hrani trajno.
34. člen
(izdaja dvojnika potrdila)
Strokovni delavec, ki izgubi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, mora za izdajo dvojnika vložiti prošnjo, ki ji priloži:
– potrdilo o preklicu izvirnega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu v Uradnem listu Republike Slovenije in
– potrdilo o plačani upravni taksi.
Za postopek izdaje dvojnika potrdila o opravljenem strokovnem izpitu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
X. STROŠKI STROKOVNIH IZPITOV
35. člen
(višina stroškov)
Stroški strokovnih izpitov obsegajo stroške za delo in v zvezi z delom v izpitni komisiji v skladu s 16. členom tega pravilnika.
36. člen
(plačilo stroškov)
Sredstva za opravljanje strokovnega izpita se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
XI. POSEBNE DOLOČBE
37. člen
(delno priznanje strokovnega izpita)
Strokovnemu delavcu, ki je strokovni izpit že opravil po drugih predpisih s področja javne uprave, se na njegov predlog prizna posamezni del strokovnega izpita, ki vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
K predlogu za delno priznanje strokovnega izpita mora kandidat priložiti overjen prepis potrdila o že opravljenem strokovnem izpitu iz prejšnjega odstavka in dokazila o vsebini opravljenega strokovnega izpita.
Če se ugotovi, da del že opravljenega strokovnega izpita vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita po tem pravilniku, minister odloči z odločbo, kateri del strokovnega izpita za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju se kandidatu prizna in kateri del oziroma katere dele mora opravljati.
38. člen
(strokovni izpit za delavce, ki opravljajo zdravstveno oziroma socialno-varstveno dejavnost)
Delavec, ki opravlja zdravstveno oziroma socialno-varstveno dejavnost v vrtcu oziroma šoli, ki izvaja programe za predšolske otroke, izobraževalne programe in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, opravlja strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo ti dve področji.
39. člen
(predavatelj višje šole)
Predavatelj višje šole, ki nima strokovnega izpita, opravljenega v skladu s tem pravilnikom, mora opraviti nastopno predavanje.
Nastopno predavanje v okviru postopka pridobitve naziva opravi pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije predavatelji višje šole oziroma trije učitelji ustrezne visoke strokovne šole in izpraševalec za slovenski knjižni jezik. Komisija oceni kandidatovo usposobljenost za izobraževalno delo v višji šoli in njegovo usposobljenost v slovenskem knjižnem jeziku ter oceno vpiše v zapisnik o nastopnem predavanju.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje zavod, pristojen za izvolitev v naziv.
40. člen
(kandidat za opravljanje reguliranega poklica)
Komur je z odločbo, izdano v postopku vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana poklicna kvalifikacija strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Kdor mora v skladu z zakonom, ki ureja postopek vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, z namenom priznanja poklicne kvalifikacije strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, opraviti preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje (v nadaljnjem besedilu: kandidat za opravljanje reguliranega poklica), in izbere preizkus poklicne usposobljenosti, o uveljavljanju te pravice pisno obvesti ministrstvo. K pisni prijavi za izvedbo preizkusa usposobljenosti priloži delno odločbo, s katero mu je pogojno priznana pravica do opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo na podlagi pisne prijave in priložene odločbe povabi kandidata za opravljanje reguliranega poklica k opravljanju strokovnega izpita v skladu z določbami tega pravilnika, ki veljajo za druge strokovne delavce.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Strokovni delavec, ki je opravil strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika, ima opravljen strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom.
42. člen
Strokovni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02), pristopijo k opravljanju strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
43. člen
Strokovni delavci, ki so se v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02) že prijavili k opravljanju strokovnega izpita, se pri ugotavljanju pogojev za pristop k opravljanju strokovnega izpita obravnavajo in izpit opravljajo v skladu s tem pravilnikom.
44. člen
Do imenovanja uradne osebe v skladu s tem pravilnikom opravlja naloge uradne osebe tajnik izpitne komisije, imenovan na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
45. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega pravilnika, opravljajo izpraševalci izpitnih komisij, imenovani s sklepom ministra na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02), naloge izpraševalca do izteka mandata.
Do sprejema sklepa v skladu s 16. členom tega pravilnika pripada izpraševalcem izpitne komisije za delo in v zvezi z delom v izpitni komisiji plačilo v višini, ki je določena s sklepom, izdanim na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
46. člen
Minister predpiše podrobnejše vsebine posameznega dela ustnega izpita iz 9. člena tega pravilnika do 15. julija 2006.
Do določitve vsebin ustnega izpita v skladu s tem pravilnikom se ustni izpit opravlja po programu za ustni del strokovnega izpita, sprejetem na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
Določba prve točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, po kateri je sestavni del ustnega izpita poznavanje ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema, se začne uporabljati 15. septembra 2006.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-39/2005
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2005-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti