Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D), stran 15441.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu črta besedilo »visoko strokovno šolo:«.
Pri članici Univerze v Mariboru, Visoki zdravstveni šoli, se spremenita ime in skrajšano ime tako, da se glasita:
»Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV«.
Članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, se uvrsti za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za varnostne vede«.
Pri članici Univerze v Mariboru, Fakulteti za logistiko, se spremeni naslov sedeža fakultete tako, da se glasi:
»Sedež: Celje, Mariborska 7«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– druge dejavnosti:
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila.
Članice Univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, informatika);
– Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede; (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne storitve (promet);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede; (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija);
– Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);
– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika); (42) vede o živi naravi; (44) vede o neživi naravi; (46) matematika in statistika;
– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne vede (organizacija dela, menedžment);
– Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehniško varstvo okolja);
– Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in notranje zadeve);
– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);
– Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodovina, geografija); (22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik, nemški jezik, zgodovina); (31) družbene vede (sociologija);
– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna in glasbena pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo).
Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.
Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
Organi Fakultete za zdravstvene vede se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi statuta.
Do oblikovanja organov Fakultete za zdravstvene vede opravljajo vse naloge dosedanji organi Visoke zdravstvene šole, razen sprejemanja študijskih programov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1188-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost