Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, stran 11553.

Na podlagi prvega odstavka 9. in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o meroslovnih zahtevah za pretočna merila
in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (Uradni list RS, št. 62/01, 100/02, 42/06 in 71/06) se za 56. členom doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
Pretočno merilo mora biti pred izvedbo postopka izredne overitve naravnano tako, da je zagotovljeno najmanjše možno odstopanje kazanja od nazivne vrednosti. V primeru, da ima imetnik merila na eni lokaciji v uporabi večje število pretočnih meril ali merilnih sistemov v povprečju ne sme biti negativnega odstopanja kazanja od nazivne vrednosti.«.
2. člen
V prilogi I se besedilo 4.1. točke spremeni tako, da se glasi:
»4.1 Določitev pogreška merilnega sistema
Absolutna vrednost pogreška merilnega sistema se določi z uporabo naslednjih enačb:
E = E’ + E(α) + E(ß)
E' = [(Vm – Vs)/Vs] x 100
E(α) = α (Ts – Tm) x 100
E(ß) = (ß) (Tr – Ts) x 100
pri čemer so:
E pogrešek merila (%),
E' nekorigiran pogrešek merila (%),
E(α) temperaturna korekcija pogreška (zaradi temperaturne razteznosti tekočine) (%),
E(ß) temperaturna korekcija pogreška (zaradi temperaturne razteznosti etalonske posode) (%),
Vm prostornina, ki jo kaže merilo (l),
Vs prostornina, izmerjena z etalonsko posodo (l),
Ts temperatura tekočine v etalonski posodi ((na o)C),
Tr referenčna temperatura etalonske posode ((na o)C),
Tm temperatura tekočine v merilu ((na o)C),
α prostorninski temperaturni razteznostni koeficient merjene tekočine (K(na -1)),
(ß) prostorninski temperaturni razteznostni koeficient etalonske posode (K(na -1)).
Pogrešek kazanja denarnega zneska se izračuna kot
Ep = Pi – Pc
Pc = Vm x Pu
pri čemer so:
Pu cena za en liter
Pi denarni znesek, ki ga kaže merilo,
Pc izračunan denarni znesek.«.
V delu priloge z naslovom »4. Priporočeni zapisnik meritve« se na koncu spremenijo opombe tako, da se glasijo:
»Opombe:
E = E' + E(α) + E(ß)         E(α) = α (Ts – Tm) x 100,(α) = ...K(na -1).
E' = [(Vm – Vs)/Vs] x 100    E(ß)= (ß) (Tr – Ts) x 100,(ß) = ...K(na -1).«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-25/2006
Ljubljana, dne 16. oktobra 2006
EVA 2006-3211-0081
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost