Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (OdPDFSP0607-A), stran 11038.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije dne 29. septembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu prodaje državnega finančnega
in stvarnega premoženja za leto 2006
in 2007 (OdPDFSP0607-A)
1. člen
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) se v drugem odstavku 2. člena znesek »187.025.287.036,21 tolarjev« nadomesti z zneskom »221.012.728.089,68 tolarjev«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se znesek »3.908.848.715,00 tolarjev« nadomesti z zneskom »5.366.137.862,00 tolarjev«.
3. člen
V prilogi se Tabela 1a »Seznam kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007, pri katerih gre kupnina v proračun brez navedbe odvisnih družb« dopolni tako, da se za kapitalsko naložbo pod zaporedno številko 42. dodajo nove kapitalske naložbe, tako kot je prikazano v Prilogi »Dopolnitev seznama kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007, pri katerih gre kupnina v proračun brez navedbe odvisnih družb«, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
V prilogi se »Obrazložitev posameznih kapitalskih naložb, ki bodo predmet prodaje« dopolni z obrazložitvijo za kapitalske naložbe, navedene v dopolnitvi tabele 1a, kot je prikazano v Prilogi »Dopolnitev Obrazložitve posameznih kapitalskih naložb, ki bodo predmet prodaje«, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
V prilogi se Tabela 3: »Program prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007« spremeni in dopolni tako, kot je prikazano v Prilogi »Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007«, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05-79/8
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EPA 1053-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
  PRILOGA                                  
                                       
  – Tabela 1a                                
                                       
+----------------------------------------------------------------------------+
|Dopolnitev seznama kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in  |
|2007, pri katerih gre kupnina v proračun brez navedbe odvisnih družb    |
+----------------------------------------------------------------------------+
  Dopolnitev Obrazložitve posameznih kapitalskih naložb, ki bodo predmet   
prodaje

  Nova KBM d.d.                               

  V okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije, 
ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov za      
privatizacijo in razvoj finančnega sistema predvidena usklajena privatizacija 
največjih gospodarskih družb v lasti države, med katere se uvršča tudi NKMB  
d.d. Cilja privatizacije sta maksimiranje prodajne cene in vzpostavitev    
lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje,  
konkurenčnost ter uspešen razvoj NKBM d.d. na transparenten način z      
upoštevanjem interesov in pravic vseh delničarjev. Privatizacija NKBM se   
izvede v dveh fazah. V prvi fazi se v letu 2007 proda do 50% lastniški delež 
manj ena delnica v lasti Republike Slovenije (skupaj s Kapitalsko družbo d.d. 
in Slovensko odškodninsko družbo d.d.). V drugi fazi, kasneje, se preko    
mednarodne javne prodaje proda še preostali delež, tako da Republika     
Slovenija ohrani 25 odstotni delež povečan za eno delnico, kar ji še omogoča 
vpliv na ključne strateške odločitve v NKBM d.d.               

  Kapitalske naložbe, kjer ima Republika Slovenija delež manjši kot en    
odstotek                                   
  (AKTIVA INVEST, HOLDINŠKA DRUŽBA d.d., JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., KOROŠKA  
TRGOVINA d.d., Radlje ob Dravi, MERCATOR d.d., Ljubljana, KRKA, Tovarna    
zdravil, d.d., Novo mesto, NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d., ZLATA   
MONETA 1)                                   

  Republika Slovenija pridobiva na podlagi Zakona o dedovanju (Uradni list  
SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS,                  
št. 17/91-I – ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 –  
odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 – ZN-C) po zapustnikih, katerih dediči 
so se dediščini zaradi obremenjenosti odpovedali, različno finančno      
premoženje. Republika Slovenija upnikom dedičev odgovarja do višine      
prevzetega premoženja, katerega je potrebno unovčiti in upnike poplačati.   


  – Tabela 3                                 

+-------------------------------------------------------+--------------------+
|Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega    |  11.457.289.147,00|
|premoženja za leti 2006 in 2007006rama prodaje     |      SIT0 SIT|
|državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007  |          |
+-------------------------------------------------------+--------------------+

+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       |1.457.289.147,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Nepremičnine |                       |1.452.289.147,00|
|       |                       |      SITT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       |1.452.289.147,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Premičnine  |                       |  5.000.000,000|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       |5.000.000,00 SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Nepremičnine |                       |1.452.289.147,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Garaže    |                       |  20.574.257,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       |  20.574.257,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  20.000.000,00|
|za javno   |                       |       SIT|
|upravo    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Bičevje, 344 m2, leto izgradnje: |  20.000.000,00|
|       |1960; parcelna št.: 0148/0018, 0148/0019,  |       SIT|
|       |0148/0020, 0148/0018, 0148/0021, 0148/0022, |        |
|       |0148/0023, 0148/0024, 0148/0025, 0148/0026, |        |
|       |0148/0027, 0148/0031, 0148/0032, 0148/0033, |        |
|       |0148/0034, 0148/0035, 0148/0036, 0148/0037, |        |
|       |0148/0038, 0148/0039, 0148/0040, 0150/0011, |        |
|       |0150/0012, 0150/0004, 0150/0005, 0150/0006, |        |
|       |0150/0007, 0150/0008, 0154/0015, 0154/0016, |        |
|       |0154/0006, 0154/0011, 0154/0012, 0154/0021, |        |
|       |0154/0022, 0154/0013, 0154/0023, 0159/0003; |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000000058, 0000000057,   |        |
|       |0000000056, 0000000154, 0000000644,     |        |
|       |0000000570, 0000000696; katastrska občina:  |        |
|       |Gradišče pr. II (2679); stanje: slabo;Garaže |        |
|       |so oddane v najem, so potrebne obnove,    |        |
|       |Republika Slovenija pa garaž ne bo obnovila. |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       | 574.257,00 SIT|
|za zdravje  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 14,6 m2,   | 574.257,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; parcelna št.:     |        |
|       |0046/0002; št. z.k. vložka: 0000000085;   |        |
|       |katastrska občina: Šentvid; stanje:     |        |
|       |srednje;Zavod predlaga prodajo garaže, ki je |        |
|       |v kleti stanovanjskega bloka Šentvid pri   |        |
|       |Stični 42;                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ostali    |                       | 600.000,00 SIT|
|objekti   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       | 600.000,00 SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |    0,00 SIT|
|za delo,   |                       |        |
|družino in  |                       |        |
|socialne   |                       |        |
|zadeve    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |samostojno grajen objekt, Vratja vas, /, 35 |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1965; parcelna št.:   |        |
|       |0015/0003; št. z.k. vložka: 209abcdsdc;   |        |
|       |katastrska občina: 172; stanje: slabo,    |        |
|       |potrebna so vlaganja;Zaradi zaprtja     |        |
|       |dislocirane enote Zavoda Hrastovec Trate   |        |
|       |(grad Trate), zaradi katerega je bilo vodno |        |
|       |zajetje leta 1965 tudi zgrajeno, ima     |        |
|       |omenjeni zavod z zajetjem zgolj stroške. Iz |        |
|       |omenjenega zajetja se napaja 30       |        |
|       |gospodinjstev Vratje vasi, zato bo      |        |
|       |nepremičnina prenešena v last in upravljanje |        |
|       |gospodarski javni službi oziroma občini   |        |
|       |Gornja Radgona.               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       | 600.000,00 SIT|
|za zdravje  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |stražnica, Ptuj- območje Splošne bolnišnice | 600.000,00 SIT|
|       |Ptuj, Potrčeva ulica 25, 131 m2, leto    |        |
|       |izgradnje: 1970; parcelna št.: 0495/0002;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000000235; katastrska   |        |
|       |občina: Ptuj; stanje: dotrajano;Gre za    |        |
|       |objekt- stara sprejemna pisarna- vratarnica, |        |
|       |ki se nahaja pred vhodom v kompleks Splošne |        |
|       |bolnišnice Ptuj; bolnišnica predlaga prodajo |        |
|       |tega objekta skupaj z zemljiščem(ki je    |        |
|       |posebej ocenjeno) v skupni izmeri 476 m2 za |        |
|       |namen preureditve v lekarno.         |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Poslovni   |                       | 647.338.213,00|
|prostori   |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       | 647.338.213,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |2.100.000,00 SIT|
|za      |                       |        |
|pravosodje  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Semič, Semič 54, 63,5 m2, leto izgradnje:  |2.100.000,00 SIT|
|       |1526; nadstropje: 000; parcelna št.: *0018; |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000001975; katastrska   |        |
|       |občina: 1527 Semič; stanje: Objekt je    |        |
|       |potreben obnove; Predmetna nepremičnina,   |        |
|       |poimenovana Brunskoletova hiša, je pomemben |        |
|       |kulturnozgodovinski objekt in je potreben  |        |
|       |obnove, v katero bi po planu financiranja  |        |
|       |Ministrstvo za pravosodje moralo investirati |        |
|       |15.832.793,00 SIT. Teh sredstev pa      |        |
|       |Ministrstvo v proračunu nima         |        |
|       |zagotovljenih.Predmet razpolaganja je poleg |        |
|       |parcelne št. *18 (stanovanjska stavba v   |        |
|       |izmeri 154 m2 in dvorišče v izmeri 71 m2)  |        |
|       |tudi parcelna št. 331/2 (sadovnjak v izmeri |        |
|       |154 m2), prav tako v idealnem deležu 3/10.  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |    0,00 SIT|
|za kulturo  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske št. 1, 607 |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1963; nadstropje: 002;  |        |
|       |parcelna št.: 0655; št. z.k. vložka:     |        |
|       |0000000454; katastrska občina: Ajdovščina;  |        |
|       |stanje: objekt nekdanje vojašnice v     |        |
|       |Ajdovščini;Navedeni objekt je v uporabi   |        |
|       |Lavričeve Knjižnice, ki mu pripada še parc. |        |
|       |št. 656 parkirišče in parc. št. 657/1    |        |
|       |travnik v naravi dostop do knjižnice je   |        |
|       |javna kulturna infrastruktura, zato ga    |        |
|       |namerava ministrstvo na podlagi 77. člena  |        |
|       |Zakona o uresničevanju javnega interesa na  |        |
|       |področju kulture brezplačno prenesti v last |        |
|       |pravne osebe javnega prava.         |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Lendava, Glavna ulica 12, 806,67 m2, leto  |    0,00 SIT|
|       |izgradnje: 1903; nadstropje: 002; parcelna  |        |
|       |št.: 4408; št. z.k. vložka: 0000003809;   |        |
|       |katastrska občina: Lendava 0166; stanje:   |        |
|       |Objekt je v uporabi Knjižnice Lendava že 20 |        |
|       |let;Navedena nepremičnina je v uporabi    |        |
|       |knjižnice Lendava kot javna kulturna     |        |
|       |infrastruktura in jo nameravamo brezplačno  |        |
|       |prenesti v korist osebe javnega prava na   |        |
|       |podlagi 77. člena Zakona o uresničevanju   |        |
|       |javnega interesa na področju kulture.    |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  28.686.351,00|
|za okolje in |                       |       SIT|
|prostor   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Brežice, Trg izgnancev 16, 365,9 m2, leto  |  28.686.351,00|
|       |izgradnje: 1976; nadstropje: 000; parcelna  |       SIT|
|       |št.: 0250; št. z.k. vložka: 0000000889;   |        |
|       |katastrska občina: 1300 Brežice; stanje:   |        |
|       |redno vzdrževano, dozidano 3. nadstropje   |        |
|       |leta 1996;Leta 2006 se izpostava GURS seli v |        |
|       |nove prostore                |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       | 331.607.230,00|
|za šolstvo  |                       |       SIT|
|in šport   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Kamna Gorica, Kamna Gorica 55, 1700 m2, leto |  39.000.000,00|
|       |izgradnje: 1950; nadstropje: 002; parcelna  |       SIT|
|       |št.: 0183; št. z.k. vložka: 0000000437;   |        |
|       |katastrska občina: 2163 Kamna Gorica;    |        |
|       |stanje: Opuščen objekt od začetka 90-tih   |        |
|       |let.;Predmet razpolaganja je nepremičnina,  |        |
|       |ki obsega parc.št. 183 – stavba (369 m2),  |        |
|       |št. 184 – stavba (142,2 m2), št. 185 –    |        |
|       |igrišče 2910 m2). Z objektom razpolagata v  |        |
|       |solastniških deleži Zavod za zdravstveno   |        |
|       |zavarovanje Slovenije – 5137/10000 in    |        |
|       |Republika Slovenija – 4863/10000.      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |KRŠKO, HOČEVARJEV TRG 1, KRŠKO, 5396,06 m2, | 292.607.230,00|
|       |leto izgradnje: 1880; nadstropje: 008;    |       SIT|
|       |parcelna št.: 0056; št. z.k. vložka:     |        |
|       |0000000095; katastrska občina: KRŠKO;    |        |
|       |stanje: SOLIDNO; POLEG PARC. ŠT. 56 (OZ.   |        |
|       |3050/19 IN 3050/20) ŠE PARC. ŠT.414/1, 34/1, |        |
|       |39/2, 39/3                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       | 284.944.632,00|
|za finance  |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Spodnja Šiška, Jesenkova 3, 1024 m2, leto  | 284.944.632,00|
|       |izgradnje: 1946; nadstropje: 006; parcelna  |       SIT|
|       |št.: 1292; št. z.k. vložka: 0000001235;   |        |
|       |katastrska občina: 1740 Spodnja Šiška;    |        |
|       |stanje: Potrebna večja investicija –     |        |
|       |klimatizacija, menjava strehe, menjava oken, |        |
|       |ureditev kleti; Objekt se prodaja, saj se  |        |
|       |bodo zaradi centralizacije Ministrstva za  |        |
|       |finance, zaposleni z obstoječe lokacije   |        |
|       |preselili na drugo lokacijo. Prodaja se   |        |
|       |celotna zgradba (6 etaž).          |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Stanovanja  |                       | 601.559.860,00|
|in      |                       |       SIT|
|stanovanjske |                       |        |
|hiše     |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       | 601.559.860,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Generalni  |                       | 480.000.000,00|
|sekretariat |                       |       SIT|
|Vlade RS   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Bled, Kidričeva 16, 181,49 m2, leto     | 145.000.000,00|
|       |izgradnje: 1932; nadstropje: 000; tip:    |       SIT|
|       |masivna enonadstropna in delno podkletena  |        |
|       |stavba; parcelna št.: 1114/0025; št. z.k.  |        |
|       |vložka: 0000000000; katastrska občina:    |        |
|       |Želeče; stanje: prenovljen leta 1991–    |        |
|       |1993;Stanovanjska vila Draga ima 181,49 m2 |        |
|       |etažne površine in 1131 m2 pripadajočega   |        |
|       |zemljišča. Z najemnikom Zmagom Hruševarjem  |        |
|       |je tedanji Izvršni svet RS dne 17. 5. 1991  |        |
|       |sklenil najemno pogodbo št. 360-05/90-2/3-8 |        |
|       |za obdobje 20 let; najemnik pa je v letih  |        |
|       |1991-1993 objekt generalno obnovil.     |        |
|       |Izkupiček od prodaje se nameni za      |        |
|       |investicije v objekte v upravljanju     |        |
|       |Generalnega sekretariata Vlade RS.      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Bohinj, Ukanc 133, 80 m2, leto izgradnje:  | 120.000.000,00|
|       |1952; nadstropje: 000; tip: delno masivna  |       SIT|
|       |delno lesena pritlična stavba; parcelna št.: |        |
|       |1767/2000; št. z.k. vložka: 0000000000;   |        |
|       |katastrska občina: Studor; stanje: obnovljen |        |
|       |pred 10 leti in v uporabi do leta 2003;Vila |        |
|       |Pršivec je bila prvotno namenjena kot    |        |
|       |počitniška enota in sodi med manjše objekte. |        |
|       |Nahaja se v zgornjem kotu Bohinjskega    |        |
|       |jezera. Ker v tem objektu ni mogoče     |        |
|       |zagotavljati protokolarnih storitev, se v  |        |
|       |zadnjem obdobju redko uporablja. Izkupiček  |        |
|       |od prodaje se nameni za investicije v    |        |
|       |objekte v upravljanju Generalnega      |        |
|       |sekretariata Vlade RS. Na parceli je poleg  |        |
|       |stanovanjske enote še lesen pomožni objekt. |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Izola, Strunjan 10, 100 m2, leto izgradnje: | 215.000.000,00|
|       |1960; nadstropje: 000; tip: masivna     |       SIT|
|       |enonadstropna stavba; parcelna št.: 0425;  |        |
|       |št. z.k. vložka: ZKV2861000; katastrska   |        |
|       |občina: Portorož; stanje: prenovljen v    |        |
|       |celoti pred desetimi leti; Vila Jadranka v  |        |
|       |Strunjanu je protokolarni objekt, ki pa s  |        |
|       |svojo funkcionalnostjo ne more zagotavljati |        |
|       |izvedbe resnejšega protokolarnega dogodka,  |        |
|       |zato se zadnje obdobje ne uporablja.     |        |
|       |Izkupiček od prodaje se nameni za      |        |
|       |investicije v objekte v upravljanju     |        |
|       |Generalnega sekretariata Vlade RS.K     |        |
|       |stanovanjski površini spada še dvorišče v  |        |
|       |izmeri 412 m2, travnik 496 m2, pašnik 940 |        |
|       | m2 in njiva 479 m2.            |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |    0,00 SIT|
|za javno   |                       |        |
|upravo    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kidričevo naselje 1 št. 3, 63,30  |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1955; nadstropje: 001;  |        |
|       |tip: zasedeno stanovanje; parcelna št.:   |        |
|       |3282; št. z.k. vložka: 3041; katastrska   |        |
|       |občina: Postojna; stanje: dobro; Interes za |        |
|       |najem službenih stanovanj v Postojni je   |        |
|       |majhen, zato je predvidena zamenjava teh   |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore v Postojni, s |        |
|       |katerimi bi se rešila prostorska       |        |
|       |problematika Ministrstva za pravosodje, ki  |        |
|       |ima te prostore sedaj v najemu. Zamenjava  |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore ne      |        |
|       |predstavlja zmanjšanja vrednosti državnega  |        |
|       |premoženja.                 |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kidričevo naselje 18 št. 1, 61,10 |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1959; nadstropje:    |        |
|       |pritličje; tip: zasedeno stanovanje;     |        |
|       |parcelna št.: 3281; št. z.k. vložka: 1802;  |        |
|       |katastrska občina: Postojna; stanje: dobro; |        |
|       |Interes za najem službenih stanovanj v    |        |
|       |Postojni je majhen, zato je predvidena    |        |
|       |zamenjava teh stanovanj za poslovne prostore |        |
|       |v Postojni, s katerimi bi se rešila     |        |
|       |prostorska problematika Ministrstva za    |        |
|       |pravosodje, ki ima te prostore sedaj v    |        |
|       |najemu. Zamenjava stanovanj za poslovne   |        |
|       |prostore ne predstavlja zmanjšanja vrednosti |        |
|       |državnega premoženja.            |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kidričevo naselje 2 št. 2, 62,50  |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1955; nadstropje:    |        |
|       |pritličje; tip: zasedeno stanovanje;     |        |
|       |parcelna št.: 3336; št. z.k. vložka: 3099;  |        |
|       |katastrska občina: Postojna; stanje: dobro; |        |
|       |Interes za najem službenih stanovanj v    |        |
|       |Postojni je majhen, zato je predvidena    |        |
|       |zamenjava teh stanovanj za poslovne prostore |        |
|       |v Postojni, s katerimi bi se rešila     |        |
|       |prostorska problematika Ministrstva za    |        |
|       |pravosodje, ki ima te prostore sedaj v    |        |
|       |najemu. Zamenjava stanovanj za poslovne   |        |
|       |prostore ne predstavlja zmanjšanja vrednosti |        |
|       |državnega premoženja.            |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kidričevo naselje 23 št. 20, 68,10 |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1970; nadstropje: 004;  |        |
|       |tip: zasedeno stanovanje; parcelna št.:   |        |
|       |3342; št. z.k. vložka: 3183; katastrska   |        |
|       |občina: Postojna; stanje: dobro; Interes za |        |
|       |najem službenih stanovanj v Postojni je   |        |
|       |majhen, zato je predvidena zamenjava teh   |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore v Postojni, s |        |
|       |katerimi bi se rešila prostorska       |        |
|       |problematika Ministrstva za pravosodje, ki  |        |
|       |ima te prostore sedaj v najemu. Zamenjava  |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore ne      |        |
|       |predstavlja zmanjšanja vrednosti državnega  |        |
|       |premoženja.                 |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kidričevo naselje 24 št. 9, 67,10 |    0,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1970; nadstropje: 003;  |        |
|       |tip: zasedeno stanovanje; parcelna št.:   |        |
|       |3343; št. z.k. vložka: 1802; katastrska   |        |
|       |občina: Postojna; stanje: dobro; Interes za |        |
|       |najem službenih stanovanj v Postojni je   |        |
|       |majhen, zato je predvidena zamenjava teh   |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore v Postojni, s |        |
|       |katerimi bi se rešila prostorska       |        |
|       |problematika Ministrstva za pravosodje, ki  |        |
|       |ima te prostore sedaj v najemu. Zamenjava  |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore ne      |        |
|       |predstavlja zmanjšanja vrednosti državnega  |        |
|       |premoženja.                 |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kraigherjeva 10 št. 1, 57,30 m2, |    0,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1955; nadstropje: pritličje; |        |
|       |tip: zasedeno stanovanje; parcelna št.:   |        |
|       |3163; št. z.k. vložka: 1632; katastrska   |        |
|       |občina: Postojna; stanje: dobro; Interes za |        |
|       |najem službenih stanovanj v Postojni je   |        |
|       |majhen, zato je predvidena zamenjava teh   |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore v Postojni, s |        |
|       |katerimi bi se rešila prostorska       |        |
|       |problematika Ministrstva za pravosodje, ki  |        |
|       |ima te prostore sedaj v najemu. Zamenjava  |        |
|       |stanovanj za poslovne prostore ne      |        |
|       |predstavlja zmanjšanja vrednosti državnega  |        |
|       |premoženja.                 |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kraigherjeva 10 št. 3, 57,30 m2, |    0,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1955; nadstropje: 001; tip: |        |
|       |zasedeno stanovanje; parcelna št.: 3163; št. |        |
|       |z.k. vložka: 1632; katastrska občina:    |        |
|       |Postojna; stanje: dobro; Interes za najem  |        |
|       |službenih stanovanj v Postojni je majhen,  |        |
|       |zato je predvidena zamenjava teh stanovanj  |        |
|       |za poslovne prostore v Postojni, s katerimi |        |
|       |bi se rešila prostorska problematika     |        |
|       |Ministrstva za pravosodje, ki ima te     |        |
|       |prostore sedaj v najemu. Zamenjava stanovanj |        |
|       |za poslovne prostore ne predstavlja     |        |
|       |zmanjšanja vrednosti državnega premoženja.  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kraigherjeva 10 št. 6, 57,30 m2, |    0,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1955; nadstropje: 002; tip: |        |
|       |zasedeno stanovanje; parcelna št.: 3163; št. |        |
|       |z.k. vložka: 1632; katastrska občina:    |        |
|       |Postojna; stanje: dobro; Interes za najem  |        |
|       |službenih stanovanj v Postojni je majhen,  |        |
|       |zato je predvidena zamenjava teh stanovanj  |        |
|       |za poslovne prostore v Postojni, s katerimi |        |
|       |bi se rešila prostorska problematika     |        |
|       |Ministrstva za pravosodje, ki ima te     |        |
|       |prostore sedaj v najemu. Zamenjava stanovanj |        |
|       |za poslovne prostore ne predstavlja     |        |
|       |zmanjšanja vrednosti državnega premoženja.  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |8.465.841,00 SIT|
|za kulturo  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Miklošičeva cesta 28, 25,08 m2,  | 212.000,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1928; nadstropje: 004; tip: |        |
|       |pralnica; parcelna št.: 2378; št. z.k.    |        |
|       |vložka: 0000000634; katastrska občina:    |        |
|       |Tabor; stanje: objekt s tremi nadstropji in |        |
|       |mansardo v kateri je pralnica, tla niso   |        |
|       |obdelana je le zariban beton, stene so    |        |
|       |metane, beljene, strop je poševen iz     |        |
|       |rebričastih a.b. plošč, vrata so lesena,   |        |
|       |enokrilna, dva okna okrogle oblike,     |        |
|       |nezastekljena, fi 50 cm, elektrika, voda, ki |        |
|       |pa zaradi dotrajanosti inštalacij nista v  |        |
|       |funkciji, prostor ni ogrevana in ne hidro in |        |
|       |toplotno izoliran;Republika Slovenija je   |        |
|       |solastnica 691/10.000 deleža pri vl. št. 634 |        |
|       |k.o. Tabor, zemljiškoknjižni predlog je bil |        |
|       |vložen v letu 2005, upravljavka nepremičnine |        |
|       |je Slovenska kinoteka, ki navedene pralnice |        |
|       |v mansardi ne uporablja in ne potrebuje zato |        |
|       |soglaša z odprodajo solastniku stanovanja  |        |
|       |Ljubu Lahu v navedenem objektu        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Vrsar, Pod Voltom 6, 56,52 m2, leto     |8.253.841,00 SIT|
|       |izgradnje: 0000; nadstropje: 001; tip:    |        |
|       |počitniško stanovanje; parcelna št.:     |        |
|       |0060/0002; št. z.k. vložka: 0000001850;   |        |
|       |katastrska občina: Vrsar; stanje: Stanovanje |        |
|       |je v zelo slabem stanju.;Upravljavec tega  |        |
|       |stanovanja Prirodoslovni muzej Slovenije,  |        |
|       |zaradi visokih stroškov za potrebno prenovo |        |
|       |in vzdrževanje na Hrvaškem predlaga     |        |
|       |odprodajo. Nepremičnina je vpisana v vl.   |        |
|       |1850 in sicer 1884/7029 – del nepremičnine  |        |
|       |parc. št. 60/2 zgradba in parc. št. 64    |        |
|       |zgradba k.o. Vrsar in je vpisana v podvložek |        |
|       |145 zemljiške knjige k.o. Vrsar       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  36.000.000,00|
|za notranje |                       |       SIT|
|zadeve    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kolodvorska cesta 3, 52,7 m2,   |    0,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 0000; nadstropje: 005; tip: |        |
|       |stanovanjska hiša; parcelna št.: 3070; št.  |        |
|       |z.k. vložka: 0000001174; katastrska občina: |        |
|       |2490 Postojna; stanje: normalno       |        |
|       |vzdrževan;Inventarna številka ne obstaja,  |        |
|       |leto izgradnje je neznano, prav tako     |        |
|       |ocenjena vrednost (teče postopek ocenitve  |        |
|       |vrednosti nepremičnine). Nepremičnina bo   |        |
|       |brezplačno prenesena v last Občini Postojna |        |
|       |za potrebe Notranjskega muzeja.       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Deskle, Ulica talcev 4, 56,74 m2, leto    |8.000.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1979; nadstropje: 001; tip: 2-  |        |
|       |sobno stanovanje; parcelna št.: 0381/0001;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000000706; katastrska   |        |
|       |občina: 2276 – Deskle; stanje: primerno   |        |
|       |starosti;Stanovanje se prodaja na prošnjo  |        |
|       |sedanjega najemnika, ki ima pri prodaji po  |        |
|       |metodi javne ponudbe predkupno pravico pod  |        |
|       |enakimi pogoji.               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Izola, Ulica Zvonimirja Miloša 12, 46,63 m2, |  12.000.000,00|
|       |leto izgradnje: 1992; nadstropje: 003; tip: |       SIT|
|       |1,5-sobno stanovanje; parcelna št.: 3186;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000001637; katastrska   |        |
|       |občina: 2626 – Izola; stanje: primerno    |        |
|       |starosti;Stanovanje se prodaja na predlog  |        |
|       |sedanjega najemnika, ki ima v primeru    |        |
|       |prodaje po metodi javne ponudbe predkupno  |        |
|       |pravico pod enakimi pogoji. Pravilna št. zk. |        |
|       |vl. je 1637/28                |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Radovljica, Prešernova ulica 4, 63,53 m2,  |  16.000.000,00|
|       |leto izgradnje: 1991; nadstropje: 001; tip: |       SIT|
|       |1,5-sobno stanovanje; parcelna št.:     |        |
|       |0284/0023; št. z.k. vložka: 0000001086;   |        |
|       |katastrska občina: 2156 – Radovljica;    |        |
|       |stanje: primerno starosti;Stanovanje ima v  |        |
|       |najemu delavec MNZ, ki je podal predlog za  |        |
|       |odkup                    |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |1.700.000,00 SIT|
|za obrambo  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Pivka, Postojnska cesta 18, 14,5 m2, leto  | 100.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1991; nadstropje: 003; tip:    |        |
|       |skupni prostor; parcelna št.: 1008/0010; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000001168; katastrska občina: |        |
|       |2501 Petelinje;prodaja solastniškega deleža |        |
|       |na skupnih prostorih (18,26%)        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Koper, Cesta na Markovec 19, 19,73 m2, leto | 100.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1992; nadstropje: 000; tip:    |        |
|       |skupni prostori; parcelna št.: 0592/0007;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000004225; katastrska   |        |
|       |občina: 2606 Semedela;prodaja solastniškega |        |
|       |deleža                    |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Kranj, Ulica XXXI. divizije 50, 190 m2, leto | 300.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1957; nadstropje: 000; tip:    |        |
|       |podstrešni prostor; parcelna št.: 0934/0012; |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000001359; katastrska   |        |
|       |občina: 2100 Kranj;prodaja 19,16%      |        |
|       |solastninskega deleža na skupnih prostorih  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Sežana, Ulica I. tankovske brigade 1, 16,5  | 300.000,00 SIT|
|       |m2, leto izgradnje: 1977; nadstropje: 000;  |        |
|       |tip: podstrešni prostor; parcelna št.:    |        |
|       |6328/0002; št. z.k. vložka: 0000003102;   |        |
|       |katastrska občina: 2455 Sežana; objekt stoji |        |
|       |tudi na parc. 4211/4 – ZKV 3100, 4210/9 –  |        |
|       |ZKV 1061 in 4212/624 – ZKV 3101;prodaja   |        |
|       |solastniškega deleža 20% na skupnih     |        |
|       |prostorih                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Pivška ulica 6, 26,2 m2, leto   | 300.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1982; nadstropje: 000; tip:    |        |
|       |skupni prostori; parcelna št.: 0620/0025;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000003005; katastrska   |        |
|       |občina: 2490 Postojna;prodaja 5%       |        |
|       |solastniškega deleža na skupnih prostorih  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Maribor, Pregljeva ulica 9, 60,27 m2, leto  | 300.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1952; nadstropje: 000; tip:    |        |
|       |podstrešni prostor; parcelna št.: 2481; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000002346; katastrska občina: |        |
|       |0659 Tabor;prodaja solastniškega deleža na  |        |
|       |skupnih prostorih              |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Maribor, Pregljeva ulica 9, 61,23 m2, leto  | 300.000,00 SIT|
|       |izgradnje: 1952; nadstropje: 000; tip:    |        |
|       |neizkoriščeno podstrešje; parcelna št.:   |        |
|       |2481; št. z.k. vložka: 0000002346;      |        |
|       |katastrska občina: 0659 Tabor;prodaja    |        |
|       |solastniškega deleža na skupnih prostorih  |        |
|       |stanovanjskega bloka             |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  75.394.019,00|
|za zdravje  |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 27,58 m2,  |5.024.639,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 002; tip: |        |
|       |enosobno; parcelna št.: 0046/0002; št. z.k. |        |
|       |vložka: 0000000085; katastrska občina:    |        |
|       |Šentvid; stanje: srednje; podobno      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 27,58 m2,  |5.145.451,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 001; tip: |        |
|       |enosobno stanovanje; parcelna št.:      |        |
|       |0046/0002; št. z.k. vložka: 0000000085;   |        |
|       |katastrska občina: Šentvid; stanje: srednje; |        |
|       |podobno                   |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 30,25 m2,  |5.292.325,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 002; tip: |        |
|       |enosobno; parcelna št.: 0046/0002; št. z.k. |        |
|       |vložka: 0000000085; katastrska občina:    |        |
|       |Šentvid; stanje: srednje; podobno      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 42,, |5.812.206,00 SIT|
|       |28,2 m2, leto izgradnje: 1964; nadstropje:  |        |
|       |001; tip: enosobno stanovanje; parcelna št.: |        |
|       |0046/0002; št. z.k. vložka: 0000000085;   |        |
|       |katastrska občina: Šentvid; stanje: srednje; |        |
|       |Zavod želi prevaliti breme vzdrževanja in  |        |
|       |popravila stanovanj na nove lastnike zato  |        |
|       |predlaga MZ odprodajo stanovanja.      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 44, 32,71 m2,  |5.954.487,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 002; tip: |        |
|       |enosobno; parcelna št.: 0046/0002; št. z.k. |        |
|       |vložka: 0000000085; katastrska občina:    |        |
|       |Šentvid; stanje: srednje; podobno      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 32,71 m2,  |5.954.487,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 002; tip: |        |
|       |enosobno; parcelna št.: 0046/0002; št. z.k. |        |
|       |vložka: 0000000085; katastrska občina:    |        |
|       |Šentvid; stanje: srednje; podobno      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 42, 33,39 m2,  |6.074.998,00 SIT|
|       |leto izgradnje: 1964; nadstropje: 001; tip: |        |
|       |enosobno; parcelna št.: 0046/0002; št. z.k. |        |
|       |vložka: 0000000085; katastrska občina:    |        |
|       |Šentvid; stanje: srednje; podobno      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šentvid, Šentvid pri Stični 43, 79,24 m2,  |  15.135.426,00|
|       |leto izgradnje: 1965; nadstropje: 001; tip: |       SIT|
|       |trosobno stanovanje; parcelna št.:      |        |
|       |0453/0022; št. z.k. vložka: 0000000090;   |        |
|       |katastrska občina: Šentvid; stanje: dobro;  |        |
|       |podobno                   |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Reška ulica 17, 53,70 m2, leto  |  21.000.000,00|
|       |izgradnje: 1976; nadstropje: 002; tip:    |       SIT|
|       |dvosobno stanovanje; parcelna št.:      |        |
|       |1628/0001; št. z.k. vložka: 0000003987;   |        |
|       |katastrska občina: Vič; stanje: dobro;    |        |
|       |podobno; Onkološki inštitut je v letu 1976  |        |
|       |kupil stanovanje in ga kot kadrovsko     |        |
|       |stanovanje oddajal delavcem v najem.     |        |
|       |Stanovanja ni bilo mogoče odkupiti po    |        |
|       |določbah SZ-1, vendar tudi interesentov za  |        |
|       |odkup po tržni ceni ni bilo. Stanovanje je  |        |
|       |potrebno prenove, v katero pa OI ne namerava |        |
|       |vlagati. Stanovanje je že dalj časa prazno  |        |
|       |zato je OI predlagal takojšnjo prodajo.   |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Zemljišča  |                       | 182.216.817,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       | 182.216.817,00|
|       |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |2.077.864,00 SIT|
|za      |                       |        |
|pravosodje  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Grosuplje, Adamičeva cesta 6, zelenica,   |2.000.000,00 SIT|
|       |skupna izmera:35,58 m2; parcelna št.:    |        |
|       |1270/0014; št. z.k. vložka: 0000001680;   |        |
|       |katastrska občina: 1783 Grosuplje-naselje;Na |        |
|       |sosednjem zemljišču se planira gradnja    |        |
|       |upravno-poslovne stavbe, za katere izvedbo  |        |
|       |izvajalec nujno potrebuje predmetno     |        |
|       |zemljišče.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Trbovlje, stavbno, skupna izmera:5 m2;    |  77.864,00 SIT|
|       |parcelna št.: 0791/0004; št. z.k. vložka:  |        |
|       |0000003063; katastrska občina: 1871     |        |
|       |Trbovlje;Občina Trbovlje zemljišče potrebuje |        |
|       |za ureditev površin.             |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  58.263.816,00|
|za javno   |                       |       SIT|
|upravo    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Bled, Mlino, stavbno, skupna izmera:180 m2; |1.500.000,00 SIT|
|       |parcelna št.: 0911/0015; št. z.k. vložka:  |        |
|       |0000000466; katastrska občina: Želeče    |        |
|       |(2191);Glede konfiguracije zemljišča     |        |
|       |predmetno zemljišče ni uporabno za      |        |
|       |upravljalca.                 |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Dobrunje, stavbno, skupna izmera:4473 m2;  |  56.763.816,00|
|       |parcelna št.: 1854/0005; 1854/0006; št. z.k. |       SIT|
|       |vložka: 000000S002; katastrska občina:    |        |
|       |Dobrunje (1773);Zemljišče potrebuje     |        |
|       |Papirnica Vevče za izgradnjo čistilne    |        |
|       |naprave.                   |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |4.305.253,00 SIT|
|za notranje |                       |        |
|zadeve    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Metlika, Metlika, njiva, travnik, skupna   |    0,00 SIT|
|       |izmera:699 m2; parcelna št.: 0273/0016; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000002923; katastrska občina: |        |
|       |1515 Metlika;Inventarna številka za     |        |
|       |zemljišče ne obstaja. Nepremičnina je v   |        |
|       |postopku ocenitve vrednosti, zato trenutno  |        |
|       |vrednost še ni znana. Nepremičnina je    |        |
|       |namenjena zamenjavi za istovrstno      |        |
|       |nepremičnino, ki je v lasti Občine Metlika. |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Postojna, Kolodvorska ulica 3, stavbišče,  |    0,00 SIT|
|       |dvorišče, skupna izmera:1400 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 2417/0005; št. z.k. vložka: 0000001174; |        |
|       |katastrska občina: 2490 Postojna;Inventarna |        |
|       |številka za zemljišče ne obstaja. Po     |        |
|       |opravljenem postopku parcelacije, bo MNZ   |        |
|       |brezplačno preneslo del sedanje parc. št.  |        |
|       |2417/5 skupaj z objektom parc. št. 3070 na  |        |
|       |Občino Postojna za potrebe Notranjskega   |        |
|       |muzeja. Ocenjena vrednost bo znana po    |        |
|       |opravljenem postopku parcelacije.      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Lucija, Obrtna cona Lucija, stavbno     |4.000.000,00 SIT|
|       |zemljišče; dvorišče; skupna izmera:80 m2;  |        |
|       |parcelna št.: 4704/0010; št. z.k. vložka:  |        |
|       |0000001415; katastrska občina: 2361 –    |        |
|       |Portorož; Celotno zemljišče obsega dvorišče |        |
|       |v izmeri 2846 m2, funkcionalen objekt v   |        |
|       |izmeri 204 m2 in funkcionalen objekt v   |        |
|       |izmeri 590 m2. Zemljišče je predvideno za  |        |
|       |izgradnjo nove Policijske postaje Piran. V  |        |
|       |skladu s prostorskimi akti Občine Piran je  |        |
|       |na severnem delu tega zemljišča predvidena  |        |
|       |izgradnja ceste, za kar bo občina      |        |
|       |potrebovala cca. 80 m2 zemljišča, na    |        |
|       |katerem bo po opravljeni parcelaciji     |        |
|       |uveljavljala predkupno pravico.       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ormož, Obrtna cona Ormož, stavbno zemljišče; | 305.253,00 SIT|
|       |dvorišče; skupna izmera: 16 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 0448/0002; št. z.k. vložka: 0000000942; |        |
|       |katastrska občina: 332 – Ormož; Celotna   |        |
|       |parcela meri 4036 m2 in je v lasti     |        |
|       |Republike Slovenije. Na njej poteka     |        |
|       |novogradnja PP Ormož. Za potrebe postavitve |        |
|       |trafo postaje želi Elektro Maribor odkupiti |        |
|       |cca. 16 m2 te parcele. Glede na to, da RS  |        |
|       |zemljišča ne bo mogla uporabljati za svoje  |        |
|       |potrebe je prodaja smotrna. Pred prodajo bo |        |
|       |potrebno izvesti parcelacijo, ki že poteka. |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  89.888.184,00|
|za okolje in |                       |       SIT|
|prostor   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Idrija, Idrija mesto, stavbno, skupna    |  50.000,00 SIT|
|       |izmera:94 m2; parcelna št.: 2603/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000858; katastrska občina: |        |
|       |Idrija mesto;Opuščeno vodno zemljišče    |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Slivnica, Slivnica, stavbno zemljišče,    | 200.000,00 SIT|
|       |skupna izmera:448 m2; parcelna št.:     |        |
|       |0406/0009; št. z.k. vložka: 0000000S19;   |        |
|       |katastrska občina: Slivnica 705;opuščeno   |        |
|       |vodno zemljišče               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Zgornje Radvanje, Zgornje Radvanje, stavbno | 200.000,00 SIT|
|       |zemljišče, skupna izmera:232 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 1181/0007; št. z.k. vložka: 0000000704; |        |
|       |katastrska občina: Zgornje Radvanje     |        |
|       |677;opuščeno vodno zemljišče         |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Radenci, Radenci, stavbno zemljišče, skupna | 400.000,00 SIT|
|       |izmera:2123 m2; parcelna št.: 1647/0008;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000000196; katastrska   |        |
|       |občina: Radenci 200;opuščeno vodno zemljišče |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ilirska Bistrica, Vrbovo, stavbno zemljišče, | 516.000,00 SIT|
|       |skupna izmera:1180 m2; parcelna št.:    |        |
|       |1243/0002; št. z.k. vložka: 0000000SII;   |        |
|       |katastrska občina: Vrbovo 2526;opuščeno   |        |
|       |vodno zemljišče               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ig, Iška vas, stavbno zemljišče, skupna   |1.000.000,00 SIT|
|       |izmera:153032 m2; parcelna št.: 1642/0008; |        |
|       |št. z.k. vložka: 000000S001; katastrska   |        |
|       |občina: Iška vas;del opuščenega vodnega   |        |
|       |zemljišča                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Štepanja vas, stavbno zemljišče, |1.382.400,00 SIT|
|       |skupna izmera:1086 m2; parcelna št.:    |        |
|       |0667/0001; št. z.k. vložka: 0000000550;   |        |
|       |katastrska občina: Štepanja vas       |        |
|       |1732;opuščeno vodno zemljišče        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Podbrdo, Podbrdo, stavbno zemljišče, skupna |2.100.000,00 SIT|
|       |izmera:2237 m2; parcelna št.: 1212/0025,  |        |
|       |1212/0027, 1212/0028, 1438/0004, 1438/0005, |        |
|       |1212/0030; št. z.k. vložka: 0000000681;   |        |
|       |katastrska občina: Podbrdo 2242;opuščena   |        |
|       |vodna zemljišča               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Dravlje, stavbno zemljišče,    |2.211.584,00 SIT|
|       |skupna izmera:49 m2; parcelna št.:     |        |
|       |1455/0001; št. z.k. vložka: 0000000725;   |        |
|       |katastrska občina: Dravlje 1738;opuščeno   |        |
|       |vodno zemljišče               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Slovenjska Bistrica, Poljčane, stavbno    |3.432.000,00 SIT|
|       |zemljišče, skupna izmera:572 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 1231/0005; št. z.k. vložka: 0000000656; |        |
|       |katastrska občina: Poljčane 782;opuščeno   |        |
|       |vodno zemljišče               |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Domžale, Dob, stavbno zemljišče, skupna   |4.200.000,00 SIT|
|       |izmera:500 m2; parcelna št.: 1460/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 000SXXXVII; katastrska občina: |        |
|       |Dob 1943;opuščeno vodno zemljišče      |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Radomlje, Radomlje, stavbno zemljišče,    |5.040.000,00 SIT|
|       |skupna izmera:700 m2; parcelna št.:     |        |
|       |1206/0002, 1206/0001; št. z.k. vložka:    |        |
|       |00000SXXIX; katastrska občina: Radomlje   |        |
|       |1936;opuščeno vodno zemljišče        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ljubljana, Tacen, stavbno zemljišče, skupna |5.983.200,00 SIT|
|       |izmera:554 m2; parcelna št.: 0595/0011; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000382; katastrska občina: |        |
|       |Tacen 1751;opuščeno vodno zemljišče     |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ivančna Gorica, Dedni dol, stavbno      |6.602.600,00 SIT|
|       |zemljišče, skupna izmera:1009 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 0791/0006, 0791/0007; št. z.k. vložka: |        |
|       |0000000690; katastrska občina: Dedni dol   |        |
|       |1812;opuščeno vodno zemljišče        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Koper, Lazaret, stavbno zemljišče, skupna  |9.417.600,00 SIT|
|       |izmera:981 m2; parcelna št.: 2197/0003; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000623; katastrska občina: |        |
|       |Jernej 2592;opuščeno vodno zemljišče     |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Vrhnika, Brezovica, stavbno zemljišče,    |  11.930.400,00|
|       |skupna izmera:1657 m2; parcelna št.:    |       SIT|
|       |3112/0004; št. z.k. vložka: 000000S001;   |        |
|       |katastrska občina: Blatna Brezovica     |        |
|       |1997;opuščeno vodno zemljišče        |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Kamnik, Šmarca, stavbno zemljišče, skupna  |  12.600.000,00|
|       |izmera:24453 m2; parcelna št.: 0743/0003;  |       SIT|
|       |št. z.k. vložka: 0000000941; katastrska   |        |
|       |občina: Šmarca 1909;opuščeno vodno zemljišče |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Litija, Litija, stavbno zemljišče, skupna  |  22.622.400,00|
|       |izmera:3142 m2; parcelna št.: 1010/0002; št. |       SIT|
|       |z.k. vložka: 0000000606; katastrska občina: |        |
|       |Litija 1838;opuščeno vodno zemljišče     |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |    0,00 SIT|
|za obrambo  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Brežice, dom letalcev, stavbno zemljišče,  |    0,00 SIT|
|       |skupna izmera:3395 m2; parcelna št.: 1231;  |        |
|       |št. z.k. vložka: 0000000598; katastrska   |        |
|       |občina: 1300 Brežice;menjava z Občino    |        |
|       |Brežice – v sklopu so tudi parcele št.    |        |
|       |1233/3, 1238/1 in 1239/1           |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Slovenska vas, remontni zavod Slovenska vas, |    0,00 SIT|
|       |stavbno zemljišče, skupna izmera:33130 m2;  |        |
|       |parcelna št.: 0055/0001; št. z.k. vložka:  |        |
|       |0000001044; katastrska občina: 1310 Nova   |        |
|       |vas;Menjava z občino za poti na letališču  |        |
|       |Cerklje; v sklopu so še parcele št. 55/2,  |        |
|       |55/3, 55/4, 2020/1, 2044, 2050, 2080/1,   |        |
|       |2080/2, 2080/3, 2081, 2058, 2060 in 2097   |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |  27.359.300,00|
|za promet  |                       |       SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     | 215.600,00 SIT|
|       |izmera:60 m2; parcelna št.: 0758/0002; št.  |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno zemljišče,    | 222.800,00 SIT|
|       |skupna izmera:62 m2; parcelna št.:      |        |
|       |0743/0002; št. z.k. vložka: 0000000444;   |        |
|       |katastrska občina: 2385 Gojače;Direkcija RS |        |
|       |za ceste skladno z določbami Zakona o javnih |        |
|       |cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št.    |        |
|       |33/06), izvaja strokovno tehnična opravila v |        |
|       |zvezi z gradnjo, upravljanjem in varstvom  |        |
|       |cest. V okviru postopka gradnje državnih   |        |
|       |cest, potekajo tudi postopki odkupa zemljišč |        |
|       |za potrebe gradenj in vpis lastništva na RS. |        |
|       |Tako ima RS v zemljiškoknjižni lasti med   |        |
|       |drugimi tudi zemljišča, ki v naravi     |        |
|       |predstavljajo dele opuščenega cestnega    |        |
|       |telesa, ki so nastali zaradi prestavitve   |        |
|       |trase ceste. V nekaterih primerih gre tudi  |        |
|       |za zemljišča, ki jih je DRSC v postopku   |        |
|       |pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje   |        |
|       |državnih cest odkupila skladno z zakonom v  |        |
|       |večji površini,saj preostanek za lastnika ni |        |
|       |bil več uporaben. Tovrstnih zemljišč DRSC za |        |
|       |opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje,  |        |
|       |prav tako je zaradi razpršene lege parcel po |        |
|       |celotnem območju RS, vzdrževanje, čiščenje  |        |
|       |in nadzor zemljišč, povezano s prevelikimi  |        |
|       |stroški, zato ima DRSC interes za prodajo  |        |
|       |tovrstnih zemljišč.             |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     | 237.200,00 SIT|
|       |izmera:66 m2; parcelna št.: 0761/0003; št.  |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     | 524.600,00 SIT|
|       |izmera:146 m2; parcelna št.: 0763/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     | 607.300,00 SIT|
|       |izmera:169 m2; parcelna št.: 0760/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     | 790.500,00 SIT|
|       |izmera:220 m2; parcelna št.: 0752/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Selo, stavbno, skupna izmera:253 | 909.100,00 SIT|
|       |m2; parcelna št.: 0035/0001; št. z.k.    |        |
|       |vložka: 0000000673; katastrska občina: 2387 |        |
|       |Selo;Direkcija RS za ceste skladno z     |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     |1.096.000,00 SIT|
|       |izmera:305 m2; parcelna št.: 0748/0002; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno zemljišče,    |1.233.600,00 SIT|
|       |skupna izmera:360 m2; parcelna št.:     |        |
|       |0743/0003; št. z.k. vložka: 0000000444;   |        |
|       |katastrska občina: 2385 Gojače;Direkcija RS |        |
|       |za ceste skladno z določbami Zakona o javnih |        |
|       |cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št.    |        |
|       |33/06), izvaja strokovno tehnična opravila v |        |
|       |zvezi z gradnjo, upravljanjem in varstvom  |        |
|       |cest. V okviru postopka gradnje državnih   |        |
|       |cest, potekajo tudi postopki odkupa zemljišč |        |
|       |za potrebe gradenj in vpis lastništva na RS. |        |
|       |Tako ima RS v zemljiškoknjižni lasti med   |        |
|       |drugimi tudi zemljišča, ki v naravi     |        |
|       |predstavljajo dele opuščenega cestnega    |        |
|       |telesa, ki so nastali zaradi prestavitve   |        |
|       |trase ceste. V nekaterih primerih gre tudi  |        |
|       |za zemljišča, ki jih je DRSC v postopku   |        |
|       |pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje   |        |
|       |državnih cest odkupila skladno z zakonom v  |        |
|       |večji površini,saj preostanek za lastnika ni |        |
|       |bil več uporaben. Tovrstnih zemljišč DRSC za |        |
|       |opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje,  |        |
|       |prav tako je zaradi razpršene lege parcel po |        |
|       |celotnem območju RS, vzdrževanje, čiščenje  |        |
|       |in nadzor zemljišč, povezano s prevelikimi  |        |
|       |stroški, zato ima DRSC interes za prodajo  |        |
|       |tovrstnih zemljišč.             |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     |2.066.200,00 SIT|
|       |izmera:575 m2; parcelna št.: 0766/0003; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     |2.634.000,00 SIT|
|       |izmera:733 m2; parcelna št.: 0768/0001; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno zemljišče,    |3.291.600,00 SIT|
|       |skupna izmera:916 m2; parcelna št.:     |        |
|       |0626/0003; št. z.k. vložka: 0000000512;   |        |
|       |katastrska občina: 2385 Gojače;Direkcija RS |        |
|       |za ceste skladno z določbami Zakona o javnih |        |
|       |cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št.    |        |
|       |33/06), izvaja strokovno tehnična opravila v |        |
|       |zvezi z gradnjo, upravljanjem in varstvom  |        |
|       |cest. V okviru postopka gradnje državnih   |        |
|       |cest, potekajo tudi postopki odkupa zemljišč |        |
|       |za potrebe gradenj in vpis lastništva na RS. |        |
|       |Tako ima RS v zemljiškoknjižni lasti med   |        |
|       |drugimi tudi zemljišča, ki v naravi     |        |
|       |predstavljajo dele opuščenega cestnega    |        |
|       |telesa, ki so nastali zaradi prestavitve   |        |
|       |trase ceste. V nekaterih primerih gre tudi  |        |
|       |za zemljišča, ki jih je DRSC v postopku   |        |
|       |pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje   |        |
|       |državnih cest odkupila skladno z zakonom v  |        |
|       |večji površini,saj preostanek za lastnika ni |        |
|       |bil več uporaben. Tovrstnih zemljišč DRSC za |        |
|       |opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje,  |        |
|       |prav tako je zaradi razpršene lege parcel po |        |
|       |celotnem območju RS, vzdrževanje, čiščenje  |        |
|       |in nadzor zemljišč, povezano s prevelikimi  |        |
|       |stroški, zato ima DRSC interes za prodajo  |        |
|       |tovrstnih zemljišč.             |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Ajdovščina, Gojače, stavbno, skupna     |3.810.800,00 SIT|
|       |izmera:1063 m2; parcelna št.: 0769/0001; št. |        |
|       |z.k. vložka: 0000000444; katastrska občina: |        |
|       |2385 Gojače;Direkcija RS za ceste skladno z |        |
|       |določbami Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, |        |
|       |Uradni list RS, št. 33/06), izvaja strokovno |        |
|       |tehnična opravila v zvezi z gradnjo,     |        |
|       |upravljanjem in varstvom cest. V okviru   |        |
|       |postopka gradnje državnih cest, potekajo   |        |
|       |tudi postopki odkupa zemljišč za potrebe   |        |
|       |gradenj in vpis lastništva na RS. Tako ima  |        |
|       |RS v zemljiškoknjižni lasti med drugimi tudi |        |
|       |zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele  |        |
|       |opuščenega cestnega telesa, ki so nastali  |        |
|       |zaradi prestavitve trase ceste. V nekaterih |        |
|       |primerih gre tudi za zemljišča, ki jih je  |        |
|       |DRSC v postopku pridobivanja zemljišč za   |        |
|       |potrebe gradnje državnih cest odkupila    |        |
|       |skladno z zakonom v večji površini,saj    |        |
|       |preostanek za lastnika ni bil več uporaben. |        |
|       |Tovrstnih zemljišč DRSC za opravljanje svoje |        |
|       |dejavnosti ne potrebuje, prav tako je zaradi |        |
|       |razpršene lege parcel po celotnem območju  |        |
|       |RS, vzdrževanje, čiščenje in nadzor     |        |
|       |zemljišč, povezano s prevelikimi stroški,  |        |
|       |zato ima DRSC interes za prodajo tovrstnih  |        |
|       |zemljišč.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Trebnje, Straža, delno stavbno, delno    |9.720.000,00 SIT|
|       |kmetijsko, skupna izmera:3339 m2; parcelna  |        |
|       |št.: 2242/0002; št. z.k. vložka: 0000000469; |        |
|       |katastrska občina: 1400 Straža;Direkcija RS |        |
|       |za ceste skladno z določbami Zakona o javnih |        |
|       |cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št.    |        |
|       |33/06), izvaja strokovno tehnična opravila v |        |
|       |zvezi z gradnjo, upravljanjem in varstvom  |        |
|       |cest. V okviru postopka gradnje državnih   |        |
|       |cest, potekajo tudi postopki odkupa zemljišč |        |
|       |za potrebe gradenj in vpis lastništva na RS. |        |
|       |Tako ima RS v zemljiškoknjižni lasti med   |        |
|       |drugimi tudi zemljišča, ki v naravi     |        |
|       |predstavljajo dele opuščenega cestnega    |        |
|       |telesa, ki so nastali zaradi prestavitve   |        |
|       |trase ceste. V nekaterih primerih gre tudi  |        |
|       |za zemljišča, ki jih je DRSC v postopku   |        |
|       |pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje   |        |
|       |državnih cest odkupila skladno z zakonom v  |        |
|       |večji površini,saj preostanek za lastnika ni |        |
|       |bil več uporaben. Tovrstnih zemljišč DRSC za |        |
|       |opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje,  |        |
|       |prav tako je zaradi razpršene lege parcel po |        |
|       |celotnem območju RS, vzdrževanje, čiščenje  |        |
|       |in nadzor zemljišč, povezano s prevelikimi  |        |
|       |stroški, zato ima DRSC interes za prodajo  |        |
|       |tovrstnih zemljišč. Vrednost parcele je   |        |
|       |ocenjena, uradna cenitev še ni bila     |        |
|       |narejena.                  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       | 322.400,00 SIT|
|za zdravje  |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |Šempeter, Šempeter Gorica, 1, skupna     | 322.400,00 SIT|
|       |izmera:52 m2; parcelna št.: 2783/0011; št.  |        |
|       |z.k. vložka: 0000000681; katastrska občina: |        |
|       |Šempeter;Gre za ozek pas zemljišča med    |        |
|       |strugo Vrtojbice in obstoječo ulico Padih  |        |
|       |borcev v območju šempetrske bolnice, ki sta |        |
|       |ga lastnika sosednje parcele, Anželj Franc  |        |
|       |in vera iz Šempetra, delno uzurpirala z   |        |
|       |izgradnjo garažnega nadstreška k       |        |
|       |stanovanjski hiši. Svet zavoda je resornemu |        |
|       |ministrstvu predlagal odprodajo zemljišča.  |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Premičnine  |                       |5.000.000,00 SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Prevozna   |                       |5.000.000,00 SIT|
|sredstva   |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Osebno    |                       |5.000.000,00 SIT|
|vozilo    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|2006     |                       |5.000.000,00 SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|Ministrstvo |                       |5.000.000,00 SIT|
|za delo,   |                       |        |
|družino in  |                       |        |
|socialne   |                       |        |
|zadeve    |                       |        |
+-------------+---------------------------------------------+----------------+
|       |RENAULT, VEL SATIS, 130, leto izdelave: 2003 |5.000.000,00 SIT|
+-------------+---------------------------------------------+----------------+

AAA Zlata odličnost