Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«, stran 9174.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) in 23. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 24. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list Republike Slovenije, št. 91/02), ki se nanašajo na:
– uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta,
– uskladitev grafičnega dela zazidalnega načrta s spremembami in dopolnitvami,
– ostale dopolnitve.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku besedilo prvega stavka od navedbe parcele št. 444/3 briše, briše se tudi besedilo drugega stavka do navedbe parcelne številke 449/1. Nadomesti se z besedilom:
Zajema južni del parcel št. 172/1 in 173/1 za širino pločnika in kolesarske steze, v nadaljevanju poteka po Z robu parcele št. 176/3 in S robu parcel št. 176/6, 176/5, J robu parcele št. 176/9, zajame S del parcel št. 176/8, 178/7, 178/3, 178/9 za dograditev pločnika s kolesarsko stezo, poteka po Z robu parcel št. 179/1 in 450/3 ter poteka po severnem robu parcele št. 450/3 do zahodnega vogala parcele 449/1.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: Celotna površina meri cca 4 ha.
3. člen
V 3. členu se spremeni:
– za ureditveno enoto C1 se doda besedilo:
Možne so dozidave, nadzidave objekta v obliki izkoriščenega podstrešja, če to dopuščajo prostorski in tehnični pogoji z upoštevanjem obstoječega arhitekturnega oblikovanja objekta. Morebitne dozidave in nadzidave ne smejo kvariti obstoječega kompleksa.
– za ureditveno enoto C1A in C1B se drugi, tretji in četrti stavek nadomestijo z besedilom:
Ureditvena enota C1B se glede na število stanovanj ustrezno poveča, zagotovijo se parkirišča za oskrbovana stanovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
– za ureditveno enoto C3 se drugi stavek nadomesti z besedilom:
Skupne površine dostopa se lahko delijo z namenom, da se za vsak objekt zgradi ločena parkirišča. Ustrezno se lahko spremeni oziroma dopolni parcelacija. Objekt C3B se lahko nameni tudi izgradnji oskrbovanih stanovanj.
– za ureditveno enoto C4 se brišeta drugi in tretji stavek in nadomestita z besedilom:
Javni program je možen v spodnjih etažah vseh objektov razen v severozahodnem. Dovoljena je pisarniška dejavnost, mirna storitvena obrt, manjše prodajalne in gostinske dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) opredeljene s šiframi 55.303 – dejavnost slaščičarn, kavarn; 55.301 – dejavnost restavracij in gostiln; 55.302 – dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij; 55.400 – točenje pijač; 55.520 – priprava in dostava hrane).
– za ureditveno enoto C4A se tekst briše v celoti.
– za ureditveno enoto C6 se besedilo nadomesti z:
Enota je v celoti namenjena gradnji otroškega vrtca, ki se funkcionalno dogradi zaradi povečanja kapacitet oziroma funkcionalnih dopolnitev.
4. člen
V 6. členu se spremeni:
– za ureditveno enoto C1 – DSO se drugi odstavek nadomesti z besedilom:
Enota je v celoti namenjena objektu DSO. Načrtovani prizidek je oblikovan enako traktu C, etažnost je enaka kot pri objektu DSO z možnostjo podkletitve delno ali v celoti in možnostjo izkoriščenosti podstrešja.
V okviru zunanje ureditve je možna gradnja parkirišč z dovozi, oporni zidovi, nadstrešnice ter postavitev vrtnih ut ipd.
– za ureditveno enoto C1A se besedilo spremeni tako, da se glasi:
Enota je namenjena oskrbovanim stanovanjem za starejše. Oskrbovana stanovanja so locirana v dveh ločenih objektih, ki oblikovno sledita objektu doma starejših občanov. Južni objekt obsega po višini K+P+2+M (izkoriščeno podstrešje), severni pa P+2. Oba trakta je možno povezati (ni pa nujno) z Domom starejših občanov za namene prehodov za pešce in nudenje oskrbe. Objekta se lahko nameni tudi domskemu varstvu.
Objekta sta zakoličena s točkama 11 in 14, ki sta fiksirani v načrtu zakoličbe. Objekta sta omejena z obveznimi gradbenimi linijami na zahodu in severu (zgornji) in jugu (spodnji), na ostalih straneh pa z označenimi maksimalno možnimi odstopanji. Kota pritličja južnega objekta KP = 277,0 +- 20 cm, severnega pa KP = 277,9 +- 20 cm. Vhod v severni objekt je možen v višini 1. nadstropja, kota vhoda = 280,8 +- 20 cm. Smer slemen je vzporedna z daljšimi stranicami objektov. Kota slemena južnega objekta mora biti enaka kot pri južnem delu objekta doma starejših občanov (290,6) Strehi sta dvokapnici (simetrični ali asimetrični), oziroma šotorasto oblikovani, naklon je podoben, kritina (material in barva) pa sta enaki kot pri domu starejših občanov. Zunanja ureditev obsega dostope, pešpoti, parkirišča in parkovno ureditev z možnostjo dopolnitve z vrtnimi utami ipd. Pri severnem objektu je obvezna izvedba pešpoti kot povezave med ureditveno enoto C1 in pločnikom ob cesti B (sredinska cesta).
– za ureditveno enoto C1B se besedilo spremeni tako, da se glasi:
Enota je namenjena parkiriščem in sicer za oskrbovana stanovanja za starejše in za ostale prostorske enote. Za severni objekt oskrbovanih stanovanj iz enote C1A je predvideno 9 parkirnih mest na severni strani ureditvene enote C1B, od tega 1 parkirno mesto za invalide. Za južni objekt oskrbovanih stanovanj v enoti C1A se zagotovi minimalno 16 parkirnih mest na južnem delu enote C1B. Preostala parkirišča te enote pa so namenjena za potrebe ostalih prostorskih enot.
– za ureditveno enoto C3 se besedilo druge in tretje alinee prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
Objekta sta namenjena bivalnim enotam oziroma stanovanjskim skupinam, varstveno delovnemu centru, domskemu varstvu, varovanju oseb s posebnimi potrebami in drugim namembnostim kot je izvajanje programov izobraževanja, oskrbovana stanovanja za starejše ipd. Etažnost objektov je K+P+1 z možnostjo izkoriščenega podstrešja. Podkletitev ni obvezna za celotne tlorise objektov.
– drugemu odstavku pa se doda stavek:
Dopustne so tudi šotoraste strehe s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico. Izvedba strehe naj bo optimalno sorodna streham na DSO.
– v tretjem odstavku se spremeni:
V prvem stavku se briše št. 9.
Doda se stavek: Dopustna je gradnja vrtnih ut, nadstreškov (tudi za parkirišče), opornih zidov ipd.
– za ureditveno enoto C4 se spremeni:
V četrtem stavku prvega odstavka se briše besedilo v oklepaju. Za navedenim stavkom pa se besedilo spremeni tako, da se glasi:
Skupna kapaciteta stanovanjskih objektov je v 4 objektih približno 67 stanovanj z možnostjo stanovanj tudi v mansardi, povečanja št. stanovanj do +10%, če zadoščajo površine za parkiranje in poljubnega zmanjšanja števila stanovanj zaradi povečanja tlorisov ter možnost gradnje dvoetažnih stanovanj (dupleksov). Javni program je možno zgraditi v spodnjih etažah vseh objektov ureditvene enote C4 razen v severozahodnem. Dostop do garaž je iz nove povezovalne ceste.
– V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom:
Absolutne kote pritličja in kleti:
kota pritličja K.P. = 283.00 abs (toleranca +- 20 cm)
kota kleti K.K.1 = 279,50 abs (toleranca +- 20c m) garaža, shrambe, skupni prostori blokov
K.K.2 = 279.06 abs (toleranca +- 20 cm) lokali
– četrti odstavek se briše v celoti.
– za ureditveno enoto C4A se besedilo nadomesti z:
Območje se nameni za parkirišča.
– za ureditveno enoto C6 se doda odstavek
V okviru zunanje ureditve je potrebno izvesti javno peš povezavo med cesto B in parc. št. 456/5 k.o. Trebnje, ki je že predvidena za povezavo s Starim trgom.
– za ureditveno enoto C7 se drugi stavek nadomesti z besedilom:
Južna polovica parkirišč ob C4 je namenjena uporabnikom stanovanjskih in poslovnih površin iz C4. Severna parkirišča ob Glavarjevi ulici in J parkirišča ob C3A pa so javna parkirišča.
Briše se tabela s pregledom ureditvenih enot.
5. člen
V 7. členu se v drugem odstavku drugi stavek s tabelo nadomesti z besedilom:
Od ceste B se preko ureditvene enote C6 zgradi pešpot do parcele št. 456/5 k.o. Trebnje z minimalno širino 1,6 metra.
Kolesarska steza in pločnik na J delu zazidalnega načrta se zgradita obojestransko do Jurčičeve ulice v enaki širini kot so obstoječe v okviru tega kompleksa.
6. člen
10. člen se nadomesti z besedilom:
Elektroenergetsko omrežje
Nova transformatorska postaja je postavljena ob robu parkirišča. Kablovod od TP Jurčičeva do nove TP se je zaradi gradnje parkirišč in cest prestavil v novo kabelsko kanalizacijo.
Novi predvideni objekti se bodo napajali po nizkonapetostnih kablovodih ki bodo potekali po obstoječi oziroma novi elektrokabelski kanalizaciji od obstoječih transformatorskih postaj do priključnih omaric. Priključne omarice morajo biti na lokaciji, ki omogoča neoviran in stalen dostop.
Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
Odmiki predvidenih objektov z elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
V primeru prestavitev obstoječih kablovodov je potrebno le te prestaviti v elektrokabelsko kanalizacijo, ki naj bo izvedena s cevmi Ø 160 mm in standardnimi jaški.
7. člen
Besedilo 19. člena se nadomesti z besedilom:
Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju urejanja je investitor dolžan od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja pridobiti projektne pogoje za predvideno gradnjo.
Za ostala soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam za objekte pa se šteje, da so pridobljena z dnem izdaje mnenj k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00003/2006
Trebnje, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti