Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3438. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija, stran 8459.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 37. seji dne 6. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja na območju Občine Litija.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
7. vzdrževanje občinskih cest,
8. gasilstvo,
9. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s toplotno energijo,
2. oskrba s plinom,
3. javni prevoz potnikov po žičniških napravah,
4. urejanje javnih tržnic,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. urejanje parkirišč na javnih površinah.
III. NAČIN IZVAJANJA
4. člen
Gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se zagotavljajo v obliki v javnega podjetja, z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava in z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
1. organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
6. člen
Na podlagi vloge o zainteresiranosti se lahko izbere koncesionarja brez javnega razpisa, v kolikor se zagotovi smotrnost in ekonomičnost izvajanja gospodarske javne službe na določenem območju ali če se gospodarska javna služba zagotavlja v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sisitemov.
7. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Litija ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 007-2/2006
Litija, dne 6. julija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.