Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3410. Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji, stran 8412.

Na podlagi prvega in petega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1, 114/02, 31/05, 39/05 in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov
iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih
v Republiki Sloveniji
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 76), določa izvajanje nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji.
(2) V skladu s celotno strategijo Skupnosti za vzpostavitev in ohranjanje visoke stopnje varnosti civilnega letalstva v Evropi ta uredba v Republiki Sloveniji uvaja usklajeno in učinkovito uveljavljanje mednarodnih varnostnih standardov in postopkov za preverjanje zrakoplovov iz tretjih držav na ploščadi, ko pristanejo na letališčih v Republiki Sloveniji.
(3) Ta uredba ne velja za državne zrakoplove, kot so opredeljeni v Čikaški konvenciji, in za zrakoplove z največjo dovoljeno vzletno maso pod 5700 kg, ki ne opravljajo komercialnega zračnega prevoza.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) »mednarodni varnostni standardi« pomenijo varnostne standarde iz Čikaške konvencije in njenih prilog, ki veljajo med inšpekcijskim pregledom;
b) »prepoved leta« pomeni uradno prepoved zrakoplovu, da zapusti letališče, in potrebne ukrepe za njegovo zadržanje;
c) »preverjanje na ploščadi« pomeni pregled zrakoplova iz tretje države v skladu s prilogo II, ki je sestavni del te uredbe;
d) »zrakoplov iz tretje države« pomeni zrakoplov, ki se ne uporablja ali upravlja pod nadzorom pristojnega organa države članice Evropske unije.
3. člen
(zbiranje informacij)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zbira informacije, ki so pomembne za izpolnitev cilja iz 1. člena te uredbe, vključno:
a) s pomembnimi informacijami, povezanimi z varnostjo, ki se lahko dobijo:
– v pilotskih poročilih,
– poročilih vzdrževalnih organizacij,
– poročilih o incidentih,
– od drugih služb, ki so neodvisne od pristojnih organov držav članic,
– v pritožbah;
b) z informacijami o ukrepih, sprejetimi po preverjanju na ploščadi, v primerih:
– ko se zrakoplovu prepove let,
– ko se zrakoplovu ali operatorju prepovejo leti v državi članici,
– ko so zahtevani popravljalni ukrepi,
– stikov s pristojnim organom operatorja;
c) z dodatnimi informacijami v zvezi z operatorjem o:
– izvedenih popravljalnih ukrepih,
– ponovljenih nepravilnostih.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka se hranijo v obliki, prikazani v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, z uporabo obrazca za standardno poročilo, ki vsebuje opisane točke.
4. člen
(preverjanje na ploščadi)
(1) Ministrstvo izvaja na letališki ploščadi preverjanje zrakoplovov, ki pristanejo na katerem koli letališču v Republiki Sloveniji, odprtem za mednarodni zračni promet, in za katere obstaja sum, da ne izpolnjujejo mednarodnih varnostnih standardov. Pri izvajanju teh postopkov se nameni posebna pozornost posameznemu zrakoplovu:
– če so bile prejete informacije, ki kažejo na njegovo slabo vzdrževanost, očitno poškodbo ali napake;
– za katerega je bilo sporočeno, da od vstopa v zračni prostor Republike Slovenije izvaja neobičajne manevre, ki povzročajo resno skrb za varnost;
– za katerega so bile pri prejšnjem preverjanju na ploščadi ugotovljene pomanjkljivosti, ki povzročajo resno skrb, da ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov, in kadar obstaja sum, da napak ni mogoče odpraviti;
– če obstajajo dokazi, da pristojni organi države registracije ne opravljajo ustreznega nadzora, ali
– če informacije, zbrane v skladu s prejšnjim členom, povzročajo skrb glede zagotavljanja varnosti zrakoplova s strani operatorja ali če so bile pri prejšnjem preverjanju na ploščadi ugotovljene pomanjkljivosti na zrakoplovu, ki ga uporablja isti operator.
(2) Minister, pristojen za promet, lahko določi pravila za preverjanje na ploščadi v skladu s postopkom za preglede na kraju samem, če ni nobenih posebnih sumov glede izpolnjevanja mednarodnih standardov, če so ta pravila v skladu z zakonodajo Skupnosti in mednarodnim pravom. Te postopke je treba izvajati na nediskriminatoren način.
(3) Ministrstvo izvaja preverjanje zrakoplovov na letališki ploščadi in izvaja druge nadzorne ukrepe, sprejete v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe.
(4) Preverjanje zrakoplova na letališki ploščadi poteka v skladu s postopkom iz priloge II k tej uredbi, ob uporabi obrazca za poročilo o preverjanju na letališki ploščadi, ki vsebuje vsaj točke, navedene v obrazcu iz te priloge. Po končanem preverjanju zrakoplova na letališki ploščadi je treba vodjo zrakoplova ali zastopnika operatorja zrakoplova obvestiti o izidih preverjanja zrakoplova na letališki ploščadi. Če so bile pri tem ugotovljene večje napake, se sporočilo pošlje operatorju zrakoplova in pristojnim organom, na katere se ugotovitve nanašajo.
(5) Pri preverjanju na letališki ploščadi v skladu s to uredbo je treba narediti vse potrebno, da se prepreči neupravičeno zamudo zrakoplova, ki se preverja.
5. člen
(izmenjava informacij)
(1) Ministrstvo sodeluje pri izmenjavi informacij v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L št. 134 z dne 20. 5. 2006, str. 16). Na zahtevo pristojnega organa te informacije vključujejo seznam letališč v Republiki Sloveniji, ki so odprta za mednarodni promet, v katerem se za vsako koledarsko leto navedeta število opravljenih preverjanj in število premikov zrakoplovov iz tretjih držav na vsakem letališču s tega seznama.
(2) Vsa standardna poročila iz 3. člena te uredbe in poročila o preverjanju na ploščadi iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe se brez odlašanja dajo na voljo Evropski komisiji ter na njeno zahtevo pristojnim organom držav članic in Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA).
(3) Kadar standardno poročilo kaže na morebitno grožnjo varnosti ali kadar poročilo o preverjanju na ploščadi kaže, da zrakoplov ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov in lahko pomeni resno grožnjo varnosti, se brez odlašanja pošlje vsem pristojnim organom držav članic in Evropski komisiji.
6. člen
(zaščita in razširjanje informacij)
(1) Informacije, prejete v skladu s 3., 4. in 5. členom te uredbe, se štejejo za podatke iz dokumenta, sestavljenega v zvezi z opravljanjem nadzora nad varnostjo zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti. Te informacije se uporabljajo izključno za izvajanje te uredbe.
(2) Ne glede na določb prejšnjega odstavka ostane vir informacij iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe neprepoznaven v poročilih o preverjanju na ploščadi, če se informacije o pomanjkljivostih zrakoplova dajo prostovoljno.
7. člen
(prepoved leta)
(1) Če neizpolnjevanje mednarodnih varnostnih standardov pomeni očitno tveganje za varnost, se od operatorja zrakoplova zahteva, da sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti pred vzletom. Če pooblaščena uradna oseba ministrstva, ki opravlja preverjanje na ploščadi, ni prepričana, da bodo ukrepi za odpravo napak izvedeni pred letom, ga prepove, dokler nevarnost ni odpravljena. Ministrstvo za promet o tem nemudoma obvesti pristojne organe države operatorja in državo registracije zrakoplova.
(2) Ministrstvo lahko ob sodelovanju s pristojnim organom države, ki je pristojen za zrakoplov, ali z državo njegove registracije, določi nujne pogoje, pod katerimi se zrakoplovu lahko dovoli odlet na letališče, na katerem je mogoče odpraviti pomanjkljivosti. Če pomanjkljivost vpliva na spričevalo o plovnosti, se prepoved leta odpravi samo, če operator dobi dovoljenje držav, ki jih bo zrakoplov preletel na tem letu.
8. člen
(ukrepi za izboljšanje varnosti in izvedbeni ukrepi)
(1) Ministrstvo poroča Evropski komisiji o izvedbenih ukrepih, ki jih sprejme zaradi izpolnjevanja zahtev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe.
(2) V zvezi z izvajanjem te uredbe ministrstvo upošteva tudi ukrepe, ki jih za lažje izpolnjevanje zahtev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe sprejme Evropska komisija, kot so:
– priprava seznama informacij, ki jih je treba zbirati,
– podrobna vsebina in postopki preverjanja na ploščadi,
– opredelitev oblike shranjevanja in razširjanja podatkov,
– ustanovitev organov ali pomoč tem organom pri zbiranju in izmenjavi informacij.
(3) Na podlagi informacij, prejetih v skladu s 3., 4. in 5. členom te uredbe, ter v skladu z odločitvami Evropske komisije, lahko ministrstvo sprejme odločitev o ustreznem preverjanju na ploščadi in druge nadzorne ukrepe, zlasti v zvezi s tistimi zrakoplovi, ki se nanašajo na posameznega operatorja ali operatorja posamezne tretje države, če se od pristojnega organa te tretje države ne pričakuje sprejetja zadovoljivih ukrepov za odpravo napak.
9. člen
(izvedba obrazcev iz prilog I in II)
Če zrakoplov, ki je nadziran v skladu s to uredbo, ni vpisan v slovenski register zrakoplovov ali če vodji zrakoplova, nad katerim se opravlja nadzor, licence pilota ni izdal pristojni organ Republike Slovenije, se pri izvajanju te uredbe uporabljajo obrazci iz prilog I in II k tej uredbi v angleškem jeziku.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-9/2006/5
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2411-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost