Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006

Kazalo

3387. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900), stran 8327.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene od 1990 do 2004 (SDL, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91, ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04, 99/04), sprejme občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) – v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt in lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2.
Lokacijski načrt je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., št. projekta OLN-L1/2005, april 2006.
2. člen
(Vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) – v nadaljnjem besedilu: odlok – določa: ureditveno območje lokacijskega načrta, opis prostorske ureditve, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, način gradnje, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(Obseg ureditvenega območja)
Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh straneh glavne ceste, ki je potreben za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku od km 4.320 do km 4.900. Obsega večinoma vrtove stanovanjskih in drugih objektov, ki ležijo ob glavni cesti v območju naselja Dol. Težka Voda, v manjši meri pa tudi kmetijski prostor ob cesti.
Ureditveno območje meri približno 0,82 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 35, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 27/1, 27/2, 26, 16, 1, 1400 (cesta), 38, 204/1, 193,2 196/2, 197/3, 1394/4 (glavna cesta), 204/2, 1394/1 (cesta), 10, 85/3, 12, 86, 59, 58/1, 58/2, 58/3, 57/3, 55/2, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 45/1, 37/1, vse k.o. Težka voda, 1490_01.
4. člen
(Namenska raba zemljišč)
Namenska raba prostora znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta je: območja prometne infrastrukture – površine državne ceste (rekonstrukcija G2, ureditev avtobusnih postajališč), površine lokalnih cest (preureditve priključkov) in drugih pripadajočih ureditev (novi pločniki vzdolž glavne ceste G2, odstranitev objektov ipd.).
III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(Predvideni posegi v ureditvenem območju)
Predmet občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) je rekonstrukcija te ceste, in sicer razširitev ceste na enotno širino in vse prostorske ureditve, vezane na rekonstrukcijo ceste v dolžini približno 600 m, in sicer:
– razširitev obstoječega vozišča,
– dograditev pločnika za pešce,
– ureditev novega obojestranskega avtobusnega postajališča in odstranitev obstoječega,
– preureditev obstoječih priključkov na glavno cesto,
– izgradnja novih in prestavitev oziroma rekonstrukcija obstoječih zidov,
– odvodnjavanje meteornih voda s pločnika in ceste,
– ureditev in zaščita brežin,
– ureditev prometne signalizacije,
– ureditev javne razsvetljave,
– odstranitev dveh stanovanjskih objektov ob glavni cesti v km 4,720 in 4.740,
– ukinitev obstoječe dovozne poti v km 4,725 in določitev novih javnih poti.
6. člen
(Koncept ureditve)
Ureditev vključuje rekonstrukcijo in izboljšanje tehničnih elementov obstoječe ceste G2, pa tudi pripadajoče obcestne ureditve. Varen pešpromet se omogoči z ureditvijo enostranskega in delno dvostranskega pločnika ter z ureditvijo obojestranskega avtobusnega postajališča. Pri tem se preuredijo in dopolnijo obstoječe obcestne ureditve (npr. oporni zidovi), v območju neustreznega radija obstoječe glavne ceste pa se predvidi sprememba osi, za kar je treba odstraniti dva stara stanovanjska objekta. Glavna cesta se na območju rekonstrukcije v naselju opremi s cestno razsvetljavo.
Koncept ureditve prinaša ustreznejšo ureditev cestišča G2, pa tudi izboljšanje varnosti pešprometa, ki se zdaj odvija po cesti ali ob njej. Tudi dostopi do avtobusnih postajališč so varni (po pločnikih).
7. člen
(Vrste gradenj)
Dovoljene so naslednje vrste gradnje:
– gradnje novih objektov (za potrebe rekonstrukcije ceste in obcestnih ureditev),
– vzdrževalna dela na objektih,
– odstranitev objektov in ureditev.
8. člen
(Rušitve)
Odstranitev objektov in ureditev:
– odstranita se dva stanovanjska objekta ob G2 v km 4,720 in 4.740 (na zemljiščih parc. št. 10 in 85/3, k.o. Težka Voda, 1490_01). Odstranitev se uredi v skladu z rušitvenim načrtom.
– ukine se dovozna pot v km 4,725. Nadomesti se jo s priključkoma (uvoz – izvoz) v km 4,668 in 4,756.
9. člen
(Prometno omrežje)
Projektne rešitve so situativno in niveletno prilagojene obstoječi cesti. Razširitve vozišča so izvedene od km 4.320 do km 4.900, kjer je predvidena dograditev pločnika za pešce. Niveleta ceste se ohrani, niveleta pločnika je prilagojena obstoječi cesti in obstoječim uvozom in izvozom. Od km 4.700 do km 4.780 se na mestu obstoječe ožine porušita dva stanovanjska objekta, trasa ceste pa se prestavi na novo lokacijo. Izboljšajo se tehnični elementi glavne ceste in preglednost priključka v km 4.735.
Normalni prečni prerez ceste
Normalni prečni profil (NPP) ceste je naslednji:
– vozišče        2 x 3,00 m   6,00 m
– robni pas       2 x 0,25 m   0,50 m
– pločnik za pešce    1 x 1,60 m   1,60 m
– bankina        1 x 0,50 m   0,50 m – na strani, kjer
                         poteka pločnik za pešce
– bankina        1 x 1,00 m   1,00 m
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj                  9,60 m
 
Normalni prečni profil (NPP) ceste z avtobusnim postajališčem je naslednji:
– vozišče        2 x 3,00 m   6,00 m
– robni pas       2 x 0,25 m   0,50 m
– avtobusno postajališče 1 x 3,10 m   3,10 m
– čakališče       1 x 2,00 m   2,00 m
– pločnik za pešce    1 x 1,60 m   1,60 m
– bankina        2 x 0,50 m   1,00 m
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj                 14,20 m
 
Pločnik za pešce
Pločnik za pešce se predvidi delno po zahodni in delno po vzhodni strani obstoječe glavne ceste v širini 1.60 m. Pločnik je od km 4.463 do km 4.505 predviden na konzoli. Pločnik se od vozišča loči z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm. Prečni nagib pločnika je 2.0%. Na mestih prehodov za pešce se izvede poglobitev pločnika na nivo cestišča, da se omogoči dostop hendikepiranim osebam.
 
Obojestransko avtobusno postajališče
Avtobusno postajališče se predvidi v km 4.560 za smer proti Novemu mestu in v km 4.640 za smer iz Novega mesta. Širina avtobusnega postajališča je 3.10 m in širina čakališča 2.00 m. Na avtobusnem postajališču se predvidi postavitev nadstrešnice v montažni izvedbi.
 
Priključki
Vsi obstoječi hišni priključki se predvidijo s pogreznjenim robnikom. Priključki javnih cest in poti se uredijo z radiem, prilagojenim merodajnim vozilom. Na obravnavanem odseku se uredi tri priključke, in sicer v km 4.420, v km 4.735 ter nova ureditev priključka v km 4.778.
 
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena ob celotni trasi pločnika za pešce – enostransko. Prehodi za pešce bodo osvetljeni obojestransko. Javna razsvetljava se bo napajala iz TP Težka Voda.
10. člen
(Obcestne ureditve)
Zidovi
Na zahodni strani ceste od km 4.463 do km 4.496 poteka obstoječi podporni zid. Ta se podaljša do ustrezne dolžine (do navezave pločnika na obstoječ teren) in služi kot opora za pločnik na konzoli.
Zaradi izgradnje pločnikov so predvidene tudi prestavitve obstoječih opornih zidov in gradnja novih ter ograje ob posameznih stanovanjskih objektih.
 
Ureditev in zaščita brežin
Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v naklonu 2:3 in se prilagodijo obstoječemu terenu. Brežine se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem.
 
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje meteornih voda s pločnikov in ceste se bo omogočilo s prečnimi in vzdolžnimi skloni. Predvideni so vtočni jaški pod robnikom. Upoštevani so obstoječi prepusti. Meteorne vode se bodo stekale na nižje ležeče kmetijsko zemljišče.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
11. člen
(Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme)
Oporni zidovi in ograje
Oporni zidovi in ograje se oblikujejo usklajeno. Vidne fasade betonskih opornih zidov naj se horizontalno in vertikalno členijo v ponavljajoče se elemente in ozelenijo. Oporni zidovi so lahko tudi kamniti, vendar naj bodo vsi oporni zidovi, ki bodo vidni z glavne ceste, oblikovno usklajeni.
Ograje se izvedejo kot kovinske transparentne ali mrežne. Barva ograj naj bo poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (grafitna siva mat barva).
 
Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih
Uporabi naj se tipske nadstrešnice – enostavna kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila. Vsi kovinski deli naj bodo grafitno sive mat barve.
 
Pločnik na konzoli
Pločnik na AB konzoli naj bo v betonski izvedbi, na zunanjem robu pločnika pa se namesti varovalno ograjo za pešce.
 
Svetilke javne razsvetljave
Svetilke javne razsvetljave naj bodo oblikovno usklajene s preostalo urbano opremo prostora. Tudi barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (mat siva barva).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
Ob predvideni izgradnji pločnika za pešce bo tangirana komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega posega, in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod, ter kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
Trase obstoječih in projektiranih infrastrukturnih vodov so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov in naprav. V območjih predvidenih tangenc bodo izvedene zaščite ali prestavitve obstoječih komunalnih vodov.
Vsi pokrovi jaškov in naprave komunalnih vodov morajo biti locirani izven vozišča obstoječe glavne ceste G2-105/0256, na območju nove trase in pločnikov pa morajo biti prilagojeni novim višinam predvidenih ureditev.
13. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
Objekt na več mestih tangira elektroenergetsko omrežje. V primeru neustreznih varnostnih odmikov je potrebno vode prestaviti. Kablovode na območju objekta se prestavi v EKK v PVC cevi Ø160mm, pod podvoznimi površinami pa v obbetonirane PVC cevi Ø160mm. V bližini TP (Dol. Težka Voda in Dol. Težka Voda 2) je potrebno predvideti dodatne cevi preko ceste.
S prestavitvijo prostozračenega omrežja v kabelsko je potrebno rekonstruirati priključna merilna mesta prizadetih hišnih odjemalcev. V območju med profili P10 – P11 in P30 se novo kabelsko omrežje naveže na obstoječe prostozračno omrežje. V km 4.699 prečka cesto VN vod, vendar ni tangiran zaradi predvidenega posega.
14. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
Na območju posega (med P27 in P30) potekajo obstoječe zemeljske TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene, zato jih je potrebno po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi.
Razvodno TK omrežje na ostalem delu območja rekonstrukcije je zračne izvedbe. Predvidena je izgradnja zemeljskega razvodnega TK omrežja, zato se v desnem pločniku predvidi koridor za izgradnjo TK kabelske kanalizacije s prehodi preko cestišča v P12, P21 in P29.
Pri TK priključkih je treba predvideti vgradnjo kabelsko razvodiščne omarice – te so lahko tipizirane in morajo biti ozemljene na združeno ozemljilo objekta.
15. člen
(Vodovod, kanalizacija)
Tangenc z vodovodom je več, saj glavni vod poteka po levi strani ceste in je izveden iz alkaten cevi Al 63, del pa tudi iz azbestcementnih cevi AC profila 80 cm. Iz njega pa se napajajo tudi stanovanjski objekti (hišni priključki) po desni strani. Vodi potekajo od glavnega voda do stanovanjskih objektov tako, da potekajo pod obstoječo cesto in predvidenim pločnikom za pešce. Obstoječe vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, zato so predvideni ukrepi:
– Predvideti je treba rekonstrukcijo vodovoda od km 4.540 do 4.780 (obnova na celotni izvedbeni trasi). Osnova za obnovo vodovoda je LDIS-578/99 (GPI, d.o.o., Novo mesto).
– Obstoječo kanalizacijo je treba ustrezno zavarovati oziroma zamenjati.
– Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo odpadnih vod mora biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. V nasprotnem primeru je potrebno vodovod oziroma kanalizacijo zaščititi.
– Pri prečkanju javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z energetskim kablom, kablom za javno razsvetljavo ali drugim kablom je potrebno kabel položiti v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1,00 m levo in desno od smeri cevovoda.
– Sočasno z izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo vodovoda se obnovijo tudi vsi hišni priključki. Vodovodna priključka za stanovanjska objekta, ki se porušita, se opustita.
16. člen
(Odpadki)
Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi v okviru obeh avtobusnih postajališč s postavitvijo košev za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov na občinsko deponijo Leskovec.
Ves neuporabni material, ki se bo pri gradbenih delih izkopal, je treba sproti odstraniti in ga odvažati na deponijo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(Tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 8. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m.
18. člen
(Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode, ki je že opazno na površinah na robu naselja.
19. člen
(Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do kmetijskih zemljišč.
20. člen
(Ohranjanje narave in kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju lokacijskega načrta ni objektov in območij varovanja narave niti varovanja kulturne dediščine.
21. člen
(Varstvo pred hrupom)
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji se območje lokacijskega načrta obravnava kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in Odlok o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80, in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore).
22. člen
(Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ETAPNOST IZVEDBE IN NAČIN
GRADNJE
23. člen
(Pogoji in način gradnje)
Predvidena ureditev pločnika ter gradnja javne razsvetljave se bo izvajala med prometom s polovičnimi zaporami. V času gradnje bo moral izvajalec omogočiti dostope do priključnih cest. Graditi bo potrebno postopno in tako, da bo možno hkratno odvijanje prometa.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN IZVAJALCEV
24. člen
Sočasno z rekonstrukcijo ceste in izvedbo obcestnih ureditev se morajo izvesti preureditve in novogradnje vseh tangiranih komunalnih vodov in cestnih priključkov. Obratovanje objekta pred tem ni dovoljeno.
IX. TOLERANCE
25. člen
(Dovoljena odstopanja)
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo +,- 0,50 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov, vendar naj ne presegajo +,- 1,00 m. Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve, zlasti na avtobusnih postajališčih in na območjih širitev vozišča.
Priključki v km 4,420, 4,580 in 4,778 se v fazi projektiranja preverijo z dinamični traktrisami. Projektira se jih glede na predviden promet na teh priključkih z upoštevanjem obračališč.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora v lokacijskem načrtu ali pa je treba pridobiti ponovne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
27. člen
(Občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 98/03, 49/05 in 71/05 – popravek).
28. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 007-17/2006-1902
Novo mesto, dne 29. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost