Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

305. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006, stran 831.

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2006
I. POGLAVJE: SPLOŠNO
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpore za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71, in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES).
(2) IAKS se uporablja za postopke uveljavljanja neposrednih plačil iz Priloge I Uredbe 1782/2003/ES in združljivih shem podpor iz Priloge V Uredbe 1782/2003/ES, opredeljenih v:
– predpisu, ki ureja neposredna plačila za pridelovalce določenih poljščin;
– predpisu, ki ureja trg s svežim sadjem in zelenjavo;
– predpisu, ki ureja trg s hmeljem;
– predpisu, ki ureja podporo za pridelavo semena kmetijskih rastlin;
– predpisu, ki ureja neposredne podpore za ovce in koze;
– predpisu, ki ureja neposredna plačila za goveje in telečje meso;
– predpisu, ki ureja mlečne premije in dodatno plačilo za mleko;
– predpisu, ki ureja trg z oljčnim oljem;
– predpisu, ki ureja plačila za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja PRP);
– predpisu, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– nosilec kmetijskega gospodarstva je fizična ali pravna oseba, ki je pooblaščena oziroma upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek za pridobitev sredstev iz ukrepov kmetijske politike oziroma sodeluje v izvajanju ukrepov kmetijske politike ter je vpisana v register kmetijskih gospodarstev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota na ozemlju Republike Slovenije, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov oziroma sedež, ime oziroma firmo in je organizirano v eni od naslednjih oblik:
a) pravna oseba,
b) samostojni podjetnik posameznik,
c) kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer za kmetijo šteje tudi čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
d) društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
e) izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo,
f) agrarna ali pašna skupnost;
– zbirna vloga je enotna vloga, ki vključuje podatke o kmetijskem gospodarstvu in zahtevke za neposredna plačila ter združljive sheme podpor, opredeljene v petem odstavku 9. člena te uredbe. Zahtevek za neposredna plačila za hmelj, ki ga uveljavlja organizacija proizvajalcev, ni sestavni del zbirne vloge;
– navzkrižna skladnost pomeni predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene v predpisu o navzkrižni skladnosti ter v skladu s 4. ter 5. členom Uredbe 1782/2003/ES;
– grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. GERK kmetijskega zemljišča ima izločene površine nekmetijske rabe in površine kmetijskih zemljišč, ki niso v rabi;
– kmetijska parcela je strnjena površina zemljišča znotraj enega GERK-a, na kateri se goji ena skupina rastlin, določena v 49. členu Uredbe 796/2004/ES;
– poljina je strnjena površina posamezne poljščine na njivi znotraj enega GERK-a;
– evidenca GERK je evidenca, ki vsebuje podatke o GERK-ih;
– kmetijska zemljišča v smislu točke a) 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za vzpostavitev sheme enotnega plačila, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1) so kmetijska zemljišča, ki jih ima nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi in jih prijavi v register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov (v nadaljnjem besedilu: RKG) po GERK-ih kot naslednje vrste dejanske rabe: 1100 – njiva/vrt, 1130 – začasni travnik, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1330 – gorski pašnik, 1211 – vinograd, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik in 1240 – ostali trajni nasadi;
– GERK-i z vrsto dejanske rabe trajni travnik, barjanski travnik in gorski pašnik pomenijo »trajni travnik« v smislu druge točke 2. člena Uredbe 796/2004/ES;
– travniški sadovnjak je ekstenzivni nasad visokodebelnih sadnih dreves, v katerem je najmanjša gostota 50 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Travniški sadovnjak lahko vključuje eno ali več različnih sadnih vrst;
– mejica je pas lesnate vegetacije (grmovja ali drevja) v pretežno odprti kulturni krajini, širok do 10 metrov. Je pestre botanične sestave in pomemben življenjski ter varovalni prostor za živali in rastline. Večinoma poteka ob mejah GERK-ov, vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd.;
– trajni nasadi so vinogradi, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina, hmeljišča, ki se vodijo v registru pridelovalcev hmelja, intenzivni sadovnjaki, ki se vodijo v registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, in oljčniki, ki se vodijo v registru pridelovalcev oljk.
3. člen
(pristojni organ)
Skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za vzpostavitev in izvajanje IAKS-a vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne skladnosti.
4. člen
(upravičenci)
Upravičenci za ukrepe kmetijske politike so določeni v predpisih iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
5. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)
(1) Za kmetijsko gospodarstvo vlaga zahtevke za pridobitev pomoči nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je tudi prejemnik sredstev, razen če je z nacionalnimi predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike, drugače določeno.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva morajo pri izpolnjevanju zahtevkov uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID).
(3) Vsak nosilec kmetijskega gospodarstva lahko vloži zbirno vlogo le za eno kmetijsko gospodarstvo. Določilo prejšnjega stavka ne velja za planine in skupne pašnike.
(4) Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva po oddaji zbirne vloge se bo upoštevala pri odobritvi sredstev za ukrepe kmetijske politike za leto 2006 le na zahtevo novega nosilca kmetijskega gospodarstva in ob predložitvi ustreznih dokazil agenciji v skladu s 36. členom te uredbe.
(5) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se v primeru, ko pride do spremembe nosilca zaradi smrti, po oddaji zbirne vloge ali zahtevkov za ukrepe kmetijske politike ta sprememba upošteva pri odobritvi sredstev.
(6) Agencija iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) dnevno prevzema podatke in njihove spremembe.
(7) Če je kmetijsko gospodarstvo planina v skupni rabi ali skupni pašnik, je nosilec kmetijskega gospodarstva registrirana agrarna ali pašna skupnost. Če planine v skupni rabi oziroma skupnega pašnika ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, zahtevke za pridobitev sredstev za ukrepe kmetijske politike vlaga gospodar planine ali skupnega pašnika na osnovi pisnega pooblastila vseh uporabnikov planine oziroma skupnega pašnika.
6. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča ter način prijave zahtevkov)
(1) Identifikacijski sistem za zemljišča, ki se uporablja v okviru IAKS-a, temelji na podatkih evidence GERK. Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se podatki o GERK-ih vodijo v RKG-ju. GERK, ki je enolično določen z identifikacijsko oznako (GERK_PID), je referenčna parcela za IAKS.
(2) Vrste dejanske rabe za GERK-e so opredeljene v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(3) Na zahtevkih se za posamezen GERK obvezno navajajo GERK_PID, domače ime, vrsta dejanske rabe in površina.
(4) Če je na GERK-u z vrsto dejanske rabe njiva več poljin, se pri vnosu zbirne vloge meje med poljinami vnese grafično. Površina tako opredeljene poljine je osnova za uveljavljanje zahtevkov.
(5) Površina GERK-a oziroma poljine je izražena v hektarjih na štiri decimalke natančno.
(6) Zahtevki na GERK-u oziroma na poljini se navajajo v hektarjih na dve decimalki tako, da se tretje in četrto decimalno mesto odreže.
(7) Pri navzkrižnem preverjanju v skladu z 20. členom te uredbe se uporablja površina GERK-a, izražena v hektarjih ter zaokrožena na dve decimalki.
7. člen
(splošna načela v zvezi s površinami)
(1) Minimalna velikost kmetijske parcele, za katero se lahko uveljavi zahtevek za pomoč, je 0,1 ha, razen če je v predpisih iz 1. člena te uredbe drugače določeno.
(2) Za krmne površine velja naslednje:
a) če je krmna površina v skupni rabi, jo agencija porazdeli med posamezna kmetijska gospodarstva v sorazmerju z njihovo uporabo, kot je navedeno v točki e) tega odstavka;
b) vsaka krmna površina mora biti na razpolago za rejne živali nepretrgoma najmanj sedem mesecev, od vključno 20. marca dalje;
c) če krmna površina leži v sosednji državi članici Evropske unije, šteje na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva kot del njegovega gospodarstva, če je v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva, če ta krmna površina predstavlja manj kot polovico vseh kmetijskih zemljišč v uporabi tega kmetijskega gospodarstva, če za te površine priloži listino, iz katere je razvidno, da je nosilec kmetijskega gospodarstva ali da so člani kmetije lastniki teh zemljišč, ter če priloži izjavo, da za te površine ne uveljavlja pomoči v sosednji državi članici;
d) krmna površina iz prejšnje točke se upošteva tudi pri izračunu obremenitve za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: PRP) in pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za navzkrižno skladnost;
e) v primeru skupne rabe zemljišč, ko ima kmetijsko gospodarstvo na paši na planini ali skupnem pašniku živali vsaj 80 dni, se mu površine trajnih travnikov na planini oziroma skupnem pašniku upoštevajo kot krmne površine za pomoči, opredeljene v predpisu, ki ureja neposredna plačila za goveje in telečje meso. Delež krmnih površin, ki se priključi kmetijskemu gospodarstvu, se izračuna tako, da se upošteva sorazmerni delež površine, ki ga uporabljajo živali posameznega kmetijskega gospodarstva. Pri izračunu se upoštevajo vse živali, navedene na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« z upoštevanjem koeficientov za preračun v GVŽ, navedenih na tem obrazcu;
f) določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo tudi, ko ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi individualno planino.
(3) Za oljčnike se za število dreves, njihovo lego v prostoru ter avtohtone sorte oljk upoštevajo podatki grafičnega dela registra pridelovalcev oljk.
(4) Površina avtohtonih sort v trajnem nasadu ali travniškem sadovnjaku se izračuna po naslednji formuli:
površina avtohtonih sort = površina     število sadik avtohtonih sort                
GERK-a                × --------------------------------------
                     število vseh sadik v trajnem nasadu 
                          ali travniškem       
                           sadovnjaku
(5) Pri zahtevkih iz zbirne vloge in drugih zahtevkih za ukrepe kmetijske politike za leto 2006 bodo upoštevane spremembe podatkov o zemljiščih v uporabi (sprememba meje ali vrste dejanske rabe GERK-a), ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva vpiše v RKG vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
II. POGLAVJE: ZAHTEVKI
8. člen
(zahtevki za pomoči)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja katerega od ukrepov kmetijske politike, mora biti vpisan v RKG, mora imeti v RKG prijavljena zemljišča po GERK-ih, mora imeti podatke o trajnih nasadih, usklajene z GERK-i v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom 20. člena te uredbe in mora posredovati podatke o staležu živali ter oddaji ali nabavi živinskih gnojil v skladu s prvim in četrtim odstavkom 9. člena te uredbe.
(2) Za zbirno vlogo in zahtevke, za katere je v tej uredbi določeno elektronsko izpolnjevanje, prejme nosilec neposredno po vnosu po dve kopiji računalniškega izpisa opisnih podatkov, ki ju takoj podpiše in s tem potrdi pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(3) Podatki o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk se na zahtevkih ne navajajo, temveč se prevzamejo iz registrov trajnih nasadov in za travniške sadovnjake iz obrazca »Podatki o travniškem sadovnjaku«.
Podpoglavje A: ZBIRNA VLOGA
9. člen
(datum oddaje in način izpolnjevanja zbirne vloge ter obrazci)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, vključno z nosilci planin in skupnih pašnikov, ki v letu 2006 uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz predpisov, navedenih v drugem odstavku 1. člena te uredbe, predpisa, ki ureja plačila zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006, predpisov, ki opredeljujejo strukturne ukrepe razvoja podeželja: »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, »Pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij« ter »Spodbujanje dejavnosti, povezanih s kmetijstvom – alternativni dohodkovni viri« ali iz predpisov, ki urejajo razvoj podeželja, morajo od 1. marca do 15. maja 2006 agenciji poslati računalniški izpis podatkov iz osnovnih obrazcev o kmetijskem gospodarstvu, ki so:
– za fizične osebe: »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2006«,
– za pravne osebe in samostojne podjetnike: »A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2006«,
– »B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006 – stalež živali« (v nadaljnjem besedilu: obrazec B),
– »B1 – Oddaja/Nabava živinskih gnojil za leto 2006« (v nadaljnjem besedilu: obrazec B1).
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabi ministrstvo za vpis v RKG in evidenco imetnikov rejnih živali. Agencija zagotovi ministrstvu dostop do teh podatkov.
(3) Če na kmetijskem gospodarstvu ne redijo živali, se obrazca B ne izpolnjuje in se ob vnosu podatkov zbirne vloge zabeleži v zbirko podatkov, da kmetijsko gospodarstvo ne redi živali.
(4) Računalniški izpis podatkov iz obrazca B1 pošlje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, prejemnik pa s podpisom tega računalniškega izpisa potrdi prejem gnojil. Podatki iz tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, in za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(5) Zbirno vlogo za leto 2006 sestavljajo poleg podatkov iz osnovnih obrazcev še podatki o zahtevkih iz:
a) zahtevka za vse pomoči na površino iz predpisov, navedenih od prve do četrte alinee in v osmi alinei drugega odstavka 1. člena te uredbe, in zahtevka za krmne površine, opredeljene v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila za goveje in telečje meso iz šeste alinee drugega odstavka 1. člena te uredbe iz obrazca »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2006« (v nadaljnjem besedilu: obrazec D);
b) zahtevka za premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo iz obrazca »Zahtevek za premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo za leto 2006«;
c) zahtevka za ekstenzifikacijsko plačilo iz obrazca »A/A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2006« (v nadaljnjem besedilu: obrazec A);
d) zahtevka za ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice iz obrazca »Zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice za leto 2006«;
e) zahtevka za mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko iz obrazca A;
f) zahtevka za ukrep SKOP iz uredbe, ki ureja PRP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali iz obrazca »G – Zahtevek za pomoči za ukrep SKOP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali za leto 2006«;
g) zahtevka za ukrep iz uredbe, ki ureja PRP za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz obrazca D;
h) zahtevkov na površino za ukrepe SKOP iz uredbe, ki ureja PRP iz obrazca D, razen za ukrep ozelenitve njivskih površin ter ukrep pridelave avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke;
i) zahtevka za podporo za pridelavo semena kmetijskih rastlin iz obrazca D.
(6) Zbirna vloga se izpolnjuje praviloma elektronsko. Podatke o KMG-MID-ih vnešenih zbirnih vlog agencija dnevno pošilja ministrstvu.
(7) Nosilec kmetijskega gospodarstva potrdi računalniški izpis celotne zbirne vloge z enim samim podpisom.
(8) Zahtevek za premije, dodatne premije in dodatno plačilo za ovce in koze ni sestavni del zbirne vloge. Elektronsko izpolnjevanje obrazca »Zahtevek za premije, dodatne premije in dodatno plačilo za ovce in koze (za leto 2006)« se izvaja istočasno z izpolnjevanjem zbirne vloge. Računalniški izpis zahtevka mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati agenciji v roku od 1. marca do 28. aprila 2006 v skladu s predpisom, ki ureja neposredne podpore za ovce in koze.
(9) Po en izvod podpisanega računalniškega izpisa podatkov iz zbirne vloge in zahtevkov, ki se vnašajo istočasno z zbirno vlogo, ter predpisane priloge mora nosilec kmetijskega gospodarstva v roku od 1. marca do 15. maja 2006 poslati v ovojni mapi zbirne vloge s priporočeno pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zbirna vloga«, ali jo v tem roku vložiti osebno v sprejemno pisarno agencije.
(10) Vsi ostali zahtevki oziroma podpisani računalniški izpisi zahtevkov za uveljavljanje pomoči iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se dostavijo na isti naslov v rokih, ki so opredeljeni v predpisih iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ali v tej uredbi.
(11) Obrazce za zbirno vlogo s predtiskanimi podatki in grafičnim izrisom GERK-ov ter navodila za uveljavljanje neposrednih plačil za leto 2006 pošlje agencija za vsa kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2005 uveljavljala zahtevke za ukrepe kmetijske politike in imajo v RKG-ju prijavljene GERK-e. Navodila za izpolnjevanje obrazcev pripravi agencija v sodelovanju z ministrstvom.
(12) Obrazci so nosilcem kmetijskih gospodarstev na voljo tudi pri območnih kmetijsko–gozdarskih zavodih in na spletni strani agencije (http://www.arsktrp.gov.si).
(13) Obrazci, ki jih določa ta uredba, so kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen
(vsebina predtiska in zbirne vloge)
(1) Agencija pošlje nosilcem kmetijskih gospodarstev en izvod predtiskanih opisnih podatkov in karte kmetijskih gospodarstev. Karta kmetijskega gospodarstva vsebuje izris GERK-ov posameznega kmetijskega gospodarstva na črno–belem ortofoto posnetku in v primeru oljčnikov tudi vrisane oljke. Če je isto zemljišče v RKG-ju prijavljeno pri dveh ali več nosilcih, je to zemljišče uvrščeno v nov GERK, ki se imenuje prekrivajoči GERK. Prekrivajoči GERK je naveden med opisnimi podatki predtiska in izrisan na karti kmetijskega gospodarstva.
(2) Predtiskani opisni podatki vsebujejo predvsem podatke o GERK-ih: GERK_PID, domače ime GERK-a, vrsto dejanske rabe GERK-a, površino GERK-a in v primeru oljčnikov tudi upravičeno površino oljčnika, ter morebitno vključenost GERK-a v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljeno v Prilogi 8 PRP-ja (hribovsko in gorsko območje, druga območja ter območja s posebnimi omejitvami), vodovarstvena območja, osrednje območje pojavljanja velikih zveri, opredeljeno v Prilogi 19 PRP-ja, ekološko pomembna območja za ukrep ohranjanja posebnih traviščnih habitatov, opredeljena v Prilogi 20 PRP-ja, varovana območja, opredeljena v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, območja grbinastih travnikov za ukrep košnje grbinastih travnikov, opredeljena v Prilogi 15 PRP-ja, in zavarovana območja za ukrep ohranjanja obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih, opredeljena v Prilogi 18 PRP-ja. Za prekrivajoče GERK-e je navedeno tudi, pri katerih kmetijskih gospodarstvih so prijavljeni in kateri nosilci so jih prijavili.
(3) Podatke iz RKG-ja, registrov trajnih nasadov ter presek GERK-ov in drugih evidenc, na stanje na dan 7. januar 2006, pošlje ministrstvo agenciji, ki te podatke uporabi za pripravo predtiska.
(4) Neusklajeni podatki se na predtisku označijo. Za neusklajene podatke se šteje tudi, če površina GERK-a trajnega nasada odstopa od površine, vpisane v register trajnega nasada, in sicer, če je površina GERK-a večja od površine v registru za več kot 10 odstotkov ali manjša od površine v registru za več kot 20 odstotkov.
(5) Zbirna vloga vsebuje vse informacije, ki so potrebne za ugotovitev upravičenosti do pomoči, zlasti:
– osebne podatke nosilca kmetijskega gospodarstva,
– zahtevke za pomoči, ki jih nosilec uveljavlja,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zemljišč, prijavljenih po GERK-ih, njihovo površino, izraženo v hektarih na štiri decimalna mesta, njihovo lokacijo in dejansko rabo,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da je seznanjen s pogoji za ukrepe, ki jih uveljavlja, ter sankcijami, ki jih določa ta predpis.
(6) Zbirna vloga mora biti izpolnjena v celoti in v skladu s priloženimi navodili, pri čemer nosilec kmetijskega gospodarstva za rejne živali navede podatke o živalih na kmetijskem gospodarstvu za dan 1. marec 2006 oziroma za živali, ki se redijo v turnusih, povprečno število živali v turnusu in skupno število dni v reji, za rabo kmetijskih zemljišč dejansko rabo in vrsto kmetijskih rastlin, za še neposejane površine pa predvideno vrsto kmetijskih rastlin v rastni dobi 2006, ki bodo posejane najkasneje do 31. maja 2006, razen sladke koruze, za katero je najkasnejši rok setve 15. junij 2006.
(7) Če s posebnimi predpisi ni drugače določeno, so nosilci kmetijskih gospodarstev dolžni hraniti kopije računalniških izpisov zbirne vloge in ostalih zahtevkov ter predpisanih prilog najmanj štiri leta od pravnomočnosti odločbe o zahtevkih.
11. člen
(posebne zahteve v zvezi z zbirno vlogo)
(1) Kadar sta v zahtevku za pomoč na površino prijavljena lan oziroma konoplja, ki se pridelujeta za vlakna, se za konopljo oziroma lan zbirni vlogi priložijo uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme v prometu v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in predivnic. Za lan se zbirni vlogi priloži tudi kopija pogodbe s predelovalcem. Vsa ostala potrebna dokazila za konopljo (dovoljenje za gojenje konoplje in kopija pogodbe s predelovalcem) mora agencija pridobiti na ministrstvu. Če se setev lanu oziroma konoplje izvede po roku za oddajo zbirne vloge, se dokazila za lan in uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme konoplje, pošljejo agenciji najkasneje do 30. junija 2006. Če je v zahtevku za pomoč na površino prijavljena konoplja oziroma lan, je treba navesti vsako sorto ločeno.
(2) V primeru zemljišča v prahi, uporabljenega v skladu s točko b 55. člena ali prvo alineo tretjega odstavka 107. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Uredba 1973/2004/ES) se zbirni vlogi priloži:
– kopijo pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem, v skladu s 147. členom Uredbe 1973/2004/ES,
– izpolnjen obrazec »Podatki o pridelku energetskih rastlin, namenjenih za proizvodnjo biogoriva za leto 2006« najkasneje do 31. avgusta 2006 ter
– izpolnjen obrazec »Obvestilo prvega predelovalca oziroma zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo« najkasneje do 30. septembra 2006.
(3) V primeru zahtevka za pomoč za energetske rastline se zbirni vlogi priložijo enake priloge in v istih rokih, kot je določeno v prejšnjem odstavku. Kopija pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem, pa se pošlje v skladu s 26. členom Uredbe 1973/2004/ES.
(4) V primeru podpore za pridelavo lupinarjev se podatki o vrsti lupinarjev in številu dreves oziroma grmov na hektar prevzamejo iz registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.
(5) V primeru zahtevka za seme se zbirni vlogi priložijo:
– izjava o pridelavi semenskega materiala, če je semenski material pridelal dobavitelj sam, ali pogodbo o pridelavi semenskega materiala, sklenjeno med dobaviteljem in pridelovalcem semenskega materiala; izjava ali pogodba mora vsebovati identifikacijske podatke o zemljiščih, na katerih je potekala pridelava semenskega materiala;
– kopija zapisnika o potrjevanju in Potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala ali kopija Potrdila o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena, na katerega se nanaša zahtevek, ki ga je izdal organ za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala;
– navedba količine certificiranega semena na obrazcu »Prijava količin semena za leto 2006«.
Priloge iz prve alinee tega odstavka se pošljejo agenciji najkasneje do 15. septembra 2006, priloge iz druge in tretje alinee tega odstavka pa najkasneje do 31. marca 2007. Na zahtevek za pomoči na površino se v primeru zahtevka za seme navedejo posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se pridelujejo za seme. V primeru pridelave semenskega krompirja se na zahtevek za pomoči na površino na obrazcu D ločeno vpišejo semenski nasadi in nasadi v 100-metrskem izolacijskem pasu. Za semenski krompir in nasade v 100-metrskem izolacijskem pasu je treba agenciji poslati le priloge iz prve alinee in kopijo zapisnika o potrjevanju semenskega krompirja.
(6) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo neposredno plačilo za hmelj preko organizacije proizvajalcev, navedejo zahtevek za neposredno plačilo za hmelj na obrazcu D ter na obrazcu A potrdijo izjavo, da zahtevek za hmelj uveljavlja organizacija proizvajalcev. Organizacija proizvajalcev do vključno 20. junija 2006 prejme od agencije spisek zahtevkov za neposredna plačila, ki so jih člani organizacije proizvajalcev navedli v svojih zbirnih vlogah, organizacija ta spisek potrdi in ga pošlje agenciji najkasneje do 30. junija 2006. Potrjen spisek predstavlja zahtevek za neposredna plačila.
(7) V primeru uveljavljanja ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz uredbe, ki ureja PRP se zbirni vlogi za skupni pašnik najkasneje do 30. junija 2006 priloži »Pooblastilo uporabnikov planine oziroma skupnega pašnika« in računalniški izpis podatkov iz obrazca »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik«; za planino, ki je v skupni rabi, pa poleg tega še »pašni red za leto 2006«, potrjen na občnem zboru pašne skupnosti v tekočem letu. »Pooblastilo uporabnikov planine oziroma skupnega pašnika« podpišejo vsi uporabniki planine oziroma skupnega pašnika.
(8) Podatki iz obrazca »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« se lahko uporabljajo za sporočanje podatkov o premiku govedi. V tem primeru mora gospodar planine oziroma skupnega pašnika poslati en izvod tega obrazca pooblaščenemu veterinarju najkasneje v sedmih dneh po prigonu živali na pašo.
(9) V primeru uveljavljanja ukrepa SKOP – planinska paša iz uredbe, ki ureja PRP se za zbirno vlogo najkasneje do 30. junija 2006 pošlje priloge, navedene v sedmem odstavku tega člena, in v primeru uveljavljanja dodatka za pastirja tudi kopijo pogodbe s pastirjem.
(10) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki živali pasejo na planini ali skupnem pašniku in želijo, da se jim v skladu s točkama d) in e) drugega odstavka 7. člena te uredbe upošteva tudi sorazmerni del krmnih površin planine ali skupnega pašnika, morajo v obrazcu A navesti, da bodo živino pasli na planini oziroma skupnem pašniku. Sorazmerni delež krmnih površin planine oziroma skupnega pašnika se upošteva na osnovi podatkov zbirne vloge planine oziroma skupnega pašnika ter podatkov iz obrazca »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik«, ki ga v predpisanih rokih pošlje registrirana agrarna ali pašna skupnost oziroma gospodar planine ali skupnega pašnika.
(11) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima živali v kontroli mlečnosti in želi, da se mu upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva, ki jo izračuna Kmetijski inštitut Slovenije, mora to navesti na obrazcu A.
(12) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v letu 2005 uveljavljal ukrepe SKOP na določenih površinah kmetijskega gospodarstva, v letu 2006 pa te iste površine v okviru ukrepov SKOP uporablja drugo kmetijsko gospodarstvo, pošlje kot prilogo zbirne vloge računalniški izpis podatkov iz obrazca »F – Prodaja/odstop zemljišč, vključenih v ukrepe SKOP v letu 2005, drugemu kmetijskemu gospodarstvu«.
12. člen
(spremembe zbirne vloge in GERK-ov)
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje so mogoče v skladu z določili 15. člena Uredbe 796/2004/ES in ob upoštevanju petega odstavka 7. člena te uredbe. Nosilec kmetijskega gospodarstva osebno sporoči spremembe podatkov na lokacijo kmetijske svetovalne službe najkasneje do 31. maja 2006. Predstavnik kmetijske svetovalne službe vnese spremembe podatkov. Spremembe zbirne vloge se izvedejo v skladu s četrtim odstavkom 6. člena in drugim odstavkom 8. člena te uredbe.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko podatke o zemljiščih, ki jih ima v uporabi (GERK-e), ureja in spreminja na upravni enoti, v kateri leži več kot 50 odstotkov zemljišč, ki jih ima v uporabi, ali v kateri je sedež njegovega kmetijskega gospodarstva.
(3) Urejanje in spreminjanje podatkov o zemljiščih iz prejšnjega odstavka vključuje spreminjanje meje in vrste rabe GERK-ov, vpis novih GERK-ov ter odjavo GERK-ov, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva nima več v uporabi.
(4) Za ukrepe kmetijske politike za leto 2006 se upoštevajo podatki o zemljiščih (GERK-ih) na stanje en dan pred vnosom zbirne vloge.
Podpoglavje B: ZAHTEVKI, KI SE VLAGAJO LOČENO
OD ZBIRNE VLOGE
13. člen
(zahtevki na površino)
(1) Za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih površin iz uredbe, ki ureja PRP nosilci kmetijskih gospodarstev uveljavljajo plačila na obrazcu »E – Zahtevek za pomoči na površino za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih površin za leto 2006«, ki ga v obliki računalniškega izpisa pošljejo agenciji najkasneje do 16. avgusta 2006.
(2) Za ukrep SKOP – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin iz uredbe, ki ureja PRP nosilci kmetijskih gospodarstev uveljavljajo plačila za neprezimne strniščne posevke na obrazcu »H – Zahtevek za pomoči na površino za ukrep SKOP – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke za leto 2006«, ki ga v obliki računalniškega izpisa pošljejo agenciji najkasneje do 16. avgusta 2006.
14. člen
(zahtevki za pomoči na živali)
(1) Zahtevki za pomoči na živali se vlagajo v skladu z določili 16. člena Uredbe 796/2004/ES, predpisov iz pete, šeste in devete alinee drugega odstavka 1. člena te uredbe ter določili te uredbe.
(2) Zahtevek za posebno premijo za bike in vole, klavno premijo ter dodatno plačilo za govedo se vlaga na agencijo na obrazcu »Posebna premija, klavna premija ter dodatno plačilo za govedo za leto 2006« v rokih, kot jih določa predpis o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso.
(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi vpliva naravnih okoliščin na čredo, določenih v 61. členu Uredbe 796/2004/ES, ne more obdržati živali v celotnem obdobju obvezne reje, zmanjšanje staleža sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2006« najkasneje v desetih delovnih dneh po tem, ko ugotovi, da je število živali zmanjšano.
(4) Nadomestitve krav dojilj ali telic, krav molznic, ovac in koz, za katere je zaprošena pomoč, nosilec kmetijskega gospodarstva izvede v času obvezne reje v skladu z določili 58. člena Uredbe 796/2004/ES ter jih sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2006«, in sicer za govedo v sedmih dneh, za ovce in koze pa v petih delovnih dneh po nadomestitvi.
Podpoglavje C: SKUPNE DOLOČBE
15. člen
(geodetski podatki)
(1) Če nosilec kmetijskega gospodarstva za prijavo zemljišč v RKG potrebuje podatke o parcelah in kopije katastrskih načrtov, lahko te podatke naroči pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Geodetska uprava). Geodetska uprava izda te podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v obliki izpisa za posamezno parcelo ali posestnega lista in kopije katastrskih načrtov. Nosilci kmetijskih gospodarstev so dolžni poravnati fiksne materialne stroške za izdajo geodetskih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja tarife za izdajanje geodetskih podatkov, pri čemer vsak izdan dokument šteje za posebno naročilo.
(2) Geodetska uprava izda izpiske za posamezno parcelo, posestne liste in kopije katastrskih načrtov v roku osmih dni od oddanega naročila.
16. člen
(kmetijska svetovalna služba)
(1) Kmetijska svetovalna služba brezplačno svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike ter predpisanimi zahtevami ravnanja in dobrimi kmetijskimi ter okoljskimi pogoji, nudi pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge v skladu s četrtim odstavkom tega člena ter brezplačno vnaša podatke iz naslednjega odstavka.
(2) Na lokacijah kmetijske svetovalne službe predstavniki kmetijske svetovalne službe vnašajo podatke iz zbirne vloge, obrazcev, ki so priloga k zbirni vlogi, zahtevkov za premije, dodatne premije in dodatno plačilo za ovce in koze, iz zahtevka za pomoči na površino za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih površin in zahtevka za pomoči na površino za ukrep SKOP – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke (obrazca E in H). Izvedejo tudi grafični vnos za zahtevke, za katere je to potrebno.
(3) Kmetijska svetovalna služba povabi v predpisanih rokih za elektronsko izpolnjevanje vlog nosilce kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju vlog, pri čemer zagotovi, da imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo neposredna plačila za drobnico, možnost elektronskega izpolnjevanja vlog najkasneje do 28. aprila 2006. Nosilec kmetijskega gospodarstva se na elektronsko izpolnjevanje vlog pripravi tako, da izpolni obrazce in na karte kmetijskega gospodarstva vriše poljine.
(4) Če kmetijski svetovalec po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva izpolnjuje zbirno vlogo, je strošek dela, ki ga poravna nosilec, 3.000,00 tolarjev na uro.
(5) Kmetijski svetovalec ima za kmetijska gospodarstva na svojem območju možnost vpogleda v:
– podatke o kmetijskih gospodarstvih iz registra kmetijskih gospodarstev,
– podatke o vlogah za leto 2006 in predhodna leta,
– podatke o individualnih kvotah za mleko,
– podatke o individualnih premijskih pravicah za krave dojilje in drobnico,
– centralni register govedi, drobnice in prašičev,
– evidence, ki se uporabljajo za kontrolo ukrepov PRP,
– registre trajnih nasadov,
– podatke zemljiškega katastra ter
– grafične podatke: digitalne katastrske načrte, ortofoto in digitalno grafično kmetijsko rabo.
17. člen
(pooblaščeni vlagatelji)
(1) Zahtevke za uveljavljanje pomoči po tej uredbi vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun, razen če ni s predpisi drugače določeno.
(2) Pooblaščeni vlagatelji zahtevkom priložijo:
– izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu – pooblaščenem vlagatelju«,
– podpisana pooblastila nosilcev kmetijskih gospodarstev ter
– seznam zahtevkov, na katerem so navedeni naslednji podatki: ime in priimek oziroma naziv ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva, KMG-MID ter datum vlaganja vlog in prilog iz tega odstavka.
(3) Agencija primerja seznam zahtevkov z vloženimi zahtevki in vlogami ter o ugotovljenih neskladjih obvesti pooblaščenega vlagatelja, ki neskladja lahko odpravi do predpisanega roka za vložitev zahtevkov.
(4) Agencija obvesti pooblaščenega vlagatelja o napakah ali pomanjkljivostih v zahtevkih. Nosilci kmetijskih gospodarstev so dolžni pooblaščenemu vlagatelju poslati vse zahtevane dopolnitve in popravke, ta pa jih pošlje agenciji v roku, določenem v pozivu za dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je v primeru, ko zahtevke vlagajo pooblaščeni vlagatelji, deset dni.
(5) Sredstva se nakažejo neposredno nosilcu kmetijskega gospodarstva.
18. člen
(zakasnela vložitev)
Zakasnela vložitev ali dopolnitev zahtevkov in zbirne vloge po preteku predpisanega roka za vložitev se obravnava v skladu z določili 21. člena Uredbe 796/2004/ES.
III. POGLAVJE: KONTROLE
19. člen
(skupna pravila)
Kontrole se izvajajo v skladu s splošnimi določbami iz 23. člena Uredbe 796/2004/ES, kontrole upravičenosti pa v skladu s 23. členom Uredbe 1782/2003/ES in s členi od 24. do 40. člena Uredbe 796/2004/ES.
Podpoglavje A: KONTROLE UPRAVIČENOSTI
20. člen
(administrativne kontrole)
(1) Administrativne kontrole vključujejo navzkrižno preverjanje, ki se izvaja v skladu s 24. členom Uredbe 796/2004/ES, preverjanje večletnih obveznosti za ukrepe iz uredbe, ki ureja PRP, pa tudi v skladu s 67. in 68. členom Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153 z dne 30. 4. 2004, str. 30, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2004/ES) agencija pri izvajanju administrativnih kontrol preverja podatke iz zbirnih vlog in ostalih zahtevkov s podatki iz zbirk podatkov ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
– podatke o površinah zemljišč na zahtevku s podatki o GERK-ih iz RKG-ja na stanje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge;
– podatke o trajnih nasadih, razen površine trajnih nasadov, s podatki registrov trajnih nasadov z dne 15. junija 2006;
– podatke o lokaciji nasadov trte za drugo rabo s predpisom, ki določa vinogradniška območja v Republiki Sloveniji;
– podatke o travniških sadovnjakih, razen površine travniških sadovnjakov, s podatki iz obrazca »Podatki o travniškem sadovnjaku«;
– podatke o govedu s podatki iz centralnega registra govedi;
– zahtevke za premijo za krave dojilje s podatki iz centralnega registra govedi in s podatki o dodeljenih individualnih kvotah za mleko in dodeljenih premijskih pravicah;
– zahtevke za premije za ovce in koze s podatki o dodeljenih individualnih premijskih pravicah;
– zahtevke za ukrepe iz uredbe, ki ureja PRP in neposredna plačila s podatki iz obrazcev B ter B1;
– zahtevke, ki se navezujejo na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, s seznamom območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz Priloge 8 PRP-ja ter z »Elaboratom območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003;
– posamezne zahtevke za ukrepe SKOP iz PRP-ja s podatki iz naslednjih uradnih evidenc: vodovarstvenih območij, osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, opredeljenega v Prilogi 19 PRP-ja, ekološko pomembnih območij za ukrep ohranjanja posebnih traviščnih habitatov, opredeljena v Prilogi 20 PRP-ja, območij grbinastih travnikov za ukrep košnje grbinastih travnikov, opredeljenih v Prilogi 15 PRP-ja, in zavarovanih območij za ukrep ohranjanja obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih, opredeljenih v prilogi 18 PRP-ja, na dan 7. januar 2006;
– zahtevke za integrirano in ekološko pridelavo z evidenco pridelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter evidenco izobraževanj v skladu z uredbo, ki ureja PRP;
– podatke o sortah, kjer je to potrebno, s skupnim katalogom sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta (ES), št. 53/2002/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1, z vsemi spremembami);
– podatke iz zahtevkov v primerih, ko to zahtevajo predpisi, z zbirko podatkov o vlogah in evidenco »Nadzor neposrednih plačil – zbirka podatkov zapisnikov« iz prejšnjih let;
– podatke o naslovu s podatki iz registra prostorskih enot;
– ime in priimek, enotno matično številko (EMŠO), davčno številko ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in njegovih družinskih članov s podatki iz centralnega registra prebivalcev;
– podatke o poslovnih subjektih s podatki iz registra poslovnih subjektov.
(2) Kontrole, navedene v štirinajsti do šestnajsti alinei prejšnjega odstavka, se izvajajo v okviru RKG.
(3) Za ukrepe kmetijske politike v letu 2006 se kot površina trajnih nasadov upošteva površina in vrsta dejanske rabe GERK-a iz RKG-ja, drugi podatki o trajnem nasadu pa iz posameznega registra.
(4) Če GERK trajnega nasada nima številke trajnega nasada in ni vpisan v register trajnega nasada ter izpolnjuje pogoje za vpis, mora pridelovalec vložiti vlogo za vpis v register pri organu, ki register vodi, in sicer v desetih dneh po uveljavitvi te uredbe oziroma najkasneje do oddaje zbirne vloge, vendar ne po 15. maju 2006.
(5) Če en GERK trajnega nasada nima le ene številke trajnega nasada ali če je trajni nasad pripisan na več GERK-ih, morajo pridelovalci vložiti vlogo za spremembo vpisa v register pri organu, ki register vodi, in sicer v rokih iz prejšnjega odstavka.
(6) Če pridelovalec ugotovi, da podatki v registru trajnih nasadov niso usklajeni s stanjem v naravi glede na določbo četrtega odstavka 10. člena te uredbe, mora v rokih iz četrtega odstavka tega člena, vložiti vlogo za spremembo vpisa v posamezen register trajnih nasadov.
(7) Če pridelovalec ne uskladi podatkov o trajnem nasadu z določili četrtega in petega odstavka tega člena, ni upravičen do podpore za ta trajni nasad.
21. člen
(kontrole na kraju samem)
(1) Kontrole na kraju samem se izvajajo v skladu s 25. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Kontrole na kraju samem za živali se izvajajo istočasno za namene, določene v naslednjih Uredbah: Uredbi 796/2004/ES, Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo inregistracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9) in v Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8).
(3) Agencija vse rezultate kontrol na kraju samem s področja goveda in drobnice nemudoma po opravljeni kontroli vpiše v centralni register govedi oziroma centralni register drobnice.
(4) Pri izvajanju kontrol za pomoči za govedo in navzkrižno skladnost se za posamezna kmetijska gospodarstva uporabijo tudi podatki o nadzoru, ki ga izvedejo veterinarski inšpektorji in podatki o nadzoru, ki ga izvede Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). Podatke o kršitvah Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1, z vsemi spremembami), ki jih ugotovijo veterinarski inšpektorji in inšpektorat, agencija prevzame iz evidence, ki jo vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na ministrstvu.
22. člen
(pogostost in število kontrol na kraju samem)
(1) Pogostost kontrol na kraju samem se izvaja v skladu s 26. členom Uredbe 796/2004/ES in v skladu s PRP-jem.
(2) Skupno število kontrol na kraju samem znaša, razen če ni v drugih predpisih drugače določeno, najmanj:
– 20 odstotkov površin pod konopljo v skladu z 52. členom Uredbe 1782/2003/ES;
– 10 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za pomoči za govedo.
(3) Površina pod konopljo, je površina za katero ima pridelovalec dovoljenje za gojenje konoplje za vlakna, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje.
23. člen
(zapisnik o kontroli)
V primeru kontrole, opravljene na osnovi daljinskega zaznavanja (fotointerpretacija na ortofoto ali satelitskih posnetkih), v skladu z 32. členom Uredbe 796/2004/ES, pri kateri niso bile ugotovljene nepravilnosti, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva na zapisniku ni potreben.
24. člen
(ukrepi po kontroli na kraju samem)
Po končanem postopku kontrole na kraju samem kontrolor pošlje zapisnik o kontroli agenciji, ki ugotovitve kontrolorja upošteva skladno z določili te uredbe.
25. člen
(ugotovitev površin na kraju samem)
(1) Ugotovitev površin na kraju samem se izvede v skladu s 30. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Ob nadzoru na kraju samem kontrolor pregleda kmetijske parcele. Kot pomoč pri ugotavljanju površin lahko uporablja ortofoto posnetke, podatke iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in satelitske posnetke.
(3) Površina kmetijske parcele se ugotavlja z metodami, določenimi v priročniku za kontrole na kraju samem, ki ga pripravi agencija.
26. člen
(daljinsko zaznavanje)
(1) Za izvedbo kontrol na kraju samem se uporabljajo tudi tehnike daljinske zaznave v skladu z 32. členom Uredbe 796/2004/ES.
27. člen
(preverjanje THC pri konoplji)
Za nadzor nad vsebnostjo THC je v skladu s predpisom o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje industrijske konoplje pristojna kmetijska inšpekcija v skladu z 52. členom Uredbe 1782/2003/ES. Kmetijska inšpekcija mora do 1. septembra 2006 agenciji poslati poročilo o rezultatih nadzora, predvsem o času vzorčenja, rezultatih analiz in morebitnih ukrepih.
28. člen
(časovni razpored kontrol na kraju samem)
(1) Vsaj 60 odstotkov minimalnega števila kontrol na kraju samem, določenega v drugi alinei drugega odstavka 22. člena te uredbe, se za premije za krave dojilje, ekstenzifikacijsko plačilo za krave dojilje in ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice opravita v obdobju obvezne reje, pri čemer mora biti opravljeno minimalno število kontrol v celoti za vsaj en ukrep.
(2) Za drobnico se vsaj 50 odstotkov minimalnega števila kontrol na kraju samem v celoti opravi v obdobju obvezne reje v skladu s predpisom, ki ureja trg za ovčje in kozje meso.
29. člen
(kontrole v klavnicah)
(1) Kontrole na kraju samem v zvezi s posebno premijo za govedo in klavno premijo, vloženo v skladu s predpisom, ki ureja trg za goveje meso se izvede za najmanj 30 odstotkov vseh klavnic, ki se jih izbere na osnovi analize tveganja. Kontrole zajemajo vzorec 5 odstotkov skupnega števila goveda, ki je bilo zaklano v klavnici v 12 mesecih pred kontrolo na kraju samem.
(2) Kontrole iz prejšnjega odstavka zajemajo preglede dokumentov (kopije dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov ter polovic na klavni liniji, ali drugih ustreznih dokumentov o zakolu živali v klavnici, iz katerih morajo biti razvidni: firma, sedež in identifikacijska številka klavnice, identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, in datum zakola) ter primerjavo s podatki v centralnem registru govedi in preverjanje zbirnikov, ki se nanašajo na potrdila o zakolu, ali podatke, ki so bili poslani drugim državam članicam Evropske unije.
Podpoglavje B: KONTROLE V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO
30. člen
(kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo)
(1) Agencija za preverjanje izpolnjevanja določil iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost), uporablja obstoječi administrativni kontrolni sistem.
(2) Kontrole navzkrižne skladnosti, tako administrativne kot kontrole na kraju samem, izvaja agencija.
(3) Pristojni organi za kontrolo predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, so dolžni posredovati agenciji pravnomočne odločbe o kršitvah.
(4) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi neizpolnjevanja navzkrižne skladnosti, upošteva kršitve ugotovljene v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
31. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Kontrola navzkrižne skladnosti se izvede v skladu s členi od 41. do 48. Uredbe 796/2004/ES in ob upoštevanju predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Za administrativno kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo podatki o vodovarstvenih območjih, podatki o varovanih območjih, podatki iz obrazcev B in B1, površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu na dan vnosa zbirne vloge ter podatki o uporabi blata iz čistilnih naprav iz obrazca A.
(3) Izbor vzorca za kontrolo navzkrižne skladnosti na kraju samem izvede agencija na osnovi analize tveganja v skladu s 45. členom Uredbe 796/2004/ES.
IV. POGLAVJE: IZRAČUN POMOČI, ZNIŽANJA
IN IZKLJUČITVE
32. člen
(ugotovitve v zvezi z upravičenostjo)
(1) Upravičenost do ukrepov se ugotavlja v skladu z določbami od 49. do 64. člena Uredbe 796/2004/ES in za ukrepe iz uredbe, ki ureja PRP tudi v skladu s PRP-jem in Uredbo 817/2004/ES.
(2) Če je zahtevek, ki se nanaša na posamezen GERK, neskladen s podatki RKG-ja ali registra trajnih nasadov, kar pomeni, da je zahtevek neustrezen glede na dejansko rabo GERK-a ali vrsto kmetijske rastline, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek zavrne.
(3) Če zahtevku niso priložene zahtevane priloge oziroma dokazila, ali če po pozivu za dopolnitev zahtevka niso priložene zahtevane priloge ali dokazila, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek zavrže.
(4) Zahtevki za kmetijske parcele, na površini manjši od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zavrnejo.
(5) Znižanja in izključitve, opredeljeni od 51. do 56. člena ter od 49. in 50. člena Uredbe 796/2004/ES, se v primerih iz sedmega odstavka 20. člena te uredbe ter drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne uporabljajo.
(6) Za prekrivajoče GERK-e ni mogoče uveljavljati zahtevkov in to zemljišče ne šteje kot kmetijsko zemljišče v uporabi za nobeno kmetijsko gospodarstvo.
V. POGLAVJE: SKUPNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
33. člen
(višja sila in izredne okoliščine)
(1) Če zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v četrtem odstavku 40. člena Uredbe 1782/2003/ES, nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi z zahtevki za pomoč na površino ali obveznosti glede obdobja obvezne reje v zvezi z zahtevki za pomoč na žival, obdrži pravico do pomoči, če v desetih dneh od datuma, ko to lahko stori, primere višje sile in izrednih okoliščin pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila. Za ukrepe SKOP sta način in rok sporočanja primerov višje sile, določena v Programu PRP.
(2) Če so zaradi višje sile prizadete živali, se višja sila ali izredne okoliščine sporočijo agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2006« in priložijo ustrezna dokazila. Če so zaradi višje sile prizadete rastline, se to pisno sporoči agenciji in priložijo ustrezna dokazila.
34. člen
(ukrepi po odobritvi sredstev)
Če kmetijski inšpektor ugotovi kršitev po 13. členu Zakona o kmetijstvu, predlaga agenciji, da izda odločbo o vračilu nezakonito pridobljenih in nenamensko porabljenih sredstev ter prepove pridobitev sredstev za dve leti, razen če ni z drugimi predpisi drugače določeno.
35. člen
(vračilo neupravičeno izplačanih zneskov)
(1) Neupravičeno izplačane zneske je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan povrniti v skladu s prvim odstavkom 73. člena Uredbe 796/2004/ES.
(2) Neupravičeno izplačani znesek, ki ga mora nosilec kmetijskega gospodarstva vrniti na podlagi izvršljive odločbe, agencija poračuna s sredstvi za ukrepe določene v predpisih iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki nosilcu še niso bila izplačana, sicer mora agencija takoj zahtevati vračilo v proračun.
36. člen
(prenos kmetijskih gospodarstev)
(1) Prenos kmetijskih gospodarstev se izvaja v skladu s 74. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Če se kmetijsko gospodarstvo v celoti prenese z enega nosilca kmetijskega gospodarstva na drugega po vložitvi zahtevka za pomoč in preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči, se prenosniku pomoč ne odobri za preneseno kmetijsko gospodarstvo.
(3) Pomoč, za katero je zaprosil prenosnik, se odobri prevzemniku, če:
a) prevzemnik in prenosnik uredita spremembo v RKG-ju;
b) prevzemnik obvesti agencijo o prenosu v roku 10 dni od izvršenega prenosa, vendar ne po 1. septembru 2006;
c) prevzemnik predloži agenciji vsa dokazila o izvedenem prenosu;
d) so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči v zvezi s prenesenim kmetijskim gospodarstvom.
(4) Ko prevzemnik obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva skladno s točko b) prejšnjega odstavka:
a) se vse pravice in obveznosti prenosnika, ki izhajajo iz pravnega razmerja med prenosnikom in agencijo v okviru zahtevka za pomoč, prenesejo na prevzemnika;
b) šteje preneseno kmetijsko gospodarstvo, če je to potrebno, za ločeno kmetijsko gospodarstvo za zadevno tržno leto ali premijsko obdobje.
37. člen
(poročanje)
(1) Agencija poroča Komisiji v skladu s 76. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Poročila, ki jih pripravi za Komisijo, agencija predhodno pošlje ministrstvu v pripombe, ki jih mora agencija upoštevati v poročilu.
(3) Za govedo, za katero so bile zahtevane in odobrene premije, agencija pošlje Službi za identifikacijo in registracijo živali naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– KMG-MID,
– vrsto zahtevane premije,
– vrsto odobrene premije.
38. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(prehodna določba)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na uredbo, ki ureja PRP, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe, ki ureja PRP.
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2006/9
Ljubljana, dne 19. januarja 2006.
EVA 2005-2311-0282
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti