Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2573. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A), stran 6642.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-86/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN (ZVNSR-A)
1. člen
V Zakonu o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98 in 52/02-ZDU-1) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa postopek zavarovanja novih sort rastlin, pridobitev in varstvo žlahtniteljske pravice ter pristojni organ za varstvo novih sort rastlin in njegova pooblastila, izvajanje prepovedi kopičenja varstva, dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice za dejanja v zvezi s semenskim materialom zavarovane sorte in globe za prekrške za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L št. 227 z dne 1. 9. 1994, str. 1, z vsemi spremembami).«.
2. člen
V 2. členu se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. Izvoz pomeni izvoz iz Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
11. Uvoz pomeni uvoz v Skupnost.«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Pravice vseh sort rastlin, zavarovanih po sistemu žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, se obravnavajo enako kakor pravice sort rastlin, zavarovane po tem zakonu, vključno z ukrepi za zagotavljanje njihovega izvajanja.«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Postopek za varstvo nove sorte, register prijav za varstvo novih sort (v nadaljnjem besedilu: register prijav) in register zavarovanih sort rastlin vodi organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva in registracije sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
5. člen
V 4. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Sorta, ki je prijavljena za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti ali je zavarovana po sistemu žlahtniteljske pravice v Skupnosti, se po tem zakonu ne more dodatno zavarovati.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se besede »v Republiki Sloveniji« nadomestijo z besedama »v Skupnosti«, besede »izven Republike Slovenije« pa se nadomestijo z besedama »zunaj Skupnosti«.
7. člen
V drugem odstavku 6. člena se v prvi in drugi alinei besede »v katerikoli državi« nadomestijo z besedilom »v katerikoli državi ali v Skupnosti«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Žlahtniteljsko pravico lahko uveljavlja upravičenec iz prejšnjega člena s stalnim prebivališčem ali sedežem v državi članici Skupnosti.
Pravna ali fizična oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem zunaj Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tuja pravna ali fizična oseba) uživa glede varstva žlahtniteljske pravice v Republiki Sloveniji enake pravice kot upravičenec iz prejšnjega člena, če to izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij, ki jih je podpisala oziroma k njim pristopila Republika Slovenija oziroma pod pogojem dejanske vzajemnosti. Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje.
Tuja pravna ali fizična oseba vloži prijavo po pooblaščencu, ki je pravna ali fizična oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem v državi članici Skupnosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ponujanje v prodajo, prodaja ali druge oblike trženja,«.
10. člen
V 19., 20., 21., 22., 24., 26. 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 44., 45. in 46. členu se beseda »Urad« v vseh sklonih nadomesti z besedama »pristojni organ« v ustreznih sklonih.
11. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tožba se vloži pri sodišču, pristojnem za spore o pravicah iz intelektualne lastnine.«.
12. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb 11., 15., 16. in 46. člena tega zakona izvajajo fitosanitarni, kmetijski in gozdarski inšpektorji v skladu s pristojnostmi, določenimi z zakoni, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, gozdni reprodukcijski material in zdravstveno varstvo rastlin.
Kadar fitosanitarni, kmetijski in gozdarski inšpektor pri opravljanju nadzora utemeljeno sumi, da so kršene določbe zakona, prepove pridelovanje, razmnoževanje, prodajo in drugo obliko trženja materiala zavarovane sorte in odredi druge ustrezne ukrepe.«.
13. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
Z globo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če brez dovoljenja imetnika žlahtniteljske pravice opravlja dejanja iz prvega odstavka 15. člena tega zakona.
Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
14. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Z globo od 350.000 do 30.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona spravi v promet material zavarovane sorte, če pri tem ni navedeno registrirano ime sorte ali če ime ni pravilno navedeno;
– če v nasprotju s petim odstavkom 11. člena tega zakona uporabi ime po tem zakonu zavarovane sorte ali ime, ki ga je mogoče zamenjati s tem imenom, za neko drugo sorto iste ali sorodne vrste;
– če v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena oziroma s 46. členom tega zakona ne da imetniku zahtevanih podatkov.
Z globo od 70.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 70.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-12/98-3/2
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 734-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost