Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006

Kazalo

2529. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik, stran 6526.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 27. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah
Občine Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Vojnik (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in določa način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
– čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– gasilska služba.
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– oskrba z alternativnimi viri energije,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve in oddajanjem grobnih prostorov v najem,
– krasitev trgov in naselij,
– požarno preventivna služba,
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil.
II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
3. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in njihovi podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovno opravlajanje službe po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje službe;
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Občina zagotavlja gospodarske javne službe skladno z 2. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– neposredno v okviru občinske uprave (režijski obrat),
– z ustanavljanjem javnih zavodov,
– z ustanavljanjem javnih podjetij,
– z izdajanjem koncesij.
4. člen
Kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, občina zagotavlja v režijskem obratu oziroma krajevni skupnosti naslednje gospodarske javne službe:
– za urejanje javnih parkirišč,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost ter dajanje grobnih prostorov v najem,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– čiščenje javnih površin.
5. člen
Kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj, občina zagotavlja v javnem zavodu naslednje gospodarske dejavnosti:
– požarno – preventivna služba,
– deratizacija in dezinfekcija.
6. člen
Kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, občina zagotavlja v javnem podjetju naslednje gospodarske dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– čiščenje javnih površin,
– zbiranje odvoz in odlaganje odpadkov,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin.
7. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje gospodarske javne službe:
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost ter dajanje grobnih prostorov v najem,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– oskrba z alternativnimi viri energije.
8. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Občine Vojnik primerno, se Občina Vojnik lahko povezuje z drugimi občinami v enotne funkcionalno in prostorno zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb. Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravlja strokovna služba občine.
9. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravlja strokovna služba občine in sicer so naloge te službe naslednje:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprava planskih dokumentov,
– vodenje postopkov, razpisovanje in oddajanje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– informiranje in vzdrževanje informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor in za priključitev na infrastrokturne objekte,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– ustanavljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov ter drugih občinskih podjetij,
– upravljanje teh podjetij in zavodov ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vodenje razvojnih projektov in
– financiranje ter investiranje na področju gospodarskih javnih služb.
10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– z neposrednim zaračunavanjem storitev,
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa...),
– z lokalnim komunalnim davkom, požarnim davkom in takso,
– z izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z najemninami,
– iz prihodkov javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavljajo javno službo,
– iz proračunskih sredstev občine,
– iz posojila,
– iz ostalih sredstev.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. Podrobnejšo sestavo in delovno področje določa akt o ustanovitni sveta. Svet za varstvo uporabnikov šteje 5 članov.
12. člen
Svet za varstvo uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov in daje strokovnemu organu predloge s področja javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav, v razmerju do organov občine,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomankljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
13. člen
Strokovni organ občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb iz 3. člena taga odloka le-te izvajajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalcem se uredijo s pogodbo.
15. člen
V primeru, da uporabniki gospodarskie jevne službe, organizirani v krajevni skupnosti ali različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 2. člena tega odloka, lahko občinski svet s sklepom prenese izvajanje lokalne gospodarske službe na to organizacijsko obliko.
Razmerje med občino in organizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka glede izvajanja lokalne gospodarske službe javne službe se uredijo s pogodbo.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju občine Vojnik veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 1/98).
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0014-05/2006-30
Vojnik, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost