Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006

Kazalo

2514. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje, stran 6487.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam1, 16/02 – sklep US, 51/02 – ZLS-L, 108/03 – odločba US, 77/04 – odločba US, 72/05, 21/06 – odločba US), 27. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je na predlog župana Občine Kočevje Občinski svet Občine Kočevje na 30. redni seji dne 22. 5. 2006 sprejel naslednji
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih
v upravi Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 48/95, 36/02 in 43/03) se v 3. členu za dvanajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– opravljanje nalog občinskega redarstva v skladu z zakonom in občinskimi predpisi.«.
2. člen
V 3. členu se dosedanja trinajsta alinea dopolni tako, da se glasi:
»– opravlja upravne, strokovne in druge naloge iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, in sicer: na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa, zdravstvenega in socialnega varstva ter romske problematike.«.
3. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka z njim uskladi akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/02-112
Kočevje, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost