Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006

Kazalo

2513. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, stran 6486.

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), prvega odstavka 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranje najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 30. redni seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
1. člen
S tem odlokom Občina Kočevje na svojem območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja zaradi določitve višine zmanjšanja neprofitne najemnine.
2. člen
Faktorji vpliva lokacije v posameznih območjih Krajevnih skupnostih oziroma naseljih Občine Kočevje znašajo:
– KS Kočevje mesto 1,0; – KS Stara Cerkev 0,90; – KS Ivan Omerza Livold 0,90; – KS Šalka vas 0,90 razen naselje Koprivnik 0,80; – KS Kočevska Reka 0,80 in KS Poljanska dolina 0,80.
3. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se nahajajo na območju Občine Kočevje, lahko od 1. 7. 2006 dalje iz naslova vpliva lokacije na višino najemnine zaračunavajo nižjo najemnino v skladu s tem odlokom.
4. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanja in stanovanjskih stavb iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine se izračuna po naslednji enačbi:
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina stanovanja x vpliv velikost stanovanja (korekcijski faktor) x faktor vpliva lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine iz 2. člena tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2006 dalje.
Št. 361-2/05-121
Kočevje, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.