Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2444. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005, stran 6325.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 98. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na 19. redni seji dne 17. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005
1. člen
Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005 izkazuje:
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|A|Bilanca prihodkov in odhodkov                | V tisočih|
| |                              |    SIT|
| |                              |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |I.  |Skupaj prihodki                    |  266.701|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |II. |Skupaj odhodki                    |  250.844|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |III. |Proračunski presežek (primanjkljaj,          |   15.857|
| |   |I.–II., skupaj prihodki minus skupaj odhodki)     |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|B|Račun finančnih terjatev in naložb             |     0|
| |                              |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih |     0|
| |   |deležev                        |      |
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    |     0|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih |     0|
| |   |deležev (IV.-V.)                   |      |
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |   |                           |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|C|Račun financiranja                     |      |
| |                              |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |VII. |Zadolževanje proračuna                |     0|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |VIII.|Odplačila dolga                    |   4.718|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |IX. |Povečanja (zmanjšanje) sredstev na računih      |   11.139|
| |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |      |
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |X.  |Neto zadolževanje                   |   –4.718|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |XI. |Neto financiranje                   |  –15.857|
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |XII. |Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta  |   13.508|
| |   |(31. 12. 2004)                    |      |
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |   |                           |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|D|Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo        |    131|
| |                              |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| |XIII.|Stanje denarnih sredstev na računih ob koncu leta   |   24.516|
| |   |(31. 12. 2005)                    |      |
| |   |                           |      |
+-+-----+------------------------------------------------------+-----------+
Bilanca prihodkov in odhodkov zajema vse prihodke in odhodke proračuna ter podatke iz bilance stanja, ki so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki oziroma proračunski presežek zaključnega računa znaša 15.857 tisoč SIT. Iz računa financiranja izhaja višina odplačanega dolg. kredita v višini 4.718 tisoč SIT, tako da skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 11.139 tisoč SIT. Z zaključnim računom za leto 2004 se je v proračun 2005 preneslo 13.508 tisoč SIT sredstev na računih, tako da skupni prenos sredstev na računih 31. 12. 2005 znaša 24.516 tisoč SIT, kar se prenese v obliki ostanka denarnih sredstev na računu v proračun leta 2006. Razlika v višini 131 tisoč SIT je iz naslova vstopnega in izstopnega DDV in predstavlja denarni tok sredstev, ki se ne predračunava (terjatev za vračilo vstopnega DDV znaša 218 tisoč SIT, razlika 87 tisoč SIT se nanaša na leto 2004).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-001/2004
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

AAA Zlata odličnost