Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del), stran 6194.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00 in Uradni list RS, št. 75/04, 124/04), sprejmejo »spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)«, v nadaljevanju »spremembe UN«.
Spremembe UN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št. OLN-L3/2005, februar 2006. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del), v nadaljnjem besedilu: odlok, določa:
– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.
– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Ivančna Gorica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje spremembe UN obsega prostor ob objektih osnovne šole in gasilskega doma, športno igrišče in zelenica na jugu ter sadovnjak na severu in območje obeh uvozov v območje na jugozahodni strani in severovzhodni strani, vključno s kmetijsko površino, ki je potrebna za razširitev lokalne ceste, ki poteka po vzhodnem robu območja. Na severnem robu ga omejuje obstoječa lokalna pot, na južnem regionalna cesta R3-647, na vzhodu lokalna cesta in na zahodu meja z zasebnimi zemljišči. Celotno območje spremembe UN meri 1,37 ha.
Ureditveno območje meri skupaj 1,37 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 540/3, 541/1, 541/3, 542/1, 542/2, 542/3, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, 543/3, 543/4, 547/1, 547/2, cesta: 1001/1, 1001/2, 539/1, 539/2, regionalna cesta 962/2, vse k.o. Krka.
4. člen
(namenska raba zemljišč)
Znotraj ureditvenega območja spremembe UN so območja namenskih rab:
– območja družbenih objektov (osnovna šola z vrtcem, gasilski in kulturni dom),
– območja zelenih površin, sadovnjak, športna in otroška igrišča, travnate zelenice,
– območja prometne infrastrukture – površine lokalne in interne ceste ter parkirišč, pešpot.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(predvideni posegi v ureditvenem območju)
V okviru sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del) so načrtovane ureditve:
– preureditev in dozidava objekta nekdanje tovarne za osnovno šolo in vrtec,
– pripadajoče zunanje ureditve (športna in otroško igrišče),
– dozidava gasilskega – kulturnega doma in ureditev povezave z osnovno šolo,
– pripadajoča infrastrukturna oprema območja.
6. člen
(koncept ureditve)
Območje načrtovanih ureditev je umeščeno na severovzhodni rob naselja. Ohranja se obstoječe objekte v območju – objekt osnovne šole (nekdanja tovarna) ter objekt gasilskega in kulturnega doma. Objekt osnovne šole se prenovi, pri čemer se posodobi volumen osnovnega objekta, na severni strani objekta pa se uredi prizidava. Prav tako se uredi prizidava h gasilsko-kulturnemu domu in povezava med tem objektom in osnovno šolo. Ohranja se tudi obstoječe večnamensko športno igrišče, predvidi se še eno novo severno od šole. Predvidi se tudi novo otroško igrišče za potrebe vrtca, ki se umesti v območje obstoječega sadovnjaka severno od objekta.
Prometne ureditve so zasnovane tako, da sta dovoz in parkirne površine za vrtec ločene od tistih za osnovno šolo, oba priključka pa se preuredita za zagotovitev ustrezne prometne varnosti.
7. člen
(vrste gradenj oziroma del)
V območju spremembe UN so dovoljene naslednje gradnje oziroma dela:
– gradnja dozidav, nadzidav k obstoječim objektom (objekt osnovne šole, objekt gasilskega in kulturnega doma);
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– odstranitev objektov (nadstrešnica pri osnovni šoli).
8. člen
(vrste objektov)
V območju spremembe UN se dovolijo naslednje vrste objektov, ki jih določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list, RS, št. 33/03), in sicer:
Stavbe:
a) Nestanovanjske stavbe:
– stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,
– stavbe za kulturo in razvedrilo,
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.
Gradbeni inženirski objekti:
a) ceste:
– lokalne ceste in javne poti ter parkirišča.
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
a) Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja:
– distribucijski cevovodi za pitno vodo, hidranti,
– cevovodi za odpadno vodo,
– distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
Drugi gradbeni inženirski objekti:
a) objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas:
– športna igrišča,
– drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas.
9. člen
(vrste dejavnosti)
V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 02/02) se dovolijo dejavnosti:
a) Izobraževanje – predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje.
b) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti: rekreacijske kulturne in športne dejavnosti; Športna dejavnost, obratovanje športnih objektov, obratovanje objektov za kulturne prireditve, dejavnost drugih članskih organizacij.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
10. člen
(oblikovanje pozidave)
Prizidave k osnovni šoli in vrtcu ter h gasilskemu domu, nadhod med osnovno šolo in gasilskim domom
Oblikovanje prizidkov naj bo poenoteno z obstoječimi objekti. Pozidava naj bo oblikovana sodobno, enostavno. Prizidava za kuhinjo, ureditev servisnega vhoda, preureditev vhoda v šolo in vrtec naj bodo pritlični in oblikovno usklajeni med seboj, prav tako naj bo z obstoječim objektom usklajena prizidava h gasilskemu domu in povezava z objektom osnovne šole. Višina pritličja ter nadstreškov naj se uskladi s pritličji osnovnih objektov.
Nadstreški naj bodo oblikovani transparentno, enostavno, z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih oziroma dvokapnih streh z nizkim naklonom. Dovoli se uporaba lahkih konstrukcij.
Drugi enostavni objekti naj bodo usklajeni z objekti v območju, za oblikovanje veljajo enaki pogoji kot za nadstrešek oziroma garažo. Nadzemni enostavni objekti ne smejo biti locirani ob regionalni in lokalni cesti, razen če je to določeno z grafičnim delom odloka.
11. člen
(ureditev zelenih in športnih površin)
Na sadovnjaku severno od šole se predvidi prostor za ureditev večnamenskega šolskega športnega igrišča.
Prostor pred vhodom v šolo se tlakuje, ob robu se postavijo klopi, koši za smeti ipd. Ohrani se obstoječe drevje pred šolo.
Ureditev obstoječega igrišča: Igrišče za košarko in mali rokomet se na novo preplasti. V brežinah se uredijo sedežne površine in vse ogradi z novo ograjo. Predvidi se priključek za novo razsvetljavo.
Ureditev otroškega igrišča: Na severovzhodu se določi prostor za otroško igrišče. Površina se opremi z igrali, klopmi in vrtno uto.
Ureditev nasipov in brežin: Vsi nasipi so utrjeni, valjani in zatravljeni. Korigirati je treba nastala nasutja tako, da se omilijo grobi prehodi terena.
Ozelenitve: Ohrani se obstoječ šolski sadovnjak in drevje južno od šolskega objekta. Preostale površine se pretežno urejajo kot zatravljene. Oporni zidovi so dovoljeni do višine 1,00 m.
12. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)
Predlog nove parcelacije zemljišč je prikazan v grafični prilogi št. 2.4.
Parcele znotraj območja spremembe UN se ohranijo.
Nove gradbena parcela javnega dobra:
– gradbena parcela ceste vzhod in še del kmetijskega zemljišča, ki je potreben za razširitev »ceste vzhod«.
Odmik objektov in ureditev od sosednjih zemljišč je najmanj 2,0 m, če je odmik manjši, je potrebno soglasje soseda.
13. člen
(druga merila in pogoji)
Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/03), če s tem odlokom ni drugače določeno.
14. člen
(gabariti objektov in postavitev v teren)
Osnovna šola in vrtec – dozidavi za kuhinjo in vhod v vrtec
Dozidava za kuhinjo se uredi v tlorisnih gabariti 13,00 m x 12,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabarit naj bo pritličje, usklajeno s pritličjem obstoječega objekta. Kota pritličja se uskladi z obstoječim objektom.
Vhod v vrtec – vetrolov se uredi v tlorisnih gabariti 2,00 m x 3,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, uredi naj se skladno z višino pritličja obstoječega objekta. Z nadstrešnico krita klančina pred vhodom v vrtec se zasnuje v širini 1,60 m z možnim odstopanjem do +, – 20% in s padcem 6 oziroma največ 12%. Nadstrešnica se zasnuje v tlorisnih gabaritih 2,10 m x 13,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%.
Nadhod med osnovno šolo z vrtcem in gasilskim domom
Nadhod se uredi v tlorisnih gabaritih 1,90 m x 22,00 m z možnim odstopanjem v širino do +, – 20%. Višinske kote se uskladijo z obstoječima objektoma, ki ju nadhod povezuje v nadstropjih. Nadhod se nadkrije.
Dozidava h gasilskemu domu
Dozidava se uredi v tlorisnih gabaritih 7,20 m x 12,80 m z možnim odstopanjem do +, – 20%. Višinske kote se uskladijo z obstoječim objektom.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je predvidena v območju urejanja, se izvede podzemno in naj poteka v območju obstoječih oziroma načrtovanih cest.
15. člen
(prometno omrežje – ceste in parkirišča)
Preureditev priključka na regionalno cesta na JZ območja:
Območje je prometno navezano na regionalno cesto R3-647 / 1174 Plešivica–Krka preko obstoječega priključka ceste zahod na JZ robu območja urejanja. Priključek se uredi tako, da se obstoječa cesta zahod razširi za srečanje dveh vozil, ob robu vozišča pa se uredi čakališče za pešce, ki prečkajo priključek, v dolžini zebre. Na cesti zahod se v času pouka prepove promet za vsa motorna vozila, razen za uslužbence, dostavo in dovoz šolskih otrok.
Preureditev priključka na regionalno cesta na JV območja in razširitev lokalne ceste:
Drugi obstoječ dostop je z lokalne ceste, ki poteka po vzhodnem robu območja urejanja (»cesta vzhod«). Predvidi se, da se ta cesta od priključevanja na regionalno cesto do uvoza do kompleksa za vrtec in gasilski dom (v dolžini 120 m) razširi na širino vozišča 2 x 2.75 m. Priključek na regionalno cesto se uredi tako, da se ob robu vozišča uredi čakališče za pešce, ki prečkajo priključek, v dolžini zebre.
Uvoz za vrtec in gasilski dom se uredi dvonamensko. Za potrebe vrtca se promet uredi z zasnovo krožnega prometa. Sredinski otok se oblikuje z drugačnim tlakovanjem, katerega sredinski izbočeni del je lahko dvignjen do 15 cm, ker hkrati služi kot povozni del za gasilska vozila.
Prometne površine (se preuredijo v skladu z normativi – za zagotovitev ustrezne prometne varnosti. Normalni prečni profil (NPP) ceste je naslednji:
– vozišče   2 x 2,75 m     5,50 m
– bankina   2 x 1,00 m     2,00 m
----------------------------------------
Skupaj:              7,50 m
Parkirišča:
Parkirišča se uredijo ločeno za osnovno šolo in za vrtec. Parkirišča za potrebe osnovne šole se navezujejo na dostopno cesto, ki poteka po zahodnem robu območja. Uredi se 10 parkirnih mest.
Parkirišča za vrtec se uredijo na območju že obstoječih parkirišč pri gasilskem domu. Obenem pa je tu s prometno ureditvijo (krožni promet) omogočeno začasno ustavljanje ob zunanjem robu krožnega prometa na vzhodnem uvozu v območje.
Pot pešcev:
Dostop z juga do šole in vrtca po cesti zahod se uredi z ustrezno prometno signalizacijo – območje se označi kot prostor, v katerem imajo prednost pešci in je dovoljena igra otrok (območje umirjenega prometa, vozniki morajo tu voziti posebej previdno, posebej morajo biti pozorni na otroke). Dovoli se tudi razširitev te ceste za širino peš površine proti vzhodu ali ureditev pločnika.
Kolikor ureditev priključka zahteva poseg v cesto R3-647/1174 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ureditve priključka ter si pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste pred izdajo mnenje h UN za del območja Center – Krka (SV del).
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na delu obravnavanega območja se obstoječi objekti (objekt osnovne šole ter gasilski in družbeni dom) oskrbujejo z električno energijo iz obstoječe kompaktne transformatorske postaje v pločevinastem ohišju.
Na delu trase 20 kV kablovoda je predvidena razširitev lokalne ceste »cesta vzhod«. Kablovod je potrebno mehansko zaščititi. V ta namen se v bankini izdela kabelska kanalizacija 4x160 mm ter se 20 kV kablovod prestavi v kanalizacijo.
Objekt osnovna šola se napaja iz transformatorske postaje po lastnem NN0,4 kV kablovodu. Na delu trase tega kablovoda je planirana izgradnja večnamenskega igrišča. Kablovod se prestavi v novo traso.
17. člen
(javna razsvetljava)
Novo predvidene svetilke ob interni cesti z omejenim režimom prometa in ob pešpoti se bodo priključile na obstoječi razvod javne razsvetljave. Predvidena je enostranska postavitev drogov javne razsvetljave ob teh komunikacijah, za pešpot se dovoli ureditev svetil v tleh oziroma ureditev nižjih svetil. Medsebojni odmik drogov je ca 35–40 m. Svetilke in drogovi naj bodo tipizirani in prilagojeni že izvedenim na širšem območju.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Ob regionalni cesti R3-647 poteka obstoječ telefonski kablovod. Priključek na TK krajevno omrežje bo omogočen z izgradnjo dvo-cevne kabelske kanalizacije v dolžini ca 150 m, ki bo potekala ob interni cesti z omejenim režimom prometa. Obstoječe prostozračno TK omrežje se odstrani.
19. člen
(vodovod)
Vodovod je obstoječ, nove ureditve niso potrebne.
20. člen
(kanalizacija in odpadki)
Nova kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu. Kanalizacijsko omrežje mora biti grajeno v vodotesni izvedbi.
Odvod komunalnih odpadnih vod je predviden v samostojnem sistemu do male čistilne naprave (MČN). Iztok komunalne odpadne vode iz kuhinje je speljan preko lovilca maščob. Potrebna velikost male čistilne naprave je 40 PE.
Kot druga možnost se namesto predlagane male čistilne naprave dovoli tudi uporabo obstoječe greznice. Ta mora biti v vodotesni izvedbi, praznenje pa lahko izvaja le pooblaščeno podjetje. Če se ugotovi, da greznica ne ustreza standardom oziroma da njena sanacija ni smiselna, se planira izgradnja male čistilne naprave.
Padavinska odpadna voda pa se spušča po terenu oziroma odvaja v ponikovalnice. Padavinska odpadna voda iz parkirišča je speljana ločeno do lovilca olj.
Za ravnanje z odvečnim blatom iz MČN se z izvajalcem javne gospodarske službe sklene dogovor o rednem praznjenju in odvozom blata na centralno čistilno napravo Ivančna Gorica.
Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma uvozih. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov v občinsko deponijo.
21. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje se uredi na plin, za kar se poleg prizidka za kuhinjo namestita dve vkopani cisterni.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 16. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
23. člen
(usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega
in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode.
24. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
Na skrajnem južnem delu obravnavano območje posega v posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Krška jama – SI 3000170 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04), vendar se ocenjuje, da načrtovana prostorska ureditev ne bo imela vpliva na navedeno posebno varstveno območje.
Na ureditvenem območju spremembe UN ni objektov in območij varovanja kulturne dediščine.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji se območje spremembe UN obravnava kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, 41/04) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60 db) in nočnih ravni hrupa (50 db). Izvedba športno-rekreativnih in drugih prireditev mora biti, razen če ni organizirana kot program šole in vrtca, vezana na čas izven trajanja varstva otrok v vrtcu in trajanja pouka.
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
26. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Izvedba spremembe UN se predvidi fazno:
– V 1. fazi se izvede dogradnja in prenova osnovne šole in vrtca, dogradnja gasilskega doma ter vsa potrebna infrastruktura, vključno s prometnimi ureditvami (razen razširitve ceste vzhod).
– V 2. fazi se uredi večnamensko športno igrišče severno ob objekta osnovne šole.
– V 3. fazi se uredi razširitev ceste vzhod.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
29. člen
Prej oziroma najkasneje sočasno z ureditvijo objekta za šolo in vrtec se morajo izvesti infrastrukturne ureditve. Obratovanje objektov pred dogradnjo predvidene komunalne opreme območja ni dovoljeno.
X. TOLERANCE
30. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so, skladno s 14. členom tega odloka, dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do +- 20%.
(2) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
(3) Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse kote objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od kot, navedenih v teh spremembah UN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje spremembe UN iz 3. člena tega odloka šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:
– Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Krka (Uradni list SRS, št. 43/86).
32. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0060/2005
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost