Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2229. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija, stran 5732.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 23. in 135. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) ter 80. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet Občine Idrija na 26. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Občine Idrija
1. člen
V Statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) se v 1. členu za besedo »Predgriže,« vstavi besedilo »Razpotje, Rejcov Grič,«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »z naseljema Čekovnik in Idrijska Bela,« nadomesti z besedilom »z naselji Čekovnik, Idrijska Bela, Razpotje in Rejcov Grič,«.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: enotno matično številko občana, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti lahko občina v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se spremeni 10. alinea tako, da se glasi:
»– na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,«.
Črta se predzadnja alinea drugega odstavka 23. člena.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi, če ga razreši župan.«
6. člen
V 39. členu se doda nova 11. alinea, ki se glasi:
»– v primeru razpustitve občinskega sveta opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta; svoje odločitve mora predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji,«.
Sedanja 11. alinea postane 12. alinea.
7. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima največ dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan, ki ga določi župan, razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
8. člen
V petem odstavku 47. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Poročilo Nadzornega odbora mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih določi minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«
Sedanji drugi stavek postane tretji.
9. člen
Besedilo petega odstavka 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, razen tistih, katerih vrsta in višina je določena v vsakoletnem odloku o proračunu občine.«
10. člen
Besedilo prvega odstavka 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe krajevnih skupnosti ter inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.«
11. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»Z odlokom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.«
12. člen
Drugi odstavek 70. člena se črta.
13. člen
V 71. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.«
14. člen
V 85. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči Ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 89. člena se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
16. člen
Za 128. členom se doda nov 128.a člen, ki se glasi:
»Občinski svet oziroma župan lahko v 30 dneh po prejemu sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana vloži zahtevo za presojo ustavnosti tega sklepa.«
17. člen
Za 130. členom se doda nov 130.a člen, ki se glasi:
»Občina ima pravico biti pisno obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine, v roku 8 dni od njegovega začetka.«
18. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost