Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2194. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Markovci, stran 5687.

Na podlagi 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Markovci (Uradni list RS, št. 61/01) in 11. in 12. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Markovci (Uradni list RS, št. 61/01) je Občinski svet Občine Markovci na 27. seji dne 9. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Markovci
1. člen
(opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Markovci.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov. Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.
2. člen
(znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v občini Markovci plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek za priključek do 15 cm v višini 1000 točk (1 točka 1 EUR) (1 točka je 1 EUR-o po fiksnem tečaju 239.640 SIT).
Prispevek se začne plačevati najkasneje vzporedno z gradnjo posamičnega dela kanalizacije.
Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se oziroma se bo izvajala investicija).
3. člen
(opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega mesta, ki sega do meje parcele, na kateri je stavba, če je lastniško možno.
V času izgradnje kanalizacije, ki poteka do zapadlosti plačila zadnjega obroka prispevka (akcije), je v znesku prispevka všteta tudi izgradnja kanalizacijskega priključka na uporabnikovem zemljišču, če je lastniško možno.
Številko točk 2. člena se za:
– individualno eno- do tristanovanjsko hišo pomnoži s količnikom 1,00;
– večstanovanjske objekte s štirimi in večstanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,80 in
– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.
4. člen
(plačilo in potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več (največ 24-ih) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obroke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi občani Občine Markovci. Če se uporabnik vključi v akcijo kasneje, vendar pred zaključkom akcije, lahko znesek poravna v tolikih obrokih, kot jih še imajo za plačilo uporabniki, ki so se vključili v začetku akcije. Če uporabnik poravna celotni znesek v prvih treh mesecih od začetka akcije, plača prispevek v vrednosti 90% točk.
Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije samo pod pogojem, da v celoti poravnajo znesek prispevka.
Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabniku soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijskega omrežja izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(izvajalec priključka)
Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključuje na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (priklop).
6. člen
(namembnost prispevka)
Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na posebnem kontu Občine Markovci in so strogo namenska.
Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij;
– dograditev obstoječih omrežij;
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.
7. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007/2006-5
Markovci, dne 9. maja 2006
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost