Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

213. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, stran 484.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,44/00,78/03,113/03 in 72/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet Občine Ribnica na predlog Vrtca Ribnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica
1. člen
Cene posameznih programov v Vrtcu Ribnica od 1. januarja 2006 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje
  od 1. do 3. leta        98.366,00 SIT
2. drugo starostno obdobje
  od 3. do 4. leta        78.925,00 SIT
3. drugo starostno obdobje
  od 4. do 6. leta        74.342,00 SIT
2. člen
Po uveljavitvi cen iz 1. člena tega sklepa se cene usklajujejo ob vsaki spremembi izhodiščne plače v RS. Ob uskladitvi cen vrtec vračuna novo izhodiščno plačo in hkrati tudi statistično ugotovljeno rast cen življenjskih potrebščin, če le-ta presega 3%.
Ob vsaki uskladitvi cen Vrtec Ribnica izdela predlog novih cen in ga predloži v soglasje občinski upravi.
Vrtec začne obračunavati storitve po usklajenih cenah po pridobitvi pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en cel in največ dva cela meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 50% njim določenega zneska plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica, št. 01-602-1/97 z dne 19. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 134/04).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na oglasnih deskah Vrtca Ribnica.
Št. 01-MT-602-1/97
Ribnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.