Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006

Kazalo

1891. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, stran 4785.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00) in 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00), so: Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39. seji dne 29. 3. 2006, Občinski svet Občine Destrnik na 21. seji dne 1. 7. 2005, Občinski svet Občine Dornava na 25. seji dne 26. 10. 2005, Občinski svet Občine Gorišnica na 23. seji dne 16. 3. 2006, Občinski svet Občine Hajdina na 18. seji dne 21. 6. 2005, Občinski svet Občine Juršinci na seji dne 11. 7. 2005, Občinski svet Občine Kidričevo na 20. seji dne 22. 9. 2005, Občinski svet Občine Majšperk na 25. seji dne 1. 9. 2005, Občinski svet Občine Markovci na 20. seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet Občine Videm na 22. seji dne 27. 9. 2005, Občinski svet Občine Zavrč na 32. seji dne 25. 10. 2005, Občinski svet Občine Žetale na 20. seji dne 16. 9. 2005 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom: Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj; Občina Destrnik, s sedežem Vintarovci 50, Destrnik; Občina Dornava, s sedežem Dornava 125, Dornava; Občina Gorišnica, s sedežem Gorišnica 54, Gorišnica; Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 45, Hajdina; Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci; Občina Kidričevo, s sedežem Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo; Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32a, Majšperk; Občina Markovci, s sedežem Markovci 33, Markovci; Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, Videm; Občina Zavrč, s sedežem Zavrč 11, Zavrč in Občina Žetale, s sedežem Žetale 1, Žetale (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Sedež zavoda: Raičeva ul. 2, Ptuj
Skrajšano ime zavoda: OŠ dr. Ljudevita Pivka
V sestavi zavoda delujejo:
– oddelki osnovne šole
– oddelki vzgoje in izobraževanja.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
3. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/239-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Raičeva ul. 2, Ptuj.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem, občanom in uporabnikom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Zavod ima še naslednje pečate:
– pečat podolgovate oblike z enako vsebino in je namenjen za žigosanje ovojnic in druge sorodne namene,
– pečat podolgovate oblike z datumom in številko pod katero je prejeta pošta evidentirana.
5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb – šolski okoliš
7. člen
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občin: Mestna občina Ptuj, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč in Žetale.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije razvrščene v:
– M/80.102 Osnovnošolsko izobraževanje – mobilna specialno pedagoška služba v rednih šolah za učence s specifičnimi učnimi težavami
– M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje – pomoč strokovnih delavcev v poklicnih šolah s skrajšanim programom
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– N/85.313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov
– N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, zdravstvena nega, logopedija, delovna terapija, fizioterapija
– K/74.852 Fotokopiranje in razmnoževanje
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, prodaja lastnih izdelkov
– I/60.212 Prevoz šolarjev – na tekmovanja
– H/55.510 Dejavnost kuhinje
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičin v najem
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom:
– osnovne šole s prilagojenim programom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in v njenem okviru specializirano dejavnost osnovne šole za otroke s kombiniranimi motnjami
– mobilno – specialno pedagoško službo za otroke s specifičnimi učnimi težavami v vrtcih in šolah
– dejavnost vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
– tečaj plavanja ene generacije.
10. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon oziroma statut.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, enega Mestna občina Ptuj, enega občine iz levega brega Drave (Destrnik, Dornava, Gorišnica, Jurišinci, Markovci,) in enega občine iz desnega brega Drave (Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč in Žetale). Predstavnik, ki zastopa več občin v svetu mora biti vsaki mandat iz druge občine.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporablja določba tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih naloži učiteljski zbor,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in skupnostih,
– odloča v soglasju z ustanoviteljicami o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanja delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za delovanje zavoda s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– v soglasju z ustanoviteljicami določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju s pristojnim državnim organom. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občin ustanoviteljic. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če učiteljski zbor oziroma občine ustanoviteljice ne dajo mnenja oziroma soglasja v 60 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega soglasja oziroma mnenja.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor
– oddelčni učiteljski zbor
– razrednik
– strokovni aktivi
Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.
4. Svet staršev
22. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SVETOVALNA SLUŽBA
23. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
VI. KNJIŽNICA
24. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko – dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. POSLOVNA TAJNOST
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost. Za poslovno tajnost se štejejo predvsem podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodila interesu ali ugledu zavoda. Navedbo listin in dokumentov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut. Osebe morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljice in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda in sredstva v skladu z zakonom, standardi in normativi. Občine uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
Mestna občina Ptuj daje zavodu v najem naslednjo nepremičnino:
– parc. št. 1019, zk. vl. 593, k.o. Ptuj.
Nepremično premoženje, ki ga najema zavod je last Mestne občine Ptuj. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo zavoda na osnovi finančnega načrta zavoda in po deležu, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine. Finančni načrti morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.
Za upravljanje s premičnim premoženjem je zavod odgovoren občinam ustanoviteljicam.
Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, zavod lahko sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za posamezno občino za koledarsko leto, s kriterijem glede na število otrok vpisanih na dan 1. januarja ne glede na spremembe ob novem šolskem letu 1. septembra.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
27. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi sredstvi odtujiti nepremičnega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja lastnice.
28. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače oziroma delovno uspešnost.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta.
Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin ustanoviteljic, primanjkljaj krijejo tiste občine ustanoviteljice, ki svojih obveznosti niso izpolnile.
29. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavoda pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom. Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno v mejah višine obveznosti do zavoda glede na finančni načrt zavoda in deleža, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine. Ustanoviteljice ne odgovarjajo za izgubo v zavodu.
X. NADZOR
31. člen
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti Mestne občine Ptuj nadzira Mestna občina Ptuj.
32. člen
Občine ustanoviteljice imajo pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu za opravljanje dejavnosti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
33. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili, ki jih z dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarne varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
Splošne akte sprejema svet zavoda ali ravnatelj v skladu s veljavnimi predpisi.
Pravila in akti iz tega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
35. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
36. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/97).
38. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-9/04
Ptuj, dne 13. aprila 2006
Župan
Mestne občina Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
 
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.
 
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
 
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
 
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
 
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l.r.
 
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
 
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
 
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
 
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost