Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1365. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava, stran 3541.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik občine Dornava št. 2/00 in 1/03), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 13/95), 7. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava (Uradni vestnik občine Dornava, št. 2/05) je Občinski svet Občine Dornava na 28. seji dne 25. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Dornava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, ki jo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določi, predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno javno službo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena tega odloka, obsegajo naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE,
UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Dornava.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in pravne osebe na območju Občine Dornava, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in na način, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Dornava v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne službe, ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
2. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
3. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov,
4. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za odlaganje odpadkov,
5. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja javne službe,
6. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov,
7. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
9. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
10. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in predpisi Občine Dornava.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu koncesionarju.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih strank lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena, podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Dornava,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo pristojne službe občinske uprave Občine Dornava in Občinski svet Občine Dornava.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če za izvajanje javne službe obračunava cene v nasprotju z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan Občine Dornava.
(5) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni interes na izvedbi postopka razpisa in dodelitvi koncesije, imenuje skupno strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka in izvede skupni javni razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v drugem odstavku 6. člena tega odloka, obveznost predložitve programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in merila za izbor.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ občinske uprave Občine Dornava na podlagi predloga strokovne komisije za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Dornava.
(2) O sklenitvi koncesijske pogodbe župan Občine Dornava obvesti Občinski svet Občine Dornava.
XVI. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasni prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 002-01-196/06
Dornava, dne 20. marca 2006
Župan
Občina Dornava
Franc Šegula l.r.

AAA Zlata odličnost