Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1321. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj, stran 3434.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo), 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04-prečiščeno besedilo), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni list RS, št. 25/06 in Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/06) sta Občinski svet Občine Domžale na 32. seji dne 15. 2. 2006 in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 46. izredni seji dne 20. 3. 2006 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj
1. člen
S tem sklepom Občina Domžale in Mestna občina Ljubljana, zaradi zagotavljanja izvrševanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ustanavljata skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic do javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Skupni organ sestavljata župan oziroma županja (v nadaljevanju: župan) Občine Domžale in župan Mestne občine Ljubljana.
Sedež skupnega organa je v Domžalah, Ljubljanska cesta 69.
Skupni organ predstavlja župan Občine Domžale.
3. člen
Skupni organ izvršuje vse ustanoviteljske pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda, razen:
– odločanja o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi zavoda,
– imenovanja in razreševanja predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda,
– odločanje o statusnih spremembah in prenehanju zavoda,
– odločanja o soglasju k spremembi imena in sedeža ter spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
– odločanja o načinu kritja primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda.
4. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za skupni organ opravlja Občinska uprava Občine Domžale.
5. člen
Skupni organ dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Občine Domžale.
Pobudo za sklic seje lahko podajo organi občin ustanoviteljic ter člani sveta zavoda.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se posreduje županu Občine Domžale, ki o pobudi obvesti župana Mestne občine Ljubljana v treh dneh od prejema pobude.
Župan Občine Domžale mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti župana Mestne občine Ljubljana in pobudnika. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.
6. člen
Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje sedem dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko pa se povabi tudi pobudnik za sklic seje.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
7. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma.
8. člen
Skupni organ sprejema svoje odločitve soglasno.
9. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
10. člen
Sredstva za delo skupnega organa obsegajo materialne stroške in stroške strokovnega in administrativno tehničnega dela v Občinski upravi Občine Domžale in jih občini ustanoviteljici zagotavljata v razmerju 50% : 50%.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati osmi dan po zadnji objavi.
Št. 01302-2/06
Datum: 15. februarja 2006
Županja
Občine Domžale
Cveta Zalokar Oražem l.r.
Št. 603-44/05-20
Datum: 20. marca 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina