Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2005 z dne 18. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2005 z dne 18. 3. 2005

Kazalo

956. Pravilnik o študiji požarne varnosti, stran 2646.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 30. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in za izvajanje Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o študiji požarne varnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino študije požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: študija), objekte, za katere je izdelava študije obvezna in pogoje za izdelovalce študij.
(2) Izrazi s področja varstva pred požarom, navedeni v tem pravilniku, imajo pomen, kot je opredeljen v Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in seriji standardov SIST ISO 8421.
2. člen
(1) Študija je dokument, ki določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Ukrepi, določeni v študiji, morajo biti upoštevani v posameznih načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo. Posamezni načrti morajo biti v celoti usklajeni s tistimi rešitvami študije, ki se nanašajo nanje.
(2) Študija je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Pri izdelavi študije se upošteva tudi Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04) in Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).
II. OBVEZNOST IZDELAVE ŠTUDIJE
3. člen
(1) Izdelava študije je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe, določene s pravilnikom o požarni varnosti v stavbah.
(2) Izdelava študije je obvezna tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:
– predore, namenjene za javni cestni in železniški promet dolžine 500 m in več ter mestne predore dolžine 350 m in več,
– črpališča naftnih derivatov oziroma zemeljskega plina,
– plinske postaje prenosnih in distribucijskih plinovodnih omrežij,
– transformatorske postaje za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njihova tlorisna površina 20 m2 ali več in telefonske centrale,
– elektrarne,
– objekte kemične industrije,
– letališča in objekte navigacijskih služb zračnega prometa,
– pristanišča in marine.
III. SESTAVNI DELI IN VSEBINA ŠTUDIJE
4. člen
Študija obsega:
1. naslovno stran,
2. kazalo,
3. strokovni del študije,
4. risbe,
5. seznam upoštevanih predpisov, tehničnih smernic, standardov, drugih tehničnih zahtev, kodeksov uveljavljenega ravnanja in drugih dokumentov, ki določajo ukrepe varstva pred požarom.
5. člen
(1) Strokovni del študije obsega:
1. opis zasnove objekta,
2. opis dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo izvajali v objektu,
3. seznam požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil,
4. oceno požarne nevarnosti, ki jo sestavljajo:
– možni vzroki za nastanek požara,
– vrste ter količina požarno nevarnih snovi (požarna obremenitev),
– pričakovani potek požara in njegove posledice,
5. ukrepe varstva pred požarom, ki jih sestavljajo:
– zasnova požarne zaščite v objektu (načrtovanje požarnih in dimnih sektorjev ter morebitne nadaljnje delitve, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in drugo),
– požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objektov,
– določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih delov objektov,
– odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov,
– ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu,
– zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
– načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje,
– nadzor vpliva požara na okolico.
(2) Strokovni del študije mora vsebovati tudi potrebne podatke in pojasnila za uporabo posameznih ukrepov varstva pred požarom.
(3) Povzetek strokovnega dela študije se poda v izkazu požarne varnosti objekta s smiselno uporabo ustreznih določb pravilnika o požarni varnosti v stavbah.
6. člen
(1) Z risbami v študiji se mora predstaviti načrtovane rešitve ukrepov varstva pred požarom:
– požarno odpornost nosilnih in predelnih konstrukcij ter mejnih in zapornih elementov,
– meje požarnih in dimnih sektorjev,
– objekt ali dele objekta povečane požarne nevarnosti,
– evakuacijske poti in varna mesta,
– lokacijo ter vrsto opreme in naprav za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,
– lokacijo ter vrsto opreme in naprav za gašenje, ki jih lahko uporabijo posebej usposobljeni uporabniki in gasilci,
– objekt ali dele objekta z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite,
– intervencijske površine in dovozne poti za gasilce in druge reševalce,
– legendo uporabljenih grafičnih znakov.
(2) Za izdelavo risb v študiji se uporabljajo predpisani grafični znaki.
(3) Pri izdelavi risb v študiji se smiselno upoštevajo določbe pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji.
IV. POGOJI ZA IZDELOVALCE ŠTUDIJ
7. člen
(1) Študijo lahko izdela odgovorni projektant, ki ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.
(2) Šteje se, da ima pooblastilo za izdelavo študij v skladu z zakonom o varstvu pred požarom, samo tisti odgovorni projektant, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Študije, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred začetkom uporabe tega pravilnika, se izdelajo po Pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98 in 72/01).
9. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, prenehajo veljati pooblastila za izdelovalce študij, izdana na podlagi Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98 in 72/01).
10. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98 in 72/01).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2005.
Št. 017-02-46/2000-11
Ljubljana, dne 14. februarja 2005.
EVA 2004-1911-0018
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo
 
Soglašam!
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost