Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5559. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006, stran 14146.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) je Občinski svet Občine Videm na 25. redni seji z dne 20. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Videm za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Videm za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov    v 000 SIT                 |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             | 837.578|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  | 314.895|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                      | 248.044|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček              | 200.235|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |703 Davki na premoženje                  | 23.751|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve           | 24.058|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                     | 66.851|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     | 11.935|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |711 Takse in pristojbine                 |  2.251|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |71 Denarne kazni                     |  1.050|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         | 18.000|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki                | 33.615|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                    | 22.000|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|73   |PREJETE DONACIJE                     |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                    | 472.741|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     | 472.741|
|    |institucij                        |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE            |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |780 Predpristopna sredstva Evropske unije         | 27.942|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               | 880.878|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                      | 216.545|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 56.548|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |  9.540|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve             | 150.097|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |403 Plačila domačih obresti 360              |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |409 Rezerve                        |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |41 TEKOČI TRANSFERI                    | 239.422|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |410 Subvencije                      |  5.000|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       | 149.660|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 23.220|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi             | 61.542|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 387.799|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          | 387.799|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  | 37.112|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam     | 21.570|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |432 Investicijski transferi proraču. uporabnikom     | 15.542|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)       | -43.300|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |                             |    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |    0|
|    |DELEŽEV (750+751+752)                   |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil             |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev              |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |    0|
|    |(440+441+442)                       |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |440 Dana posojila                     |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |    0|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |    0|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                     |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |                             |    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                            |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                    |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                       |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |500 Domače zadolževanje                  |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA                      | 15.600|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                      | 15.600|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|    |550 Odplačila domačega dolga               | 15.600|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|IX.   |POVEČANJE/ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      | -58.900|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |    |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)              | -15.600|
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)            |43.300 |
+--------+----------------------------------------------------------+--------+
Posebni del občinskega proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Sestavljen je: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katera se pobirajo.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Zgoraj omenjene omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti je potrebno vključiti v finančni načrt neposrednega uporabnika in načrt razvojnih programov.
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Terjatev lahko odpiše do višine 100.000,00 SIT.
7. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
9. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 8.945.800,00 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Župan lahko posebej pismeno pooblasti direktorja občinske uprave za odredbodajalca. Pooblastilo je lahko generalno ali za čas njegove odsotnosti.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren župan.
13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilom dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži in daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča svet občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Videm v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 403-02/3889-2005
Videm, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

AAA Zlata odličnost