Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4683. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005, stran 11507.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in dopolnitve 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 89. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 20. redni seji dne 22. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005 (Uradni list RS, št. 36/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                leto 2005
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            331.891
Tekoči prihodki                       47.449
70   Davčni prihodki                   33.847
    700 Davki na dohodek in dobiček           24.862
    703 Davek na premoženje                4.370
    704 Domači davki na blago in storitve         4.615
    706 Drugi davki                      0
71   Nedavčni prihodki                  13.602
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                   2.284
    711 Takse in pristojbine                611
    712 Denarne kazni                     0
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         0
    714 Drugi nedavčni prihodki             10.707
72   Kapitalski prihodki                    0
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         0
    721 Prihodki od prodaje zalog               0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja             0
73   Prejete donacije                   1.450
    730 Prejete donacije iz domačih virov         1.450
    731 Prejete donacije iz tujine              0
74   Transferni prihodki                 282.992
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            282.992
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)              408.371
40   Tekoči odhodki                    64.407
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        20.838
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    3.477
    402 Izdatki za blago in storitve           35.008
    403 Plačila domačih obresti                0
    409 Rezerve                      5.084
41   Tekoči transferi                   51.438
    410 Subvencije                    1.500
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                28.070
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   4.704
    413 Drugi tekoči domači transferi          17.164
    414 Tekoči transferi v tujino               0
42   Investicijski odhodki                292.040
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       292.040
43   Investicijski transferi                 486
    430 Investicijski transferi               486
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)             -76.480
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja         0
    kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil               0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      0
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje (500)                  45.000
50   Zadolževanje                     45.000
    500 Domače zadolževanje               45.000
VIII. Odplačilo dolga (550)
55   Odplačilo dolga
    550 Odplačilo domačega dolga
iX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -31.480
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            45.000
XI.  Neto financiranje (VI. +VII.-VII.-IX.=-III.)     76.480
Stanje sredstev na računih ob koncu leta 2004        31.480
2. člen
V odloku se spremeni prvi in drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
Občina se lahko zadolžuje v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/05-02
Vitomarci, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Franci Krepša l.r.

AAA Zlata odličnost