Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005

Kazalo

4553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, stran 11010.

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 7. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 2005), ki jih je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. ZN50/04 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve ZN 2005 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
V 1. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list RS, št. 4/91) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (projekt št. 655-A/90-91-RC Planiranje Celje d.o.o.,) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod št. ZN50/04 izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica«.
V istem členu se za drugim (sedaj tretjim) odstavkom doda novi tretji (sedaj četrti) odstavek, ki glasi:
»Spremembe in dopolnitve ZN 2005 podrobneje načrtujejo prostorsko ureditev za poslovno, servisno, trgovsko in skladiščno dejavnost in predvsem določajo lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.«
3. člen
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Spremembe in dopolnitve ZN 2005 vsebujejo naslednje sestavine:
I. tekstualni del,
II. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
III. priloge,
IV. grafične priloge.
Podrobnejši seznam navedenih sestavin se nahaja v gradivu iz 1. člena tega odloka.«
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
V 2. členu odloka se na koncu drugega odstavka pred besedami »vse k.o. Šempeter« vstavijo številke »219/3, 219/4«.
V istem členu se v tretjem odstavku številka »2,24 ha« črta in nadomesti s številko »2,35 ha«.
V istem členu se za tretjem odstavkom dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Meja območja sprememb in dopolnitev ZN 2005 meji na severni strani z industrijskim območjem SIP Šempeter, na vzhodni strani s trgovskim kompleksom »SPAR«, na zahodni strani z bencinskim servisom »Petrol«, na južni strani pa z regionalno cesto R2–447/0367 Žalec–Šempeter.
Območje sprememb in dopolnitev ZN 2005 vključuje zemljišče s parcelnimi številkami 219/3, 219/4, 205/3, 206/6, 206/3, 209/3, 215/1, 215/4, 1121/2 k.o. Šempeter v Savinjski dolini in meri ca. 4185 m2.
Izven območja sprememb in dopolnitev ZN 2005 poteka izvedba električnega, vodovodnega in plinovodnega omrežja. Tangirane parcele so: 221/6, 219/6, 221/10 k.o. Šempeter v Savinjski dolini.«
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
V 3. členu odloka se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 znotraj meje ureditvenega območja iz prejšnjega člena je dovoljena:
– poslovna, servisna, trgovska in skladiščna dejavnost.
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 znotraj meje ureditvenega območja so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– spremembe rabe,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov.
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 znotraj meje ureditvenega območja so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– nestanovanjske stavbe,
– poslovne stavbe,
– stavbe za trgovsko, servisno in skladiščno dejavnost,
– enostavni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (cestna in komunalna infrastruktura).«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
V 5. členu odloka se za tretjim odstavkom »c« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitve ZN 2005 se pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:
a) za poslovne, servisne, trgovske in skladiščne objekte:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji; na osnovni volumen posameznega programskega sklopa je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne do skupne maks. površine, ki je enaka največ 1/3 površine zidanega objekta,
– vertikalni gabarit: maks. K+P+2, višina objekta bo do +12,50 m,
– kletne etaže bodo čim bolj vkopane v zemljo, oziroma severna fasada bo prilagojena zunanjim manipulacijskim površinam (dostop v klet),
– konstrukcija: kombinacija monolitna in montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,
– kota pritličja: 274.50 absolutne višine,
– streha: ravna, minimalnega naklona in dvokapnica do 12 stopinj, skrita za masko,
– kritina: pločevina in plastična,
– fasada: delno bodo izvedene kot klasični omet, delno bodo obložene s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz vlaknasto cementnih plošč in stekla; možna pa je tudi izvedba klasičnega ometa,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev gradbene parcele: parkirišča se tlakujejo, ostale manipulativne površine se asfaltirajo; ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota«.
b) Za infrastrukturne objekte:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane za prometno, komunalno energetsko infrastrukturo ter objekte in naprave za zveze in telekomunikacije (parkirišča, reklamne table in podobno) ter postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke).
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– parkirišča: so tlakovana, ostale vozne površine so asfaltirane,
– reklame table: dovoljena je postavitev reklamnih tabel s komercialnim namenom,
– ograje: dovoljena je izvedba žičnih ograj.«
7. člen
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Za območje sprememb in dopolnitev ZN 2005 je predvidena nova parcelacija, ki je prikazana v grafični prilogi št. 7.
Minimalni odmik objektov od parcelne meje je 1 m. Dovoljena je graditev objektov brez predhodne parcelacije v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih sprememb in dopolnitev ZN 2005,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncept sprememb in dopolnitev ZN 2005.
Obodna parcelacija sprememb in dopolnitev ZN 2005 v naravi ni v celoti zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1: 2880, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi nove parcele.«
8. člen
V 6. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 so dovoljene naslednje tolerance:
– za horizontalni in vertikalni gabarit so tolerance ± 10%,
– za kote pritličja objektov so tolerance ± 50 cm,
– dovoljena so odstopanja od določenih vhodov v objekt,
– dovoljene so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN 2005,
– dovoljeno je odstopanje od gradbene linije za 1,50 m znotraj gradbene linije.«
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
9. člen
Za 7. členom odloka se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.č, 7.d, 7.e in 7.f členi, ki se glasijo:
»7.a člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev prometnega omrežja naslednji pogoji:
– Na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 se izvede krožni promet, tako da se obstoječi cestni priključek z območja bencinskega servisa uporablja kot uvoz, izvoz pa se izvede na južni strani preko obstoječega cestnega priključka na regionalno cesto R2-447/0367 Žalec–Šempeter. Izvede se rekonstrukcija obstoječega izvoza na širino vozišča 3,90 m z radiji krivin r = 7,00 m.
– Na izvoznem priključku se izvede prehod za pešce s kolesarsko stezo z minimalni odmikom 5,00 m od prečnega roba prometnega pasu regionalne ceste. Prehod za pešce in kolesarje se opremi z rampami za prehod funkcionalno oviranih oseb minimalne širine 2,00 m. Robniki v območju rampe se poglobijo na nivo cestišča.
– Na severni strani ureditvenega območja se izvede rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka in dovozne ceste za dvosmerni promet s tem, da je izvoz dovoljen samo za desne zavijalce (prometni režim na območju bencinskega servisa se ne sme spremeniti).
– V prvi fazi gradnje ostanejo manipulacijske površine in parkirišča znotraj ureditvenega območja nespremenjena, izvede se samo rekonstrukcija izvoznega priključka.
– V končni fazi se na mestu obstoječe zelenice uredi parkirišče za osebna vozila strank.
– Za zaposlene se uredijo parkirna mesta v kletni etaži objekta št. 1.
– Ob regionalni cesti se izvede hodnik za pešce s kolesarsko stezo. Izvedba hodnika za pešce s kolesarsko stezo tangira obstoječo ograjo in svetilko javne razsvetljave, zato je predvidena prestavitev.
– Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
7.b člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji:
– Na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 se izvede ločen kanalizacijski sistem.
– Odvod fekalnih vod v javno fekalno kanalizacijo je do izgradnje dušilke in priključka na kolektor Šempeter–ČN Kasaze dovoljen preko troprekatne greznice. Po izgradnji sekundarne kanalizacije v Šempetru se greznica ukine, dezinficira in zasuje.
– Tehnološke vode se pred izpustom v javno kanalizacijo očistijo do takšne mere, da je možno nadaljnje čiščenje na javni čistilni napravi.
– Lokacija poslovno-servisnega objekta, ki bo zgrajen v drugi etapi tangira obstoječi kanalizacijski kanal s kompleksa SIP, zato se izvede prestavitev v dolžini 46,00 m predvidoma DN 400, pri čemer se ne sme zmanjšati hidravlična prevodnost obstoječe kanalizacije. Za odvodnjavanje fekalnih vod se izvede nov fekalni kanal DN 200 v dolžini 40,00 m s priključkom na obstoječo kanalizacijo.
– Čiste meteorne vode se speljejo v ponikovalnico preko meteorne kanalizacije in zadrževalnika padavinskih vod. Onesnažene meteorne vode se, pred izpustom v ponikovalnico, očistijo preko lovilca olj in maščob.
7.c člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev vodovodnega omrežja naslednji pogoji:
– Obstoječi javni vodovod ACC DN 100, ki poteka od točke »A« kompleksa »SPAR« pa do jaška »B« kompleksa SIP Šempeter, se ukine ter izvede nadomestni vodovod. Nadomestna trasa vodovoda se izvede ob severni meji ureditvenega območja. Vodovod se izvede iz modularne litine DN 150 v dolžini 115,00 m do jaška »B« pri SIP Šempeter.
– Za zagotovitev požarne varnosti se postavita na predvidenem vodovodu DN 150 nadzemna hidranta DN 80.
– Odcepi in priključki do posameznih objektov na obravnavanem območju se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.
7.č člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev električnega omrežja naslednji pogoji:
– Energija za napajanje objektov v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je dovoljena iz TP poslovni center Šempeter.
– Od obstoječe transformatorske postaje, ki stoji na delu zemljišča parc. štev. 221/6 k.o. Šempeter v Savinjski dolini, se izvede NN elektro priključek do NN razdelilca, ki se vgradi v fasado poslovnega objekta.
– Trasa NN elektro priključka poteka delno znotraj območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, delno pa zunaj obravnavanega območja po kompleksu »Spar« po delu zemljišča parc. št. 221/6, 221/10 k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
– Rekonstrukcija izvoza na regionalno cesto tangira javno razsvetljavo, zato se izvede prestavitev.
7.d člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev telefonskega omrežja naslednji pogoji:
– Za povečavo kapacitete se izvede TK priključek od obstoječega jaška, ki stoji na območju bencinskega servisa »PETROL«.
– TK kabli se položijo v PVC cevi Φ 110 mm z izvedbo ustreznih jaškov na razcepih in uvodih v objekte ter tipskimi pokrovi Telekom.
– Tipske CTV omarice se vgradijo v fasadah objektov.
– Trasa priključnega TK kabla poteka delno znotraj območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, delno pa zunaj obravnavanega območja po območju bencinskega servisa »Petrol« po delu zemljišča parc. štev. 215/4 k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
7.e člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ureditev plinovodnega omrežja naslednji pogoji:
– Preko ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN 2005 poteka plinovod P252B, MRP Šempeter S.D. – SIP Šempeter (premer 150 mm, tlak 1 bar).
– Pri izvedbi komunalne infrastrukture (cesta, vodovod, kanalizacija) se upošteva varnostni pas. V 2 x 5 m pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega operaterja.
– Za vse plinovode se upošteva Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 50/03, 51/04 in 26/05). Za poseganja v varstvenem pasu plinovodov do 16 barov se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanja in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).
7.f člen
Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 veljajo za ogrevanje objektov naslednji pogoji:
– Ogrevanje objekta v prvi fazi se izvede iz lastne kotlovnice na kurilo olje.
– Za kasnejšo priključitev objektov na plinovodno omrežje je dovoljena izvedba plinovodnega omrežja PEHD S8 Φ 180 s poslovnega kompleksa »Spar«.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
10. člen
V 8. členu odloka se črta prvi odstavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Obstoječi in predvideni objekti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal dovoljene ravni hrupa, določene v Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/ 96).«
V istem členu se za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
»Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne sme presegati maksimalne dovoljene emisije, določene v veljavnih predpisih.«
V istem členu se za petim odstavkom (sedaj šestim) doda nov šesti (sedaj sedmi) odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje odpadnih vod iz območja sprememb in dopolnitev ZN 2005 mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).«
V istem členu se za šestim odstavkom (sedaj osmim) doda nov osmi (sedaj deveti) odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je treba za komunalne odpadke namestiti zabojnike za komunalne odpadke. Komunalne odpadke je treba odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.«
11. člen
Za 8. členom odloka se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Varstvo kulturne dediščine na območju sprememb in dopolnitev ZN 2005
Pri načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev je treba upoštevati lego industrijske cone Šempeter med arheološkima območjema Šempeter – antična nekropola, ki je varovan z odlokom o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 115/03) in Dobrtešo vasjo – Grobišče (EŠD 14264).
Zaradi dejstva, da varovana arheološka območja niso dokončno zamejena in da je pri gradbenih delih v območju industrijske cone Šempeter možnost odkritja arheoloških najdb precejšna, je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in ob najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (58. člen Zakona o VKD št. 7/99-287), ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).«
VII. DRUGI POGOJI
12. člen
Za 11. členom odloka se dodata novi 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
»11.a člen
Potres
Pri načrtovanju objektov v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan – Seiberg.
Obramba in zaščita
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.«
11.b člen
Obveznosti investitorja in izvajalcev sprememb in dopolnitev ZN 2005
Pri izvajanju posegov v prostor v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.«
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
13. člen
V 12. členu odloka se za prvim odstavkom dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek (sedanji drugi odstavek postane šesti odstavek), ki se glasijo:
»Prva etapa ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN 2005,
– rušitev obstoječega objekta (skladišča),
– prestavitev vodovoda,
– izvedba komunalne in energetske infrastrukture za potrebe objekta št. 1,
– gradnja objekta št. 1 za poslovno, trgovsko in skladiščno dejavnost,
– rekonstrukcija izvoznega cestnega priključka.
Druga etapa:
– rušitev obstoječega poslovnega objekta Rimska cesta 104,
– prestavitev kanalizacije,
– gradnja objekta št. 2. za poslovno-servisno dejavnost,
– izvedba novih parkirnih in manipulacijskih površin,
– hortikulturna ureditev gradbene parcele.
Tretja etapa
– rušitev obstoječe stanov. hiše Rimska cesta 102,
– gradnja objekta št. 3. za poslovno-servisno dejavnost in nadstrešnice št. 4,
– hortikulturna ureditev gradbene parcele.
Neodvisno od etapnosti izgradnje se lahko izvajajo posegi, ki se lahko priključijo na obstoječo prometno in ostalo komunalno infrastrukturo.«
IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve ZN 2005 so stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora, in Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ZN 2005 izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0004/2004 2/3
Žalec, dne 7. novembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.

AAA Zlata odličnost