Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005

Kazalo

440. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica, stran 1202.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Cerknica, sprejetega na 4. redni seji skupščine Območne obrtne zbornice, dne 6. 10. 1995 in dopolnjenega na 6. redni seji dne 20. 3. 1998, je skupščina Območne obrtne zbornice Cerknica na 6. redni seji dne 31. 1. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Cerknica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti v višini 1,15% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihovega združevanja) mesečno v višini 3.800 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Cerknica določi letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. tekočega leta in drugi obrok 30. 9. tekočega leta.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Cerknica.
VIII
Območna obrtna zbornica Cerknica pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračuna­vanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep velja od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 1-05
Cerknica, dne 31. januarja 2005.
Predsednik skupščine
Območne obrtne zbornice
Cerknica
Ludvik Opeka l. r.