Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4399. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-A), stran 10619.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. oktobra 2005.
Št. 001-22-118/05
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN (ZIPleK-A)
1. člen
V Zakonu o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) se v prvem odstavku 4. člena za besedo »opravlja« doda besedilo »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,« in črtata besedi »standardizacijo in«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na preskus in označitev izdelkov, se ne nanašajo na:
– izdelke iz zlata in paladija, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke iz srebra, katerih masa je manjša od 7 g;
– surovce in polizdelke iz plemenitih kovin.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. izdelke iz platine, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke, ki so tako drobni in občutljivi, da nanje iz tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake,«.
7. točka se črta.
4. člen
V 7. členu se v 2. točki za besedilom »990 tisočink (990/1000)« doda besedilo »986 tisočink (986/1000)«.
V 4. točki se za besedilom »925 tisočink (925/1000)« doda besedilo »900 tisočink (900/1000)«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dobavitelj mora registrirati svoj znak pri uradu ali pri instituciji, ki je pooblaščena za registriranje znakov dobaviteljev v drugi državi članici Evropske skupnosti oziroma Evropskega gospodarskega prostora.
Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, mora svoj znak registrirati pri uradu.
Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti urad o spremembi svoje firme ali svojega sedeža ali o spremembah pri svojih poslovalnicah ali podružnicah ter o prenehanju svoje dejavnosti v roku 15 dni od nastale spremembe oziroma prenehanja dejavnosti.«.
6. člen
V četrtem odstavku 15. člena se za besedo »znakom« dodata besedi »dobavitelja in znakom«.
7. člen
Prvi in tretji odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Dobavitelj lahko predloži izdelke v preskus in označitev z oznako skladnosti tudi pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom, ki jih imenuje minister. Minister lahko imenuje le pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike, katerih usposobljenost je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije in ki izpolnjujejo dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje izdelkov.
Minister s predpisom natančneje določi dodatne zahteve iz prejšnjega odstavka in postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika iz prvega odstavka tega člena.«.
8. člen
V drugem odstavku 17. člena se na koncu šeste alinee pika nadomesti z vejico in dodata novi sedma in osma alinea, ki se glasita:
»– opis postopkov vodenja evidenc o količini preskušenih in označenih izdelkov,
– način poročanja o samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Če laboratorij ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz 16. člena tega zakona pri preskusu ugotovi, da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je označena na izdelku, in da izpolnjuje tudi druge predpisane tehnične zahteve, ga označi z oznako skladnosti.
Če laboratorij ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz 16. člena tega zakona pri preskusu ugotovi, da predloženi izdelek ne dosega na izdelku označene standardne stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih zahtev, zavrne zahtevo za označitev z oznako skladnosti.
Na pisno zahtevo dobavitelja se ponovni preskus izdelka opravi v drugem akreditiranem laboratoriju. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je rezultat ponovnega preskusa za stranko ugoden, se stroški ponovnega preskusa stranki ne zaračunavajo.«.
10. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta besedilo », ki jih ni mogoče jasno videti ali razločiti«.
11. člen
V 22. in 28. členu se besedna zveza »pravna oseba« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik« v ustreznem sklonu.
12. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »skladnosti« črta besedilo »in znakov za označevanje čistine«.
13. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor iz prejšnjega odstavka izvajajo inšpektorji za izdelke iz plemenitih kovin, ki so organizirani v posebni notranji organizacijski enoti urada.«.
14. člen
25. člen se črta.
15. člen
Na koncu prvega odstavka 26. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Na podlagi ugotovitve laboratorija, da izdelek, ki ga je inšpektor izločil iz prometa in odredil njegovo preskušanje, ni skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami, inšpektor izda odločbo, s katero prepove prodajo izdelka do odprave nepravilnosti.«.
Tretji in peti odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prvega, drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
16. člen
V 27. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično dokumentacijo ter skladnosti izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji preverja laboratorij ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz 16. člena tega zakona. Preverjanje se lahko opravi tudi s preskušanjem ustreznosti čistine vzorcev končnih izdelkov v določenih časovnih presledkih.
Urad izda odločbo, s katero prepove prodajo izdelka do odprave nepravilnosti, če laboratorij ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz 16. člena tega zakona ugotovi, da čistina vzorca končnega izdelka, ki se je preskusila v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ni ustrezna.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Urad v primeru hujših ali ponavljajočih kršitev dobavitelja iz 17. člena tega zakona izda odločbo, s katero odloči, da je dobavitelj dolžan vse svoje izdelke, ki jih še ni preskusil in označil, predložiti laboratoriju ali pravni osebi oziroma samostojnemu podjetniku posamezniku iz 16. člena tega zakona, zaradi ugotovitve skladnosti izdelkov s predpisi ter označitve z oznako skladnosti.
Dolžnost predložitve izdelkov laboratoriju ali pravni osebi oziroma samostojnemu podjetniku posamezniku iz 16. člena tega zakona zaradi ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi zahtevami ter označitve z oznako skladnosti lahko traja do največ enega leta. Pri svoji odločitvi urad upošteva naravo ugotovljenih pomanjkljivosti in njene posledice.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »prvega« nadomesti z besedami »drugega in tretjega«.
17. člen
29. člen se črta.
18. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V Republiki Sloveniji veljajo znaki dobaviteljev in oznake skladnosti, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.«.
Drugi odstavek se črta.
19. člen
V 31. členu se v vseh štirih odstavkih besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo« in se črta besedilo »na kraju samem«.
V tretjem odstavku se črta besedilo », znakov za označevanje čistine«.
V četrtem odstavku se za besedama »pravne osebe« doda besedilo »ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika«.
20. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Z globo 7.000 tolarjev za vsak izdelek se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki da v promet izdelek, ki ni označen ali ni označen na predpisan način (2. člen, četrti odstavek 15. člena in 20. člen).
Z globo 5.000 tolarjev za vsak izdelek se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 3.500 tolarjev za vsak izdelek se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
21. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. da v promet izdelke, ki niso skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami (2., 7., 10., 11. in 12. člen ter prvi odstavek 15. člena),
2. ne obvesti pisno urada o spremembah v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
22. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ne registrira znaka dobavitelja (prvi odstavek 14. člena),
2. prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi odstavek 19. člena),
3. po označitvi doda izdelku druge dodatke (tretji odstavek 19. člena),
4. inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja nadzora (tretji odstavek 26. člena).
Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Pravilnik o službenih izkaznicah inšpektorjev, pooblaščenih za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu (Uradni list RS, št. 60/01).
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-04/94-2/8
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EPA 309-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.