Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4295. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A), stran 10172.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-109/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH
(ZVSmuč-A)
1. člen
V Zakonu o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02) se v 11. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obratovalni čas smučišča je praviloma enak obratovalnemu času žičniških naprav. Izven obratovalnega časa je dovoljen dostop na smučišče le zaposlenim pri upravljavcu smučišča in naprav na smučišču ter v primerih, ki jih dovoli upravljavec smučišča.«.
2. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Inšpektor, pristojen za nadzor varnosti na smučiščih (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter primerno znanje smučanja. Primerno znanje smučanja ugotavlja komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov nacionalne panožne športne zveze.«.
3. člen
V drugem odstavku 24. člena se osma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– počakati do prihoda policista ali nadzornika, kadar tako določa zakon;«.
V šestem odstavku se besedilo »0,5 grama alkohola na kilogram krvi« nadomesti z besedilom »0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka«.
4. člen
V prvem odstavku 28. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ta ukrep lahko nadzornik ali policist uporabi zoper smučarja, ki ne ravna v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 24. člena tega zakona.«.
5. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policist je dolžan priti na kraj nesreče, v kateri je prišlo do hude telesne poškodbe ali smrti, opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik v skladu s predpisi o kazenskem postopku. Izvod zapisnika se, poleg pristojnemu tožilcu, pošlje tudi inšpekciji, pristojni za nadzor varnosti na smučiščih.«.
6. člen
V 32., 33., 34. in 35. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/02-5/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 369-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.