Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, stran 8076.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04 in 103/04) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (UL L št. 84 z dne 28. 3. 1974, str. 10), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/13/ES z dne 21. februarja 2005 o spremembi Direktive 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij plinastih in trdih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev in spremembi Priloge I k Direktivi 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede homologacije kmetijskih in gozdarskih traktorjev (UL L št. 55 z dne 1. 3. 2005, str. 35), ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih ter določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu.«.
2. člen
Doda se novo IX.a poglavje, ki se glasi:
»IX.a INŠPEKCIJSKI NADZOR
31.a člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«.
3. člen
Točka 3 Vzorca A Priloge I se spremeni tako, da se glasi:
»3 POGONSKI MOTOR
 
DEL 1 – SPLOŠNO
3.1      Osnovni motor/tip motorja (1) (3) (21)
3.1.1     Znamka (blagovna znamka proizvajalca):
3.1.2     Tip in trgovska oznaka osnovnega motorja in (po potrebi) družine
       motorjev (1):...................................................
3.1.3     Proizvajalčeva koda tipa motorja, kot je označena na motorju in 
       način namestitve:...............................................
3.1.3.1    Mesto, kodiranje in način namestitve identifikacijske številke 
       tipa motorja:...................................................
3.1.3.2    Mesto in način namestitve oznake ES-homologacije sestavnega 
       dela:...........................................................
3.1.4.    Ime in naslov proizvajalca:.....................................
3.1.5     Naslovi proizvodne(ih) tovarn(e):...............................
3.1.6     Način delovanja:
       – prisilni vžig/kompresijski vžig (1)
       – direktno/indirektno vbrizgavanje (1)
       – dvotaktni/štiritaktni (1)
3.1.7     Gorivo:
       dizelsko/bencin/utekočinjeni naftni plin/drugo (1)
 
DEL 2 – TIP MOTORJA ZNOTRAJ DRUŽINE MOTORJEV
3.2      Bistvene značilnosti tipa motorja(3)
3.2.1     Opis motorja na kompresijski vžig:
3.2.1.1    Proizvajalec:...................................................
3.2.1.2    Proizvajalčeva koda motorja, kot je označena na motorju:........
3.2.1.3    Delovni postopek: dvotaktni/štiritaktni (1)
3.2.1.4    Vrtina:.......................................................mm
3.2.1.5    Gib:..........................................................mm
3.2.1.6    Število in razmestitev valjev:..................................
3.2.1.7    Gibna prostornina: ..........................................cm3
3.2.1.8    Nazivna vrtilna frekvenca motorja: ........................min-1
3.2.1.9    Vrtilna frekvenca pri največjem navoru: ...................min-1
3.2.1.10   Kompresijsko razmerj(2): .......................................
3.2.1.11   Opis sistema zgorevanja: .......................................
3.2.1.12   Risba(e) zgorevalne komore in čela bata: .......................
3.2.1.13   Najmanjša površina preseka vstopnih in izstopnih kanalov:.......
3.2.1.14   Hladilni sistem:
3.2.1.14.1  Tekočinsko hlajenje:
3.2.1.14.1.1 Vrsta hladilne tekočine:........................................
3.2.1.14.1.2 Obtočna(e) črpalka(e): da/ne (1)
3.2.1.14.1.3 Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev):........
3.2.1.14.1.4 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev):..................
3.2.1.14.2  Zračno hlajenje: 
3.2.1.14.2.1 Puhalo: da/ne (1)
3.2.1.14.2.2 Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev):........
3.2.1.14.2.3 Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev):..................
3.2.1.15   Temperatura, ki jo dopušča proizvajalec:
3.2.1.15.1  Tekočinsko hlajenje: najvišja temperatura na izhodu:...........K
3.2.1.15.2  Zračno hlajenje: referenčna točka
       Najvišja temperatura v referenčni točki:.......................K
3.2.1.15.3  Najvišja temperatura zraka na izhodu iz hladilnika polnilnega 
       zraka (če pride v poštev):.....................................K
3.2.1.15.4  Najvišja temperatura izpušnih plinov, izmerjena ob izstopnih 
       prirobnicah izpušnega kolektorja:..............................K
3.2.1.15.5  Temperatura maziva: najnižja .......... K, najvišja .......... K
3.2.1.16   Tlačni polnilnik: da/ne (1)
3.2.1.16.1  Znamka:.........................................................
3.2.1.16.2  Tip: ...........................................................
3.2.1.16.3  Opis sistema (npr. največji polnilni tlak, krmilni obtočni 
       kanal,če pride v poštev):.......................................
3.2.1.16.4  Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (1)...........................
3.2.1.17   Sesalni sistem: največji dovoljeni podtlak pri nazivni vrtilni 
       frekvenci in 100% obremenitvi motorja:.......................kPa
3.2.1.18   Izpušni sistem: največji dovoljeni protitlak pri nazivni vrtilni
       frekvenci in 100% obremenitvi motorja:.......................kPa
3.2.2     Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso 
       opisane drugje).................................................
       Opis in/ali risba(e):...........................................
3.2.3     Napajanje z gorivom:
3.2.3.1    Napajalna črpalka
       Tlak (2)ali karakteristika:..................................kPa
3.2.3.2    Sistem za vbrizgavanje:
3.2.3.2.1   Tlačilka:
3.2.3.2.1.1  Znamka(e):......................................................
3.2.3.2.1.2  Tip(i):.........................................................
3.2.3.2.1.3  Količina vbrizga …..................... mm3 (1) na vbrizg ali
       na cikel pri vrtilni frekvenci tlačilke:.......................
       min-1 (nazivno), oziroma: ..... min-1 (največji navor),
       ali karakteristika.
       Navesti uporabljeno metodo: na motorju/na preskusni napravi (1)
3.2.3.2.1.4  Predvbrizg:
3.2.3.2.1.4.1 Krivulja predvbrizga (2):.......................................
3.2.3.2.1.4.2 Nastavitev časa vbrizga (2):....................................
3.2.3.2.2   Visokotlačne cevi:
3.2.3.2.2.1  Dolžina (e):..................................................mm
3.2.3.2.2.2  Notranji premer:..............................................mm
3.2.3.2.3   Vbrizgalna(e) šoba(e):..........................................
3.2.3.2.3.1  Znamka(e):......................................................
3.2.3.2.3.2  Tip(i):.........................................................
3.2.3.2.3.3  Tlak odpiranja (2) ....... kPa, ali karakteristika (1)..........
3.2.3.2.4   Regulator:
3.2.3.2.4.1  Znamka(e):......................................................
3.2.3.2.4.2  Tip(i):.........................................................
3.2.3.2.4.3  Vrtilna frekvenca, pri kateri se pri polni obremenitvi začne 
       zapiranje dovoda goriva (2):...............................min-1
3.2.3.2.4.4  Največja vrtilna frekvenca brez obremenitve (2):...........min-1
3.2.3.2.4.5  Vrtilna frekvenca pri prostem teku (2):....................min-1
3.2.3.3    Sistem za zagon hladnega motorja:
3.2.3.3.1   Znamka(e):......................................................
3.2.3.3.2   Tip(i): ........................................................
3.2.3.3.3   Opis: ..........................................................
3.2.4     Krmilni časi ventilov:
3.2.4.1    Največji gib ventilov ter koti odpiranja in zapiranja glede na
       gornjo mrtve točke batov ali enakovredni podatki:...............
3.2.4.2    Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1):...............
3.2.5     Konfiguracija vstopnih in izstopnih kanalov
3.2.5.1    Položaj, velikost in število:...................................
3.2.6     Elektronske krmilne funkcije
       Če ima motor elektronsko krmiljene funkcije, je treba navesti
       naslednje podatke o njihovem delovanju:
3.2.6.1    Znamka:.........................................................
3.2.6.2    Tip: ...........................................................
3.2.63    Številka sestavnega dela: ......................................
3.2.6.4    Lega elektronske krmilne enote motorja:.........................
3.2.6.4.1   Zaznavani parametri:............................................
3.2.6.4.2   Krmiljeni parametri:............................................
 
DEL 3 – DRUŽINA MOTORJEV NA KOMPRESIJSKI VŽIG
3.3      Bistvene značilnosti družine motorjev
3.3.1     Seznam tipov motorjev, ki sestavljajo družino:
3.3.1.1    Ime družine motorjev:...........................................
3.3.1.2    Specifikacija tipov motorjev v tej družini
 
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|                              | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Tipi motorja                        | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Število valjev                       | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Nazivna vrtilna frekvenca (min-1)             | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Dovajanje goriva na gib (mm3) pri nazivni vrtilni frekvenci| | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Nazivna izhodna moč (kW)                  | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Vrtilna frekvenca pri največjem navoru (min-1)       | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Dovajanje goriva na gib (mm3) pri največjem navoru     | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Največji navor (Nm)                    | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Spodnja vrtilna frekvenca v prostem teku (min-1)      | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
|Gibna prostornina valjev kot % osnovnega motorja      | | | | |100|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+---+
 
DEL 4 – TIP MOTORJA ZNOTRAJ DRUŽINE
3.4      Bistvene značilnosti tipa motorja
3.4.1     Opis motorja:
3.4.1.1    Proizvajalec:................................................
3.4.1.2    Proizvajalčeva koda motorja, kot je označena na motorju:.....
3.4.1.3    Način delovanja: štiritaktni/dvotaktni (1)
3.4.1.4    Vrtina:....................................................mm
3.4.1.5    Gib:.......................................................mm
3.4.1.6    Število in razporeditev valjev:..............................
3.4.1.7    Gibna prostornina:                    cm3
3.4.1.8    Nazivna vrtilna frekvenca:               min-1
3.4.1.9    Vrtilna frekvenca pri največjem navoru:.................min-1
3.4.1.10    Kompresijsko razmerje (2):
3.4.1.11    Sistem zgorevanja:...........................................
3.4.1.12    Risba(e) zgorevalne komore in čela bata:.....................
3.4.1.13    Najmanjša površina preseka vstopnih in izstopnih kanalov:....
3.4.1.14    Hladilni sistem:
3.4.1.14.1   Tekočinsko hlajenje:
3.4.1.14.1.1  Vrsta hladilne tekočine:.....................................
3.4.1.14.1.2  Obtočna črpalka: da/ne (1)
3.4.1.14.1.3  Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev):.....
3.4.1.14.1.4  Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev):...............
3.4.1.14.2   Zračno hlajenje:
3.4.1.14.2.1  Puhalo: da/ne (1)
3.4.1.14.2.2  Značilnosti ali znamka(e) in tip(i) (če pride v poštev):.....
3.4.1.14.2.3  Prestavno razmerje pogona (če pride v poštev):...............
3.4.1.15    Temperatura, ki jo dopušča proizvajalec:
3.4.1.15.1   Tekočinsko hlajenje: najvišja temperatura na izhodu:........K
3.4.1.15.2   Zračno hlajenje: referenčna točka:...........................
        Najvišja temperatura v referenčni točki:....................K
3.4.1.15.3   Najvišja temperatura zraka na izhodu iz hladilnika polnilnega
        zraka (če pride v poštev):..................................K
3.4.1.15.4   Najvišja temperatura izpušnih plinov, izmerjena ob izstopnih
        prirobnicah izpušnega kolektorja:...........................K
3.4.1.15.5   Temperatura maziva: najnižja ....... K, najvišja:...........K
3.4.1.16    Tlačni polnilnik: da/ne (1)
3.4.1.16.1   Znamka:......................................................
3.4.1.16.2   Tip:.........................................................
3.4.1.16.3   Opis sistema (npr. največji polnilni tlak, krmilni obtočni 
        kanal, če pride v poštev):...................................
3.4.1.16.4   Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (1)
3.4.1.17    Sesalni sistem: največji dovoljeni podtlak pri nazivni 
        vrtilni frekvenci pri 100% obremenitvi motorja:...........kPa
3.4.1.18    Izpušni sistem: največji dovoljeni protitlak pri nazivni 
        vrtilni frekvenci pri 100% obremenitvi motorja:........kPa(2)
3.4.2     Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso
        opisane drugje):
        Opis in/ali (1) diagram(i):..................................
3.4.3     Napajanje z gorivom:
3.4.3.1    Napajalna črpalka
        Tlak (2) ali karakteristika:..............................kPa
3.4.3.2    Sistem za vbrizgavanje:
3.4.3.2.1   Tlačilka:
3.4.3.2.1.1  Znamka(e):...................................................
3.4.3.2.1.2  Tip(i):......................................................
3.4.3.2.1.3  Količina vbrizga:....mm3(2) na vbrizg ali na cikel pri 
        nazivni vrtilni frekvenci tlačilke:.....................min-1
        (nazivno) oziroma:...........min (-1) (največji navor), ali
        karakteristika
3.4.3.2.1.4  Predvbrizg:..................................................
3.4.3.2.1.4.1 Krivulja predvbrizga (2):....................................
3.4.3.2.1.4.2 Nastavitev časa vbrizga (2):.................................
3.4.3.2.2   Visokotlačne cevi:
3.4.3.2.2.1  Dolžina(e):................................................mm
3.4.3.2.2.2  Notranji premer:...........................................mm
3.4.3.2.3   Vbrizgalna(e) šoba(e):
3.4.3.2.3.1  Znamka(e):...................................................
3.4.3.2.3.2  Tip(i):......................................................
3.4.3.2.3.3  Tlak odpiranja (2)ali karakteristika:........................
3.4.3.2.4   Regulator:
3.4.3.2.4.1  Znamka(e):...................................................
3.4.3.2.4.2  Tip(i):......................................................
3.4.3.2.4.3  Vrtilna frekvenca, pri kateri se pri polni obremenitvi začne
        zapora dovoda goriva (2):...............................min-1
3.4.3.2.4.4  Največja vrtilna frekvenca brez obremenitve (2):....... min-1
3.4.3.2.4.5  Vrtilna frekvenca v prostem teku (2):...................min-1
3.4.4     Sistem za zagon hladnega motorja:
3.4.4.1    Znamka(e):...................................................
3.4.4.2    Tip(i): .....................................................
3.4.4.3    Opis: .......................................................
3.4.5     Krmilni časi ventilov:
3.4.5.1    Največji gib ventilov ter koti odpiranja in zapiranja glede 
        na gornjo mrtvo točko batov ali enakovredni podatki:.........
3.4.5.2    Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1):............
3.4.6     Konfiguracija vstopnih in izstopnih kanalov
3.4.6.1    Položaj, velikost in število:................................
3.4.7     Elektronske krmilne funkcije
        Če ima motor elektronsko krmiljene funkcije, je treba 
        navesti naslednje podatke o njihovem delovanju:
3.4.7.1    Znamka:......................................................
3.4.7.2    Tip:.........................................................
3.4.7.3    Številka sestavnega dela: ...................................
3.4.7.4    Lega elektronske krmilne enote: .............................
3.4.7.4.1   Zaznavani parametri: ........................................
3.4.7.4.2   Krmiljeni parametri: ......................................«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2005/11
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0074
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost