Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3179. Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 7606.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet občine Prebold na 29. redni seji dne 9. 6. sprejel
O D L O K
o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednosti na območju občine Prebold, razglašamo Muzejsko zbirko Prebold skozi čas, ki ima posebno kulturno, umetnostno in zgodovinsko vrednost, za spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi Muzejska zbirka Prebold skozi čas in sicer:
– zbirka mizarskega, čevljarskega, kovaškega in druga orodja,
– zbirka poljedeljskih strojev, orodja in škropilnic,
– zbirka kuhinjskega posodja in pribora,
– zbirka notranje opreme in tekstila.
Muzejska zbirka Prebold skozi čas ima zaradi kulturnih, etnoloških, umetnostnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za občino Prebold, zato ga razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in etnološkega spomenika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Zbirka ponazarja in izpričuje razvoj ljudskega gospodarstva, domače dejavnosti in obrti, notranje opreme, ljudske umetnosti in gospodarske zgodovine Spodnje Savinjske doline v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja, hkrati pa se lahko posamični eksponati vrednotijo kot posebni dosežki tvornosti ljudi, ki so v tem času živeli na tem območju.
Posebnost zbirke so številni veliki stroji, kot so: mlatilnice, čistilci semena, zgrabljalniki, slamoreznice, brane, gepelj na živalski pogon, prevozna sredstva – vozovi, sadni in drugi mlini, škropilnice itd. Zbirka strojev in drugih pripomočkov je dokaj obsežna, zato predstavlja dober pregled, kakšne pripomočke so ljudje iz tega območja nekoč uporabljali v svoji gospodarski dejavnosti.
Pomemben obsežen je tudi del zbirke, ki ga sestavljajo predmeti za vsakdanjo uporabo, kot so posode in pripomočki za pripravo in peko hrane, med katere sodijo lonci za pripravo hrane, modeli za peko potic, mlinčki za kavo, tehtnice in drugi drobni kuhinjski pribor.
V skupino pripomočkov za vzdrževanje higiene ali čiščenja obleke lahko štejemo tudi vrsto zanimivih likalnikov.
O socialnem statusu ljudi priča zbrana notranja opreme, posteljna oprema, okrasni prtički, brisače itd.
Kompletna zbirka predstavlja pomemben sestavni del našega vedenja o življenju in delu ljudi v tem delu Savinjske doline.
4. člen
Muzejska zbirka Prebold skozi čas se nahaja v dvorcu Prebold, ki obsega parc. številko ½, zk. vl. št. 250, k.o. Prebold.
Lastništvo zbirke: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
5. člen
Varstveni režim za spomenik iz 2. člena.
Za zbirko velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje zbirke v njeni izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoveduje se odtujevanje ali zamenjava posameznih predmetov zbirke;
– v kolikor se zbirka dopolnjuje je potrebno evidenčne spiske zbirke dopolnjevati;
– lastnik je dolžan za vsak poseg v zbirko ali posamičen predmet zbirke predhodno pridobiti in upoštevati strokovno mnenje Pokrajinskega muzeja Celje;
– zbirka mora biti hranjena v zaprtem in zavarovanem prostoru po muzejskih normativih;
– v primeru, da bo lastnik zbirko odprl za javnost, mora biti zbirka razstavljena in zavarovana v skladu z muzejskimi normativi;
– ob vsaki izposoji ali prostorskem premeščanju zbirke mora lastnik predhodno pridobiti pismeno soglasje Pokrajinskega muzeja Celje. Lastnik mora najemnika seznaniti s predpisanim varstvenim režimom;
– lastnik zbirke določi v soglasju s Pokrajinskim muzejem Celje osebno z ustrezno izobrazbo, ki bo skrbela za izvajanje varstvenega režima;
– lastnik zbirke dovoljuje uporabo zbirke v raziskovalne namene strokovnim institucijam in raziskovalcem, z možnostjo fotografiranja predmetov in objavljanja rezultatov;
– v primeru prodaje zbirke ima predkupno pravico Občina Prebold, s tem Pokrajinski muzej Celje. Zbirka se ne sme razprodati po delih ali prodati izven meja Republike Slovenije.
6. člen
Lastnik spomenika mora z njim ravnati kot dobri gospodar, ga vzdrževati na lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali neustreznim človeškim ravnanjem.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela je potrebno soglasje Pokrajinskega muzeja Celje.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505/05
Prebold, dne 9. junija 2005.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debela, univ. dipl. inž. grad. l. r.