Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

290. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 768.

Na podlagi 5., 19., 74. in 117. člena v zvezi s 6., 101. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
I. POGLAVJE
Vsebina
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja trg s svežim sadjem in zelenjavo, in sicer: podporo za pridelavo lupinarjev, organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije in skupine proizvajalcev, umik svežega sadja in zelenjave s trga, evidence in sezname, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L št. 297 z dne 21. 11. 1996, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2200/96/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1432/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede pogojev za priznanje organizacij proizvajalcev in začasno priznanje skupin proizvajalcev (UL L št. 203 z dne 12. 8. 2003, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1432/2003/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1433/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči (UL L št. 203 z dne 12. 8. 2003, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1433/2003/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Sveže sadje oziroma zelenjava je pridelek, določen v Uredbi 2200/96/ES, ki ni predelan ali kako drugače spremenjen, lahko pa je pakiran.
(2) Končni potrošnik je potrošnik svežega sadja in zelenjave, ki pridelka ne pridobi s ciljem prodaje, predelave ali dodelave oziroma pakiranja.
(3) Pridelovalec je kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje sveže sadje in zelenjavo, ter je vpisano v register v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Pridelovalec sadja mora imeti vse svoje površine sadovnjakov vpisane v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.
II. POGLAVJE
Podpora za pridelovanje lupinarjev
3. člen
(podpora za pridelovanje lupinarjev)
(1) Za pridelavo mandljev, lešnikov in orehov (v nadaljnjem besedilu: lupinarji) se na podlagi zbirne vloge pridelovalca, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, izplača podpora v obliki neposrednega plačila za pridelavo lupinarjev (v nadaljnjem besedilu: podpora za pridelavo lupinarjev).
(2) Do podpore za pridelovanje lupinarjev so upravičeni pridelovalci, ki so v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, pravočasno oddali na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ustrezno vlogo za neposredna plačila, in sicer za površine navedenih kultur, ki so vpisane v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Pridelovalci lupinarjev lahko vlagajo vlogo iz prejšnjega odstavka izključno za sadovnjake, kjer je strnjena površina nasada v okviru ene identifikacijske številke (MID sadovnjaka) enaka ali večja od 0,1 ha in kjer je gostota dreves oziroma grmov na hektar najmanj 125 grmov za lešnike in 50 dreves za orehe ali mandlje.
(4) Višino podpore za pridelovanje lupinarjev za posameznega upravičenca določi agencija z odločbo.
(5) Višina podpore za pridelovanje lupinarjev za leto 2005 znaša 72,45 evrov/ha. Podpora se izplača iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunskih postavk št. 5536: Sredstva za neposredna plačila – ECO 0, št. 2095: ECO 0 – RP in št. 2097: ECO 0 – EU.
III. POGLAVJE
Organizacije proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev, medpanožna združenja in skupine proizvajalcev
4. člen
(pridelki, za katere se ustanovi organizacija proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev se ustanovi za eno ali več skupin proizvodov, navedenih v točki (a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 2200/96/ES ter v 3. členu Uredbe 1432/2003/ES.
5. člen
(namen)
Organizacijo proizvajalcev za namen iz točke (b) prvega odstavka 11. člena Uredbe 2200/96/ES ustanovijo pridelovalci proizvodov iz prejšnjega člena oziroma pravne osebe, v katere so združeni pridelovalci teh proizvodov.
6. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, vključno s tri do petletnim programom dela, na predlog pet članske komisije, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, agencije ter zunanjih članov, ki so strokovnjaki s področja kmetijstva in področja finančnega poslovanja družb, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje iz 9. člena te uredbe.
(2) Sredstva za delo komisije iz prejšnjega odstavka se zagotovijo in izplačajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005, iz proračunske postavke 3344: Materialni stroški, do višine 400.000 SIT, in za leto 2006, iz proračunske postavke 3344: Materialni stroški, do višine 400.000 SIT.
7. člen
(dokazila za priznanje)
Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu pridelave,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnjo bilanco stanja in bilanco uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, kjer se predloži predvideno bilanco stanja in predvideno bilanco uspeha in dokazila o najmanj dvoletnem dosedanjem pogodbenem sodelovanju potencialnih članov organizacije proizvajalcev pri prodaji pridelkov, ki so predmet priznanja organizacije proizvajalcev,
– tri- do petletni program dela (v nadaljnjem besedilu: operativni program dela).
8. člen
(rok za vložitev vloge)
Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev je pravočasna, če je oddana do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
9. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje iz 6. člena te uredbe, če izpolnjuje vse pogoje, določene v Uredbah 2200/96/ES, 1432/2003/ES in 1433/2003/ES, ter s to uredbo določene pogoje, med drugim glede najmanjšega števila članov in najmanjšega prometa, ustrezne strukture prometa, pravil, ki dokazujejo demokratičnost odločanja, in operativnega programa dela, ki dokazuje trajnost in uspešnost poslovanja organizacije proizvajalcev, upoštevajoč vse namene iz 5. člena te uredbe, in če je hkrati zagotovljena splošna skladnost z gospodarskimi interesi, kakovost in utemeljenost programov.
10. člen
(najmanjša velikost organizacije proizvajalcev)
(1) Pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev glede najmanjšega števila članov in najmanjšega prometa s pridelki oziroma proizvodi svojih članov so:
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|Kategorija organizacije  |Najmanjše število |Najmanjši promet organizacije |
|proizvajalcev glede na  |  članov na   | proizvajalcev v nadaljnjih |
|skupino pridelkov     |  kategorijo  |     letih v SIT:     |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|Sveža zelenjava      |    5     |     70,000.000     |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|Druge organizacije    |         |               |
|proizvajalcev, razen   |    5     |     200,000.000     |
|kategorija sveža zelenjava|         |               |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
(2) Kadar je organizacija proizvajalcev v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so sami pravne osebe (zadruge), in v katere so združeni pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, se število članov organizacije proizvajalcev izračuna na podlagi seštevka vseh pridelovalcev pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, združenih v posamično pravno osebo (zadrugo), ki je ustanoviteljica organizacije proizvajalcev. Posamezni pridelovalci, vključeni v organizacijo proizvajalcev preko pravne osebe (zadruge), s podpisom izrazijo strinjanje, da se preko pravne osebe (zadruge) vključijo v organizacijo proizvajalcev.
11. člen
(promet)
(1) Promet, ustvarjen s prodajo pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana in ki so jih pridelali člani organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: glavna tržna pridelava), mora biti v skladu z določbami 7. in 8. člena Uredbe 1432/2003/ES ter 3. člena Uredbe 1433/2003/ES.
(2) Za načrtovane cene pridelkov iz prejšnjega odstavka se pri izračunih upoštevajo povprečne cene, kot jih dejansko trži organizacija proizvajalcev, če gre za novo organizacijo proizvajalcev ali nov pridelek pa se upoštevajo povprečno dosežene cene pri prodaji teh pridelkov na trgu Republike Slovenije, kot jih vodi Statistični urad Republike Slovenije.
12. člen
(referenčno obdobje)
(1) Obseg prometa glavne tržne pridelave se ugotavlja za referenčno obdobje.
(2) Referenčno obdobje je obdobje dvanajstih mesecev, ki se začne ne prej kot 1. januarja dve leti pred letom, v katerem se izvaja operativni program dela, in konča najkasneje 1. julija leta, v katerem se izvaja operativni program dela.
(3) Kadar imajo na novo priznane organizacije proizvajalcev premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi, se šteje kot vrednost glavne tržne pridelave tista, ki jo navaja organizacija proizvajalcev za namen priznanja.
(4) Če v posameznem letu zaradi naravnih pogojev ni bil dosežen pričakovani obseg pridelave oziroma pričakovana vrednost, mora organizacija proizvajalcev to pisno utemeljiti.
13. člen
(lastništvo)
Organizacija proizvajalcev mora biti v večinski lasti pridelovalcev pridelka, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana, kar pa ni pogoj za člane organizacije proizvajalcev, ki so zadruge, v katere so združeni pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Vsako morebitno spremembo lastništva v organizaciji proizvajalcev ali pravni osebi, ki je član organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev sporočiti ministrstvu najpozneje v petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva, pri čemer se kot datum nastanka spremembe lastništva šteje datum uradnega evidentiranja te spremembe.
14. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev in druge določbe v skladu z 11. členom Uredbe 2200/96/ES. Pravila morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost oziroma neposredno ali posredno sodelovanje vseh članov pri nadzoru organizacije proizvajalcev in sprejemanju odločitev.
(2) Če je član organizacije proizvajalcev zadruga, mora imeti v svojih aktih določeno, da o zadevah, ki se nanašajo na organizacijo proizvajalcev, odločajo izključno pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, ki so s podpisom izrazili strinjanje, da se preko zadruge vključijo v organizacijo proizvajalcev.
15. člen
(pravila glede članstva v organizaciji proizvajalcev)
(1) Če je v pravni osebi, ki ima status organizacije proizvajalcev, kot lastnik udeležen tudi nepridelovalec pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, slednji ne sme imeti nikakršnih pravic, ki izhajajo iz statusa organizacije proizvajalcev, predvsem ne more biti vključen v ukrepe, ki se financirajo preko operativnega programa dela organizacije proizvajalcev, ne more glasovati pri odločitvah, vezanih na operativni sklad oziroma vezanih na prodajo pridelkov, za katere je organizacije proizvajalcev priznana.
(2) Druge fizične in pravne osebe, ki niso pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, in ki niso lastnice pravne osebe s statusom organizacije proizvajalcev, ne morejo biti člani organizacije proizvajalcev.
(3) Posamezni član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot 20 % glasovalnih pravic. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ima lahko posamezni član tudi več pravic, vendar ne več kot 49 % glasovalnih pravic; slednje ima lahko samo v primeru, če njegov prispevek k vrednosti glavne tržne pridelave, ki je predmet registracije organizacije proizvajalcev, predstavlja več kot 50 %. Glasovalne pravice, ki presegajo 20% glasovalnih pravic, morajo biti sorazmerne s prispevkom k vrednosti tržne pridelave.
(4) Trajanje članstva v organizaciji proizvajalcev mora biti v skladu s 5. členom Uredbe 1432/2003/ES.
16. člen
(prodaja izven organizacije proizvajalcev)
Prodaja izven organizacije proizvajalcev je dovoljena samo pod pogoji, določenimi v 11. členu Uredbe 2200/96/ES.
17. člen
(operativni program dela)
Organizacija proizvajalcev posluje v skladu z operativnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru kot sestavni del vloge za priznanje organizacije proizvajalcev oziroma do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi imeti operativni program dela potrjen.
Organizacija proizvajalcev lahko največ enkrat letno poda vlogo za dopolnitev oziroma spremembo operativnega programa dela za naslednje leto, vendar le, če ima za to utemeljene razloge. Vlogo za dopolnitev oziroma spremembo operativnega programa dela morajo organizacije proizvajalcev posredovati na ministrstvo do 15. septembra za naslednje leto. Vloge za dopolnitev oziroma spremembo operativnega programa dela za naslednje leto se vlagajo in odobravajo v rokih in na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister na predlog komisije iz 6. člena te uredbe z odločbo odloči o ustreznosti operativnega programa dela iz prvega odstavka tega člena oziroma sprememb iz prejšnjega odstavka do 15. decembra tistega leta, v katerem so bili operativni program dela oziroma spremembe operativnega programa dela predloženi ministru, ter določi odobren letni znesek finančne pomoči za sofinanciranje operativnega sklada v naslednjem letu, iz katerega se financira izvedba operativnega programa dela. O dokončnem znesku finančne pomoči iz prejšnjega stavka odloči agencija na podlagi zahtevka iz 22. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko organizacija proizvajalcev iz utemeljenih razlogov poda na ministrstvo vlogo za spremembo operativnega programa dela med letom, ki lahko zajema delno izvajanje operativnega programa dela ali spremembo višine operativnega sklada iz 20. in 21. člena te uredbe, pri čemer se prvotno odobreni znesek operativnega sklada lahko spremeni do največ 20 %, ob pogoju, da vsi nameni operativnega programa dela ostanejo enaki. O vlogi odloča minister na predlog komisije iz 6. člena te uredbe najpozneje v treh mesecih od dneva vložitve popolne vloge ter določi odobren letni znesek finančne pomoči za sofinanciranje operativnega sklada v tem letu, iz katerega se financira izvedba operativnega programa dela. O dokončnem znesku finančne pomoči iz prejšnjega stavka odloči agencija na podlagi zahtevka iz 22. člena te uredbe.
18. člen
(vsebina operativnega programa dela)
(1) Organizacija proizvajalcev mora operativni program dela izdelati v skladu z Uredbo 2200/96/ES, Uredbo 1433/2003/ES in predpisom, ki ureja vsebino operativnih programov dela in poročil.
(2) Predpis iz prejšnjega odstavka sprejme minister.
19. člen
(poslovanje organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev morajo zagotoviti prostore, kadre, infrastrukturo in opremo v skladu z zahtevami iz drugega odstavka 11. člena Uredbe 2200/96/ES ter 6. člena Uredbe 1432/2003/ES.
(2) Organizacija proizvajalcev lahko nekatere svoje dejavnosti poveri drugim osebam, ki jih opravljajo v imenu in za račun organizacije proizvajalcev, če se s tem doseže večja racionalnost poslovanja, kar mora biti izrecno navedeno v operativnem programu dela. Operativnemu programu dela se mora priložiti tudi pogodbe o opravljanju prenesenih dejavnosti, iz katerih mora biti razvidno najmanj: dejavnost, osebe in pogoji opravljanja dejavnosti (cena, kakovost, roki ipd.).
(3) Organizacija proizvajalcev izbere izvajalca prenesenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka na podlagi opravljenega javnega razpisa ali na podlagi zbiranja najmanj treh ponudb, izmed katerih izbere najugodnejšega izvajalca.
(4) O izvedenem postopku iz prejšnjega odstavka mora organizacija proizvajalcev posredovati izjavo na ministrstvo, v kateri navede tudi sodelujoče ponudnike.
20. člen
(operativni sklad)
(1) Organizacija proizvajalcev mora ustanoviti namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad), ki se vodi na ločenem računu. Kot dokazilo o ustanovitvi operativnega sklada se upoštevajo:
– določila iz pravil organizacije proizvajalcev o prilivih prispevkov v operativni sklad,
– poročilo o višini zbranih sredstev operativnega sklada (vsakič ob letnem poročilu in ob morebitnem zahtevku za sofinanciranje) in
– navedba ločenega računa za vodenje operativnega sklada.
(2) Sredstva operativnega sklada se uporabljajo v skladu s 5. členom Uredbe 1433/2003/ES za financiranje izvaja­nja operativnega programa dela in umikov svežega sadja in zelenjave s trga ter za upravljanje operativnega sklada, pri čemer se upravljanje operativnega sklada ne sofinancira.
(3) Operativni sklad se vzdržuje s finančnimi prispevki, določenimi za posamezne člane pridelovalce na podlagi količin ali vrednosti sadja in zelenjave, ki se dejansko trži, in s sredstvi pridobljenimi kot finančna pomoč za sofinanciranje operativnega sklada. Organizacija proizvajalcev lahko delno ali v celoti za financiranje operativnega sklada uporabi lastna sredstva, ustvarjena s prodajo proizvodov svojih članov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, pod pogojem, da imajo vsi pridelovalci pravico pridobiti koristi iz operativnega sklada, pravico demokratičnega odločanja ter da vsi pridelovalci plačujejo prispevke. Organizacija proizvajalcev ne sme za sofinanciranje operativnega sklada uporabiti drugih javnih sredstev, razen tistih, ki so pridobljena kot finančna pomoč za sofinanciranje operativnega sklada v skladu z Uredbo 2200/96/ES in Uredbo 1433/2003/ES ter s to uredbo.
(4) Organizacije proizvajalcev lahko določijo različne prispevne stopnje za posamezne člane pridelovalce, ki jih morajo posebej utemeljiti v operativnem programu dela in v pravilih.
21. člen
(financiranje operativnega programa dela in umiki s trga)
(1) Organizacije proizvajalcev predložijo ministrstvu do 15. septembra tekočega leta za naslednje leto oceno zneska operativnega sklada, skupaj z operativni programi dela in morebitnimi zahtevami za spremembe le teh v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena te uredbe. Operativni program dela se v celoti financira iz operativnega sklada.
(2) Organizacija proizvajalcev mora predhodno pridobiti odobritev ministrstva za umik svežega sadja in zelenjave s trga. Umik svežega sadja in zelenjave mora biti v skladu z Uredbo 2200/96/ES, Uredbo 1433/2003/ES in predpisi, ki urejajo umike s trga.
(3) Predpise iz prejšnjega odstavka sprejme minister.
22. člen
(zahtevek)
(1) Zahtevek za izplačilo podpore za sofinanciranje operativnega sklada mora vsebovati vso dokumentacijo v skladu z 18. členom Uredbe 1433/2003/ES in mora biti posredovan na agencijo do 31. januarja v letu, ki sledi letu, za katerega se uveljavlja zahtevek, na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe. Pred obravnavanjem zahtevka agencija preveri, ali je bilo na ministrstvo oddano ustrezno poročilo o izvedbi operativnega programa in morebitnih umikov s trga.
(2) Agencija izplača upravičene zahtevke v roku iz 19. člena Uredbe 1433/2003/ES.
(3) Organizacije proizvajalcev lahko vložijo na agencijo zahtevek za predplačilo dela podpore ali delno plačilo podpore v skladu z določbami 20. in 21. člena Uredbe 1433/2003/ES. Zahtevek za predplačilo se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe, zahtevek za delno plačilo pa na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(4) Če je organizacija proizvajalcev predhodno že pridobila predplačila za podporo, mora zahtevku iz prejšnjega odstavka priložiti dokazila, da je prej pridobljena predplačila v celoti porabila v skladu z operativnim programom dela.
(5) Finančna pomoč za sofinanciranje operativnega sklada se za leto 2005 izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2006 iz proračunske postavke 2071: Podpore organizacijam proizvajalcev, do višine 70,000.000 SIT in se v celoti povrne iz proračuna Evropskih skupnosti.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko predplačilo dela finančne pomoči ali delno plačilo pomoči za leto 2005 iz tretjega odstavka tega člena izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005 iz proračunske postavke 2071: Podpore organizacijam proizvajalcev, do višine 22,000.000 SIT in se v celoti povrne iz proračuna Evropskih skupnosti.
23. člen
(četrtletno in letno poročilo o izvajanju operativnega programa dela in umikih s trga)
(1) Organizacija proizvajalcev do 31. januarja vsako leto, ki sledi letu izvajanja operativnega programa dela, v skladu s predpisom, ki ureja vsebino operativnih programov dela in poročil, pripravi četrtletna poročila in letno poročilo o izpolnjevanju operativnega programa dela, ki obsega predvsem poročilo o prometu, članih in gibanju sredstev operativnega sklada, ki so nastali zaradi izvajanja operativnega programa dela, in poročilo o morebitnih umikih svežega sadja oziroma zelenjave s trga.
(2) V primeru pomot v imenih ali številkah, pisnih ali računskih pomot ter drugih očitnih pomot ali pomanjkljivosti v četrtletnem ali letnem poročilu ministrstvo pozove organizacijo proizvajalcev k popravku četrtletnega ali letnega poročila, vendar samo enkrat.
(3) Minister na predlog komisije iz 6. člena te uredbe četrtletno ali letno poročilo z odločbo zavrne, če je v nasprotju s predpisom iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organizacije proizvajalcev morajo na poziv ministrstva v zahtevanem roku posredovati tudi druge podatke, dokazila in dokumente, ki se nanašajo na poslovanje organizacije proizvajalcev, in ki so potrebni za izvajanje predpisov, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo.
24. člen
(končno poročilo)
(1) Organizacija proizvajalcev pripravi po koncu izvajanja večletnega programa v skladu s predpisom, ki ureja vsebino operativnih programov dela in poročil, in z 22. členom Uredbe 1433/2003/ES, končno poročilo o izvajanju operativnega programa dela.
(2) Za preverjanje ustreznosti končnega poročila se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Predpis iz prvega odstavka tega člena sprejme minister.
25. člen
(kontrolni pregledi)
(1) Kontrolni pregledi organizacij proizvajalcev se izvajajo v skladu z 20. členom Uredbe 1432/2003/ES in 23. členom Uredbe 1433/2003/ES.
(2) Kontrolne preglede iz prejšnjega odstavka izvaja komisija iz 6. člena te uredbe, razen kontrolnih pregledov, ki jih pred izplačilom finančne pomoči ali preostalega zneska finančne pomoči izvaja agencija.
(3) Kontrolne preglede v skladu s prvim in drugim od­stav­kom tega člena izvaja in izreka ukrepe tudi kmetijska inšpekcija ter o tem poroča ministrstvu in agenciji.
26. člen
(odvzem priznanja organizaciji proizvajalcev)
(1) Minister odvzame priznanje organizaciji proizvajalcev z odločbo:
– če se operativni program dela ne izvaja na predviden način, pri čemer poraba sredstev operativnega sklada ne sme odstopati za več kot 20% od načrtovanih;
– če organizacija proizvajalcev ne dostavlja pravočasno operativnih programov dela oziroma če programi niso popolni oziroma ustrezni;
– v primeru zmanjšanja števila članov pod najmanjše določeno število;
– v primeru zmanjšanja prometa pod najmanjši obseg, določen s to uredbo;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih podatkov;
– če do predpisanega datuma ne posreduje poročil o izvajanju operativnega programa dela in umikih ali so poročila neustrezna;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena;
– če organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s pravili in v skladu z veljavnimi predpisi;
– če organizacija proizvajalcev pridobi sredstva ministrstva na nezakonit način oziroma jih nenamensko uporabi.
(2) Pravna oseba, ki ji je bilo odvzeto priznanje organizacije proizvajalcev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa neupravičeno pridobljena proračunska sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
27. člen
(mednacionalne organizacije proizvajalcev)
Če se prijavi za priznanje organizacija proizvajalcev, katere članstvo obsega tudi člane iz drugih držav članic Evropske unije, se agencija in ministrstvo dogovorita s pristojno inštitucijo države, v kateri imajo tuji člani organizacije proizvajalcev sedež, o prenosu nekaterih potrebnih kontrol. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo odgovorne osebe ministrstva, agencije in kontrolne inštitucije druge države članice Evropske unije.
28. člen
(združenja organizacij proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev lahko za namene iz 5. člena te uredbe v skladu z Uredbo 2200/96/ES in Uredbo 1432/2003/ES ustanovijo združenja organizacij proizvajalcev.
(2) Za združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopke in pravila za priznanje in poslovanje organizacij proizvajalcev, razen glede skupnega trženja, ki ga opravljajo organizacije proizvajalcev samostojno, ter določbe Uredbe 2200/96/ES, Uredbe 1432/2003/ES in Uredbe 1433/2003/ES.
(3) Če se združijo organizacije proizvajalcev, ki pred združitvijo že izvajajo svoje operativne programe, morajo te programe izvajati vzporedno s skupnim programom do 1. januarja leta, ki sledi združitvi. Te organizacije morajo vložiti vlogo za združitev operativnega programa dela v obliki spremembe v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 17. člena te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posamezne organizacije proizvajalcev skupaj z vlogo iz prejšnjega odstavka vložijo tudi vlogo za vzporedno izvajanje pred združitvijo že potrjenih operativnih programov dela do njihovega zaključka, če je zaradi narave vsebine že potrjenega operativnega programa dela organizacije proizvajalcev vzporedno izvajanje smiselno in če se združenje organizacij proizvajalcev s tem strinja.
29. člen
(medpanožne organizacije)
(1) Fizične ali pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, povezano s pridelavo, trgovino oziroma predelavo sadja oziroma zelenjave, lahko v skladu z Uredbo 2200/96/ES in Uredbo 1432/2003/ES ustanovijo medpanožno organizacijo.
(2) Za medpanožne organizacije proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopke in pravila za priznanje in poslovanje organizacij proizvajalcev, ter določbe Uredbe 2200/96/ES, Uredbe 1432/2003/ES in Uredbe 1433/2003/ES.
30. člen
(razširitev pravil na vse proizvajalce)
(1) Združenje organizacij proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali medpanožna organizacija lahko z vlogo, v kateri navede število pridelovalcev in njihov obseg pridelave, zahteva pridobitev statusa reprezentativnega združenja organizacije proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije.
(2) O vlogi iz prejšnjega odstavka z odločbo odloči minister na podlagi ugotovitve o izpolnjevanju pogojev, določenih s to uredbo, Uredbo 2200/96/ES in Uredbo 1432/2003/ES.
(3) Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev je reprezentativno, če člani organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev predstavljajo po obsegu in vrednosti najmanj dve tretjini pridelave določenega pridelka ali proizvoda na celotnem območju Republike Slovenije.
(4) Če je združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev reprezentativna, lahko ministrstvu poda predlog za razširitev njenih pravil tudi na nečlane. Če je razširitev pravil nujna zaradi učinkovitosti uresničevanja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slovenije, da določi razširitev pravil organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev na vse pridelovalce oziroma proizvajalce.
31. člen
(skupine proizvajalcev)
(1) Če pridelovalci izpolnjujejo vse pogoje za priznanje organizacij proizvajalcev iz te uredbe, Uredbe 2200/96/ES in Uredbe 1432/2003/ES, razen dvoletnega predhodnega poslovnega sodelovanja pri skupni prodaji pridelkov, ki so predmet priznanja, in če v prihodnosti želijo pridobiti status organizacije proizvajalcev, lahko zaprosijo za status začasnega priznanja organizacije proizvajalcev ali status skupine proizvajalcev, ki lahko traja najmanj eno in največ pet let.
(2) Za skupine proizvajalcev ali začasno priznane organizacije proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopke in pravila za priznanje in poslovanje organizacij proizvajalcev, ter Uredbe 2200/96/ES in Uredbe 1432/2003/ES.
IV. POGLAVJE
Evidence in seznami
32. člen
(seznami)
(1) Na podlagi odločb o priznanju vodi ministrstvo seznam organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativnih organizacij proizvajalcev ali reprezentativnih združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in skupin proizvajalcev.
(2) Ministrstvo poroča Evropski komisiji o organizacijah proizvajalcev iz prejšnjega odstavka.
(3) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
V. POGLAVJE
Izplačevanje
33. člen
(izplačevanje)
Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
VI. POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
34. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti po določbah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04 in 109/04), se dokončajo po določbah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04 in 109/04).
35. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa iz 18. in 24. člena te uredbe se uporabljajo določbe Pravilnika o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo (Uradni list RS, št. 121/04).
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04 in 109/04).
37. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-0008/2005/8
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik