Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

284. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, stran 748.

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, razdelitev nacionalne kvote, upravljanje z nacionalno rezervo, mlečno maščobo, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatve, prenos in pretvorbo individualne kvote, pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca, referenčno obdobje za dodelitev individualnih kvot, način za dodelitev individualnih kvot, dodelitev individualne referenčne vsebnosti maščobe pri oddaji, pristojne organe in način kontrole za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 123, z vsemi spremembami) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 22, z vsemi spremembami).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki proizvaja in trži mleko oziroma mlečne proizvode;
– kmetijsko gospodarstvo je gospodarstvo, ki ga sestavljajo ena ali več proizvodnih enot, s katero upravlja proizvajalec na območju Republike Slovenije;
– planina je kmetijsko gospodarstvo v hribovskem ali gorskem območju Republike Slovenije, na katerem se vsako leto izvaja neprekinjena sezonska paša, ko to omogočajo naravne razmere, ter predstavlja zaokroženo posest z gospodarskimi in stanovanjskimi objekti in je v individualnem ali skupnem upravljanju;
– nacionalna kvota je nacionalna referenčna količina, ki je Republiki Sloveniji dodeljena s pravnimi akti iz prvega člena te uredbe in je količina mleka, izražena v kilogramih, ki se lahko trži v Republiki Sloveniji brez plačila dajatve in se razdeli med proizvajalce kot individualna kvota;
– individualna kvota je individualna referenčna količina mleka, izražena v kilogramih, ki jo lahko trži proizvajalec mleka brez obveznosti plačila dajatve;
– razpoložljiva individualna kvota je razpoložljiva referenčna količina mleka, s katero proizvajalec razpolaga na dan 31. marca, za katero se obračunava dajatev, pri čemer se upoštevajo vsi prenosi in pretvorbe, ki so bile izvedene v kvotnem letu;
– kvotno leto je dvanajstmesečno obdobje, ki se začne 1. aprila;
– individualna referenčna vsebnost maščobe je proizvajalčeva ponderirana vsebnost mlečne maščobe v oddanem mleku v referenčnem obdobju za dodelitev individualne kvote in se uporablja za korekcijo oddanih količin mleka v posameznem kvotnem letu za namen ugotavljanja zavezancev za plačilo dajatve za mleko in mlečne proizvode.
3. člen
(pristojnost)
Za izvajanje te uredbe in pravnih aktov iz 1. člena te uredbe je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen
(upravljanje z nacionalno rezervo)
(1) Nacionalna rezerva se oblikuje v višini do 3% od nacionalne kvote za oddajo in v višini do 3% od nacionalne kvote za neposredno prodajo.
(2) Nacionalna rezerva se nameni za odpravo napak pri dodelitvi kvot na podlagi 6. in 13. člena te uredbe.
(3) Nacionalna rezerva se nameni za dodelitev dodatnih kvot tistim proizvajalcem, ki kvoto potrebujejo za namen trženja na planini.
(4) Nacionalna rezerva se lahko dodeli tistim proizvajalcem mleka, katerih individualna kvota, zaradi strukturnih sprememb na svojem kmetijskem gospodarstvu ne odraža dejanske ravni proizvodnje.
(5) Dodelitev dodatnih kvot iz nacionalne rezerve za namene iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se izvede na podlagi javnega razpisa, s katerim minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), podrobneje določi pogoje dodelitve in upošteva, da imajo prednost pri dodelitvi dodatne kvote iz nacionalne rezerve tisti proizvajalci, ki potrebujejo kvoto za namen trženja na planini.
(6) Proizvajalci, ki so pridobili dodatno kvoto v skladu s prejšnjim odstavkom, ne smejo individualne kvote prenašati na drugega proizvajalca prej kot v petih kvotnih letih od dodelitve.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko proizvajalec izvrši prenos individualne kvote na drugega proizvajalca prej kot v petih kvotnih letih od dodelitve, vendar mora agencija v postopku odločanja o prenosu individualne kvote upoštevati dodatno kvoto, ki je bila proizvajalcu, ki kvoto prenaša na drugega proizvajalca, dodeljena v skladu s petim odstavkom tega člena, katera se vrne v nacionalno rezervo.
(8) Dodelitev dodatne kvote iz nacionalne rezerve v skladu s petim odstavkom tega člena ni možna v roku petih kvotnih let od prenosa v primeru, če je proizvajalec svojo individualno kvoto za oddajo oziroma neposredno prodajo v celoti ali delno prenesel na drugega proizvajalca.
(9) Proizvajalci, ki jim je bila zaradi netrženja odvzeta celotna ali del individualne kvote, ne morejo pridobiti kvote iz nacionalne rezerve v skladu s petim odstavkom tega člena v obdobju dveh kvotnih let po odvzemu dela ali celotne individualne kvote.
5. člen
(ponovna dodelitev kvote)
(1) Proizvajalcu, ki v določenem kvotnem letu ne izkoristi najmanj 70% svoje individualne kvote, agencija z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, neizkoriščeno individualno kvoto v celoti odvzame.
(2) Proizvajalec lahko zahteva ponovno dodelitev individualne kvote, ki mu je bila odvzeta v skladu s prejšnjim odstavkom. Vlogo za ponovno dodelitev individualne kvote vloži na agencijo najkasneje do konca februarja v istem kvotem letu, ko mu je bila kvota odvzeta. Agencija z odločbo ponovno dodeli individualno kvoto najkasneje do konca kvotnega leta, v katerem je bila vloga oddana, v višini, zahtevani z vlogo, vendar največ do višine odvzete individualne kvote.
(3) Če proizvajalec tudi v naslednjem kvotnem letu po ponovni dodelitvi individualne kvote iz prejšnjega odstavka ne izkoristi najmanj 70% svoje individualne kvote, ni upravičen do ponovne dodelitve odvzetega dela individualne kvote v skladu s prejšnjim odstavkom.
6. člen
(dodelitev individualnih kvot za oddajo in individualne referenčne vsebnosti maščobe)
(1) Individualno kvoto za oddajo, vključno z individualno referenčno vsebnostjo maščobe, dodeli agencija proizvajalcem z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, najkasneje do 31. maja 2005.
(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za oddajo z referenčno vsebnostjo maščobe je količina oddanega mleka odkupovalcu s ponderirano vsebnostjo mlečne maščobe v obdobju od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005. Pri tem se upoštevajo podatki, ki so jih morali odkupovalci poročati agenciji, v skladu z Uredbo o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04).
(3) Če skupna količina oddanega mleka v obdobju iz prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za oddajo, upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, vsem proizvajalcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote za oddajo in sorazmerno zmanjšano referenčno vsebnost maščobe, če ponderirana vsebnost maščobe na nacionalnem nivoju presega višino nacionalne maščobe.
(4) Individualna kvota za oddajo se proizvajalcem dodeli v kilogramih mleka, referenčna vsebnost maščobe pa v gramih na kilogram, zaokroženo na dve decimalki.
7. člen
(ugotavljanje vsebnosti mlečne maščobe)
(1) Vsebnost mlečne maščobe (v nadaljnjem besedilu: maščoba) v mleku, oddanem odkupovalcu, ugotavljajo usposobljeni laboratoriji (v nadaljnjem besedilu: laboratorij) z rutinsko metodo infrardeče spektrometrije in z referenčno Röse Gottliebovo metodo. Ti laboratoriji morajo imeti akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki jo je izdala Slovenska akreditacija ali tuja nacionalna organizacija, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA).
(2) Laboratorij, ki želi izvajati analize za ugotavljanje maščobe v mleku, oddanem odkupovalcu, v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko vloži vlogo na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ki ji mora priložiti akreditacijsko listino, iz katere izhaja, da je akreditiran za referenčno oziroma rutinsko metodo v skladu s prejšnjim odstavkom. Če je laboratorij akreditiran le za rutinsko metodo, mora vlogi priložiti tudi pogodbo, sklenjeno s podizvajalcem, ki je za referenčno metodo akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. O vlogi odloči z odločbo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, s katero imenuje laboratorij za ugotavljanje maščobe v oddanem mleku.
(3) Laboratorij mora agenciji najmanj enkrat na dve leti posredovati veljavno akreditacijsko listino s prilogo, iz katere je razvidno, da še ima akreditacijo za referenčno oziroma rutinsko metodo. Če laboratorij nima več veljavne akreditacijske listine, mora agencija o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ki z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, ugotovi, da imenovani laboratorij ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.
(4) Pogoje za osebe, ki bodo vzorčile, pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in hrambo vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc predpiše minister.
8. člen
(postopek določitve dajatve)
(1) Dajatev se plačuje, če se v zadevnem kvotnem letu ugotovi, da je presežena nacionalna kvota.
(2) Ko se pri individualni kvoti za oddajo opravi prilagoditev oddanih količin glede na vsebnost maščobe, se količina mleka za dajatev posameznega proizvajalca, ki je presegel razpoložljivo individualno kvoto, izračuna tako, da se presežek nacionalne kvote porazdeli glede na njegov delež presežka razpoložljive individualne kvote v vsoti preseženih razpoložljivih individualnih kvot.
(3) Pri individualni kvoti za neposredno prodajo se količina mleka za dajatev posameznega proizvajalca, ki je presegel razpoložljivo individualno kvoto, izračuna na način iz prejšnjega odstavka.
(4) Agencija mora do 1. julija:
a) v primeru oddaje iz drugega odstavka tega člena izdati odkupovalcem odločbe o višini dajatve, ki jo mora zbrati od posameznega proizvajalca;
b) v primeru neposredne prodaje iz prejšnjega odstavka izdati proizvajalcem odločbe o višini dajatve, ki jo je dolžan plačati posamezni proizvajalec.
(5) V primeru oddaje opravi izračun za določitev dajatve agencija na podlagi poročil odkupovalcev iz 11. člena te uredbe in v primeru neposredne prodaje na podlagi izjav proizvajalcev iz 14. člena te uredbe.
9. člen
(proizvajalci s kvoto za oddajo)
(1) Proizvajalec lahko oddaja mleko le registriranemu odkupovalcu, ki ga izbere pred začetkom oddaje, izbrani odkupovalec pa mora o tem obvesti agencijo.
(2) Proizvajalec, ki trži mleko oziroma mlečne proizvode, mora za ta namen pridobiti individualno kvoto. Proizvajalec ne more tržiti mleka oziroma mlečnih proizvodov na individualno kvoto drugega proizvajalca.
(3) Proizvajalec lahko istočasno oddaja mleko več kot enemu odkupovalcu, vendar vsota tako oddanih količin ne sme presegati njemu dodeljene individualne kvote. V tem primeru mora proizvajalec določiti odkupovalca, ki bo odgovoren za vodenje, pripravo podatkov za poročanje agenciji in zbiranje dajatev. Proizvajalec mora o izbranem odkupovalcu pisno obvestiti vse ostale odkupovalce, ki morajo temu odkupovalcu posredovati vse potrebne podatke.
(4) V primeru zamenjave odkupovalca mora novi odkupovalec agenciji najkasneje petnajst dni pred zamenjavo pisno sporočiti datum zamenjave. Če gre za zamenjavo izbranega odkupovalca iz prejšnjega odstavka, mora novi odkupovalec agenciji sporočiti, kateri odkupovalec bo odgovoren za vodenje, pripravo podatkov za poročanje agenciji in zbiranje dajatev. Dosedanji odkupovalec mora novemu odkupovalcu posredovati vse potrebne podatke najkasneje v osmih dneh po datumu zamenjave odkupovalca.
10. člen
(registracija odkupovalca)
(1) Status odkupovalca lahko pridobi oseba, ki ima poslovne prostore v Republiki Sloveniji in je za opravljanje dejavnosti odkupa vpisana v sodni ali poslovni register ali v evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se vodijo v Republiki Sloveniji. Vloga za pridobitev statusa odkupovalca se vloži na agencijo, kateri mora biti priložena izjava o izpolnjevanju obveznosti odkupovalcev iz te uredbe in pravnih aktov iz 1. člena te uredbe.
(2) O vlogi iz prejšnjega odstavka odloča agencija z odločbo.
11. člen
(obveznosti odkupovalcev)
(1) Odkupovalec mora:
a) za posameznega proizvajalca voditi:
– mesečno evidenco o oddani količini mleka, izraženo v kilogramih, s povprečno vsebnostjo maščobe,
– mesečno evidenco korigiranih oddanih količin glede na povprečno vsebnost maščobe v oddanem mleku in individualno referenčno vsebnostjo maščobe;
b) proizvajalcu mesečno do 25. za pretekli mesec in kumulativno za pretekle mesece tekočega kvotnega leta posredovati poročilo o oddaji mleka, ki zajema:
– individualno kvoto za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe,
– oddano količino mleka s povprečno vsebnostjo maščobe,
– korigirano oddano količino mleka glede na povprečno vsebnost maščobe v oddanem mleku in individualno referenčno vsebnostjo maščobe,
– v primeru presežene individualne kvote pa tudi morebitni znesek dajatve, ki ga je odkupovalec pridržal za namen plačila dajatve v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
c) agenciji mesečno do 25. za pretekli mesec posredovati podatke o oddani količini mleka z vsebnostjo maščobe po posameznem proizvajalcu;
d) do 30. aprila posredovati agenciji letno poročilo o oddaji v preteklem kvotnem letu, ki zajema podatke iz prejšnje točke;
e) poročati agenciji v skladu s točko c) in d) tega odstavka tudi v primeru, če od posameznega proizvajalca ni odkupil nič mleka.
(2) Če odkupovalec do 1. julija kvotnega leta ne izpolni zahtev iz točke d) in e) prejšnjega odstavka, ga agencija pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva, te zahteve izpolni. V pozivu agencija opozori odkupovalca na možnost odvzema statusa odkupovalca, če zahtev iz poziva v roku ne bo izpolnil. Če zahtev iz poziva odkupovalec v roku ne izpolni, mu agencija z odločbo odvzame status odkupovalca.
(3) Če med kvotnim letom oddana količina mleka določenega proizvajalca preseže njegovo individualno kvoto, lahko odkupovalec za namen plačila dajatve zniža ceno mleku.
12. člen
(odvzem registracije odkupovalcu)
(1) Če agencija ugotovi, da odkupovalec ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, mu z odločbo odvzame status odkupovalca. O odvzemu statusa odkupovalca mora agencija pisno obvestiti zadevne proizvajalce, ki si morajo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izbrati novega odkupovalca.
(2) Po preteku šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o odvzemu statusa odkupovalca, lahko odkupovalec vloži vlogo za ponovno pridobitev tega statusa.
13. člen
(dodelitev individualnih kvot za neposredno prodajo)
(1) Individualno kvoto za neposredno prodajo dodeli agencija proizvajalcem po uradni dolžnosti z odločbo najkasneje do 31. maja 2005.
(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za neposredno prodajo je količina neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov v obdobju od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005. Pri tem se upoštevajo podatki, ki so jih morali proizvajalci poročati agenciji v skladu z Uredbo o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04).
(3) Če skupna količina neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov v obdobju iz prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za neposredno prodajo, upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija vsem proizvajalcem z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote za neposredno prodajo.
(4) Kvota za neposredno prodajo se proizvajalcem dodeli v kilogramih mleka.
14. člen
(proizvajalci s kvoto za neposredno prodajo)
(1) Proizvajalec s kvoto za neposredno prodajo mora voditi dnevno evidenco o vseh količinah mleka oziroma mlečnih proizvodov, ki so predmet neposredne prodaje.
(2) Proizvajalec najkasneje do 30. aprila za preteklo kvotno leto posreduje agenciji izjavo o neposredni prodaji, ki povzema količine mleka oziroma mlečnih proizvodov iz evidenc iz prejšnjega odstavka. Izjavo o neposredni prodaji posreduje proizvajalec s kvoto za neposredno prodajo tudi v primeru, če v določenem kvotnem letu ni tržil nič mleka oziroma mlečnih proizvodov.
(3) Za ugotavljanje količin mleka (v kg) v posameznih mlečnih proizvodih se uporabijo naslednji ekvivalenti:
– 1 liter mleka = 1,03 kg mleka,
– 1 kg trdega sira = 13 kg mleka,
– 1 kg poltrdega sira = 11 kg mleka,
– 1 kg skute, svežega sira = 8 kg mleka,
– 1 kg jogurta, kislega mleka = 1 kg mleka,
– 1 kg sadnega jogurta = 0,8 kg mleka.
(4) Če proizvajalec proizvaja smetano, mora voditi evidenco v skladu s prvim odstavkom tega člena in podati izjavo, s katero navaja% mlečne maščobe v smetani, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Če proizvajalec proizvaja še kakšen drug proizvod, ki ni določen v tretjem odstavku tega člena in v pravnih aktih iz 1. člena te uredbe, mora voditi evidenco v skladu s prvim odstavkom tega člena in podati izjavo o količini mleka, ki jo je porabil za izdelavo proizvoda, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(6) Če je prestopno leto, agencija vsem proizvajalcem količino mleka oziroma mlečnih proizvodov iz drugega odstavka tega člena zmanjša za 1/366.
15. člen
(prenos kvote z zemljo)
(1) Pri prenosu individualne kvote z zemljo se ta kvota prenese v sorazmernemu deležu glede na del površine zemljišča, ki je predmet prenosa in je namenjena za proizvodnjo mleka, in vso površino zemljišča zadevnega kmetijskega gospodarstva, ki je namenjena za proizvodnjo mleka. Maksimalna višina individualne kvote, ki se lahko prenese skupaj z zemljiščem, je 15.000 kg/ha.
(2) V primeru razdelitve kmetijskega gospodarstva zaradi dedovanja pridobi vsako kmetijsko gospodarstvo individualno kvoto v skladu s sporazumom med dediči ali s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
(3) V primeru zakupa zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: zakup) se lahko v skladu s prvim odstavkom tega člena individualna kvota proizvajalca, ki je zemljišča, namenjena za proizvodnjo mleka, dal v zakup, prenese na proizvajalca, ki je ta zemljišča vzel v zakup, za čas trajanja zakupa.
(4) Za prenos individualne kvote z zemljo za tekoče kvotno leto se poda vlogo na agencijo najkasneje do 31. januarja. Vlogi mora biti priložen sporazum med dediči ali pravnomočen sklep o dedovanju, v primeru zakupa ali prodaje pa kopija predloga o vpisu v zemljiško knjigo. O vlogi odloča agencija z odločbo.
(5) Agencija mora obvestiti zadevne odkupovalce o novi individualni kvoti in individualni referenčni vsebnosti maščobe.
16. člen
(prenos kvote brez zemlje)
(1) Pri prenosu individualne kvote brez zemlje, namenjene za proizvodnjo mleka, se lahko individualna kvota prenese najmanj v višini 1000 kg mleka. Če je individualna kvota manjša od 1000 kg mleka, se mora individualna kvota prenesti v celoti. Za tekoče kvotno leto se poda vlogo na agencijo najkasneje do 31. januarja.
(2) Proizvajalec, na katerega se kvota prenaša, mora k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti izjavo, da je v obdobju po dodelitvi individualne kvote v skladu s 6. ali 13. členom te uredbe pridobil zemljišča, namenjena za proizvodnjo mleka, da je na svojem kmetijskem gospodarstvu investiral v mlečno proizvodnjo ali da to kvoto potrebuje za izkoriščanje proizvodnih zmožnosti svojega kmetijskega gospodarstva.
(3) Pri prenosu individualne kvote v skladu s tem členom, se del individualne kvote izdvoji v nacionalno rezervo kot sledi:
a) prenos kvote znotraj statistične regije:
– prenos kvote znotraj območij z omejenimi možnostmi
  za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD),
  razen gorskih                          5%,
– prenos kvote iz nižine v OMD območje, razen
  gorskih                             5%,
– prenos kvote znotraj nižinskega območja             10%,
– prenos kvote iz OMD območja v nižinsko območje         10%;
 
b) prenos kvote med statističnimi regijami:
– prenosi kvot znotraj OMD območja, razen gorskih         25%,
– prenosi kvot iz nižin v OMD območja, razen gorskih       25%,
– prenosi kvot znotraj nižinskega območja             30%,
– prenosi kvot iz OMD območja v nižinska območja         30%.
(4) O vlogi iz prvega odstavka tega člena odloča agencija z odločbo.
(5) Agencija mora obvestiti zadevne odkupovalce o novi individualni kvoti za oddajo in individualni referenčni vsebnosti maščobe.
17. člen
(pretvorba individualnih kvot)
(1) Če gre za prestrukturiranje proizvodnje mleka, uskladitev individualnih kvot med doseženo oddajo in neposredno prodajo ali za kakšen drug razlog, ki vpliva na strukturo mlečne proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu, lahko proizvajalec z vlogo, ki jo vloži na agencijo, zahteva, da se začasno ali dokončno del ali celotno individualno kvoto pretvori tako, da se na račun kvote za oddajo zmanjša kvota za neposredno prodajo ali obratno. Vloga mora vsebovati tudi razlog zaradi katerega se zahteva pretvorba individualne kvote.
(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec vložiti v primeru začasne pretvorbe individualne kvote najkasneje do 31. januarja, v primeru dokončne pretvorbe pa najkasneje do 30. novembra. Če je vloga za dokončno pretvorbo vložena po 30. novembru, se šteje da zahteva ni podana za tekoče kvotno leto. V tem primeru dokončna pretvorba začne veljati z naslednjim kvotnim letom.
(3) O vlogi iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča agencija z odločbo.
(4) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v individualno kvoto za oddajo in še nima dodeljene individualne kvote za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe, se mu dodeli individualno referenčno vsebnost maščobe, ki znaša 38 g/kg.
(5) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v individualno kvoto za oddajo in ima že dodeljeno kvoto za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe, ostane individualna referenčna vsebnost maščobe nespremenjena, če ponderirana vsebnost maščobe za tekoče kvotno leto na podlagi mesečnih poročil odkupovalca ni nižja za več kot 1 g/kg od prvotno dodeljene individualne referenčne vsebnosti maščobe.
(6) Če je ponderirana vsebnost maščobe iz prejšnjega odstavka nižja za več kot 1 g/kg, znaša vsebnost maščobe, ki se nanaša na količino, ki je predmet pretvorbe, 38 g/kg.
(7) Agencija mora o pretvorbi individualne kvote obvestiti zadevnega odkupovalca.
18. člen
(višja sila)
(1) Višja sila je zunanji vzrok, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu ne izogniti ali ga odvrniti. Za zunanji vzrok se štejejo zlasti:
– smrt,
– začasna ali trajna delovna nezmožnost,
– uničenje zgradb za živali na kmetijskem gospodarstvu,
– epizootska bolezen, ki je prizadela kmetijsko gospodarstvo.
(2) Primere višje sile se mora pisno sporočiti agenciji in priložiti ustrezna dokazila.
19. člen
(kontrola)
(1) Odkupovalci, mlekarne in proizvajalci (v nadaljnjem besedilu: stranka) morajo za potrebe izvajanja kontrole agenciji in njenim pooblaščencem dovoliti vstop v obrat oziroma v prostore, kjer hranijo poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe, med običajnim delovnim časom ali po dogovoru s stranko. Na zahtevo agencije ali njenih pooblaščencev mora stranka predložiti na vpogled poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe in pravnih aktov iz 1. člena te uredbe. V primeru računalniško podprtega knjigovodstva mora stranka na zahtevo agencije ali njenih pooblaščencev na lastne stroške pripraviti sezname z zahtevanimi podatki v ustrezni obliki.
(2) Laboratoriji morajo za potrebe izvajanja kontrole agenciji in njenim pooblaščencem dovoliti vpogled v akreditacijsko listino s prilogami.
(3) Kontrolo iz prvega in drugega odstavka tega člena izvaja agencija.
20. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe in pravnih aktov iz 1. člena te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji.
21. člen
(obvestilo agencije inšpekciji)
Agencija mora o ugotovitvah, ki so v nasprotju s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, in so opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.
22. člen
(obrazci)
Obrazci za izvedbo postopkov sistema mlečnih kvot, ki jih pripravi agencija, morajo vsebovati tudi naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež vložnika,
– davčno številko vložnika,
– KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva v primeru proizvajalca,
– podpis oziroma žig vložnika.
23. člen
(obvezna uporaba računalniškega programa)
Odkupovalci vodijo, obdelujejo in sporočajo podatke iz 11. člena te uredbe agenciji enotno, z uporabo računalniškega programa, ki jim ga zagotovi agencija. Uporaba računalniškega programa je obvezna za vse odkupovalce.
24. člen
(poročanje)
(1) Agencija mora podatke, ki jih poroča Evropski Komisiji, določene v pravnih aktih iz 1. člena te uredbe, sporočiti tudi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
(2) Agencija mora za kvotno leto mesečno poročati podatke o mesečni količini oddanega mleka in kumulativni količini oddanega mleka ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvu, in ministrstvu, pristojnemu za preskrbo.
(3) Agencija mora po koncu kvotnega leta poročati podatke o višini neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov za preteklo kvotno leto ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvu, in ministrstvu, pristojnemu za preskrbo.
25. člen
(višina zneska kazni)
(1) Višino zneska kazni iz pravnih aktov iz 1. člena te uredbe, izraženih v evrih, določi agencija z odločbo v tolarski protivrednosti na podlagi menjalnega tečaja, ki ga določi Evropska Komisija za plačilo dajatve v zadevnem kvotnem letu.
(2) Višina zneska kazni iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna Republike Slovenije.
26. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– oddaja mleko neregistriranemu odkupovalcu (prvi odstavek 9. člena);
– trži mleko oziroma mlečne proizvode in mu ni dodeljena individualna kvota oziroma trži mleko oziroma mlečne proizvode na individualno kvoto drugega proizvajalca (drugi odstavek 9. člena);
– ne pošilja točnih poročil (točki c) in d) prvega odstavka 11. člena);
– če agenciji in njenim pooblaščencem ne dovoli vstop v obrat oziroma v prostore, kjer hrani poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe, med običajnim delovnim časom ali po dogovoru s stranko, oziroma ne predloži na vpogled poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe in pravnih aktov iz 1. člena te uredbe oziroma v primeru računalniško podprtega knjigovodstva na lastne stroške ne pripravi seznamov z zahtevanimi podatki v ustrezni obliki (prvi odstavek 19. člena);
– za potrebe izvajanja kontrole agenciji in njenim pooblaščencem ne dovoli vpogleda v akreditacijsko listino s prilogami (drugi odstavek 19. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
27. člen
(registracija in izbira odkupovalcev)
(1) Odkupovalci, ki so registrirani po določbah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04), se štejejo za registrirane po tej uredbi.
(2) Odkupovalec, ki ga je izbral proizvajalec po določbah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04), se šteje za izbranega odkupovalca po tej uredbi.
28. člen
(začeti postopki)
(1) Postopki, začeti po uradni dolžnosti po določbah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04), se dokončajo po določbah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04).
(2) Postopki, začeti na predlog proizvajalca ali odkupovalca po določbah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04), se dokončajo po določbah te uredbe.
29. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 7. člena te uredbe se uporablja Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količin mlečne maščobe (Uradni list RS, št. 121/04).
30. člen
(prenehanje uporabe in veljavnosti)
(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04, 87/04, 103/04 in 112/04), razen 13., 15., prvega do petega odstavka 17., 20., 21., 22., 23. in 24. člena.
(2) Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o vsebini in obliki obrazcev in vlog v zvezi s kvotami za mleko (Uradni list RS, št. 31/04), razen priloge 7.
(3) Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 24/04).
31. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. marca 2005, razen 7. člena te uredbe, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
Št. 00715-0007/2005/9
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik