Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005

Kazalo

2584. Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem, stran 5877.

Na podlagi 83. in 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Kočevje na 20. redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– kategorije upravičencev do najema službenih stanovanj,
– pogoje in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem,
– postopek oddaje službenih stanovanj v najem.
2. člen
(službeno stanovanje)
Službena stanovanja po tem odloku so stanovanja v lasti Občine Kočevje, ki jih kot službena opredeli občinska uprava s svojim aktom ali najemno pogodbo.
Pri določanju števila stanovanj, ki jih občina namenja za službene namene, se upoštevajo tako evidentirane potrebe po službenih stanovanjih kot tudi dolžnosti, ki jih ima občina v zvezi z zagotavljanjem neprofitnih najemnih stanovanj po Stanovanjskem zakonu ter v skladu z občinskim stanovanjskim programom.
3. člen
(krog upravičencev)
Upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem so delavci, zaposleni v (1. prioritetna kategorija):
1. občinski upravi Občine Kočevje,
2. javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kočevje,
3. javnih podjetjih, katerih lastnik ali solastnik (z večinskim deležem) je Občina Kočevje.
Upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem so tudi delavci, zaposleni v naslednjih institucijah, ki imajo za Občino Kočevje poseben pomen (2. prioritetna kategorija):
1. Gimnazija Kočevje,
2. Srednja šola Kočevje
ter zdravstveni kader, ki je vključen v javno zdravstveno mrežo v Občini Kočevje.
4. člen
(splošni pogoji)
Prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je prosilec v delovnem razmerju pri instituciji iz prejšnjega člena tega odloka,
– da prosilec ali njegov ožji družinski član, ki jih prijavi v vlogi za stalno bivanje z njim (11. člen Stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 69/03), ni lastnik, skupni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali druge stanovanjske stavbe na območju Občine Kočevje oziroma na območju, ki je oddaljeno od mesta Kočevje manj kot 40 kilometrov,
– da prosilec ali njegov ožji družinski član, ki jih prijavi v vlogi za stalno bivanje z njim, nima sklenjene najemne ali podnajemne pogodbe za stanovanje, ki se nahaja na območju Občine Kočevje oziroma na območju, oddaljenem od mesta Kočevje manj kot 40 kilometrov,
– da ima najmanj 6. stopnjo strokovne izobrazbe. Izjemoma ima prosilec lahko 5. stopnjo izobrazbe, če poseben državni pravilnik o smeri strokovne izobrazbe za določeno delovno mesto, za katero je sicer potrebna najmanj višja izobrazba, določa, da ga lahko pod posebnimi pogoji opravlja tudi oseba s 5. stopnjo strokovne izobrazbe.
5. člen
(merila)
Oddajanje službenih stanovanj se opravi na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja meril (točkovanja) prosilcev do najema.
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:
-----------------------------------------------------------------
I.  POMEMBNOST DEL IN NALOG
1.  direktor, predstojnik, ravnatelj           50 točk
2.  pomočnik direktorja, predstojnika
   ali ravnatelja, vodja oddelka ali službe,
   delavec s posebnimi pooblastili
   ali odgovornostmi                  40 točk
3.  zdravnik, profesor, učitelj razrednega pouka
   ali učitelj predmetnega pouka s strokovnim
   nazivom profesor, višji strokovni delavec      30 točk
4.  učitelj, vzgojitelj, strokovni delavec, referent   20 točk
5.  administrativni, tehnični, drugi delavci       10 točk
 
II. STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE
1.  doktorat ali magisterij               45 točk
2.  univerzitetna izobrazba               30 točk
3.  visoka ali višja izobrazba              15 točk
 
III. DELOVNA DOBA
1.  do pet let                      10 točk
2.  od pet do vključno deset               20 točk
3.  od deset do vključno petnajst let          30 točk
4.  od petnajst do vključno dvajset let         40 točk
5.  nad 20 let                      50 točk
 
IV. ŠTEVILO OTROK
1.  za vsakega otroka prosilca              10 točk
 
V.  DOBA ČAKANJA NA DODELITEV STANOVANJA
   Za vsako leto čakanja po uvrstitvi
   na seznam prosilcev vložnik pridobi         10 točk
-----------------------------------------------------------------
6. člen
(dodatna merila)
Če dosežeta dva ali več prosilcev glede na zgornja merila enako število točk, je v prednosti tisti prosilec, ki:
– ima večje število otrok,
– ima dopolnjeno daljšo delovno dobo,
– je prej vložil prošnjo.
7. člen
(trenutek točkovanja)
Ugotavljanje meril (točkovanje) se opravi glede na stanje ob vložitvi prošnje.
Če se okoliščine, ki predstavljajo merila iz prejšnjega člena tega odloka, pri prosilcu, ki je že uvrščen na listo prosilcev za dodelitev službenega stanovanja, v vmesnem času spremenijo, se na predlog prosilca opravi novo točkovanje.
Organ po uradni dolžnosti s 1. januarjem vsako leto pripiše prosilcem 10 točk iz naslova merila dobe čakanja na dodelitev službenega stanovanja, pod pogojem, da je bila prošnja vložena najmanj štiri mesece pred potekom koledarskega leta.
8. člen
(vloga in dokazovanje okoliščin)
Oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje (upravičenec), lahko vloži prošnjo pri organu kadarkoli.
Za vlogo se uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
Splošne pogoje (4. člen) in okoliščine, ki predstavljajo merila (5. člen tega odloka), mora prosilec dokazati, in sicer z javnimi listinami oziroma listinami, ki so po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami.
Glede splošnih pogojev iz druge in tretje alineje 4. člena tega odloka je prosilec dolžan podati notarsko overjeno izjavo, za resničnost katere odgovarja v skladu z veljavnimi predpisi. Če se kasneje ugotovi, da je bila izjava neresnična, se sklenjena najemna pogodba šteje za razvezano, najemnik pa je dolžan plačati profitno najemnino s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za celotno obdobje, ko je neupravičeno bival v službenem stanovanju.
9. člen
(seznam prosilcev)
Seznam prosilcev za dodelitev službenega stanovanja, iz katerega je razvidno število točk, ki jih je dosegel posamezen prosilec, ter mesto, ki ga trenutno zaseda, vodi občinski upravni organ.
Vsi prosilci imajo pravico do vpogleda v ta seznam.
Prvi seznam prosilcev sestavi upravni organ 30. dan po uveljavitvi tega odloka.
10. člen
(odločba)
O izpolnjevanju meril (točkovanju) in uvrstitvi na seznam prosilcev upravni organ vložniku prošnje izda odločbo, zoper katero je možna pritožba na župana.
Službeno stanovanje se upravičenemu prosilcu dodeli z odločbo, zoper katero je možna pritožba na župana.
Službeno stanovanje se, razen v primeru iz naslednjega člena odloka, dodeli tistemu prosilcu, ki je na prvem mestu seznama tistega dne, ko občina pridobi prosto stanovanje, ki ga bo namenila za službene namene. Kadar občina pridobi prosto stanovanje s prenehanjem prejšnjega najemnega razmerja, se za ta dan šteje tisti dan, ko je prejšnji najemnik podal odpoved oziroma ko je bila s prejšnjim najemnikom sklenjena pogodba o prenehanju pogodbenega razmerja (sporazumna prekinitev pogodbe).
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po dokončnosti odločbe se z upravičencem sklene pogodba o najemu službenega stanovanja.
Za pritožbo veljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku.
11. člen
(površinski normativi)
Pravice do dodelitve prostega službenega stanovanja nima tisti, ki kljub temu, da bi to pravico glede na vrstni red po seznamu prosilcev imel, presega maksimalne stanovanjske površinske normative.
Maksimalni površinski normativi znašajo:
– za enega člana:       največ 44 m2
– za dva člana:        največ 63 m2
– za tri člane:        največ 72 m2
– za štiri člane:       največ 85 m2
– za vsakega naslednjega:  dodatnih 15 m2
V stanovanjsko površino se računa zgolj bivalna površina, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon.
V takem primeru se prosto stanovanje dodeli prvemu naslednjemu prosilcu iz seznama, ki ne presega maksimalnih stanovanjskih površinskih normativov.
12. člen
(izjemna dodelitev stanovanja)
Župan lahko izjemoma, mimo splošnih pogojev iz prve in četrte alineje 4. člena ter meril iz 5. člena tega odloka, dodeli službeno stanovanju osebi, ki je s svojim vrhunskim delom na področju znanosti, izobraževanja, kulture ali športa velikega pomena za Občino Kočevje.
Dodelitev stanovanja je možna zgolj v povezavi s sedanjim aktivnim delom prosilca.
Prosilec mora svoj status znanstvenika, kulturnika ali vrhunskega športnika oziroma trenerja dokazati, zlasti z javnimi listinami oziroma listinami, ki so po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami.
Službeno stanovanje je možno dodeliti za dobo treh let, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.
13. člen
(zavrnitev dodeljenega stanovanja)
V primeru, da prosilec, ki mu je bilo z odločbo dodeljeno službeno stanovanje, iz neopravičenih razlogov le-to zavrne, se šteje, da se je odpovedal pravici do sklenitve najemne pogodbe.
Kot upravičene je mogoče šteti zgolj objektivne razloge velikega pomena (npr. nemožnost usposobitve stanovanja za bivanje brez znatnih investicijskih vlaganj), nikakor pa ne subjektivnih (npr. oddaljenost od službe, neprimerna lokacija).
V primeru iz prvega odstavka tega člena oseba izgubi možnost do vložitve nove prošnje za dodelitev službenega stanovanja za dve leti.
14. člen
(trajanje najema)
Pogodba o najemu službenega stanovanja se sklene za določen čas, in sicer za toliko časa, kolikor so pri najemniku podani splošni pogoji iz prve (sklenjeno delovno razmerje) in druge ter tretje alineje (lastništvo ali najem drugega primernega stanovanja) 4. člena tega odloka.
Dejstvo prenehanja obstoja zgornjih splošnih pogojev je najemnik dolžan takoj sporočiti najemodajalcu, stanovanje pa je dolžan izprazniti v odpovednem roku.
V primeru, da najemnik teh dejstev ob njihovem nastopu ne javi najemodajalcu, je njegovo bivanje v najetem stanovanju nezakonito. Za obdobje nezakonitega bivanja se zaračuna profitna najemnina skupaj z zamudnimi obrestmi.
15. člen
(vsebina pogodbe)
Najemodajalec in najemnik uredita medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo o najemu službenega stanovanja, upoštevajoč obvezna pravila tega odloka in Stanovanjskega zakona.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena z najemno pogodbo, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
16. člen
(prenos razmerja)
Najemno razmerje za službeno stanovanje ni prenosljivo.
V primeru smrti najemnika lahko najemodajalec in ožji družinski član umrlega najemnika skleneta novo pogodbo za določen čas, in sicer največ za obdobje dveh let.
Za ožjega družinskega člana se za potrebe tega odloka štejejo zakonec najemnika ali oseba, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti, njegov otrok oziroma posvojenec, starši oziroma posvojitelji, pod pogojem, da je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče ter bil naveden v najemni pogodbi.
Za ureditev tega razmerja se smiselno uporabljajo določbe 109. člena Stanovanjskega zakona.
Pogoji pogodbe ostanejo nespremenjeni.
17. člen
(podnajem)
Službenega stanovanja najemnik ne sme oddati v podnajem.
18. člen
(najemnina)
Višina najemnine se določa na podlagi metodologije za izračun neprofitnih najemnin (117.–120. člen Stanovanjskega zakona) in znaša 124% odstotkov neprofitne najemnine za konkretno stanovanje.
Določena višina najemnine za službena stanovanja, ki presega višino neprofitne najemnine, se doseže postopoma, in sicer z 8% rastjo na leto, z začetkom s prvim dnevom v naslednjem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
Določitev višine najemnine za konkretno stanovanje je obvezna sestavina najemne pogodbe.
19. člen
(zamenjava službenega stanovanja)
Najemniki službenih stanovanj lahko na podlagi dogovora med seboj zamenjajo stanovanje, če s tem soglaša pristojni upravni organ občine.
Pri odločanju o upravičenosti prošnje za zamenjavo stanovanj upravni organ upošteva zlasti spremenjene potrebe zaradi povečanja ali zmanjšanja števila družinskih članov, ki živijo skupaj z najemnikom, izraženo željo najemnika po plačevanju nižje najemnine s preselitvijo v manjše stanovanje ter namen najemnikov, da po preselitvi še naprej bivajo v službenih stanovanjih.
Stanovanja ni mogoče zamenjati, če niso izpolnjeni kriteriji glede maksimalnih stanovanjskih površinskih normativov iz 11. člena tega odloka.
Zamenjava se uredi s sklenitvijo novih najemnih pogodb. Osnovna določila starih pogodb, ki so vezana na konkretno stanovanje, ostanejo nespremenjena.
20. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati občinski Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 39/96).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-2/05-0121
Kočevje, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.