Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

Kazalo

2006. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče, stran 4947.

Na podlagi 111. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 19. redni seji dne 11. maja 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Radeče
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da glasi:
»Redno sejo sveta skliče župan po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.«
V 8. členu se drugi odstavek popravi tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan v dvajsetih dneh po izvolitvi svetnikov, vendar ne pred potekom svojega mandata. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije, do potrditve mandata novoizvoljenega župana pa jo vodi najstarejši izvoljeni svetnik.«
2. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku črta besedilo od vejice naprej.
3. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek.
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.«
3. člen
V 52. členu se črta peti odstavek.
V šestem odstavku se črtajo prve tri besede in se besedilo nadaljuje: »Zapisnik se pošlje …«
4. člen
V 53. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»O delu na seji občinskega sveta se lahko vodijo tudi avdio-video zapisi.«
5. člen
V 82. členu se v prvem stavku za besedami: Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto … vstavijo besede »in lahko tudi za leto, ki temu sledi …«.
6. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedilo: … kot nov splošni akt nadomesti z besedilom: »o katerem glasuje občinski svet brez razprave.«
Drugi odstavek se črta.
7. člen
V 97. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»O načinu glasovanja odloča svet. Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-19/2005-9
Radeče, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost