Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 3847.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 19. seji dne 4. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1
v Višnji Gori
1. člen
V 5. členu veljavnega Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori (Uradni list SRS, št. 9/88) se v drugem odstavku popravi število novoprojektiranih objektov, in sicer iz 26 na 24, tako, da se odstavek glasi:
»Število objektov: 66; novoprojektirani: 24+6 (v sklopu obstoječe zazidave); obstoječi: 36«.
2. člen
V 6. členu se v petem, šestem, sedmem in osmem odstavku, pred dimenzijami višinskih gabaritov, napiše beseda »maksimalno«, pri tlorisnih gabaritih se doda toleranca ±0,50m, med sedmi in osmi odstavek pa se vrine še en odstavek, tako da se člen glasi:
»Elementi oblikovanja objektov: (stanovanjski objekti, delavnice, garaže, vrtne lope)
Naklon streh: 30 stopinj.
Kritina: težka, temno rjave ali temno sive barve, lahko tudi eternit.
Fasade: ometane v zaglajenem ometu v svetlo sivih, peščenih in oker barvah.
Objekt tipa A: vzhodno pobočje, gabarit maks. P+1, dim. 18x9 toleranca ±0,50m (po predloženem idejnem projektu).
Objekt tipa B: gabarit maks. K+P+1, dim. 9x12 toleranca ±0,50m (maks. gabarit v razmerji 3:4 – 12x16 m) v objektu je predvidena garaža.
Objekt tipa B1: ista določila kot za objekt tipa B, s tem da je v sklopu stavbe predvidena še dodatna zunanja garaža dim. 3x5 (lahko ima funkcijo pomožnega objekta).
Objekt tipa C: ista določila kot za objekt tipa B, s tem, da je na parceli predviden pomožni objekt, lahko dodatna garaža, dim. 3x5 m, simetrična dvokapnica, stavbno pohištvo leseno, okna in vrata pokončna, na fasadi ni dovoljeno uporabljati steklakov. Fasadni elementi kot so oboki, zunanje stopnice in nadstreški morajo biti enotno oblikovani kot stavba. Opaži in ograje balkonov in zunanjih stopnišč marajo biti barvno usklajeni z ometom. Nepozidane površine so lahko tlakovane – kamen ali opečni tlakovec, zelenice z grmovnicami ali s sadnim drevjem. Ograje so lesene, višine do 1,0 m ali živice.
Objekt tipa D: delavnica, gabarit pritličen, dim. 9x12 toleranca +0,50 m (maks. 9x24), izvede se lahko v klasični ali montažni konstrukciji.
Pri vseh navedenih objektih je smer slemena paralelna z daljšo stranico stavbe.
Elementi oblikovanja za zunanjo ureditev:
– vozišča: asfalt, 1. faza v makadamski izvedbi
– pešpoti in pločniki: asfalt, 1. faza v makadamski izvedbi
– hortikulturna ureditev: linearno zelenje ob cesti Višnja Gora–Grosuplje z varovalnim vedutnim območjem zgradbe vzgajališča,
– parkovna ureditev: pred obratom Iskre,
– hišni vrtovi: dvorišča so urejena po željah uporabnikov,
– ograje: lesene, višine 1m ali živica.
Gabariti, kote PT in drugi elementi zakoličbe so podani v tekstualnem delu zazidalnega načrta.«.
3. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»Za rekonstrukcije, adaptacije, nadzidave in prizidave obstoječih objektov, ki imajo v skladu z veljavno gradbeno dokumentacijo naklon strehe manjši ali večji od 30 stopinj, velja, da se naklon strešin ne spreminja ampak je identičen z naklonom obstoječega objekta. Enako velja tudi za pomožne objekte. Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0064/2003
Ivančna Gorica, dne 4. aprila 2005.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost