Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1411. Odlok o predkupni pravici Občine Cerkvenjak, stran 3839.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 19/99 in 28/01) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 10. redni seji dne 29. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Cerkvenjak
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Cerkvenjak na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Za območje predkupne pravice se določi:
A) Na območjih poselitve (območja naselij in območja, predvidena za njihovo
širitev, ki so kot takšna določena v prostorskih aktih občine):
+----------+------------------+--------+--------------+-----------------------+
|Katastrska|Parcelna številka |Površina|Območje    |Namen         |
|občina  |         |v ha  |       |            |
+----------+------------------+--------+--------------+-----------------------+
|Cogetinci |637, 640 del, 642,|1,12  |Ureditveno  |stanovanjska gradnja v |
|     |643/1 del, 643/3 |    |območje    |naselju Cerkvenjak   |
|     |         |    |naselja    |            |
|     |         |    |Cerkvenjak  |            |
+----------+------------------+--------+--------------+-----------------------+
|Cerkvenjak|61/5, 62/1 del,  |1,50  |Ureditveno  |Za stanovanjska gradnja|
|     |62/3, 67 del, 68 |    |območje    |v naselju Cerkvenjak  |
|     |del, 70 del,   |    |naselja    |            |
|     |74 del, 76/3 del, |    |Cerkvenjak  |            |
|     |80/1 del, 86/1  |    |       |            |
|     |del, 87/1 del,  |    |       |            |
|     |90/1 del, 90/4  |    |       |            |
|     |del, 92/1, 2, 6, 7|    |       |            |
+----------+------------------+--------+--------------+-----------------------+
|Cerkvenjak|155, 156, 159/1  |0,32  |Ureditveno  |Centralne dejavnosti v |
|     |         |    |območje    |naselju Cerkvenjak –  |
|     |         |    |naselja    |območje športnega parka|
|     |         |    |Cerkvenjak  |za potrebe šole in   |
|     |         |    |       |kraja         |
+----------+------------------+--------+--------------+-----------------------+
 
  B) Na območjih izven ureditvenega območja naselja:
+----------+--------------+--------+------------------------+-----------------+
|Katastrska|Parcelna   |Površina|Območje         |Namen      |
|občina  |številka   |v ha  |            |         |
+----------+--------------+--------+------------------------+-----------------+
|Brengova |615 del,   |3,59  |Območje izven      |Obrtno      |
|     |572/1, 2,   |    |ureditvenega območja  |stanovanjska   |
|     |573/1, 2, 610,|    |naselja – območje za  |cona Cerkvenjak |
|     |611,     |    |poslovno dejavnost   |         |
|     |612/1, 2, 614,|    |            |         |
|     |616/1, 2,   |    |            |         |
|     |617/2, 618,  |    |            |         |
|     |619, 620,   |    |            |         |
|     |621, 630, 631 |    |            |         |
|     |del, 629 del |    |            |         |
+----------+--------------+--------+------------------------+-----------------+
|Cerkvenjak|198/1 del,  |2,12  |            |Športno     |
|     |199/1,2,3   |    |Območje izven      |rekreativni   |
|     |212/1,2 obe  |    |ureditvenega območja  |center      |
|     |del, 213/1  |    |naselja – območje    |Cerkvenjak    |
|     |del, 214 del |    |športnega namena    |         |
+----------+--------------+--------+------------------------+-----------------+
 
  C) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov (obstoječa in predvidena):
+----------+----------+--------+----------------------------+-----------------+
|Katastrska|Parcelna |Površina|Območje           |Namen      |
|občina  |številka |v ha  |              |         |
+----------+----------+--------+----------------------------+-----------------+
|Cerkvenjak|264 del  |0,10  |Območje izven ureditvenega |Čistilna naprava |
|     |     |    |območja naselja – območje  |za naselje    |
|     |     |    |javne infrastrukture    |Cerkvenjak    |
|     |     |    |              |         |
+----------+----------+--------+----------------------------+-----------------+
|Župetinci |607/1 del |0,07  |Območje izven ureditvenega |Vodohran     |
|     |     |    |območja naselja- območje  |Smolinci     |
|     |     |    |javne infrastrukture    |         |
+----------+----------+--------+----------------------------+-----------------+
– površine, po katerih potekajo lokalne ceste in javne poti, skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 7/01);
– površine, po katerih poteka obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Cerkvenjak, ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.
3. člen
Občinski urad bo v skladu z veljavno zakonodajo uveljavljal predkupno pravico občine na nepremičninah navedenih v 2. členu tega odloka glede na dejansko potrebo in razpoložljiva proračunska sredstva ali pa izdal potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice.
4. člen
Odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerkvenjak, dne 29. septembra 2004.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost