Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1410. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2004, stran 3838.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 13. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2004
1. člen
Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2004 izkazuje:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            V tisoč SIT
I.   Skupaj prihodki                     243.075
II.   Skupaj odhodki                     276.107
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj,
I. – II., skupaj prihodki minus skupaj odhodki)         -33.032
B)   Račun finančnih terjatev in naložb              –
IV.   Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev                –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
VI.   Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)           –
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna                    –
VIII.  Odplačila dolga                      2.287
IX.   Povečanja (zmanjšanje) sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                35.319
X.   Neto zadolževanje                    -2.287
XI.   Neto financiranje                    33.032
XII.  Stanje sredstev na računu
    ob koncu preteklega leta                 49.005
D)   Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo        87
XIII.  Sprememba stanja denarnih sredstev            13.599
Bilanca prihodkov in odhodkov zajema vse prihodke in odhodke proračuna ter podatke iz bilance stanja, ki so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj zaključnega računa v višini 33.032 tisoč SIT se pokriva iz naslova prenesenih sredstev na računih iz leta 2003 v višini 49.005 tisoč SIT. Skupni primanjkljaj pa skupaj z odplačilom dolgoročnega kredita v višini 2.287 tisoč SIT znaša 35.319 tisoč SIT, tako da znaša ostanek sredstev na računih na dan 31. 12. 2004 13.599 tisoč SIT in se prenese kot stanje sredstev na računih v proračun Občine Cerkvenjak za leto 2005. Razlika v višini 87 tisoč SIT je iz naslova vstopnega in izstopnega DDV in predstavlja denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-001/2004
Cerkvenjak, dne 23. marca 2005.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost