Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2003, stran 3838.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 98. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 9. redni seji dne 28. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2003
1. člen
Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2003 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             V tisoč SIT
  I.   Skupaj prihodki                   267.104
  II.  Skupaj odhodki                   221.821
  III.  Proračunski presežek (I.-II.)            45.284
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  IV.  Prejeta vračila danih posojil
     in prodaja kapitalskih deležev              –
  V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
  VI.  Prejeta minus dana posojila
     in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)         –
  VII.  Skupni presežek oziroma primanjkljaj
     (prihodki minus odhodki) ter saldo prejetih
     in danih posojil (I.+IV.)-(II.+V.)          45.284
C) Račun financiranja
  VIII. Zadolževanje proračuna                14.000
  IX.  Odplačila dolga                   14.000
  X.   Neto zadolževanje                     –
  XI.  Povečanje sredstev na računih            45.284
     Stanje sredstev na računu
     ob koncu preteklega leta               3.629
D) Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo         -10
  XII.  Sprememba stanja denarnih sredstev          48.903
Bilanca prihodkov in odhodkov zajema vse prihodke in odhodke proračuna ter podatke iz bilance stanja, ki so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
8. člen
Presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek zaključnega računa v višini 48.284 tisoč SIT je iz naslova prenešenih obveznosti do dobaviteljev in se prenese, kot stanje sredstev na računih v proračun Občine Cerkvenjak za l. 2004. Stanje sredstev na računu 1. 1. 2003 je bilo 3.629 in se prišteje k presežku proračuna za l. 2003 tako da stanje sredstev na računu 31. 12. 2003 znaša 48.902 tisoč SIT. Razlika v višini 10 tisoč SIT je iz naslova vstopnega in izstopnega DDV.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-003/03
Cerkvenjak, dne 28. aprila 2004.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost