Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1274. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005, stran 3370.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/20, 79/01 in 30/02) ter 89. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 17. redni seji dne 18. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov               Proračun leta 2005
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                296.069
Tekoči prihodki                          40.666
70  Davčni prihodki                       32.507
   700  Davki na dohodek in dobiček              23.613
   703  Davek na premoženje                   3.960
   704  Domači davki na blago in storitve            4.933
   706  Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                       8.159
   710  Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                  1.650
   711  Takse in pristojbine                   843
   712  Denarne kazni                       16
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
   714  Drugi nedavčni prihodki                 5.650
72  Kapitalski prihodki                        –
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
   721  Prihodki od prodaje zalog                  –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                  –
73  Prejete donacije                       1.450
   730  Prejete donacije iz domačih virov            1.450
   731  Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                     253.953
   740  Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           253.953
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                357.550
40  Tekoči odhodki                        60.520
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           21.070
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.477
   402  Izdatki za blago in storitve              30.889
   403  Plačila domačih obresti                   –
   409  Rezerve                         5.084
41  Tekoči transferi                       49.754
   410  Subvencije                       1.500
   411  Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                     27.150
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        4.579
   413  Drugi tekoči domači transferi             16.525
   414  Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                    246.790
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          246.790
43  Investicijski transferi                     486
   430  Investicijski transferi                  486
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)                 -61.481
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750  Prejeta vračila danih posojil
   751  Prodaja kapitalskih deležev
   752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440  Dana posojila
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII. Zadolževanje (500)                      30.000
50  Zadolževanje                         30.000
   500 Domače zadolževanje                   30.000
VIII. Odplačilo dolga (550)
55  Odplačilo dolga
   550  Odplačilo domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -31.481
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                30.000
XI.  Neto financiranje (VI. +VII.-VII.-IX.=-III.)         61.481
   Stanje sredstev na računih ob koncu
   leta 2004                          31.481
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna. Posebni del proračuna po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji ter načrt razvojnih programov se objavi na krajevno običajen način.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki občinskega samoprispevka,
2. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
3. prihodki takse za obremenjevanje okolja in takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture.
4. člen
Zaradi ohranjanja formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj bilance prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna. Ne glede na prejšnjo določbo ni možna prerazporeditev strogo namenskih sredstev.
Župan v mesecu juliju in ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah in realizaciji.
5. člen
Proračunska rezerva se oblikuje po ZJF in deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev za posamezni namen odloča župan in o uporabi obvešča občinski svet.
6. člen
Proračunski sklad se oblikuje tudi za namenska sredstva, ki jih je občina pridobila od takse za obremenjevanje vode v letu 2004 in bodo porabljena za investicije v infrastrukturo čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
7. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma, kot mesečne dotacije, oziroma kot izhaja iz pogodbe, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu organu občine predložiti:
– program dela ter finančni načrt za naslednje leto z obrazložitvami najkasneje do 30. septembra tekočega leta,
– poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih z dokazili ter zaključni račun tekočega leta do 28. 2. naslednjega leta.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni na posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvah proračunskih sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov,
– kratkoročnemu zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
Župan lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in iz investicijskih transferov ne smejo presegati 45% sredstev skupnih odhodkov, zagotovljenih v proračunu leta 2005. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25% sredstev zagotovljenih v proračunu leta 2005.
14. člen
Župan lahko dolžnikom odpiše plačilo dolga do višine 20.000 tolarjev na podlagi zbranih podatkov, zaradi plačilne nezmožnosti, na katere dolžnik ni mogel vplivati, ali se je dolžnik odselil neznano kam, ter da je dolžnik umrl in ni pustil premičnega niti nepremičnega premoženja.
4. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE
15. člen
Občina se sme dolgoročno zadolževati za investicije v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. Odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak se občina sme zadolžiti v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu 2004, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem koledarskem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi iz prvega in drugega odstavka tega člana odloča Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je v obsegu in pogojih, ki jih določa zakon.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2005, če bo financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 405-02/2005-01
Vitomarci, dne 18. marca 2005.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost