Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

77. Zakon o dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-B), stran 238.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2003.
Št. 001-22-133/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-B)
1. člen
V pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 26/2001 in 21/2002) se v 1. členu za besedo "suverenost" dodata besedi ",suverene pravice".
2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Republika Slovenija lahko izvršuje svoje suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor nad morsko površino, morskim vodnim stebrom, morskim dnom in morskim podzemljem onkraj meja državne suverenosti v skladu z mednarodnim pravom.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/94-6/9
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EPA 930-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost